Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma

NN 34/2008 (26.3.2008.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1114

Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 59/­2001, 199/2003 i 79/2007), te članka 9. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 5/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA TURIZMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, te njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, kao i druga pitanja važna za rad Ministarstva.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo i upravljanje upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, kao i potreban broj državnih službenika i namještenika, uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva, i to:
1. Kabinet ministra
2. Samostalni odjel za odnose s javnošću
3. Samostalni odjel za unutarnju reviziju
4. Samostalni odjel za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrolu
5. Tajništvo
6. Uprava za turističku politiku, tržište i međunarodnu su­radnju
7. Uprava za razvoj turizma
8. Uprava za posebne oblike turizma i turizam na kontinentu
9. Uprava za posebne oblike turizma na moru
10. Uprava za sustav turističkih zajednica
11. Uprava za turističku infrastrukturu i zaštitu turističke resursne osnove.

III. DJELOKRUG I USTROJSTVO UPRAVNIH ORGANIZACIJA U SASTAVU MINISTARSTVA I UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

Kabinet ministra obavlja administrativne, stručne i protokolarne poslove za ministra i državne tajnike, poslove u svezi doticaja i komunikacije s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, koordinira poslove sa Samostalnim odjelom za odnose s javnošću, poslove u svezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte, koordinira poslove u svezi davanja primjedbi i mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa, daje stručna mišljenja u svezi s provedbom zakona i drugih propisa, prati provedbu zakona i drugih propisa te predlaže njihovu izmjenu i dopunu, te druge stručne i administrativne poslove u svezi s ostvarivanjem programa rada i djelovanja ministra i državnih tajnika.

2. SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Članak 5.

Samostalni Odjel za odnose s javnošću obavlja poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću, poslove medijskog, promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Ministarstva, poslove pripreme istupa ministra, državnih tajnika i drugih djelatnika Ministarstva u javnosti, poslove uređivanja internetskih (WEB) stranica Ministarstva, poslove uređivanja i izdavanja publikacija Ministarstva i drugih informativnih sadržaja o aktivnostima Ministarstva, poslove suradnje s Uredom za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske, osobama ili službama koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost u vladinim i nevladinim organizacijama, te druge poslove usmjerene na promidžbu rada pojedinih ustrojstvenih jedinica i Ministarstva u cjelini.
Za obavljanje poslova Samostalnog odjela za odnose s javnošću ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
2.1. Odsjek za odnose s javnošću
2.2. Odsjek za prevođenje.

2.1. Odsjek za odnose s javnošću

Članak 6.

Odsjek za odnose s javnošću obavlja poslove medijskog, promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Ministarstva, poslove pripreme istupa ministra, državnih tajnika i drugih djelatnika Ministarstva u javnosti, poslove suradnje s Uredom za odnose s jav-nošću Vlade Republike Hrvatske, osobama ili službama koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost u vladinim i nevladinim organizacijama, te druge poslove usmjerene na promidžbu rada pojedinih ustrojstvenih jedinica i Ministarstva u cjelini.

2.2. Odsjek za prevođenje

Članak 7.

Odsjek za prevođenje obavlja poslove prevođenja stručnih materijala i tekstova iz nadležnosti Ministarstva, te prevođenja na sastancima.

3. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 8.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva. Odjel procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenima s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i operativne planove revizije; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacije i institucija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Odjela i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća toj Upravi; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

4. SAMOSTALNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

Članak 9.

Samostalni odjel za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrolu koordinira uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrole te daje podršku voditelju za financijsko upravljanje i kontrolu u uspostavi ovog sustava; sudjeluje u izradi i izmjeni plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola prema uputama voditelja za financijsko upravljanje i kontrole; prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te pruža pomoć zaposlenicima pri izradi opisa i popisa poslovnih procesa, procjeni rizika i uspostavi unutarnjih kontrola. Odjel vodi brigu o ažuriranju dokumentacije vezane uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika; priprema izvješća o provedbi plana voditelju za financijsko upravljanje i kontrolu; surađuje s Ministarstvom financija – Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole.
Odjel također obavlja poslove nadzora pravilnog, pravodobnog i zakonitog rada upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodi postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja državnih službenika i namještenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim službama za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

5. TAJNIŠTVO

Članak 10.

