Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2008. godinu

NN 28/2008 (7.3.2008.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2008. godinu

HRVATSKI SABOR

938

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2008., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2008. GODINU

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2008. godinu Hrvatskim vodama i to na:
– ukupne prihode u iznosu od              2.319.590.057 kuna
– ukupne rashode u iznosu od             2.278.090.057 kuna
– suficit u iznosu od                                  41.500.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/08-01/02
Zagreb, 5. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.


FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Plan za 2008.

PRIHODI POSLOVANJA

2.319.490.057

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

RASHODI POSLOVANJA

1.955.805.057

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

322.285.000

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

41.500.000

         B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

 

 

Plan za 2008.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

57.500.000

 

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

Plan za 2008.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

121.000.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

220.000.000

NETO FINANCIRANJE

-99.000.000

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
 

Raz-red


Sku­pina

Pod-sku-pina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2008.

6

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

2.319.490.057

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

485.700.368

 

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

20.000.000

 

 

 

6321

Tekuće pomoći

12.300.000

 

 

 

6322

Kapitalne pomoći

7.700.000

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

443.489.311

 

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

3.750.000

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

439.739.311

 

 

 

 

Državni proračun

394.739.311

 

 

 

 

Lokalna uprava

45.000.000

 

 

634

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

22.211.057

 

 

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

22.211.057

 

64

 

 

Prihodi od imovine

24.030.000

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

18.530.000

 

 

 

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

30.000

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

2.500.000

 

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata

8.000.000

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

1.000.000

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

7.000.000

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

5.500.000

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

3.500.000

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

2.000.000

 

65

 

 

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

1.800.559.689

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

1.800.559.689

 

 

 

6522

Prihodi vodoprivrede

1.767.000.000

 

 

 

 

Naknada za uređenje voda

660.000.000

 

 

 

 

Naknada za zaštitu voda

254.000.000

 

 

 

 

Naknada za korištenje voda

286.000.000

 

 

 

 

Naknada za šljunak

21.000.000

 

 

 

 

Naknada za melioracijsku odvodnju

6.000.000

 

 

 

 

Vodni doprinos

540.000.000

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

33.559.689

 

66

 

 

Ostali prihodi

9.200.000

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

9.200.000

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

9.200.000

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

 

 

 

7211

Stambeni objekti

100.000

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
 

Raz-red

Sku-pina

Pod-
sku-
pina

Odje-ljak

Naziv rashoda

Plan za 2008.

3

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.955.805.057

 

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

138.800.000

 

 

 

311

 

Plaće

115.000.000

 

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

113.950.000

 

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

450.000

 

 

 

 

3112

Plaće za posebne uvjete rada

600.000

 

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

3.800.000

 

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.800.000

 

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

20.000.000

 

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

18.000.000

 

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

2.000.000

 

 

32

 

 

Materijalni rashodi

1.142.830.000

 

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

10.100.000

 

 

 

 

3211

Službena putovanja

2.800.000

 

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3.800.000

 

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.500.000

 

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

15.080.000

 

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.600.000

 

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

1.000.000

 

 

 

 

3223

Energija

9.600.000

 

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

200.000

 

 

 

 

3225

Sitni inventar i auto gume

680.000

 

 

 

323

 

Rashodi za usluge

1.106.590.000

 

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

16.130.000

 

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

954.525.000

 

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

500.000

 

 

 

 

3234

Komunalne usluge

2.610.000

 

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

1.180.000

 

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

53.645.000

 

 

 

 

3239

Ostale usluge

78.000.000

 

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

11.060.000

 

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

700.000

 

 

 

 

3292

Premije i osiguranja

4.100.000

 

 

 

 

3293

Reprezentacija

2.100.000

 

 

 

 

3294

Članarine

400.000

 

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.760.000

 

 

34

 

 

Financijski rashodi

38.170.000

 

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

35.000.000

 

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sek­toru

13.000.000

 

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sek­tora

22.000.000

 

 

 

 

 

Tuzemne

17.000.000

 

 

 

 

 

Inozenmne

5.000.000

 

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

3.170.000

 

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.010.000

 

 

 

 

3433

Zatezne kamate

160.000

 

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

75.000.000

 

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

75.000.000

 

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

75.000.000

 

 

 

 

 

Lokalna uprava

75.000.000

 

 

38

 

 

Ostali rashodi

561.005.057

 

 

 

381

 

Tekuće donacije

1.200.000

 

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

1.200.000

 

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

750.000

 

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

750.000

 

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

559.055.057

 

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sek­tora

559.055.057

 

4

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

322.285.000

 

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

70.000.000

 

 

 

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

70.000.000

 

 

 

 

4111

Zemljište

70.000.000

 

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

166.285.000

 

 

 

421

 

Građevinski objekti

148.585.000

 

 

 

 

4212

Poslovni objekti

15.000.000

 

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

133.585.000

 

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

11.500.000

 

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

8.000.000

 

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

100.000

 

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

1.400.000

 

