Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

NN 33/2008 (21.3.2008.), Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1079

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj: 63/2007.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ISPRAVA TE OBRASCIMA I NA ČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O ORUŽJU I STRELJIVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i izgled obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja, odobrenja za nabavu oružja, zahtjeva za registraciju oružja, oružnih listova, potvrda o prijavljenom oružju kategorije C, odobrenja za držanje oružja, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem, odobrenja za unos lovačkog-športskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku u svrhu prijenosa preko njenog područja te držanja i nošenja za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, sadržaj i izgled obrazaca evidencije o podnijetim zahtjevima i izdanim odobrenjima za nabavu oružja, izdanim oružnim listovima, odobrenjima za držanje oružja i potvrdama o prijavljenom oružju, sadržaj i izgled obrazaca evidencije izdanih odobrenja za unos lovačkog ili športskog oružja u Republiku Hrvatsku te prijava unosa oružja kategorije C u Republiku Hrvatsku, sadržaj i izgled obrazaca evidencije o potvrđivanju unosa oružja temeljem odobrenja nadležnog tijela te unosa oružja i streljiva koje se može nabaviti bez odobrenja, sadržaj i izgled obrasca evidencije o privremeno oduzetom oružju i streljivu na graničnom prijelazu, sadržaj i izgled obrasca evidencije o oduzetom, nađenom i predanom oružju, sadržaj i izgled obrasca evidencije o oružju i streljivu nabavljenom za obavljanje svoje djelatnosti, sadržaj i izgled obrasca evidencije o davanju tog oružja i streljiva na korištenje, sadržaj i izgled obrasca evidencije o proizvedenom oružju, sadržaj i izgled obrasca evidencije o isporučenom oružju, sadržaj i izgled obrasca evidencije o nabavljenom i prodanom oružju i streljivu, sadržaj i izgled obrasca evidencije o popravljenom i prepravljenom oružju, sadržaj i izgled obrasca evidencije o ustupljenom oružju i utrošenom streljivu na civilnom strelištu, sadržaj i izgled evidencije dopusnice o neposrednom rukovanju vatrenim oružjem, sadržaj i izgled evidencije o sakupljenom oružju te način vođenja propisanih evidencija.

I. OBRASCI ISPRAVA KOJE IZDAJE NADLEŽNO TIJELO PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA FIZIČKE OSOBE ODNOSNO PREMA MJESTU SJEDIŠTA PRAVNE OSOBE

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja podnosi se na obrascu 1 u policijskoj upravi prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta podnositelja zahtjeva.
Obrazac 1 veličine je 210×297 mm.

Članak 3.

Odobrenje za nabavu oružja izdaje se na obrascu 2.
Obrazac 2 veličine je 210×297 mm, označen je serijskim brojem i izdaje se u tri primjerka, od kojih je prvi bijele boje, drugi svijetlocrvene, a treći žute boje.

Članak 4.

Trgovačka društva i obrti ovlašteni za promet oružja i streljiva (u daljnjem tekstu: ovlašteni trgovac oružjem) kod kojih je oružje ili streljivo nabavljeno unose u obrazac 2 podatke o nabavljenom oružju ili streljivu i ovjeravaju ga, a potom prvi primjerak obrasca 2 vraćaju kupcu, drugi dostavljaju policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja ga je izdala, a treći zadržavaju.
U slučaju nabave već registriranog oružja, obrazac 2 ovjerava policijska uprava kod koje je oružje registrirano i prvi primjerak vraća kupcu, drugi primjerak zadržava, a treći vraća fizičkoj ili pravnoj osobi koja oružje prodaje ili predaje, te obavljaju poništavanje upisa podataka o registriranom oružju (odjava).
Policijska uprava, kod koje je oružje registrirano izvijestit će o prodaji ili predaji tog oružja policijsku upravu koja je izdala odobrenje za nabavu oružja.

Članak 5.

Zahtjev za registraciju oružja podnosi se na obrascu 3.
Obrazac 3 veličine je 210×297 mm.
Uz zahtjev za registraciju oružja, građanin, u svrhu izdavanja oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja, prilaže dvije fotografije veličine 30×35 mm.

Članak 6.

Građanima se radi držanja oružja izdaje oružni list za držanje oružja čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu 4.
Obrazac 4 je svijetlosive boje, pravokutnog je oblika i trodijelan je. Kad je razvijen veličine je 222×105 mm, a kad je presavijen74×105 mm i ima otisnutih šest stranica, od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem.

Članak 7.

