Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu

NN 28/2008 (7.3.2008.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu

HRVATSKI SABOR

937

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/08
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 6. ožujka 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

Plan za 2008.

PRIHODI POSLOVANJA

115.611.755.168

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

306.393.000

RASHODI POSLOVANJA

114.691.034.220

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.757.358.652

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-2.530.244.704

B. RAČUNA FINANCIRANJA
 

 

Plan za 2008.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

11.820.084.547

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

9.289.839.843

NETO FINANCIRANJE

2.530.244.704

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0


Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna, kako slijedi:
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA
 

Raz-
red

Sku
pina

Pod
sku
pina

Odje
ljak

Naziv prihoda

Plan za  2008.

6

 

 

 

PRIHODI

115.611.755.168

 

61

 

 

Prihodi od poreza

66.066.601.468

 

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

1.927.399.037

 

 

 

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

2.244.468.979

 

 

 

6112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

247.567.698

 

 

 

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

57.886.157

 

 

 

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

26.480.157

 

 

 

6115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

230.989.868

 

 

 

6116

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

6.748.336

 

 

 

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

-886.742.158

 

 

612

 

Porez na dobit

9.640.074.683

 

 

 

6121

Porez na dobit od poduzetnika

9.460.174.488

 

 

 

6122

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

137.556.036

 

 

 

6123

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

42.344.159

 

 

613

 

Porezi na imovinu

633.400.016

 

 

 

6134

Povremeni porezi na imovinu

633.400.016

 

 

614

 

Porezi na robu i usluge

52.175.925.404

 

 

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

41.408.124.620

 

 

 

6142

Porez na promet

183.495.552

 

 

 

6143

Trošarine

9.463.332.944

 

 

 

 

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

1.497.931.686

 

 

 

 

Poseban porez na naftne derivate

3.511.337.378

 

 

 

 

Poseban porez na alkohol

241.752.544

 

 

 

 

Poseban porez na pivo

776.435.259

 

 

 

 

Poseban porez na bezalkoholna pića

148.873.189

 

 

 

 

Poseban porez na duhanske prerađevine

3.077.071.107

 

 

 

 

Poseban porez na kavu

178.885.856

 

 

 

 

Poseban porez na luksuzne proizvode

31.045.925

 

 

 

6144

Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara

557.991.270

 

 

 

6146

Ostali porezi na robu i usluge

562.981.018

 

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.689.802.328

 

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

1.689.802.328

 

 

 

 

Carine na uvoz robe i usluga

1.459.042.101

 

 

 

 

Carinske pristojbe

230.760.227

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

Doprinosi (socijalni)

40.721.779.275

 

 

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

18.559.710.654

 

 

 

6211

Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca

82.460.008

 

 

 

6212

Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac

16.507.994.049

 

 

 

6213

Doprinosi za zdrvstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

1.253.351.547

 

 

 

6214

Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje

715.905.050

 

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

20.266.152.440

 

 

 

6221

Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca

18.082.055.213

 

 

 

6223

Doprinosi za mirovinsko osigurnje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

1.512.451.686

 

 

 

6224

Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje

671.645.541

 

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.895.916.181

 

 

 

6232

Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac

1.895.916.181

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

969.258.757

 

 

631

 

Pomoći od inozemnih vlada

41.015.808

 

 

 

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

33.372.008

 

 

 

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

7.643.800

 

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

868.434.929

 

 

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

480.972.905

 

 

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

387.462.024

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

59.683.020

 

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

45.328.124

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

14.354.896

 

 

634

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

125.000

 

 

 

6341

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

125.000

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

Prihodi od imovine

4.499.528.136

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

597.490.809

 

 

 

6411

Prihodi od kamata za dane zajmove

137.185.042

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

28.625.197

 

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata

11.680.570

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

20.000.000

 

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

400.000.000

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

3.902.037.327

 

 

 

6421

Naknade za koncesije

405.659.548

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

78.929.493

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

207.479.881

 

 

 

6424

Naknada za ceste

3.209.968.405

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

Prihodi od prodaje roba i usluga

2.813.113.167

 

 

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

668.587.761

 

 

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

247.511.618

 

 

 

6513

Ostale upravne pristojbe

165.532.229

 

 

 

6514

Ostale pristojbe

255.543.914

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

2.144.525.406

 

 

 

6521

Prihodi državne uprave

946.419.249

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

1.198.106.157

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

Ostali prihodi

541.474.365

 

 

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

86.134.264

 

 

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

20.329.016

 

 

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

65.805.248

 

 

662

 

