Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu

NN 30/2008 (12.3.2008.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu

HRVATSKI SABOR

973

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2008. donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2008. GODINU

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
I. KVARTAL

1.

Zakon o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć

2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova

3.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu

4.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pučkom pravobranitelju

5.

Zakon o obveznim odnosima

6.

Zakon o trgovini

7.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

8.

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

9.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom

10.

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

11.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama

12.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima

13.

Zakon o upravnim pristojbama

14.

Zakon o osiguranju depozita

15.

Zakon o kreditnim institucijama

16.

Zakon o reorganizaciji, likvidaciji i stečaju kreditnih institucija

17.

Zakon o institucijama za elektronički novac

18.

Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

19.

Zakon o elektroničkim komunikacijama

20.

Zakon o radnom vremenu, odmorima i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu

21.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

22.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

23.

Zakon osnovnom školstvu

24.

Zakon o srednjem školstvu

25.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

26.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podatka

27.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obavljanju javnih dužnosti

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
II. KVARTAL

28.

Zakon o kaznenom postupku

29.

Zakon o naknadi štete žrtvama kaznenih djela

30.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

31.

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

32.

Zakon o parničnom postupku

33.

Zakon o vježbeništvu i pravosudnom ispitu

34.

Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o transferu osuđenih osoba iz 1983. godine

35.

Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih putem računalnih sustava

36.

Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog kaznenim djelom te o financiranju terorizma, Varšava 16. 5. 2005.

37.

Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o naknadi žrtvama kaznenih djela nasilja, Strasbourg, 24. studenoga 1983.

38.

Zakon o građevnim proizvodima

39.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

40.

Zakon o potvrđivanju Protokola o zakiseljavanju, eutrofikaciji i prizemnom ozonu uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979.

41.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu

42.

Zakon o potvrđivanju Protokola o Registru ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Arhuška konvencija)

43.

Zakon o medicinskim proizvodima

44.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

45.

Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom

46.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

47.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

48.

Zakon o Financijskom inspektoratu

49.

Zakon o koncesijama

50.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji

51.

Zakon o tržištu kapitala

52.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

53.

Zakon o izmjenama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

54.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja

55.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu

56.

Zakon o javnom privatnom partnerstvu

57.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini

58.

Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu

59.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

60.

Zakon o zadrugama

61.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama

62.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

63.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

64.

Rudarski zakonik

65.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

66.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

67.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima

68.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara

69.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

70.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu

71.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pošti

72.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama

73.

Zakon o suzbijanju diskriminacije

74.

Zakon obiteljskim i roditeljskim dopustima i naknadama

75.

Zakon o izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima

76.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama

77.

Zakon o radnim odnosima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

78.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnoj inspek­ciji

79.

Izborni zakon kojim se uređuje pitanje izbora predstavnika u Europski parlament (radni naslov)

80.

Izborni zakon potreban za preuzimanje pravne stečevine u području ostvarivanja prava na glasovanje i kandidiranje za Europski parlament građana Unije s prebivalištem u RH čiji nisu državljani (radni naslov)

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
III. KVARTAL

81.

Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima

82.

Zakon o privatnim detektivima

83.

Zakon o obavljanju poslova projektiranja, stručnog nadzora i djelatnosti građenja

84.

Zakon o financijskim konglomeratima

85.

Zakon o trošarinama

86.

Zakon o regionalnom razvoju

87.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

88.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o liječništvu

89.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti

90.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko- bio­kemijskoj djelatnosti

91.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ljekarništvu

92.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu

93.

Zakon o primaljama

94.

Zakon o humanitarnoj pomoći

95.

Zakon o općem upravnom postupku

96.

Zakon o plaćama državnih službenika

97.

Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

98.

Zakon o osnivanju i djelokrugu rada Agencije za sigurnost željezničkog prometa

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
IV. KVARTAL

99.

Zakon o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

100.

Zakon o strukovnom školstvu

101.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

102.

Zakon o boravišnoj pristojbi

103.

Zakon o članarinama turističkoj zajednici

104.

Zakon o izmjeni Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

105.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti biljnih sorti

106.

Zakon o biogorivima

107.

Zakona o učinkovitom korištenju energije

108.

Zakon o platnim sustavima

109.

Zakon o porezu na dobit

110.

Opći porezni zakon

111.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) Europskoga parlamenta i Vijeća br. 1907/2006, o registraciji, evaluaciji, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) (radni naslov)

112.

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

113.

Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o kontaktima s djecom

114.

Zakon o potvrđivanju Haške konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, izvršenju i suradnji u vezi s roditeljskom odgovornosti i mjerama za zaštitu djece iz 1996.

115.

Zakon o izmjenama Zakona o nadzoru državne granice

116.

Zakon o vodama

117.

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

118.

Zakon o razvojnoj suradnji

119.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama

120.

Zakon o izmjenama Zakona potrebnog za preuzimanje pravne stečevine u području ostvarivanja prava na glasovanje i kandidiranje na općinskim izborima za građane Unije s prebivalištem u RH čiji nisu državljani (radni naslov)

121.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

Klasa: 910-04/08-01/01
Zagreb, 5. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.