Pravilnik o izmjenama Pravilnika o higijeni hrane

NN 27/2008 (5.3.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o higijeni hrane

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

932

Na temelju članka 56. stavka 1. podstavka prvog Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O HIGIJENI HRANE

Članak l.

U Pravilniku o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07) u članku 15. stavku 1. podstavku trećem datum: »31. ožujka« zamjenjuje se datumom: »30. lipnja«.
U stavku 3. broj godine: »2009« zamjenjuje se brojem godine: »2010«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/82
Urbroj: 525-01-08-3
Zagreb, 26. veljače 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.