Pravilnik o uvjetima, rokovima i načinu stjecanja potreb­nog stručnog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

NN 30/2008 (12.3.2008.), Pravilnik o uvjetima, rokovima i načinu stjecanja potreb­nog stručnog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

985

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« br. 64/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, ROKOVIMA I NAČINU STJECANJA POTREBNOG STRUČNOG OBRAZOVANJA I OBNOVE ZNANJA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, rokovi i način stjecanja potrebnog stručnog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Članak 2.

Nadzor nad primjenom mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja smiju provoditi osobe koje imaju posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja stečeno tijekom redovitog obrazovanja ili dopunskog obrazovanja koje organizira Državni zavod za zaštitu od zračenja (u daljnjem tekstu: Zavod).
Izloženi radnici moraju imati pisani dokaz o posebnom stručnom obrazovanju o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Članak 3.

Izloženi radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja moraju biti obučeni za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i to redovitim obrazovanjem ili dopunskim obrazovanjem o čemu moraju imati pisani dokaz.

Članak 4.

Osobe koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja tijekom obuke ili obrazovanja koje uključuje praktične vježbe s izvorima ionizirajućeg zračenje moraju biti pod neposrednim nadzorom izloženih radnika iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Izloženi radnici moraju obnavljati znanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja svakih pet godina.

Članak 6.

Osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti moraju imati dopunsko obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju obnavljati znanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja svakih pet godina

Članak 7.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u zdravstvenim, znanstvenim i obrazovnim ustanovama mora imati visoku stručnu spremu.
Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u ostalim nositeljima odobrenja za obavljanje određene djelatnosti s izvorom ionizirajućeg zračenje (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) mora imati najmanje višu stručnu spremu sukladno aktu nositelja odobrenja o provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja i mjera osiguranja kvalitete.
Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka mora imati posebno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja stečeno dopunskim obrazovanjem koju organizira Zavod.

Članak 8.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja mora obnavljati znanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja svakih pet godina.

Članak 9.

Rendgenskim uređajima za dijagnostiku u medicini smiju rukovati:
1. Doktori medicine specijalisti radiologije,
2. Doktori medicine specijalisti drugih grana medicine, ako su u okviru svoje specijalizacije obučeni za rukovanje rendgenskim uređajima za dijagnostiku u medicini,
3. Inženjeri medicinske radiologije,
4. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.
Rendgenskim uređajima za terapiju, te akceleratorima i drugim uređajima za terapiju ionizirajućim zračenjem u medicini smiju rukovati:
1. Doktori medicine specijalisti radioterapije i onkologije,
2. Doktori medicine specijalisti drugih grana medicine, ako su u okviru svoje specijalizacije obučeni za rukovanje rendgenskim uređajima za terapiju, te akceleratorima i drugim uređajima za terapiju ionizirajućim zračenjem u medicini,
3. Diplomirani inženjeri fizike specijalisti medicinske fizike, profesori fizike specijalisti medicinske fizike te profesori fizike i matematike specijalisti medicinske fizike,
4. Diplomirani inženjeri fizike, profesori fizike, profesori fizike i matematike te diplomirani inženjeri elektrotehnike koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju najmanje tri godine iskustva rukovanja tim izvorima,
5. Inženjeri medicinske radiologije,
6. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.
Rendgenskim uređajima za snimanje zubi u stomatologiji smiju rukovati:
1. Doktori stomatologije,
2. Doktori medicine specijalisti radiologije,
3. Inženjeri medicinske radiologije,
4. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

Članak 10.

Zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini smiju rukovati:
1. Doktori medicine specijalisti radioterapije i onkologije,
2. Doktori medicine specijalisti drugih grana medicine, ako su u okviru svoje specijalizacije obučeni za rukovanje zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini,
3. Inženjeri medicinske radiologije,
4. Diplomirani inženjeri fizike specijalisti medicinske fizike, profesori fizike specijalisti medicinske fizike te profesori fizike i matematike specijalisti medicinske fizike,
5. Diplomirani inženjeri fizike, profesori fizike, profesori fizike i matematike te diplomirani inženjeri elektrotehnike koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju najmanje tri godine iskustva rukovanja tim izvorima,
6. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

Članak 11.

Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini smiju rukovati:
1. Doktori medicine specijalisti nuklearne medicine,
2. Doktori medicine specijalisti drugih grana medicine, ako su u okviru svoje specijalizacije obučeni za rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini,
3. Diplomirani inženjeri kemije i profesori kemije koji su obučeni za rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini i ako imaju pisani dokaz o tome,
4. Diplomirani inženjeri kemije i profesori kemije koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju najmanje tri godine iskustva rukovanja tim izvorima,
5. Diplomirani inženjeri fizike specijalisti medicinske fizike, profesori fizike specijalisti medicinske fizike te profesori fizike i matematike specijalisti medicinske fizike,
6. Diplomirani inženjeri fizike, profesori fizike te profesori fizike i matematike koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju najmanje tri godine iskustva rukovanja tim izvorima,
7. Inženjeri medicinske radiologije,
8. Inženjeri medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
9. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja,
10. Diplomirani inženjeri medicinske biokemije, profesori kemije i biologije, diplomirani inženjeri prehrambene tehnologije, viši medicinski tehničari, medicinski tehničari, kemijski tehničari, farmaceutski tehničari te zdravstveni tehničari laboratorijskog ili sanitarnog usmjerenja, koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju najmanje pet godina iskustva rukovanja tim izvorima.

Članak 12.

Rendgenskim uređajima koji se koriste za dijagnostiku u veterinarskoj medicini smiju rukovati:
1. Doktori veterinarske medicine,
2. Inženjeri medicinske radiologije,
3. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

Članak 13.

Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u veterinarskoj medicini smiju rukovati:
1. Doktori veterinarske medicine,
2. Inženjeri medicinske radiologije,
3. Osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

Članak 14.

Rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje koji se koriste u znanstveno istraživačkom radu, za provjeru kakvoće radiografijom, za provjeru vozila, sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki, za ispitivanje, popravljanje i restauraciju umjetnina, za ispitivanje sastava tvari ili se koriste u tehnološkim procesima smiju rukovati osobe koje su obučene za rukovanje tim rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje i ako imaju pisani dokaz o tome.

Članak 15.

Zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste u obavljanju znanstvene djelatnosti za provjeru kakvoće radiografijom ili pri radu u bušotinama smiju rukovati osobe koje su obučene za rukovanje tim zatvorenim radioaktivnim izvorima i ako imaju pisani dokaz o tome.

Članak 16.

Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste u obavljanju znanstvene djelatnosti ili pri radu u bušotinama smiju rukovati osobe koje su obučene za rukovanje tim otvorenim radioaktivnim izvorima i ako imaju pisani dokaz o tome.

II. DOPUNSKO OBRAZOVANJE I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 17.

Ravnatelj Zavoda imenuje stručno povjerenstvo za dopunsko obrazovanje iz članka 18. stavka 1., posebno obrazovanje iz članka 19., stavka 1. ili obnovu znanja iz članka 20. stavka 1. te članka 21. stavka 1. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima pet članova.
Povjerenstvo na prijedlog ravnatelja Zavoda utvrđuje mjerila za izbor predavača iz pojedinih područja zaštite od ionizirajućeg zračenja.
Povjerenstvo na prijedlog ravnatelja Zavoda sukladno usuglašenim kriterijima određuje listu predavača za određena područja zaštite od ionizirajućeg zračenja.
Ravnatelj Zavoda s liste predavača iz stavka 4. ovoga članka imenuje predavače za pojedino dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje ili obnovu znanja koju organizira Zavod.
Iznimno, ravnatelj Zavoda može za pojedino dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje ili obnovu znanja imenovati i predavača koji nije na listi koju je odredilo Povjerenstvo s tim da broj tako imenovanih predavača po pojedinom dopunskom obrazovanju, posebnom obrazovanju ili obnovi znanja ne smije prijeći polovicu broja svih predavača.

Članak 18.

Dopunsko obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja provodi se po programu dopunskog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (u daljnjem tekstu: Program).
Program iz stavka 1. ovog članka donosi Povjerenstvo.
Program iz stavka 1. ovog članka sastoji se od:
a) osnovnog programa dopunskog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (u daljnjem tekstu: Osnovni program);
b) specijalističkih programa za određene djelatnosti i određene vrste izvora ionizirajućeg zračenja ovisno o naravi rada i vrsti izvora ionizirajućeg zračenja koji se pri radu rabe, te posebnim mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja koje je potrebno provoditi (u daljnjem tekstu: Specijalistički program);
Provedbu dopunskog obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka organizira Zavod na zahtjev poslodavca kod kojeg je predloženik zaposlen.

Članak 19.

Posebno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja provodi se po programu posebnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.
Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Povjerenstvo.
Provedbu posebnog obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka organizira Zavod na zahtjev poslodavca kod kojeg je predloženik zaposlen.

Članak 20.

Obnavljanje znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja provodi se po programu obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.
Program iz stavka 1. ovog članka donosi Povjerenstvo.
Provedbu obnove znanja iz stavka 1. ovoga članka organizira Zavod na zahtjev poslodavca kod kojeg je predloženik zaposlen.

Članak 21.

Obnova znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja provodi se po programu obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.
Program iz stavka 1. ovog članka donosi Povjerenstvo.
Provedbu obnove znanja iz stavka 1. ovoga članka organizira Zavod na zahtjev poslodavca kod kojeg je osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja zaposlena.

