Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

NN 29/2008 (10.3.2008.), Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

954

Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UPISU U UPISNIKE DOBAVLJAČA, LABORATORIJA I UZORKIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA I SADNOG MATERIJALA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala te registraciju pojedinih djelatnosti iz članka 7. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05), uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe za upis u Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, uvjeti kojima moraju udovoljavati fizičke osobe za upis u Upisnik uzorkivača sjemena, sadržaj i način vođenja Upisnika.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
1. Mjesto proizvodnje je organizacijski i poslovno zaokružena gospodarska cjelina (uključujući zemljište, objekte, strojeve i opremu), poljoprivredno gospodarstvo, dio poljoprivrednoga gospodarstva ili druga lokacija na kojoj dobavljač obavlja jednu od slijedećih djelatnosti: održavanje, proizvodnja, dorada i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala. Dobavljač može obavljati djelatnosti dobavljača na više mjesta proizvodnje. Svako mjesto proizvodnje može imati više odvojenih proizvodnih jedinica.
2. Proizvodna jedinica je dio mjesta proizvodnje na kojoj dobavljač obavlja jednu ili više djelatnosti iz točke 1. ovoga članka.
3. Korisnici Upisnika su Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod), Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske, Zavod za voćarstvo te druga tijela državne i javne vlasti, pravne i fizičke osobe i javnost u skladu s dozvoljenom ili dogovorenom razinom pristupa.
4. Upisnik je ustrojena zbirka logički povezanih podataka prikupljenih iz različitih izvora, pohranjenih i oblikovanih u sustav dostupan korisnicima.

II. POSEBNE ODREDBE

Obveza upisa u Upisnik

Članak 3.

1) Upis u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala obvezan je za pravne i fizičke osobe koje se na području Republike Hrvatske bave barem jednom od sljedećih djelatnosti: održavanjem sorte, proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, doradom sjemena i uvozom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz članka 2. stavka 1. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakon).
2) Upis u Upisnik uzorkivača sjemena obvezan je za fizičke osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju uzorkovanje sjemena.
3) Upis u Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala obvezan je za pravne osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
4) Upis u upisnike iz stavka 1. ovoga članka nije obvezan za:
a) dobavljače poljoprivrednog sjemena i dobavljače poljoprivrednog sadnog materijala koji se bave isključivo stavljanjem na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na način da ga samo distribuiraju i prodaju u originalnom pakiranju, i
b) male proizvođače, fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete iz posebnog propisa za stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja i poljoprivrednog sadnog materijala povrća, a čija se cjelokupna proizvodnja prodaje na lokalnom tržištu i namijenjena je neprofesionalnim krajnjim korisnicima.

Uvjeti za upis u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena

Članak 4.

U Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena upisuje se pravna ili fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. za registraciju djelatnosti održavanja sorti:
a) da ima stručnu osobu koja:
– je u radnom odnosu kod dobavljača ili obavlja obaveze odgovorne stručne osobe na temelju ugovora o djelu s dobavljačem;
– je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;
– ima dvogodišnje radno iskustvo u oplemenjivanju ili održavanju sorti;
b) da je pri Zavodu u postupku priznavanja evidentiran kao održivač sorte za sortu koja je upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske ili Nacionalnu sortnu listu;
c) dostavi potpisanu izjavu na Obrascu 3 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, a kojom izjavljuje da je spreman i sposoban ispunjavati propisane obveze.
2. za registraciju djelatnosti proizvodnje sjemena:
a) da ima stručnu osobu koja:
– je u radnom odnosu kod dobavljača ili obavlja obaveze stručne osobe na temelju ugovora o djelu s dobavljačem;
– je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke ili poljoprivredni tehničar sa završenim IV. stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke, a u slučaju proizvodnje sjemena povrća kategorije standard za stručnu osobu prihvatit će se nadzornik iz članka 6. stavka 5. Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća (»Narodne novine« broj 129/07);
– ima dvogodišnje radno iskustvo u proizvodnji sjemena;
b) dostavi potpisanu izjavu na Obrascu 3 ovoga Pravilnika, a kojom izjavljuje da je spreman i sposoban ispunjavati propisane obveze.
3. za registraciju djelatnosti dorade sjemena:
a) da ima stručnu osobu koja:
– je u radnom odnosu kod dobavljača ili obavlja obaveze stručne osobe na temelju ugovora o djelu s dobavljačem;
– je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;
– ima dvogodišnje radno iskustvo u doradi sjemena;
b) da je vlasnik opreme za čišćenje, sortiranje, tretiranje i pakiranje sjemena, ovisno o vrstama za koje se upisuje;
c) da je vlasnik ovlaštenog laboratorija za kontrolu kvalitete sjemena ili ima ugovor s ovlaštenim laboratorijem za kontrolu kvalitete sjemena;
d) dostavi potpisanu izjavu na Obrascu 3 ovoga Pravilnika, a kojom izjavljuje da je spreman i sposoban ispunjavati propisane obveze.
4. za registraciju djelatnosti uvoza sjemena:
a) da ima stručnu osobu koja:
– je u radnom odnosu kod dobavljača;
– je diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke ili ukoliko je dobavljač istodobno i proizvođač sjemena za stručnu osobu prihvatit će se inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede;
b) dostavi potpisanu izjavu na Obrascu 3 ovoga Pravilnika, a kojom izjavljuje da je spreman i sposoban ispunjavati propisane obveze.