Tajništvo kao posebna ustrojstvena jedinica, za potrebe Ministarstva obavlja pravne, kadrovske, informatičke, opće poslove, te poslove nabave.
U Tajništvu se obavljaju poslovi usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, koordiniraju poslovi na izradi i ostvarivanju plana rada, predlažu planovi nabave, te planovi zapošljavanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika.
U Tajništvu se obavljaju i poslovi u svezi s izvršavanjem držav­nog proračuna i izradom financijskog plana, te prati ostvarivanje donesenog financijskog plana, izrađuju financijska i druga izvješća, vodi knjigovodstvena evidencija, obavljaju računovodstveni i drugi poslovi sukladno posebnim propisima.
U Tajništvu se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice:
5.1. Služba za pravne, kadrovske, informatičke, opće poslove i nabavu
5.2. Služba za proračun i financije.

5.1. Služba za pravne, kadrovske, informatičke, opće poslove i nabavu

Članak 11.

Služba za pravne, kadrovske, informatičke, opće poslove i nabavu obavlja pravne i stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radnopravnih odnosa. Obavlja poslove planiranja i upravljanja kadrovima u državnoj službi, upravne i struč­ne poslove koji se odnose na planiranje i zapošljavanje, praćenje stanja i predlaganje mjera za unapređenje upravljanja kadrovima u državnoj službi. Obavlja upravnopravne poslove u svezi prijama u državnu službu, rasporeda na radna mjesta, vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, sudjeluje u izradi i realizaciji programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika i namještenika, obavlja poslove pisarnice, pismohrane i druge uprav­nostručne i uredske poslove. Obavlja sve administrativne i stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja javne nabave i informatizacije za cijelo Ministarstvo. Obavlja poslove koordinacije planiranja i svih poslova koji prethode zaključenju ugovora o nabavi roba, radova i usluga. Osigurava nesmetani rad informatičkog sustava Ministarstva i predlaže mjere za njegovo usavršavanje. Koordinira rad između odjela i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, surađuje s drugim državnim tijelima.
Za obavljanje poslova i zadaća Službe za pravne, kadrovske, informatičke, opće poslove i nabavu ustrojavaju se sljedeći odjeli:
5.1.1. Odjel za pravne i kadrovske poslove
5.1.2. Odjel za informatičke poslove
5.1.3. Odjel za opće poslove
5.1.4. Odjel za nabavu.

5.1.1. Odjel za pravne i kadrovske poslove

Članak 12.

Odjel za pravne i kadrovske poslove obavlja kadrovske poslove za potrebe Ministarstva vezane za pripremu plana prijama u držav­nu službu, prijam u državnu službu, raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe, te poslove u svezi s drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika, vodi očevidnik državnih službenika i namještenika i druge kadrovske evidencije, izrađuje i sudjeluje u izradi Nacrta prijedloga uredbe o unutarnjem ustroju Ministarstva i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, koordinira obavljanje kadrovskih poslova za cjelokupno Ministarstvo, obavlja poslove vezane za provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika, obavlja poslove u vezi žalbi o kojima rješava Odbor za državnu službu, daje očitovanja, te obavlja druge poslove u vezi s postupkom koji je prethodio žalbi službenika. Izrađuje odgovore na tužbe kod Upravnog suda Republike Hrvatske, te druge dopise na traženje Suda u svezi s pokrenutim upravnim sporom. Odgovara na upite Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u svezi s radnopravnim sporovima, poslove u vezi provođenja postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti. Na odluke Službeničkog suda daje očitovanja kao i odgovore u svezi s postupcima povodom žalbe.
Za obavljanje poslova i zadaća u Odjelu za pravne i kadrovske poslove ustrojavaju se:
5.1.1.1. Odsjek za pravne poslove
5.1.1.2. Odsjek za kadrovske poslove.