Kazne

448.340.101

 

 

 

6621

Carinske kazne

41.387.692

 

 

 

6622

Kazne za devizne prekršaje

6.330.831

 

 

 

6623

Porezne kazne

39.186.806

 

 

 

6624

Kazne za privredne prijestupe

154.013

 

 

 

6625

Prometne kazne

227.072.557

 

 

 

6626

Krivične kazne

22.278.403

 

 

 

6627

Ostale kazne

111.929.799

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države

7.000.000

 

 

 

6631

Tekuće donacije

5.900.000

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

1.100.000

 

 

 

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

306.393.000

 

71

 

 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

20.000.000

 

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

20.000.000

 

 

 

7111

Zemljište

20.000.000

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

281.593.000

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

269.857.000

 

 

 

7211

Stambeni objekti

239.000.000

 

 

 

7212

Poslovni objekti

30.857.000

 

 

722

 

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

8.500.000

 

 

 

7227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

8.500.000

 

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

3.236.000

 

 

 

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

2.936.000

 

 

 

7233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

300.000

 

74

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

4.800.000

 

 

741

 

Prihodi od prodaje zaliha

4.800.000

 

 

 

7411

Strateške zalihe

4.800.000

 

RASHODI POSLOVANJA
 

Raz-red

Sku-pina

Pod-sku-pina

Odje-ljak

Naziv rashoda

Plan za 2008.

3

 

 

 

Rashodi poslovanja

114.691.034.220

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

21.486.301.291

 

 

311

 

Plaće

17.161.052.706

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

16.913.140.725

 

 

 

3112

Plaće u naravi

23.145.643

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

125.772.844

 

 

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

98.993.494

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

943.569.716

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

943.569.716

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

3.381.678.869

 

 

 

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

442.003.916

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.646.461.626

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

293.213.327

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

Materijalni rashodi

9.058.636.131

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

1.300.661.775

 

 

 

3211

Službena putovanja

319.588.299

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

878.213.499

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

102.859.977

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

2.296.581.877

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

500.747.336

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

228.200.273

 

 

 

3223

Energija

557.373.285

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

157.012.680

 

 

 

3225

Sitni inventar i autogume

45.343.510

 

 

 

3226

Vojna oprema

807.904.793

 

 

323

 

Rashodi za usluge

4.932.742.321

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

684.462.543

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

661.700.775

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

168.059.545

 

 

 

3234

Komunalne usluge

315.657.562

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

418.167.716

 

 

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

235.311.183

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.273.126.180

 

 

 

3238

Računalne usluge

510.332.823

 

 

 

3239

Ostale usluge

665.923.994

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

528.650.158

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

88.913.806

 

 

 

3292

Premije osiguranja

109.981.384

 

 

 

3293

Reprezentacija

59.555.316

 

 

 

3294

Članarine

88.600.632

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

181.599.020

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

Financijski rashodi

5.538.110.683

 

 

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

3.625.011.922

 

 

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

550.000.000

 

 

 

3413

Kamate za izdane obveznice

3.075.011.922

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

1.332.272.155

 

 

 

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

500.543.738

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

69.286.124

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

759.255.669

 

 

 

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava

2.686.624

 

 

 

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

500.000

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

580.826.606

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

276.549.205

 

 

 

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

185.826

 

 

 

3433

Zatezne kamate

12.191.378

 

 

 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

291.900.197

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

Subvencije

7.146.180.479

 

 

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.219.650.952

 

 

 

3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

2.275.252

 

 

 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.217.375.700

 

 

352

 

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

4.926.529.527

 

 

 

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

443.646.093

 

 

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

694.413.355

 

 

 

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

3.788.470.079

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

7.421.722.592

 

 

361

 

Pomoći inozemnim vladama

107.136.106

 

 

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

82.136.106

 

 

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

25.000.000

 

 

362

 

Pomoći međunarodnim organizacijama

22.786.611

 

 

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

19.786.611

 

 

 

3622

Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama

3.000.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

7.291.799.875

 

 

 

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.532.515.524

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

4.759.284.351

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

57.972.888.429

 

 

371

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

43.088.794.360

 

 

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

27.849.900.000

 

 

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

15.238.894.360

 

 

372

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

14.884.094.069

 

 

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

14.622.337.974

 

 

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

261.756.095

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Ostali rashodi

6.067.194.615

 

 

381

 

Tekuće donacije

1.975.722.665

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

1.975.722.665

 

 

382

 

Kapitalne donacije

1.162.106.437

 

 

 

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

725.825.671

 

