Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja...

NN 30/2008 (12.3.2008.), Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja...

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

984

Na temelju članka 128. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 129/00.), a u svezi s člankom 6. stavkom 1. točkom 6. Pravilnika o popisu djelatnosti, uvjetima i načinu izdavanja te rokovima važenja odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i za korištenje izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, broj 125/06.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O USTROJU I PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA S PROGRAMOM OSIGURANJA I ODRŽAVANJA KAKVOĆE TIJEKOM OBAVLJANJA DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA TE PLANOM MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se:
– provedba mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, vrsta, svojstva i količina te način uporabe zaštitne opreme i osobne zaštitne opreme tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja;
– namjena i uporaba izvora ionizirajućeg zračenja;
– odgovornost Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja;
– nadležnost i obveze osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja;
– obveze i prava izloženih djelatnika;
– specifični uvjeti za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja;
– izobrazba, zdravstveni uvjeti i zdravstveni pregledi izloženih djelatnika;
– način vođenja evidencije o izvorima ionizirajućeg zračenja i izvješćivanje nadležnih državnih tijela.

Članak 2.

Provedba mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja obuhvaća:
– osiguranje uvjeta propisanih Zakonom o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (u daljnjem tekstu: Zakon) i provedbenim propisima za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja;
– osiguranje opreme i sredstava zaštite od ionizirajućeg zračenja kao i za provjeru te zaštite;
– provjera zdravstvenih uvjeta izloženih djelatnika i praćenje njihovog ozračenja;
– definiranje područja izloženosti, odnosno područja nadgledanja i posebnog nadgledanja;
– nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja.

II. IZVORI IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJI SE KORISTE U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 3.

U obavljanju poslova iz djelokruga Ministarstva koriste se sljedeći izvori ionizirajućeg zračenja:
– rendgenski uređaji za pregled prtljage;
– rendgenski uređaji za pregled velikih tereta;
– rendgenski uređaji za pregled poštanskih pošiljki;
– prijenosni rendgenski uređaji za interventni pregled sumnjivih predmeta;
– posebni rendgenski uređaji za specijalističku primjenu u policijskom ili forenzičkom postupanju.

III. UPORABA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 4.

Ministarstvo, prije uporabe izvora ionizirajućeg zračenja, mora ishoditi dozvolu za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja koju daje Državni zavod za zaštitu od zračenja (u daljnjem tekstu: Državni zavod) na temelju izvješća i mišljenja ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom i pravilnicima donesenima na temelju Zakona.
Dozvola za uporabu daje se na rok od dvanaest mjeseci.
Ministarstvo je obvezno prije isteka roka važenja dozvole za uporabu istu obnoviti ako namjerava izvor ionizirajućeg zračenja i nadalje koristiti. Državni zavod izdaje novu dozvolu za uporabu na temelju novog izvješća i mišljenja ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispunjavanju uvjeta zaštite od ionizirajućeg zračenja.
Dozvola za uporabu rendgenskog uređaja prestaje važiti ako se na uređaju obave značajniji popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje zračenja (rendgenska cijev, katodna cijev, generator, valovod i sl.). U tom slučaju potrebno je zatražiti novu dozvolu za uporabu.

Članak 5.

Izvori ionizirajućeg zračenja koji se koriste u policijskom postupanju mogu se koristiti samo u skladu s dozvolom za uporabu koju je izdao Državni zavod.

Članak 6.