Uvjeti za upis u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala

Članak 5.

U Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala upisuje se pravna ili fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. za registraciju djelatnosti održavanja sorti:
a) da ima stručnu osobu koja:
– je u radnom odnosu kod dobavljača ili obavlja obaveze stručne osobe na temelju ugovora o djelu s dobavljačem;
– je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;
– ima dvogodišnje radno iskustvo u oplemenjivanju ili održavanju sorti;
b) da je pri Zavodu u postupku priznavanja evidentiran kao održivač sorte za sortu koja je upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske ili Nacionalnu sortnu listu odnosno da ima evidentiran matični nasad i da je za njega upisan kao nositelj umatičenja;
c) dostavi potpisanu izjavu na Obrascu 3 ovoga Pravilnika, a kojom izjavljuje da je spreman i sposoban ispunjavati propisane obveze.
2. za registraciju djelatnosti proizvodnje sadnog materijala:
a) da ima stručnu osobu koja:
– je u radnom odnosu kod dobavljača ili obavlja obaveze stručne osobe na temelju ugovora o djelu s dobavljačem;
– je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke ili poljoprivredni tehničar sa završenim IV. stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke, a u slučaju proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja i poljoprivrednog sadnog materijala povrća za stručnu osobu prihvatiti će se nadzornik iz članka 12. stavka 2. Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (»Narodne novine« broj 129/07), odnosno članka 11. stavka 2. Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog sadnog materijala povrća (»Narodne novine« broj 126/07);
– ima dvogodišnje radno iskustvo u proizvodnji sadnog materijala;
b) dostavi potpisanu izjavu na Obrascu 3 ovoga Pravilnika, a kojom izjavljuje da je spreman i sposoban ispunjavati propisane obveze.
3. za registraciju djelatnosti uvoza sadnog materijala:
a) da ima stručnu osobu koja:
– je u radnom odnosu kod dobavljača;
– je diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke ili ukoliko je dobavljač istodobno i proizvođač sjemena za odgovornu stručna osoba prihvatit će se inženjer agronomije/poljoprivrede, odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede;
b) dostavi potpisanu izjavu na Obrascu 3 ovoga Pravilnika, a kojom izjavljuje da je spreman i sposoban ispunjavati propisane obveze.

Članak 6.

1) Dobavljač koji obavlja više djelatnosti ili djelatnosti obavlja na različitim mjestima proizvodnje može za pojedinu djelatnost ili pojedino mjesto proizvodnje imati drugu stručnu osobu.
2) Ako se dobavljač bavi održavanjem, proizvodnjom, doradom i uvozom poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala drvenastog ukrasnog bilja, stručna osoba iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika može biti i inženjer ili diplomirani inženjer šumarstva odnosno prvostupnik šumarstva ili magistar šumarske struke, a za registraciju djelatnosti proizvodnje i šumarski tehničar sa završenim IV. stupnjem obrazovanja šumarske struke.
2) Dobavljač koji je fizička osoba može ujedno biti stručna osoba ako ispunjava uvjete iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Upisnik uzorkivača sjemena

Članak 7.