 

 

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

436.280.766

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

77.366.725

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

37.446.725

 

 

 

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

39.920.000

 

 

385

 

Izvanredni rashodi

530.788.453

 

 

 

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

467.683.000

 

 

 

3859

Ostali izvanredni rashodi

63.105.453

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

2.321.210.335

 

 

 

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.891.790.865

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

204.800.000

 

 

 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

224.619.470

 

 

 

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

3.757.358.652

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

205.601.207

 

 

411

 

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

1.990.000

 

 

 

4111

Zemljište

1.990.000

 

 

412

 

Nematerijalna imovina

203.611.207

 

 

 

4121

Patenti

20.000

 

 

 

4123

Licence

77.318.240

 

 

 

4124

Ostala prava

88.333.967

 

 

 

4126

Ostala nematerijalna imovina

37.939.000

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.236.668.034

 

 

421

 

Građevinski objekti

1.493.124.106

 

 

 

4211

Stambeni objekti

430.425.500

 

 

 

4212

Poslovni objekti

1.019.566.779

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

43.131.827

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

1.025.934.317

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

348.107.381

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

70.814.751

 

 

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

217.818.349

 

 

 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

242.927.866

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

32.725.520

 

 

 

4226

Sportska i glazbena oprema

200.000

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

113.340.450

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

347.271.818

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

73.730.945

 

 

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

105.140.873

 

 

 

4234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

168.400.000

 

 

424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

152.330.038

 

 

 

4241

Knjige u knjižnicama

151.537.058

 

 

 

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

667.400

 

 

 

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

125.580

 

 

425

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

160.000

 

 

 

4251

Višegodišnji nasadi

100.000

 

 

 

4252

Osnovno stado

60.000

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

217.847.755

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

211.228.055

 

 

 

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

6.300.000

 

 

 

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

319.700

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

6.157.896

 

 

431

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

6.157.896

 

 

 

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

6.157.896

 

44

 

 

Strateške zalihe

24.000.000

 

 

441

 

Strateške zalihe

24.000.000

 

 

 

4411

Strateške zalihe

24.000.000

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

284.931.515

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

260.986.208

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

260.986.208

 

 

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

20.286.050

 

 

 

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

20.286.050

 

 

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.609.257

 

 

 

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.609.257

 

 

454

 

DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU

2.050.000

 

 

 

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

2.050.000

 

B. RAČUN FINANCIRANJA 

Raz-red

Sku-pina

Pod-sku-pina

Odje-ljak

 

Plan za  2008.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

2.530.244.704

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE  I ZADUŽIVANJA

11.820.084.547

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

189.000.000

 

 

812

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

33.400.000

 

 

 

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

33.400.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

155.600.000

 

 

 

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

155.600.000

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

Primici od prodaje vrijednosnih papira

8.500.000.000

 

 

822

 

Obveznice

8.500.000.000

 

 

 

8221

Obveznice - tuzemne

3.000.000.000

 

 

 

8222

Obveznice - inozemne

5.500.000.000

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

1.050.000.000

 

 

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.050.000.000

 

 

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.050.000.000

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

2.081.084.547

 

 

841

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

2.006.084.547

 

 

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

2.006.084.547

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

75.000.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

75.000.000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

9.289.839.843

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

744.663.000

 

 

511

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

5.000.000

 

 

 

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

5.000.000

 

 

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

248.759.000

 

 

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

248.759.000

 

 

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

270.304.000

 

 

 

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

270.304.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

220.600.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

220.600.000

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

439.960.720

 

 

531

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

190.000.000

 

 

 

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

190.000.000

 

 

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

8.000.000

 

 

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

8.000.000

 

 

533

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.460.720

 

 

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

12.460.720

 

 

534

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

229.500.000

 

 

 

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

229.500.000

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

3.192.653.896

 

 

541

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.330.306.067

 

 

 

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

443.954.913

 

 

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

886.351.154

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

410.818.571

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

410.818.571

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.448.833.758

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

623.632.483

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

825.201.275

 

 

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

2.695.500

 

 

 

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

2.695.500

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

4.912.562.227

 

 

551

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise

710.000.000

 

 

 

5511

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji

710.000.000

 

 

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

4.202.562.227

 

 

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

2.952.562.227

 

 

 

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

1.250.000.000

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 118.448.392.872,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 9.289.839.843,00 kuna raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

 TABELA
 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine (Narodne novine broj 108/07 i 9/08), sastavni su dio Proračuna.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/08-01/02
Zagreb, 5. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.