Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 30/2008 (12.3.2008.), Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

997

Na temelju članka 131. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. – pročišćeni tekst i 55/01. – ispravak) Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 4. ožujka 2008., donio je

POSLOVNIČKU ODLUKU

O DOPUNI POSLOVNIKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 181/03. i 16/06.) u članku 54. stavku 1. u podstavku 4. iza riječi: »postupka«, briše se znak: »;« i dodaju se riječi: »na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske;«.
Iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:
»U-IIIVs – postupak u povodu ustavne tužbe protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojim je riješeno o žalbi u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku;«.
Dosadašnji podstavci 6. – 16. postaju podstavci 7. – 17.

Članak 2.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-1/2008
Zagreb, 4. ožujka 2008.

Predsjedavajući sudac
Ustavnog suda
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.