U Upisnik uzorkivača sjemena upisuje se fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
a) da je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke ili poljoprivredni tehničar sa završenim IV. stupnjem obrazovanja poljoprivrednog struke;
b) da je završio obuku za uzorkivača sjemena u Zavodu;
c) da je dostavio pismenu izjavu da će uzorkovanje sjemena vršiti prema pravilima struke i na način s kojim je upoznat tijekom obuke.

Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Članak 8.

1) U Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala upisuje se pravna osoba koja:
a) ima stručnu osobu u stalnom radnom odnosu s punim radnim vremenom, a koja:
– je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;
– ima dvogodišnje radno iskustvo u kontroli kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala;
– je završila obuku pri Zavodu.
b) ima u vlasništvu odgovarajući prostor za obavljanje laboratorijskih analiza (analiza vlage, čistoće, klijavosti i zdravstvenog stanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala vrsta za koje se traži upis u Upisnik);
c) ima u vlasništvu odgovarajuću opremu (vaga, laboratorijski mlin, sušnica, posuda za određivanje vlage, klijalište ili klimakomora, lupa, stereomikroskop s povećanjem od 100 puta, mikroskop s povećanjem 10 x 4, 10, 40 i 100 puta, komora za naklijavanje s NUV svjetlom te zamrzivač do -25° C)
d) dostavi opis postupka ispitivanja kvalitete reprodukcijskog materijala za vrste za koje se upisuje u Upisnik te da u skladu s opisanim postupcima ima definirane kritične točke u postupku proizvodnje u kojima će obavljati provjere i vršiti evidentiranje stanja i aktivnosti.
2) Uvjete iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će povjerenstvo koje imenuje ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar).

Podnošenje Zahtjeva za upis u upisnik

Članak 9.

1) Dobavljač podnosi Ministarstvu u pisanom obliku Zahtjev za upis u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala (u daljnjem tekstu: Zahtjev) na Obrascu 1 i Obrascu 2 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
2) Uz Zahtjev dobavljač mora priložiti:
1. dokaz o radnom odnosu i radnom iskustvu stručne osobe:
– presliku radne knjižice iz koje su vidljive godine radnog iskustva;
2. dokaz o stručnoj osposobljenosti stručne osobe:
– presliku svjedodžbe o završenom IV. stupnju obrazovanja ili diplome o završenom VI. ili VII. stupnju obrazovanja ili odobrenje Zavoda za obavljanje nadzora pod stručnom kontrom u slučaju iz članka 5. točka 2. ovoga Pravilnika ili da je stručna osoba stekla uvjerenje Zavoda za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom u slučaju iz članka 4. točka 2. ovoga Pravilnika;
3. potpisanu Izjavu dobavljača na Obrascu 3 ovoga Pravilnika;
4. ovlaštenje dobavljača te potpisanu Izjavu stručne osobe na Obrascu 4 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ako dobavljač nije sam stručna osoba.
5. u slučaju iz članka 4. točke 4. i članka 5. točke 3. ovoga Pravilnika Ministarstvo će od Zavoda tražiti potvrdu da je dobavljač istodobno i proizvođač sjemena, odnosno sadnog materijala i da je u posljednje dvije godine:
– proizvodio poljoprivredno sjeme i da je za tu proizvodnju Zavod izdao deklaracije, odnosno certifikate o sjemenu na pakiranju;
– proizvodio godišnje više od 100.000 sadnica loze, voća i ukrasnog bilja ili 100.000 presadnica povrća i ukrasnog bilja i da je za tu količinu Zavod godišnje izdao deklaracije, odnosno certifikate o sadnom materijalu na pakiranju.
3) Ako dobavljač obavlja djelatnosti dobavljača na različitim mjestima proizvodnje, Zahtjev se podnosi za svako mjesto proizvodnje posebno na Obrascu 2 ovoga Pravilnika.
4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ovlaštenje dobavljača te potpisana izjava stručne osobe prilaže se za svaku stručnu osobu posebno na Obrascu 4 ovoga Pravilnika.
5) Ako dobavljač obavlja djelatnosti dobavljača na poljoprivrednom gospodarstvu, koje nije pravna osoba, a dobavljač nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva uz Zahtjev mora priložiti Izjavu, na Obrascu 5 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, potpisanu od osobe koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva u skladu s propisima kojima je reguliran Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 10.