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

2.000.000

 

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

3.000.000

 

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

3.000.000

 

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

3.200.000

 

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

3.200.000

 

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

86.000.000

 

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

86.000.000

 

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

86.000.000

 

                   

 

B. RAČUN FINANCIRANJA
 

Raz-red

Sku-pina

Pod-
sku-pina

Odje-ljak

 

Plan za 2008.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

-99.000.000

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

121.000.000

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

250.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

250.000

 

 

 

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

250.000

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

750.000

 

 

834

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sek­tora

750.000

 

 

 

8341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

750.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

120.000.000

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

120.000.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

120.000.000

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

220.000.000

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

80.000.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

80.000.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

80.000.000

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

140.000.000

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

75.000.000

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

75.000.000

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

65.000.000

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

37.000.000

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

28.000.000


II. POSEBNI DIO
 

Šifra

Naziv

Plan za 2008.

01

HRVATSKE VODE

2.498.090.057

   100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

235.700.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

203.000.000

3111

Plaće za redovan rad

113.950.000

3113

Plaće za prekovremeni rad

450.000

3112

Plaće za posebne uvjete rada

600.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.800.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

18.000.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

2.000.000

3211

Službena putovanja

2.800.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3.800.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.500.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.500.000

3223

Energija

5.500.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

200.000

3225

Sitni inventar i auto gume

400.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

6.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

16.000.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

500.000

3234

Komunalne usluge

2.400.000

3235

Zakupnine i najamnine

500.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

4.700.000

3239

Ostale usluge

1.000.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

700.000

3292

Premije i osiguranja

4.000.000

3293

Reprezentacija

2.100.000

3294

Članarine

400.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.850.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.000.000

3433

Zatezne kamate

150.000

3811

Tekuće donacije u novcu

1.200.000

K2000

OPREMANJE

7.000.000

4221

Uredska oprema i namještaj

3.500.000

4222

Komunikacijska oprema

100.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

1.400.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

2.000.000

K2001

INFORMATIZACIJA

7.700.000

4221

Uredska oprema i namještaj

4.500.000

4262

Ulaganja u računalne programe

3.200.000

K2002

OBNOVA VOZNOG PARKA

3.000.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

3.000.000

K2003

POSLOVNE ZGRADE

15.000.000

4212

Poslovni objekti

15.000.000

   101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

142.000.000

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

88.000.000

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

13.000.000

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

75.000.000

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

54.000.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

17.000.000

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

37.000.000

   102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

33.000.000

A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

33.000.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

5.000.000

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od ino­zemnih banaka i ostalih financijskih institucija

28.000.000

   103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

1.083.750.000

A1004

ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA

680.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

678.280.000

3234

Komunalne usluge

150.000

3235

Zakupnine i najamnine

220.000

3237

Intelektualne usluge

250.000

3299

Ostali nespomenuti troškovi

500.000

3831

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama

600.000

A1005

OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA

20.000.000

3223

Energija

4.000.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

50.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

15.750.000

3292

Premije osiguranja

100.000

3299

Ostali nespomenuti troškovi

100.000

A1006

OBNOVA MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

240.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

240.000.000

A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

64.250.000

3237

Intelektualne usluge

100.000

3239

Ostale usluge

64.000.000

3831

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama

150.000

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

3.000.000

3239

Ostale usluge

3.000.000

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

60.000.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.100.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

10.000.000

3237

Intelektualne usluge

48.480.000

3239

Ostale usluge

200.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

3431

Bankarske naknade

10.000

3433

Zatezne kamate

10.000

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

3.500.000

3222

Materijal i sirovine

1.000.000

3223

Energija

100.000

3225

Sitni inventar i autogume

280.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

80.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.495.000

3234

Komunalne usluge

60.000

3235

Zakupnine i najamnine

460.000

3237

Intelektualne usluge

15.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

A1011

OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA

10.000.000

3237

Intelektualne usluge

100.000

3239

Ostale usluge

9.800.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

A1012

UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA ,TE VIŠENAMJENSKOG KANALA

3.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.000.000

   104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.003.640.057

K2004

OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)

80.000.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

80.000.000

K2005

OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE

342.254.057

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

17.000.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

310.254.057

4214

Ostali građevinski objekti

15.000.000

K2006

ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

286.501.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

40.000.000

3862

Kapitane pomoći trgovačkim društvima

231.501.000

4214

Ostali građevinski objekti

15.000.000

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

89.000.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

9.000.000

5116

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

80.000.000

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

9.000.000

4111

Zemljišta

9.000.000

K2011

NAVODNJAVANJE

127.000.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

18.000.000

4111

Zemljišta

61.000.000

4214

Ostali građevinski objekti

42.000.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6.000.000

K2012

PROJEKT UNUTARNJE VODE

60.435.000

4214

Ostali građevinski objekti

60.435.000

K2013

IPA I OSTALI PROJEKTI

9.450.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

8.300.000

4214

Ostali građevinski objekti

1.150.000