Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim medijima

NN 32/2008 (19.3.2008.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim medijima

HRVATSKI SABOR

1032

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim medijima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/10
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 12. ožujka 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 122/03. i 79/07.) u članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Oglašavanje i teletrgovina moraju biti lako prepoznatljivi kao takvi i odvojeni od drugih dijelova programskog sadržaja putem optičkih i/ili zvučnih sredstava.«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Odvojeni reklamni spotovi i spotovi teletrgovine su izuzetak.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječ; »novac« zamjenjuje se riječju: »plaćanje«.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«,

Klasa: 008-02/08-01/01
Zagreb, 5. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.