Odluka o jedinstvenoj metodi izračuna efektivne godišnje kamatne stope na potrošačke zajmove

NN 27/2008 (5.3.2008.), Odluka o jedinstvenoj metodi izračuna efektivne godišnje kamatne stope na potrošačke zajmove

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

934

Na temelju članka 75. stavka 8. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 79/07 i 125/07) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva u suglasnosti s ministrom financija donosi

ODLUKU

O JEDINSTVENOJ METODI IZRAČUNA EFEKTIVNE GODIŠNJE KAMATNE STOPE NA POTROŠAČKE ZAJMOVE

I.

Ovom odlukom propisuje se jedinstvena metoda izračuna efektivne godišnje kamatne stope na potrošačke zajmove.

II.

Efektivnom godišnjom kamatnom stopom se na godišnjoj razini izjednačava sadašnja vrijednost svih budućih i postojećih obveza dogovorenih između zajmodavca i zajmoprimca (u daljnjem tekstu: potrošač).

III.

Zajmodavac je dužan izračunati efektivnu godišnju kamatnu stopu i predočiti je potrošaču. Podaci o kamatnim stopama na zajmove koje zajmodavac oglašava u svojim prostorijama te komercijalne poruke i oglasi u javnim medijima koji izravno ili neizravno predočuju kamatu ili neki drugi iznos koji se smatra dijelom cijene zajma, obvezno trebaju sadržavati i efektivnu godiš­nju kamatnu stopu.
Efektivna godišnja kamatna stopa ne smije biti manje uočljiva od drugih podataka te se zajmodavac pri njezinu iskazivanju treba koristiti izrazom »efektivna godišnja kamatna stopa«. Kod ponav­ljanja toga izraza može se koristiti i kraticom »EGKS«.
Efektivnu godišnju kamatnu stopu zajmodavac je dužan predo­čiti potrošaču prije primanja njegova zahtjeva za odobrenje zajma, kao i prije sklapanja ugovora o potrošačkom zajmu. Takav se iskaz, ako nije riječ o komunikaciji telefonom ili drugim sličnim sredstvom, daje u pisanu obliku.

IV.

Pri zasnivanju zajmovnog odnosa s potrošačem zajmodavac je dužan potrošaču uručiti otplatnu tablicu s jasno iskazanom efektivnom godišnjom kamatnom stopom.
Otplatnu tablicu zajmodavac je dužan priložiti svojoj zajmovnoj dokumentaciji.
Za ugovore o zajmu koji su zaključeni prije početka primjene ove Odluke zajmodavac je, na zahtjev potrošača, dužan izraditi otplatnu tablicu za preostalo razdoblje do dospijeća.

V.

Metodologija izračuna efektivne godišnje kamatne stope na potrošačke zajmove propisana je Uputom za primjenu Odluke o jedinstvenoj metodi izračuna efektivne godišnje kamatne stope na potrošačke zajmove, koja je sastavni dio ove Odluke.

VI.

Ova Odluka primjenjuje se na sve zajmodavce koji nude potrošačke zajmove potrošačima u Republici Hrvatskoj, uključu­ju­ći i banke kada nude potrošačke kredite.
Banke, na ovu vrstu kredita, također primjenjuju i propise temeljene na zakonu kojim se propisuje poslovanje banaka.

VII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jedinstvenoj metodi izračuna realne godišnje kamatne stope na potrošačke kredite (»Narodne novine«, 30/05).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/08-01/20
Urbroj: 526-05-02-03/3-08-4
Zagreb, 11. veljače 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar gospodarstva,
rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.
 

UPUTA ZA PRIMJENU ODLUKE O JEDINSTVENOJ METODI IZRAČUNA EFEKTIVNE GODIŠNJE KAMATNE STOPE NA POTROŠAČKE ZAJMOVE

I. Opće odredbe

Ovom Uputom propisuje se metodologija izračuna efektivne godišnje kamatne stope na potrošačke zajmove.

II. Metoda izRAČUNA eFEKTIVne GODIŠNJe kamatne stope NA POTROŠAČKE ZAJMOVE

Efektivna godišnja kamatna stopa na potrošačke zajmove izračunava se sukladno matematičkoj formuli kako slijedi:

Značenje znakova i simbola:
K      je broj isplate zajma
K’     je broj obroka otplate ili plaćanja troškova
AK    je iznos isplate zajma broj K
A’K’ je iznos obroka otplate ili plaćanja troškova broj K’
Σ      je zbroj
m      je broj zadnje isplate zajma
m’     je broj zadnjeg obroka otplate ili plaćanja troškova
tK     je vremenski razmak, izražen u godinama ili dijelovima godine, između
        datuma isplate zajma br. 1 i sljedećih isplata zajma od br. 2 do m
tK’   je vremenski razmak, izražen u godinama ili dijelovima godine, između
       datuma isplate zajma br. 1 i otplata zajma ili plaćanja troškova od br. 1 do m’
i      je kamatna stopa koja može biti izračunata (algebarski, sukcesivnim
       aproksimacijama ili kompjutorskim programom) ako su ostali uvjeti u jednadžbi
        poznati iz ugovora ili na drugi način.

Napomena:
(a) Iznosi koje plaćaju obje strane u različita vremena nisu nužno jednaki i ne plaćaju se nužno u jednakim vremenskim razmacima.
(b) Početni datum jest onaj na koji se daje prva isplata zajma.
(c) Vremenski razmaci između datuma koji se koriste u izračunima izraženi su u godinama ili dijelovima godine. Pred­mni­jeva se da godina ima 365 dana odnosno 366 dana (ako se radi o prijestupnoj godini), 52 tjedana ili 12 mjeseci s tim da se u mjesecu, pri izračunu, uzima stvarni broj dana.
(d) Rezultat izračuna izražava se s preciznošću od najmanje jednoga decimalnog mjesta. Prilikom zaokruživanja na određeno decimalno mjesto primjenjuje se sljedeće pravilo:
Ako je brojka na decimalnom mjestu koje slijedi iza određenoga decimalnog mjesta veća ili jednaka broju 5, brojka na tom određenom decimalnom mjestu povećava se za jedan.