Građanima se radi držanja i nošenja oružja izdaje oružni list za držanje i nošenje oružja čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu 5.
Obrazac 5 je svijetloplave boje, pravokutnog je oblika i trodijelan je. Kad je razvijen veličine je 222×105 mm, a kad je presavijen 74×105 mm i ima otisnutih šest stranica, od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem.

Članak 8.

Državnim tijelima, trgovačkim društvima, organizacijama i drugim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: »pravne osobe«) radi držanja oružja izdaje se odobrenje za držanje oružja čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu 6.
Obrazac je veličine 210×297 mm i označen je serijskim brojem.

Članak 9.

Fizičkim i pravnim osobama se izdaje potvrda o prijavljenom oružju kategorije C čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu 7.
Obrazac 7 ispisuje nadležna policijska uprava/policijska postaja iz sustava za automatsku obradu podataka.

Članak 10.

Fizičkim osobama izdaje se dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu 8.
Obrazac 8 ispisuje nadležna policijska uprava iz sustava za automatsku obradu podataka.

II. OBRASCI ISPRAVA KOJE IZDAJE GRANIČNA POLICIJA NA GRANIČNOM PRIJELAZU

Članak 11.

Strancu koji je u tranzitu preko područja Republike Hrvatske i prenosi lovačko ili športsko oružje i streljivo, a koje mu nije upisano u putnu ispravu, granična policija izdat će odobrenje za unos lovačkog ili športskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku u svrhu prijenosa oružja i streljiva preko područja Republike Hrvatske.
Hrvatskom državljaninu s prebivalištem u inozemstvu koji nema odobrenje nadležnog tijela za nabavu oružja i strancu koji u Republiku Hrvatsku dolaze radi lova te članovima stranih streljačkih organizacija koji u Republiku Hrvatsku dolaze radi sudjelovanja na športskim takmičenjima i sa sobom nose odgovarajuće oružje i streljivo, a to oružje i streljivo nije im upisano u putnu ispravu, granična policija izdat će odobrenje za unos lovačkog ili športskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku u svrhu držanja i nošenja lovačkog i športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj.
Odobrenje za unos lovačkog ili športskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku izdaje se na obrascu 9 koji je veličine 210×297 mm.

Članak 12.

Službenik granične policije će, pored štambilja o ovjeri prelaska državne granice u putnu ispravu strancu koji prelazi državnu granicu i koji nosi oružje i streljivo, otisnuti i štambilj koji sadrži oznaku da su oružje i streljivo unijeti u Republiku Hrvatsku, te vrstu unesenog oružja, a pri prvom izlasku stranca iz Republike Hrvatske i iznošenju oružja poništiti će taj štambilj.

Članak 13.

Štambilj za ovjeravanje prenošenja oružja preko državne granice izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 5 x 3 cm, ostavlja otisak crne boje te sadrži tekst: »ORUŽJE: UNIJETO – TRANZIT« i »Vrsta oružja: ______«.
Policijski službenik otisnut će štambilj iz stavka 1. ovog članka, u putnu ispravu stranca kojemu je, sukladno zakonskim odredbama, izdano odobrenje za unos lovačkog ili športskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku te strancu i hrvatskom državljaninu s odobrenim boravkom u inozemstvu koji je prijavio unošenje oružje kategorije C, uz otisak štambilja o ulazu i izlazu iz države.
Prilikom prvog izlaska iz Republike Hrvatske, stranac je dužan, na graničnom prijelazu, predočiti odobrenje iz stavka 2. ovoga članka i oružje koje je unio u Republiku Hrvatsku. Policijski službenik oduzet će strancu odobrenje iz stavka 2. ovoga članka, te poništiti otisak štambilja za ovjeravanje prenošenja oružja preko državne granice u putnoj ispravi.
Postupak propisan stavkom 2. i 3. ovoga članka ponavlja se pri svakom unošenju ili iznošenju oružja i streljiva preko državne granice.

III. EVIDENCIJE

Članak 14.

Policijska uprava/policijska postaja vodi sljedeće evidencije:
1. registar podnijetih zahtjeva i izdanih odobrenja za nabavu oružja (obrazac 10),
2. registar izdanih oružnih listova, potvrda o prijavljenim oružju kategorije C i odobrenja za držanje oružja (obrazac 11),
3. registar oduzetog, nađenog i predanog oružja (obrazac 12).
Policijska uprava vodi evidencije o podnijetim zahtjevima i izdanim dopusnicama za neposredno rukovanje vatrenim oružjem na sustavu za automatsku obradu podataka.
Evidencija iz stavka 2. ovog članka sadrži: ime i prezime podnositelja zahtjeva, datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište i adresu, podatak o liječničkom pregledu, podatak o obuci za pravilno rukovanje vatrenim oružjem, podatak o nazivu trgovačkog društva/obrta kod kojeg je zaposlen, redni broj dopusnice.

