Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi

NN 33/2008 (21.3.2008.), Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1081

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 7. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj 63/2007), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U POSTUPKU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA FIZIČKOJ OSOBI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja policijskih službenika prilikom traženja i prikupljanja podataka i obavijesti od građana radi utvrđivanja uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 5. Zakona o oružju, te utvrđivanja postojanja uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 6. istoga Zakona, neposrednim opažanjem u stambenom ili drugom prostoru gdje se oružje drži ili namjerava držati.

Članak 2.

Policijski službenik koji utvrđuje uvjete iz članka 10. stavka 2. točke 5. i 6. Zakona o oružju, prije obavljanja terenske provjere, sravnit će podatke sadržane u zahtjevu za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi s podacima sadržanim u zbirkama Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
U slučaju kada policijski službenik postupajući sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka dođe do saznanja iz kojih je razvidno da podnositelj zahtjeva ne udovoljava uvjetima za izdavanje odobrenja za nabavu oružja (podnositelj zahtjeva je evidentiran u zbirkama Ministarstva kao počinitelj kaznenog djela ili prekršaja ili o njemu postoje provjerene informacije koje upućuju na to da bi oružje moglo biti zlouporabljeno), bez daljnjeg postupanja će o tome sačiniti službenu zabilješku i dostaviti je nadležnom tijelu.

Članak 3.

Prilikom obavljanja terenske provjere policijski službenik će na diskretan način tražiti i prikupljati podatke i obavijesti od građana koji poznaju podnositelja zahtjeva, kao i od drugih građana koji bi mogli dati podatke potrebne za utvrđivanje uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 5. Zakona o oružju.
Ako je to potrebno radi dopune ili razjašnjenja podataka sadržanih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za nabavu oružja, policijski službenik može podatke i obavijesti tražiti od podnositelja zahtjeva.
U slučaju kada se postupanjem sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka dođe do podataka i obavijesti koje bi upućivale na nepostojanje uvjeta za izdavanje odobrenja za nabavu oružja (postoje okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi, sukob s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje te drugi poremećaji u ponašanju, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili športskom streljaštvu i dr.) policijski službenik će takav podatak ili obavijest provjeriti putem najmanje dvoje građana za koje prosudi da će objektivno predočiti svoja saznanja o podnositelju zahtjeva.

Članak 4.

O obavljenom sravnjenju podataka, kao i o podacima i obavijestima prikupljenim terenskom provjerom, policijski službenik sastavlja službenu zabilješku iz koje je razvidno jesu li tijekom postupanja utvrđeni uvjeti iz članka 10. stavka 2. točke 5. Zakona o oružju, odnosno iz koje su razvidne okolnosti o nepostojanju Zakonom propisanih uvjeta za izdavanje odobrenja za nabavu oružja. Službena zabilješka, koja ne smije sadržavati podatke o izvorima prikupljenih podataka i obavijesti, dostavlja se na daljnje postupanje nadležnom tijelu.
Pored službene zabilješke iz stavka 1. ovoga članka, policijski službenik sastavlja i izvješće o obavljenoj terenskoj provjeri u koje, uz podatke sadržane u službenoj zabilješci, upisuje i podatke o građanima od kojih je tražio i prikupio podatke i obavijesti. Izvješće se sastavlja u jednom primjerku, označava se stupnjem tajnosti OGRANIČENO i ulaže se u spis terenske provjere.
Osobne podatke građana od kojih je tražio ili prikupio podatke i obavijesti sadržane u službenoj zabilješci iz stavka 1. ovoga članka, kao i sadržaj podataka i obavijesti koje je od njih prikupio, policijski službenik je dužan čuvati kao službene podatke i ne smije ih priopćiti podnositelju zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja ili drugim neovlaštenim osobama.

Članak 5.

Prije postupka utvrđivanja uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 6. Zakona o oružju, policijski službenik će o danu i vremenu provođenja službene radnje na pogodan način (osobnim priopćenjem, putem telefona ili dostavljanjem pisane obavijesti) obavijestiti podnositelja zahtjeva, pri čemu će od podnositelja zahtjeva zatražiti da bude nazočan obavljanju službene radnje ili da odredi drugu punoljetnu osobu koja će u njegovo ime prisustvovati obavljanju službene radnje i potpisati zapisnik.
O namjeri provođenja službene radnje utvrđivanja uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 6. Zakona o oružju, policijski službenik će obavijestiti podnositelja zahtjeva najmanje 48 sati prije vremena kada je namjerava poduzeti, a službenu radnju će provesti u vrijeme kada će najmanje narušiti kućni red u domu ili drugim prostorijama podnositelja zahtjeva.
Prilikom obavljanja službene radnje iz članka 10. stavka 2. točke 6. Zakona o oružju, policijski službenik će posebno paziti na to da uđe samo u one zatvorene prostore, odnosno da otvori i pregleda samo one zatvorene predmete, čiji je pregled neophodan za utvrđivanje Zakonom propisanih uvjeta i čijem se pregledu ne protivi podnositelj zahtjeva ili osoba koju je podnositelj zahtjeva odredio da ga zastupa tijekom obavljanja ove službene radnje.

Članak 6.

O obavljenom utvrđivanju uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 6. Zakona o oružju, policijski službenik sastavlja zapisnik.
Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka, potpisuje policijski službenik koji je obavio službenu radnju i podnositelj zahtjeva ili osoba koju je on odredio da u njegovo ime prisustvuje obavljanju službene radnje. Zapisnik se sastavlja u dva primjerka od kojih se kopija predaje stranci, a original se dostavlja tijelu nadležnom za vođenje postupka.
U slučaju da stranka odbije potpisati zapisnik, policijski službenik će o tome sastaviti službenu zabilješku, koju će zajedno s oba primjerka nepotpisanog zapisnika dostaviti na daljnje postupanje nadležnom tijelu.

Članak 7.

Ako podnositelj zahtjeva koji je prethodno uredno obaviješten o vremenu obavljanja službene radnje iz članka 10. stavka 2. točke 6. Zakona o oružju, svojom odsutnošću ili odsutnošću osobe koja ga zastupa, onemogući provođenje službene radnje, policijski službenik će ostaviti punoljetnoj osobi, zatečenoj na mjestu provođenja službene radnje ili punoljetnom susjedu podnositelja zahtjeva pisanu obavijest o vremenu narednog pregleda.
U slučaju da podnositelj zahtjeva ili osoba koja ga zastupa ponovno ne osigura mogućnost obavljanja službene radnje, policijski službenik će o tome sastaviti službenu zabilješku i dostaviti je na postupanje nadležnom tijelu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-11879-2008.
Zagreb, 14. veljače 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.