Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

NN 33/2008 (21.3.2008.), Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1078

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 1. i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU

Članak 1.

Republika Hrvatska osniva Međunarodni centar za podvodnu arheologiju (u daljnjem tekstu: Centar), kao javnu ustanovu od interesa za Republiku Hrvatsku.
U ime Republike Hrvatske osnivačka prava i obveze ostvaruje ministarstvo nadležno za kulturu.

Članak 2.

Naziv javne ustanove glasi: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju.
Sjedište Centra je u Zadru.

Članak 3.

Centar obavlja sljedeće djelatnosti:
– stručno osposobljava podvodne arheologe i konzervatorske stručnjake na nacionalnoj i međunarodnoj razini u praktičnom i teorijskom dijelu (ovo uključuje profesionalnu ronilačku obuku za arheologe, povjesničare, geologe, fotografe i druge konzervatorske stručnjake, stručnu poduku i usavršavanje za istraživanje podvodnih arheoloških nalazišta, te stručno usavršavanje na području konzervacije i restauracije),
– razvija međunarodnu suradnju vezanu uz znanstvena istraživanja podvodnih arheoloških nalazišta s državama članicama i pridruženim članicama UNESCO-a,
– razmjenjuje znanja iz područja podvodne arheologije,
– organizira međunarodne konferencije i radionice,
– obavještava javnost o svojoj djelatnosti s ciljem podizanja svijesti o vrijednosti podvodne kulturne baštine.

Članak 4.

Centrom upravlja ravnatelj.
U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:
– organizira te vodi rad i poslovanje Centra,
– vodi i odgovara za stručni rad Centra,
– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,
– predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,
– donosi Statut, kao temeljni opći akt ustanove, uz suglasnost ministarstva nadležnog za kulturu,
– donosi druge opće akte Centra,
– donosi programe i planove rada Centra, sukladno Statutu Centra, te osigurava njihovo izvršavanje,
– donosi financijski plan i godišnji obračun Centra, sukladno Statutu Centra,
– priprema dnevni red sjednica Stručnog vijeća na koje upućuje prijedloge koje smatra korisnima za rad Centra,
– raspolaže imovinom i sredstvima Centra samostalno do visine utvrđene Statutom Centra, a iznad toga iznosa uz suglasnost osnivača,
– odgovara za zakonitost rada Centra,
– najmanje jedanput godišnje podnosi osnivaču izvješće o radu i stanju u području djelovanja Centra,
– u ime Centra sklapa ugovore o radu, te raspoređuje radnike sukladno općim aktima Centra,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i Statutom.

Članak 5.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima sveučilišno obrazovanje i priznato stručno iskustvo na području zaštite kulturne baštine.
Ravnatelja Centra imenuje i razrješava ministar nadležan za kulturu, sukladno Statutu Centra.
Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost.
Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u Narodnim novinama i u drugim javnim glasilima.
Ostali uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj, te način i postupak provođenja natječaja, propisat će se Statutom Centra.

Članak 6.

Centar ima Stručno vijeće, čiji se sastav i djelokrug utvrđuje Statutom Centra.

Članak 7.

Centar ima stručnu službu koja se sastoji od radnika potrebnih za obavljanje djelatnosti Centra.
Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu pružat će Centru stručnu, tehničku i drugu pomoć potrebnu za obavljanje djelatnosti Centra, što će se pobliže urediti sporazumom ustanova.

Članak 8.

Za obavljanje djelatnosti Centra iz članka 3. ove Uredbe potrebna financijska sredstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 9.

Imovinu Centra čine sredstva za osnivanje i rad, koja osigurava osnivač.
Centar može prema programu tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave stjecati sredstva iz proračuna tih jedinica.
Centar može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti, te drugih izvora, kao što su darovi, potpore, doprinosi i slično.
Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra.

Članak 10.

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Centar odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač Centra solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Članak 11.

Do imenovanja ravnatelja Centra Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja.
Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada Centra, donijeti Statut, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku 30 dana od dana imenovanja.
Ravnatelj Centra dužan je donijeti Statut Centra u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 12.

Centar počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/08-02/03
Urbroj: 5030104-08-1
Zagreb, 19. ožujka 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.