Pri korištenju prijenosnih izvora ionizirajućeg zračenja u prostorijama koje nisu namjenski građene za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja ili na mjestu policijskog postupanja s izvorom ionizirajućeg zračenja na otvorenom prostoru, potrebno je odrediti područje izloženosti.
Područje izloženosti jest područje na kojem postoji mogućnost da pojedinac ili grupa ljudi bude izložena ionizirajućem zračenju iznad granice ozračenja propisane za pojedinog stanovnika odnosno da primljena efektivna doza bude iznad 1 mSv u jednoj godini.
Područje izloženosti dijeli se na područje nadgledanja i područje posebnog nadgledanja.
Granica područja izloženosti određuje se mjerenjem odgovarajuće brzine doze i proračunom efektivne doze u datim okolnostima te određivanjem minimalne udaljenosti od dijela uređaja koji izravno proizvodi zračenje, do koje se tijekom uključenja uređaja smije odobriti pristup djelatnicima i ostalim osobama odnosno temeljem Izvješća o radiološkim parametrima izdanim od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa za određeni uređaj.

Članak 7.

Tijekom uporabe izvora ionizirajućeg zračenja na otvorenom prostoru, na granici područja izloženosti mora biti vidljivo istaknut natpis ili oznaka opasnosti od zračenja, svjetlosni ili zvučni signal ili se na drugi način moraju upozoriti i zaustaviti osobe koje neovlašteno mogu ući u područje izloženosti.

IV. OSOBA ODGOVORNA ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 8.

Ministar unutarnjih poslova imenovat će osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (u daljem tekstu: odgovorna osoba).
Odgovorna osoba mora imati najmanje višu stručnu spremu odgovarajuće struke te posebnu izobrazbu o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja stečenu redovitim školovanjem ili dopunskom izobrazbom koju organizira Državni zavod.
Odgovorna osoba podnosi godišnje izvješće o svome radu i neposredno je odgovorna ministru unutarnjih poslova.

Članak 9.

Odgovorna osoba obvezna je provoditi mjere zaštite sukladno odredbama Zakona, a naročito:
– provodi unutarnju kontrolu nad primjenom mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
– skrbi o uporabi zaštitne opreme i uređaja za mjerenje osobnoga ozračenja izloženih djelatnika,
– skrbi o provedbi provjere zdravstvene sposobnosti izloženih djelatnika,
– skrbi o stručnoj osposobljenosti izloženih djelatnika za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja i o obnovi znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućih zračenja,
– skrbi o pregledima izvora ionizirajućeg zračenja u propisanim rokovima,
– potiče i organizira poduzimanje zaštitnih mjera u slučaju izvanrednog događaja, a u skladu s ovim Pravilnikom,
– prisustvuje inspekcijskom nadzoru i očituje se na nalaz inspektora,
– osigurava vođenje svih propisanih evidencija koje je Ministarstvo obvezno voditi,
– osigurati upoznavanje djelatnika koji prvi put započinje rad s izvorima ionizirajućeg zračenja s posebnim uvjetima rada, te mjerama i sredstvima zaštite od ionizirajućih zračenja,
– zabraniti rad s izvorima ionizirajućeg zračenja koji su neispravni ili koji uzrokuju prekomjerno ozračenje.

Članak 10.

O povredi propisa o zaštiti od ionizirajućih zračenja kojom su ugroženi život i zdravlje ljudi, osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja obvezna je bez odgađanja izvijestiti rukovoditelja nadležne ustrojstvene jedinice, Državni zavod, ovlašteni stručni tehnički servis i sanitarnog inspektora ministarstva nadležnog za zdravstvo.
Ako su povredom propisa o zaštiti od ionizirajućih zračenja ugroženi priroda ili okoliš, osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućih zračenja obvezna je o tome bez odgađanja izvijestiti inspektora za zaštitu prirode, odnosno inspektora za zaštitu okoliša.

Članak 11.

Djelatnici Ministarstva obvezni su odgovornoj osobi omogućiti uvid u dokumentaciju u svezi ionizirajućeg zračenja.
Djelatnici Ministarstva dužni su u najkraćem roku izvijestiti odgovornu osobu o bilo kojoj okolnosti koja upućuje na izvanredni događaj ili na povredu fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja uz i s kojim rade djelatnici Ministarstva.

V. OBVEZE I PRAVA IZLOŽENIH DJELATNIKA

Članak 12.