5.1.1.1. Odsjek za pravne poslove

Članak 13.

Odsjek za pravne poslove obavlja poslove u vezi žalbi o kojima rješava Odbor za državnu službu, daje očitovanja, te obavlja druge poslove u vezi s postupkom koji je prethodio žalbi službenika. Izrađuje odgovore na tužbe kod Upravnog suda Republike Hrvatske, te druge dopise na traženje Suda u svezi s pokrenutim upravnim sporom. Odgovara na upite Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u svezi s radno pravnim sporovima, poslove u vezi provođenja postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti. Na odluke Službeničkog suda daje očitovanja kao i odgovore u svezi s postupcima povodom žalbe.

5.1.1.2. Odsjek za kadrovske poslove

Članak 14.

Odsjek za kadrovske poslove daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, priprema prijedloge planova prijama u državnu službu usklađujući raspored državnih službenika s planovima Središnjeg državnog ureda za upravu, vodi osobne očevidnike službenika i namještenika i dostavlja nove podatke u Središnji popis državnih službenika i provodi postupak prijama u državnu službu u suradnji sa Središnjim državnim uredom za upravu, izrađuje rješenja vezana uz državnu službu.
Za obavljanje poslova i zadaća u Odsjeku za kadrovske poslove ustrojavaju se:
5.1.1.2.1. Pododsjek za kadrovske poslove
5.1.1.2.2. Pododsjek za stručno usavršavanje.

5.1.1.2.1. Pododsjek za kadrovske poslove

Članak 15.

Pododsjek za kadrovske poslove obavlja poslove pripreme i objave natječaja za prijam u državnu službu, zaprimanja zamolbi, testiranja, te ostale postupke provođenja prijama u državnu službu službenika i namještenika, obavlja administrativne poslove oko izbora kandidata za prijam u državnu službu, pripreme rješenja o prijamu u državnu službu i rasporedu na radno mjesto, te ugovora o radu namještenika, podnošenja prijave o početku i prestanku osiguranja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava službenika i namještenika temeljem važećih propisa, vođenje osobnih očevidnika.

5.1.1.2.2. Pododsjek za stručno usavršavanje

Članak 16.

Pododsjek za stručno usavršavanje izrađuje nove obrazovne metode, utvrđuje strategije obrazovanja, potiče znanstvene radove i obrazovanje trenera, utvrđuje individualne potrebe za školovanjem, obavlja koordinaciju edukacije po ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, sukladno katalogu programa izobrazbe Središnjeg državnog ureda za upravu, sudjelovanje u organizaciji temeljnog obrazovanja i vođenje projekata za školovanje, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse.

5.1.2. Odjel za informatičke poslove

Članak 17.

Odjel za informatičke poslove obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu, brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na internet, brine se za razvoj i održavanje javnih i internih informacijskih usluga kao što su WWW informacijske usluge, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, brine se za sigurnost informacijskog sustava, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi edukacije korisnika informacijskog sustava, sudjeluje u planiranju i provedbi projekta izgradnje računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave, koordinira interne aktivnosti prema Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku, te obavlja i druge poslove koje odredi tajnik i ministar.

5.1.3. Odjel za opće poslove

Članak 18.

Odjel za opće poslove obavlja administrativne i tehničke poslove vezane za primitak i raspoređivanje pošte, vođenje urudžbenog zapisnika i upisnika predmeta upravnog postupka, internu dostavu, otpremu pošte, stručne i tehničke poslove koji se odnose na arhiviranje i čuvanje registraturne građe, te i druge upravno-stručne i administrativne poslove pisarnice i pismohrane, poslove provođenja preventivnih mjera za zaštitu od požara, provođenje zaštite na radu, vođenja očevidnika o ozljedi na radu, vođenja evidencije o ugovorima i policama osiguranja službenika i namještenika, poslove iz područja obrane iz nadležnosti Ministarstva u ratnom stanju i neposredne ugroženosti, te u katastrofama i krizama, poslove u vezi korištenja i održavanja službenih automobila i opreme, vođenja propisanih očevidnika, te druge poslove koji proizlaze iz upravljanja, korištenja i održavanja službenih automobila Ministarstva, te poslove čajne kuhinje.