Članak 15.

Granična policija vodi sljedeće evidencije:
1. o izdanim odobrenjima za unos lovačkog ili športskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku te prijava unosa oružja kategorije C u Republiku Hrvatsku (obrazac 13),
2. o potvrđivanju unosa oružja i streljiva temeljem odobrenja nadležnog tijela te unosa oružja i streljiva koje se može nabaviti bez odobrenja (obrazac 14),
3. o privremeno oduzetom oružju i streljivu na graničnom prijelazu (obrazac 15).

Članak 16.

Pravne osobe koje su nabavile oružje i streljivo radi obavljanja svoje djelatnosti vode evidenciju o nabavljenom oružju i streljivu na obrascu 16.
Pravne osobe koje raspolažu većom količinom oružja i streljiva mogu evidenciju o nabavljenom oružju i evidenciju o nabavljenom streljivu voditi posebno.

Članak 17.

Pravne osobe iz članka 16. ovog Pravilnika, kojima je izdano odobrenje za držanje oružja, vode evidenciju o oružju i streljivu danom na korištenje na obrascu 17.

Članak 18.

Trgovačko društvo ovlašteno za proizvodnju oružja vodi evidenciju o proizvedenom oružju na obrascu 18, a o isporučenom oružju na obrascu 19.

Članak 19.

Trgovačka društva ili obrti ovlašteni za promet oružja i streljiva uz evidenciju iz članka 16. ovog Pravilnika vode i evidencije o:
– prodanom oružju (obrazac 20),
– prodanom streljivu (obrazac 21).

Članak 20.

Trgovačka društva ili obrti ovlašteni za popravljanje i prepravljanje oružja vode evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju na obrascu 22.

Članak 21.

Trgovačka društva ili obrti ovlašteni za vođenje civilnog strelišta, evidenciju o nabavljenom oružju i streljivu vode na obrascu 16, evidenciju o ustupljenom oružju na korištenje na obrascu 17, a evidenciju o utrošenom streljivu na obrascu 21.

Članak 22.

Pravne i fizičke osobe koje imaju odobrenje za sakupljanje oružja, vode evidenciju o sakupljenom oružju na obrascu 23.

Članak 23.

Evidencije propisane ovim Pravilnikom vode se u knjigama ili na sustavu za automatsku obradu podataka, odnosno pomoću računala uz obavezu ispisivanja i na papiru (listama).
Ako se evidencije propisane ovim Pravilnikom vode pomoću računala, slobodni se listovi moraju uvezati na kraju kalendarske godine.
Knjige evidencije propisane ovim Pravilnikom moraju biti ukoričene u tvrdom povezu i s numeriranim stranicama.
Upis u knjigu evidencije obavlja se tintom ili kemijskom olovkom. U slučaju pogrešnog upisa ispravak se obavlja precrtavanjem pogrešno upisane riječi tako da ostane čitljivo, a novi upis unosi iznad precrtanog. Novi upis u evidencijama propisanim člankom 14. ovog Pravilnika ovjerava svojim potpisom službena osoba, a u evidencijama propisanim člankom 16. do 22. ovog Pravilnika odgovorna osoba.

Članak 24.

Evidencije propisane člankom 14. stavkom 1. točkama 1. i 3. i člankom 15. do 21. ovog Pravilnika vode se za svaku kalendarsku godinu posebno. Istekom kalendarske godine evidencije propisane člankom 14. stavkom 1. točkama 1. i 3. ovog Pravilnika zaključuju se i ovjeravaju pečatom nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje i potpisom službene osobe, a evidencije propisane člankom 16. do 21. ovog Pravilnika pečatom pravne osobe i potpisom odgovorne osobe. Vođenje evidencije za sljedeću godinu započinje na prvoj slobodnoj stranici knjige evidencije.
Evidencije propisane člankom 14. i 16. do 21. ovog Pravilnika, osim evidencije o oružju i streljivu danom na korištenje koja se čuva godinu dana, čuvaju se trajno.
Podaci u evidencijama iz članka 15. ovog Pravilnika čuvaju se 5 godina nakon unosa u evidenciju.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Obrasci propisani ovim Pravilnikom, s odgovarajućim sadržajem, (1 do 23) tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (»Narodne novine« broj: 118/99., 45/01., 17/02., 148/02., 29/03. i 173/03.).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-11882-2008.
Zagreb, 17. ožujka 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.