Djelatnici Ministarstva koji pri obavljanju poslova koriste izvore ionizirajućih zračenja, obvezni su posao obavljati tako da ne dovode u opasnost vlastiti život i zdravlje te život i zdravlje suradnika i drugih osoba.
Djelatnici su obvezni koristiti sva raspoloživa sredstva i opremu za osobnu zaštitu od ionizirajućeg zračenja, pažljivo rukovati njima i održavati ih ispravnima.
O uočenim nedostacima i kvarovima na uređajima, opremi, priboru za rad i zaštitnim sredstvima koji bi mogli njima ili drugim osobama u blizini izvora zračenja ugroziti život i zdravlje, djelatnici su obvezni izvijestiti odgovornu osobu.

Članak 13.

Ukoliko nisu poduzete mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja te mu prijeti neposredna opasnost po zdravlje, djelatnik ima pravo odbiti obavljanje poslova dok se mjere zaštite ne provedu.

Članak 14.

Za gubitak, oštećenje ili zlouporabu osobnog dozimetra zračenja te ostalih zaštitnih sredstava disciplinski i materijalno je odgovoran njihov nositelj.
Djelatnik koji s namjerom da izazove prikaz povećanog zračenja izloži dozimetar zračenja neposrednom ozračenju izvorom ionizirajućeg zračenja disciplinski je odgovoran.

Članak 15.

Izloženi djelatnici, obvezni su voditi dnevnik rada s izvorom ionizirajućeg zračenja.
Sadržaj i način vođenja dnevnika odredit će odgovorna osoba za zaštitu od zračenja.

VI. ZAŠTITA DJELATNIKA OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 16.

Izloženi djelatnici moraju biti pod dozimetrijskim nadzorom.
Izloženi djelatnici se za dozimetrijski nadzor prijavljuju Državnom zavodu na propisanom obrascu i ugovornom, ovlaštenom stručnom tehničkom servisu.

Članak 17.

Stupanj izloženosti ozračenju mjeri se osobnim dozimetrom za mjerenje ionizirajućeg zračenja, kojeg je svaki djelatnik obvezan koristiti tijekom rada u području izloženosti.
Stupanj izloženosti vanjskom ozračenju mjeri se osobnim dozimetrima sukladno propisu o načinu, opsegu i rokovima mjerenja osobnog ozračenja izloženih djelatnika, a po potrebi i dodatnim osobnim dozimetrima uz izravno ili odgođeno očitanje primljene doze.
Ako izloženi djelatnik na različitim poslovima u Ministarstvu radi s različitim izvorima ionizirajućeg zračenja, na svim poslovima obvezan je nositi isti osobni dozimetar.
Stupanj izloženosti utvrđuje se u kontrolnom razdoblju koje traje jedan kalendarski mjesec.
Dozimetar djelatnik nosi na lijevoj strani prsiju ispod zaštitne odjeće.
Djelatnik ne smije započeti s radom u području izloženosti bez osobnog dozimetra.
O pojedinačno primljenim dozama zračenja djelatnika odgovorna osoba vodi evidenciju.

Članak 18.

Efektivna doza izloženih djelatnika ne smije u normalnim uvjetima tijekom rada biti veća od 100 mSv u razdoblju od pet uzastopnih godina, uz uvjet da niti u jednoj godini petogodišnjeg razdoblja efektivna doza ne smije biti veća od 50 mSv.

Članak 19.

Pri radu s prijenosnim rendgenskim uređajem, upravljački uređaj mora biti postavljen na zaštićeno mjesto tako da izlaganje djelatnika ionizirajućem zračenju bude ispod propisanih granica.
Tijekom uporabe uređaja iz stavka 1. ovog članka djelatnik je dužan, na granicu područja izloženosti, vidljivo istaknuti natpis ili traku s oznakom opasnosti od zračenja, svjetlosni ili zvučni signal ili na drugi način upozoriti i zaustaviti osobe koje neovlašteno mogu ući u područje izloženosti.