Članak 22.

Izuzeće od primjene odredbe članka 5., članka 6. stavka 2. i članka 8. ovoga Pravilnika odobrava ministar nadležan za zdravstvo na temelju mišljenja Povjerenstva.
Zahtjevu za izuzeće iz stavka 1. ovoga članka mora se priložiti dokumentacija iz koje je razvidna opravdanost izuzeća.

Članak 23.

Zahtjev za dopunsko obrazovanje iz članka 18. stavka 1., posebno obrazovanje iz članka 19., stavka 1. ili obnovu znanja iz članka 20. stavka 1. te članka 21. stavka 1. ovog Pravilnika dostavlja Zavodu poslodavac iz članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 3., članka 20. stavka 3., odnosno članka 21. stavka 3. ovog Pravilnika.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:
– ime i prezime svakog predloženika,
– jedinstveni matični broj svakog predloženika,
– stručnu spremu svakog predloženika,
– vrstu izvora ionizirajućeg zračenja u čijem području izloženosti predloženik radi.
Ravnatelj Zavoda određuje početak i mjesto održavanja dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja ili obnove znanja iz stavka 1. ovog članka o čemu izvještava poslodavca iz stavka 1. ovog članka.

III. PROVJERA ZANJA

Članak 24.

Ravnatelj Zavoda imenuje ispitno povjerenstvo za provjeru znanja dopunskog obrazovanja iz članka 18. stavka 1., posebnog obrazovanja iz članka 19. stavka 1. ili obnove znanja iz članka 20. stavka 1. te članka 21. stavka 1. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo).
Ispitno povjerenstvo ima tri člana od kojih je jedan službenik ministarstva nadležnog za zdravstvo ili stručna osoba imenovana od ministra nadležnog za zdravstvo.

Članak 25.

Predloženik koji je pohađao dopunsko obrazovanje iz članka 18. stavka 1., posebno obrazovanje iz članka 19., stavka 1. ili obnovu znanja iz članka 20. stavka 1. te članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika pristupa provjeri znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.
Provjeru znanja iz stavka 1. ovoga članka organizira Zavod.
Provjera znanja iz stavka 1. ovoga članka je ispit u pisanom obliku.
Ispitna pitanja sastavlja i kriterije za ocjenu uspjeha određuje Ispitno povjerenstvo.
Uspjeh predloženika na ispitu ocjenjuje Ispitno povjerenstvo.
Uspjeh iz stavka 5. ovog članka može biti »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«.

Članak 26.

Predloženik koji nije udovoljio na provjeri znanja iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika može pristupiti ponovnoj provjeri znanja nakon proteka 15 dana, ali ne više od 60 dana od dana prethodnog polaganja.
Predloženik koji nije zadovoljio na ispitu može se u pisanom obliku žaliti ravnatelju Zavoda.
Ako ravnatelj Zavoda ocjeni da je žalba opravdana, odredit će posebno ispitno povjerenstvo koje će provesti provjeru znanja.

Članak 27.

O tijeku polaganja ispita iz članka 25. stavka 3. ovoga Pravilnika vodi se zapisnik u koji se unose podaci: sastav Ispitnog povjerenstva, ime i prezime predloženika, matični broj, nadnevak polaganja ispita, vrsta specijalističkog programa, odluka Ispitnog povjerenstva o uspjehu predloženika na ispitu.
Zapisnik potpisuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

Članak 28.

Zavod je obvezan zapisnike iz članka 27. ovoga Pravilnika. čuvati 6 godina.

Članak 29.

Predloženiku koji je zadovoljio na provjeri znanja u smislu članka 25. ovoga Pravilnika izdaje se svjedodžba uz naznaku Specijalističkog programa.
Svjedodžbu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Zavod uz potpis ravnatelja Zavoda te otisak službenog pečata Zavoda.

Članak 30.

Troškove dopunskog obrazovanja iz članka 18. stavka 1., posebnog obrazovanja iz članka 19., stavka 1. ili obnove znanja iz članka 20. stavka 1. te članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika te provjere znanja iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika snosi poslodavac iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Diplomirani inženjeri fizike, profesori fizike te profesori fizike i matematike koji rade na radnim mjestima koja uključuju rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja iz članka 9. stavka 2., članka 10. i članka 11., a koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju manje od tri godine iskustva rukovanja tim izvorima obvezni su u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika specijalizirati medicinsku fiziku.
Diplomirani inženjeri kemije i profesori kemije koji rade na radnim mjestima koja uključuju rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja iz članka 11., a koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju manje od tri godine iskustva rukovanja tim izvorima obvezni su u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dopunski se obrazovati.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručne izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja (»Narodne novine« br. 67/00).

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 542-04/07-01/33
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 27. veljače 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.