5.1.4. Odjel za nabavu

Članak 19.

Odjel za nabavu izrađuje objedinjeni plan nabave na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, priprema i provodi sve postupke nabave za potrebe cijelog Ministarstva u pogledu nabave roba, radova i usluga u suradnji s imenovanim stručnim povjerenstvima definira načine, procedure i predmete nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, ovisno o predmetu nabave priprema i izrađuje tendersku dokumentaciju za provođenje postupaka nabave, daje stručnu podršku povjerenstvima za nabavu i sudjeluje u njihovom radu, vodi brigu da se nabava odvija sukladno planu proračuna i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i namjene istih, definira komercijalne i obvezno-pravne odnose Ministarstva i pravnih subjekata, te fizičkih osoba iz djelokruga rada Odjela, priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, prati izvršenje ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi vodi sve evidencije o postupcima nabave i ugovorima zaključenim temeljem istih, vodi skladišno poslovanje potrošnog materijala, i sitnog inventara, te obavlja i ostale poslove po nalogu tajnika i ministra.

5.2. Služba za proračun i financije

Članak 20.

Služba za proračun i financije obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna i izradu financijskih planova, donosi dinamički plan izvršavanja državnog proračuna za Ministarstvo, obavlja administrativne poslove u vezi izvršavanja državnog proračuna, sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici. Unosi zahtjeve za isplatu proračunskih sredstava u sustav državne riznice, kontrolira trošenje transferiranih sredstava kod korisnika, kontrolira naplatu i korištenje sredstava od vlastitih prihoda i analizira financijske pokazatelje.
Obavlja upravne i stručne poslove vezane za propise iz područja računovodstva i obračuna plaća, obavlja poslove evidencije financijskih promjena u Glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama, izrađuje polugodišnja izvješća, glavna financijska izvješća, statistička izvješća i ostala izvješća sukladno zakonskim propisima, sudjeluje u organizaciji godišnjeg popisa (inventure), provodi pravodobno i zakonito knjiženje svih poslovnih događaja, brine o rokovima plaćanja svih obveza, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, vodi knjige ulaznih i izlaznih računa, knjigu nefinancijske imovine, izrađuje podneske općinskim sudovima u vezi rješenja o ovrsi, opomena zbog neplaćenih računa, očitovanja drugim tijelima u svezi financijske dokumentacije. Prati primjenu propisa koji se odnose na obračun plaća i naknada, provodi evidencije iz djelokruga obračuna plaća i naknada sukladno zakonskim propisima, te obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.
Za obavljanje poslova Službe za proračun i financije ustrojavaju se sljedeći odjeli:
5.2.1. Odjel za pripremu i izvršenje proračuna, plansko-analitič­ke poslove i poslove Državne riznice
5.2.2. Odjel računovodstvenih poslova i poslova blagajne.

5.2.1. Odjel za pripremu i izvršenje proračuna,plansko-analitičke poslove i poslove Državne riznice

Članak 21.

Odjel za pripremu i izvršenje proračuna, plansko-analitičke poslove i poslove Državne riznice obavlja stručne poslove vezano uz pripremu i izradu državnog proračuna sukladno zakonskim propisima, sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, kontrolira trošenje sredstava kod korisnika, te naplatu i korištenje sredstava od vlastitih prihoda i analizira financijske pokazatelje.
Obavlja upravne i stručne poslove vezane za kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, vodi brigu o rokovima za podnošenje rezervacija i zahtjeva za plaćanje, obavlja unos dostavljene dokumentacije u sustav riznice, kontaktira s nadležnim ministarstvom u svezi rada sustava riznice te obavlja i druge poslove po nalogu nadležne osoba.

5.2.2. Odjel računovodstvenih poslova i poslova blagajne

Članak 22.