Članak 20.

Odgovornost i troškove provedbe mjera zaštite od ionizirajućih zračenja kao i ostale troškove vezane za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja snosi Ministarstvo.

VII. STRUČNA IZOBRAZBA, OSPOSOBLJAVANJE I ZDRAVSTVENI UVJETI

Članak 21.

Izloženi djelatnici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu te moraju biti stručno osposobljeni za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja i imati posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja stečeno tijekom redovitog obrazovanja ili dopunskim obrazovanjem koje organizira Državni zavod u suradnji s Ministarstvom.
Izloženi djelatnici moraju periodično obnavljati znanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja. Obnovu znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja organizira Državni zavod.

Članak 22.

Prije početka rada, izloženi djelatnici moraju obaviti prethodni zdravstveni pregled, a tijekom rada obavljati redovite godišnje preglede, u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačkom društvu koje obavlja djelatnost medicine rada ili privatnoj ordinaciji medicine rada, koje ovlašćuje ministar nadležan za zdravstvo.
Prije početka rada djelatnici iz stavka 1. ovog članka obvezni su prijaviti sve bolesti ili zdravstvene probleme koji se teško mogu otkriti zdravstvenim pregledom, odnosno ukoliko se iste pojave tijekom rada.
Izložena radnica kojoj je ustanovljena trudnoća, dužna je o tome izvijestiti odgovornu osobu, a Ministarstvo joj mora osigurati radno mjesto na kojem efektivna doza ne smije prijeći 1 mSv godišnje.
Na radnim mjestima na kojima postoji mogućnost radioaktivnog onečišćenja ne smiju raditi žene koje doje.

VIII. VOĐENJE I SADRŽAJ EVIDENCIJA

Članak 23.

U Ministarstvu se vode sljedeće evidencije:
– izloženih djelatnika
– djelatnika koji rukuju izvorima ionizirajućeg izvora zračenja, a nisu u području izloženosti
– o izvorima ionizirajućeg zračenja.

Članak 24.

Za izložene djelatnike, evidencija mora sadržavati medicinsku dokumentaciju s podacima o zdravstvenim pregledima, podatke o ozračenju te dokumentaciju o stručnoj izobrazbi i osposobljavanju.
Izvješća o osobnim dozama izloženih djelatnika Ministarstvo je dužno čuvati 30 godina.
Za djelatnike koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti, evidencija mora sadržavati dokumentaciju o stručnoj izobrazbi i osposobljavanju za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.
Evidencija o izvorima ionizirajućeg zračenja mora sadržavati tehničke karakteristike te podatke o prvom i periodičnim ispitivanjima uređaja kao i proračun područja izloženosti.

Članak 25.

Ministarstvo je obvezno prijaviti izvor ionizirajućeg zračenja Državnom zavodu. Prijava izvora ionizirajućeg zračenja obavlja se na propisanim obrascima, u roku od 15 dana od dana nabavke izvora ionizirajućeg zračenja.
Ako Ministarstvo prestane koristiti rendgenski uređaj, rashoduje ga, otpiše ili otuđi obvezno je u roku od 15 dana o tome izvijestiti Državni zavod s naznakom naziva i adrese pravne ili fizičke osobe kod koje se uređaj nalazi.

IX. IZVANREDNI DOGAĐAJ

Članak 26.

U slučaju izvanrednog događaja potrebno je osigurati mjesto izvanrednog događaja, onemogućiti pristup neovlaštenim osobama na udaljenosti na kojoj razina zračenja ne prelazi 10 mSv/h, odnosno na udaljenost najmanje 10 metara te o izvanrednom događaju izvijestiti Državni zavod i ovlašteni stručni tehnički servis.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

U području zaštite od ionizirajućeg zračenja, primjenjuju se odredbe Zakona, te drugi propisi doneseni na temelju Zakona.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja u Ministarstvu unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 33/06).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-88063-07
Zagreb, 6. ožujka 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.