1) Uzorkivač podnosi Ministarstvu u pisanom obliku Zahtjev za upis u Upisnik uzorkivača sjemena na Obrascu 6 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uzorkivač mora priložiti:
1. dokaz o radnom iskustvu uzorkivača:
– presliku radne knjižice iz koje su vidljive godine radnog iskustva;
2. dokaz o stručnoj osposobljenosti uzorkivača:
– presliku svjedodžbe o završenom IV. stupnju obrazovanja ili diplome o završenom VI. ili VII. stupnju obrazovanja;
3. potvrdu da je završio obuku za uzorkivača sjemena u Zavodu;
4. pismenu izjavu na Obrascu 7 da će uzorkovanje sjemena vršiti prema pravilima struke i na način s kojim je upoznat tijekom obuke.

Članak 11.

1) Laboratorij podnosi Ministarstvu u pisanom obliku Zahtjev za upis u Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na Obrascu 8 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka laboratorij mora priložiti:
1. dokaz o radnom odnosu i radnom iskustvu stručne osobe:
– presliku radne knjižice iz koje su vidljive godine radnog iskustva;
2. dokaz o stručnoj osposobljenosti stručne osobe:
– presliku diplome o završenom VI. ili VII. stupnju obrazovanja;
3. potvrdu o završenoj obuci za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u Zavodu;
4. dokaz da ima u vlasništvu odgovarajući prostor za obavljanje laboratorijskih analiza;
5. dokaz da ima u vlasništvu odgovarajuću opremu za obavljanje laboratorijskih analiza;

Članak 12.

1) Na temelju zaprimljenih Zahtjeva iz članka 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika i priloga Ministarstvo će donijeti rješenje o upisu dobav­ljača, uzorkivača ili laboratorij u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena, Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, Upisnik uzorkivača sjemena, Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
2) Ako Ministarstvo utvrdi da dobavljač, uzorkivač ili laboratorij obvezan upisati se u Upisnik jer ne obavlja niti jednu od djelatnosti iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika ili ne udovoljava uvjetima iz članka 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika, Ministarstvo će zaključkom odbaciti Zahtjev za upis u Upisnik.
3) Ako dostavljeni Zahtjev nije potpun Ministarstvo će pozvati podnositelja zahtjeva na dopunu zahtjeva te ako u određenom roku ne dopuni Zahtjev ili je iz njega vidljivo da podnositelj zahtjeva ne udovoljava uvjetima iz članka 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika, Ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju Zahtjev za upis u Upisnik.

Članak 13.

1) Dobavljač, uzorkivač ili laboratorij upisan u Upisnik dužan je u roku od 30 dana obavijestiti Ministarstvo o promjenama svih činjenica i podataka na temelju kojih je izvršen upis, a koje se vode u Upisniku.
2) Ako dobavljač upisan u Upisnik želi obavljati dodatne ili druge djelatnosti osim onih za koje je upisan u Upisnik, ako namjerava djelatnosti dobavljača obavljati na novom mjestu proizvodnje ili ako osigura novu stručnu osobu mora Ministarstvu dostaviti Zahtjev za dopunu upisa u Upisnik.
3) Zahtjev za promjenu ili dopunu upisa u Upisnik upisani dobavljač, uzorkivač ili laboratorij dostavlja na Obrascu broj 1. odnosno Obrascu broj 2. ovoga Pravilnika. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaze i izjave iz članka 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika.
4) Ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim Pravilnikom, Ministarstvo će dobavljaču, uzorkivaču ili laboratoriju izdati rješenje te na temelju izdanog rješenja upisati promjene i dopune u Upisnik.

Članak 14.

