Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnos

NN 29/2008 (10.3.2008.), Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnos

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

958

Na temelju članka 61. stavka 2., a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 8/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07, 126/07 i 133/07, 15/08) u točki I. iza rednog broja 46. dodaje se red­ni broj koji glasi:
»47. Dom zdravlja Zagreb – Centar, Zagreb, Runjaninova 4.«;
– a u točki II. iza rednog broja 68. dodaje se redni broj koji glasi
»69. Specijalistička ordinacija za medicinu rada i sporta Mate Mustać, dr. med., spec. medicine rada i sporta, Zadar, Zadarskog mira 22«

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1
Urbroj: 534-05-1-1/3-08-27
Zagreb, 28. veljače 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.