Odluka o izmjeni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru

NN 31/2008 (14.3.2008.), Odluka o izmjeni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru

HRVATSKI SABOR

998

Na temelju članka 1018. i članka 33. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04. i 76/07.), a u svezi sa člankom 55. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, Hrvatski sabor je na sjednici 13. ožujka 2008. donio

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU

I. U Odluci o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (»Narodne novine«, br. 157/03., 77/04, i 138/06.), u točki 3. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske privremeno se neće primjenjivati na države članice Europske unije od dana 15. ožujka 2008. godine, do iznalaženja zajedničkog dogovora u EU duhu.«
II. Republika Hrvatska, kao država kandidat u procesu pristupanja u članstvo u Europskoj uniji, nastavit će i dodatno ojačati dijalog s državama članicama i Europskom komisijom u cilju brzog postizanja dogovora koji će osigurati maksimalnu ekološku i ribolovnu zaštitu Jadrana, vodeći pritom računa o svim legitimnim interesima Republike Hrvatske.
III. Hrvatski ribari (sve fizičke i pravne osobe sa područja Repub­like Hrvatske, koje se bave ribolovom na Jadranskom moru) imaju isti status kao i ribari zemalja članica Europske unije, u području Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, do postizanja dogovora iz točke II. ove Odluke.
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-01/08-01/02
Zagreb, 13. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.