1) Dobavljač, uzorkivač ili laboratorij upisan u Upisnik mora u roku od 30 dana po prestanku obavljanja djelatnosti za koje je upisan u Upisniku, dostaviti Ministarstvu Zahtjev za brisanje iz Upisnika. U roku od 30 dana od dana dostave Zahtjeva za brisanje Ministarstvo će brisati dobavljača iz Upisnika.
2) Ministarstvo će po službenoj dužnosti, na prijedlog nadlež­nog inspektora ili na prijedlog Zavoda privremeno ili trajno brisati iz Upisnika dobavljača koji ne ispunjava obaveze dobavljača propisane Zakonom odnosno propisima koji uređuju proizvodnju i stavljanje na tržište pojedine skupine poljoprivrednog bilja do trenutka ponovnog ispunjavanja obveza.
3) Ministarstvo će na prijedlog Zavoda privremeno ili trajno brisati iz Upisnika uzorkivača ili laboratorij ako na temelju nadzora Zavoda utvrdi da su prestali ispunjavati uvjete propisane Zakonom i člankom 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika.
4) Za ponovni upis u Upisnik dobavljač, uzorkivač ili laboratorij mora ponovno podnijeti Zahtjev iz članka 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika i dostaviti propisane dokaze o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik.

Članak 15.

1) Upisnik se vodi u Ministarstvu kao računalna baza podataka na temelju kojih se izvodi upis u Upisnik, a usklađen je i povezan sa upisnikom Zavoda.
2) Upisnik se sastoji od baze podataka s podacima iz arhivske građe, povijesnim i aktualnim podacima, programske opreme, računalnih i komunikacijskih uređaja, korisničkih aplikacija, sistemske i korisničke potpore, prateće dokumentacije, propisanih postupaka i procedura za njegov kontinuiran i ispravan rad, nadzor i upravljanje te korisnika sustava.
3) U Upisnik koji se za potrebe informacijskog sustava zove SJEME-Upisnik upisuje se upisnički broj dobavljača, upisnički broj uzorkivača ili upisnički broj laboratorija te podaci iz Obrasca 1. i Obrasca 2. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

1) U Upisniku dobavljača sjemena i Upisniku dobavljača sadnog materijala vode se sljedeći podaci:
1. ime i prezime dobavljača ili naziv tvrtke (fizičke ili pravne osobe, samostalni poduzetnik) dobavljača,
2. adresa dobavljača ili sjedište tvrtke dobavljača,
3. jedinstveni registracijski (upisnički) broj dobavljača,
4. registriracija djelatnosti,
5. podaci o stručnoj osobi
6. klasa i urudžbeni broj rješenja na temelju kojeg je izvršen upis,
7. datum izdavanja akta (rješenja ili zaključka).
2) U Upisniku uzorkivača sjemena vode se slijedeći podaci:
1. ime i prezime uzorkivača,
2. naziv i sjedište tvrtke u kojoj je uzorkivač zaposlen,
3. upisnički broj uzorkivača,
4. vrste poljoprivrednog sjemena za koje je izdano ovlaštenje za uzorkovanje,
5. klasa i urudžbeni broj rješenja na temelju kojeg je izvršen upis,
6. datum izdavanja akta (rješenja ili zaključka).
3) Upisniku laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala vode se sljedeći podaci:
1. naziv pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova kontrole kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i izdavanje Izvješća,
2. sjedište laboratorija,
3. upisnički broj laboratorija,
4. vrste poljoprivrednog reprodukcijskog materijala za koje je izdano ovlaštenje za analizu kvalitete,
5. podaci o stručnoj osobi,
6. klasa i urudžbeni broj rješenja na temelju kojeg je izvršen upis,
8. datum izdavanja akta (rješenja ili zaključka).

Članak 17.

Obrasci koji su prilog ovoga Pravilnika dostupni su na web stranici Ministarstva (http://www.mps.hr).

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o načinu i uvjetima upisa u upisnike poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala (»Narodne novine« broj 40/99, 31/00, 44/01).

Članak 19.

1) Pravne i fizičke osobe upisane u upisnike temeljem Pravilnika iz članka 20. ovoga Pravilnika ostaju upisane do 31. prosinca 2008. godine uz obvezu da se do tog roka upišu u upisnike iz ovoga Pravilnika.
2) Pravne i fizičke osobe koje se ne usklade sa odredbama ovoga Pravilnika do roka iz stavka 1. ovoga članka brisat će se iz tih upisnika.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/10
Urbroj: 525-2-08-2
Zagreb, 22. veljače 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.