PRIMJERI IZRAČUNA

A. IZRAČUN EFEKTIVNE GODIŠNJE KAMATNE STOPE NA OSNOVI KALENDARSKE GODINE (1 GODINA = 365 DANA (ILI 366 DANA KOD PRIJESTUPNIH GODINA))

Prvi primjer
Pozajmljeni iznos: S = 1000 eura.
Otplaćuje se jednokratnom otplatom u visini od 1200 eura dana u roku od 1,5 godine ili 546 (= 365 + 181) dana nakon datuma zajma.
Jednadžba glasi:

ili:
(1 + i)546/365 = 1,2
1 + i = 1,1296204
i = 0,1296204
Taj iznos će se zaokružiti na 13% (ili 12,96% ako se daje prednost točnosti na dva decimalna mjesta).

Drugi primjer
Pozajmljeni iznos jest S = 1000 eura, ali zajmodavac zadržava 50 eura za administrativne troškove, tako da zajam zapravo iznosi 950 eura; otplata u visini od 1200 eura vrši se, kao i u prvome primjeru, roku od 1,5 godine ili 546 (= 365 + 181) dana nakon datuma zajma.
Jednadžba glasi:

ili:
(1 + i)546/365 = 1,263157
1 + i = 1,169026
i = 0,169026
Taj iznos će se zaokružiti na 16,9%.<>

Trmjer
Pozajmljeni iznos je 1000 eura, s mogućnošću otplate u dva iznosa, svaki u visini od po 600 eura, koji se plaćaju nakon jedne odnosno nakon dvije godine.
Jednadžba glasi:

Rješava se algebrom, a rezultat je i = 0,1306623 zaokružen na 13,1% (ili 13,07% ako se prednost daje točnosti na dva decimalna mjesta).

Četvrti primjer
Pozajmljeni iznos jest S = 1000 eura, a iznosi koje zajmoprimac mora otplatiti jesu:
Nakon 3 mjeseca (0,25 godina/90 dana):         272 eura
Nakon 6 mjeseci (0,5 godina/181 dan):            272 eura
Nakon 12 mjeseci (1 godina/365 dana):           544 eura
Ukupno:                                                        1 088 eura

Jednadžba glasi:

Ova jednadžba dopušta da se i izračunava metodom uzastopne aproksimacije, koja se može programirati i na džepnome kalkulatoru.
Rezultat je i = 0,13226 zaokružen na 13,2% (ili 13,23% ako se prednost daje točnosti na dva decimalna mjesta).

B. IZRAČUN EFEKTIVNE GODIŠNJE KAMATNE STOPE NA OSNOVI STANDARDNE GODINE (1 GODINA = 365 DANA ILI 365,25 DANA, 52 TJEDNA ILI 12 JEDNAKIH MJESECI)

Prvi primjer
Pozajmljeni iznos: S = 1000 eura.
Otplaćuje se jednokratnom otplatom u visini od 1200 eura u roku od 1,5 godine (tj. 1,5 x 365 = 547,5 dana, 1,5 x 365,25 = 547,875 dana, 1,5 x 366 = 549 dana, 1,5 x 12 = 18 mjeseci ili 1,5 x 52 = 78 tjedana) nakon datuma zajma.
Jednadžba glasi:

ili:
(1 + i)1,5 = 1,2
1 + i = 1,129243
i = 0,129243
Taj iznos će se zaokružiti na 12,9% (ili 12,92% ako se daje prednost točnosti na dva decimalna mjesta).

Drugi primjer
Pozajmljeni iznos jest S = 1000 eura, ali zajmodavac zadržava 50 eura za administrativne troškove, tako da zajam zapravo iznosi 950 eura; otplata u visini od 1200 eura vrši se, kao i u prvome primjeru, 1,5 godinu nakon datuma zajma.
Jednadžba glasi:

ili:
(1 + i)1,5 = 1 200/950 = 1,263157
1 + i = 1,168526
i = 0,168526
Taj iznos će se zaokružiti na 16,9% (ili 16,85% ako se prednost daje točnosti na dva decimalna mjesta).

Treći primjer
Pozajmljeni iznos jest 1000 eura, s mogućnošću otplate u dva iznosa, svaki u visini od po 600 eura, koji se plaćaju nakon jedne odnosno nakon dvije godine.
Jednadžba glasi:

Rješava se algebrom, a rezultat je i = 0,13066 koji će se zaokružiti na 13,1% (ili 13,07% ako se prednost daje točnosti na dva decimalna mjesta).

Četvrti primjer
Pozajmljeni iznos jest S = 1000 eura, a iznosi koje zajmoprimac mora otplatiti jesu:
Nakon 3 mjeseca
(0,25 godina/13 tjedana/91,25 dana/91,3125 dana):     272 eura
Nakon 6 mjeseci
(0,5 godina/26 tjedana/182,5 dana/182,625 dana):       272 eura
Nakon 12 mjeseci
(1 godina/52 tjedna/365 dana/365,25 dana):                 544 eura
Ukupno:                                                                    1 088 eura

Jednadžba glasi:

Ova jednadžba dopušta da se i izračunava metodom uzastopne aproksimacije, koja se može programirati i na džepnome kalkulatoru.
Rezultat je i = 0,13185 koji će se zaokružiti na 13,2% (ili 13,19% ako se prednost daje točnosti na dva decimalna mjesta).