Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija

NN 30/2008 (12.3.2008.), Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija

MINISTARSTVO TURIZMA

987

Na temelju članka 42. stavka 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 68/07), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU UGOVORA O TURISTIČKOM ZASTUPANJU TURISTIČKIH AGENCIJA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja upisnika ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija. (u daljnjem tekstu: Upisnik) kojeg vodi ministarstvo nadležno za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA UPISNIKA

Članak 2.

(1) Upisnik se vodi u elektroničkom obliku, a može se voditi i u obliku uvezane knjige.
(2) U Upisnik se upisuju podaci iz ugovora o turističkom zastupanju (u daljnjem tekstu: ugovor) i to: ime i prezime i broj osobne iskaznice turističkog zastupnika, odnosno državljanstvo i broj putovnice za turističkog zastupnika stranog državljanina, tvrtka i sjedište turističke agencije koja je sklopila ugovor s turističkim zastupnikom, odnosno i tvrtka i sjedište turističke agencije organizatora putovanja na čiji je zahtjev sklopljen ugovor, područje na kojem turistički zastupnik pruža usluge turističkog zastupanja, vrijeme trajanja ugovora, ugostiteljski objekt u kojem turistički zastupnik boravi ili adresa boravka turističkog zastupnika za vrijeme trajanja ugovora, datum sklapanja ugovora, te klasa, urudžbeni broj i datum potvrde o upisu ugovora u Upisnik.
(3) Upisnik vode i u njega unose podatke službenici koje ovlasti ministar (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe).
(4) Upisnik je javna knjiga.

Članak 3.

(1) Kada se Upisnik vodi u elektroničkom obliku, na odgovarajući medij pohranjuje se sigurnosna kopija Upisnika koja služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka iz upisa obrađenih u računalu.
(2) Pričuvna kopija Upisnika čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa i štetnih utjecaja (topline, vode i sl.).
(3) Pričuvna kopija iz stavka 2. ovoga članka stvara se najmanje jednom tjedno za nove upise u Upisnik i čuva se trajno.

Članak 4.

(1) Ako se Upisnik vodi u obliku uvezane knjige, listovi moraju biti numerirani.
(2) Na naslovnoj stranici Upisnika ispod naslova upisuje se broj knjige.
(3) Odgovorna osoba Ministarstva prije prvog upisa ovjerava Upisnik svojim potpisom i pečatom Ministarstva. Ovjera se obavlja na načina da se na unutarnjoj stranici korica Upisnika upiše tekst koji glasi: »Ovaj Upisnik sadrži ukupno ______ stranica«.

Članak 5.

Na svakoj stranici Upisnika, u gornjem desnom uglu u odjeljak »upisni broj« upisuje se brojčana oznaka pod kojom se obavlja upis.

Članak 6.

(1) Podaci upisani u Upisnik ne smiju se brisati niti ispravljati.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ukoliko se Upisnik vodi u elektroničkom obliku manje pogreške ispravljaju se uz naznaku datuma i imena ovlaštene osobe, a ako se radi o većim pogreškama cijeli upis se poništava upisivanjem na stranici upisa naznake »upis se poništava«, uz datum ispravka i imenom ovlaštene osobe, a ponovni se upis vrši na prvoj slobodnoj stranici Upisnika.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ukoliko se Upisnik vodi u obliku uvezane knjige manje pogreške ispravljaju se uz naznaku datuma i potpis ovlaštene osobe te precrtavanjem pogreške vodoravnom crvenom crtom, a ako se radi o većim pogreškama cijeli upis se poništava upisivanjem na stranici upisa naznake »upis se poništava«, uz datum ispravka i potpis ovlaštene osobe, te precrtavanjem stranice kosom crvenom crtom, a ponovni se upis vrši na prvoj slobodnoj stranici Upisnika.

Članak 7.

(1) Podaci o izmjenama ugovora koje su nastale nakon prvog upisa upisuju se u Upisnik u odjeljak »naknadni upisi«, s naznakom da ranije upisani podaci prestaju važiti.
(2) Kada se Upisnik vodi u obliku uvezane knjige a odjeljak naknadnih upisa je popunjen, upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici Upisnika na način da se prepišu svi važeći podaci iz odgovarajućih odjeljaka ranijeg upisa. Na obje stranice upisa upiše se sveza prijenosa upisom broja knjige i odgovarajuće stranice. Stranica s koje su podaci prepisani na novu stranicu Upisnika precrtava se kosom crvenom crtom.
(3) Raskid ugovora upisanog u Upisnik upisuje se u odjeljak naknadnih upisa, s naznakom datuma upisa i imena ovlaštene osobe ukoliko se Upisnik vodi u elektroničkom obliku, a ukoliko se vodi u obliku uvezane knjige s naznakom datuma i potpisom ovlaštene osobe te precrtavanjem stranice s dvije kose crvene crte.

Članak 8.

O izvršenom upisu u Upisnik turističkom zastupniku izdaje se potvrda.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08.01/26
Urbroj: 529-04-08-01
Zagreb, 22. veljače 2008.

Ministar
Damir Bajs, v. r.