Odjel računovodstvenih poslova i poslova blagajne u okviru svoje nadležnosti obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, sudjeluje u ustroju godišnjeg popisa (inventure u Ministarstvu), izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne te obavlja i druge poslove iz ovog područja koje mu povjeri nadležna osoba.

6. UPRAVA ZA TURISTIČKU POLITIKU, TRŽIŠTE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 23.

Uprava za turističku politiku, tržište i međunarodnu suradnju utvrđuje turističku politiku i mjere za njeno provođenje; prati i analizira turističku politiku županija; utvrđuje kvantitativne i dr. ciljeve, pretpostavke i mjere razvoja turizma; prati i analizira djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; predlaže i provodi mjere za poticanje i povećanje konkurentnosti turističkog gospodarstva; prati i analizira konkurentnost turističke ponude te provodi mjere poticanja proizvodnje i usluga za plasman u turizmu; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva, te kao temelj za definiranje daljnje strategije razvoja hrvatskog turizma i gospodarstva uopće; sudjeluje u izradi strategije razvoja turizma i njenom provođenju; sudjeluje u izradi strategije socijalnog turizma, i u okviru toga, turizma za mlade u dijelu poticanja djelovanja za mlade; prati i analizira položaj, učinke i doprinos turizma ukupnom gospodarstvu; prati i analizira mjere iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovanje gospodarskih subjekata; prati i analizira globalna kretanja turističkih tokova na domaćem i stranom tržištu; prati i analizira konkurentnost domaće turističke ponude u odnosu na konkurentske zemlje; prati kretanja, poslovanje i konkurentnost pojedinih dijelova turističke ponude i predlaže mjere za njeno poboljšanje; prati i analizira faktore koji utječu na kvalitetu i konkurentnost turističke ponude i s drugim nadležnim resorima koordinira mjere na pripremi turističke ponude i uspješnog odvijanja turističkog prometa; poduzima mjere i aktivnosti usmjerene na produljenje turističke sezone i bolju iskorištenost kapaciteta s naglaskom na smještajne kapacitete u vlasništvu građana; prati i analizira faktore i razvoj turističke ponude i potražnje na međunarodnom tržištu; prati i analizira kretanja i karakteristike potražnje pojedinih turističkih tržišta i njihove moguće kratkoročne učinke; predlaže mjere za poticanje i povećanje učinaka pojedinih tržišta ili segmenata potražnje; prati i analizira kretanje zaposlenosti i poduzima mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; surađuje sa stručnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike; izrađuje propise za standarde i provodi kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata u neposrednom postupku; provodi postupak kategorizacije objekata; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koji se kategoriziraju; vodi evidenciju svih kategoriziranih objekata po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene standarda i provedbe propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; prati stanje kategoriziranih objekata; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unapređenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; provodi drugostupanjski postupak postupka kategorizacije koje provode Uredi državne uprave u županijama te uredima daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji. Predlaže politiku razvoja bilateralne i multilateralne suradnje i mjere za njezino unapređenje, predlaže sadržaj ugovora o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih ugovora, analizira i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu Svjetske turističke organizacije, regionalnih i drugih međunarodnih organizacija i udruženja, asocijacija i različitih inozemnih organizacija u turizmu, prati i analizira utjecaj međunarodnih turističkih organizacija na razvoj turizma, prikuplja i priprema materijale (i upitnike) za međunarodne organizacije; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz izvora Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja; koordinira s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva aktivnosti vezane uz europske integracije i cjelokupnu suradnju s EU; prati uvjete dolaska stranih turista, prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju sektor turizma; sudjeluje u pripremi i radu svih međunarodnih sastanaka, posjeta, te izrađuje mišljenja, upute, analize i izvještaja iz svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
6.1. Služba za standarde u turizmu
6.2. Odjel za turističku politiku, tržište i obrazovanje
6.3. Odjel za međunarodnu turističku suradnju.

6.1. Služba za standarde u turizmu

Članak 24.

Služba za standarde u turizmu izrađuje propise za standarde i provodi kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata u neposrednom postupku; provodi postupak kategorizacije objekata; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koji se kategoriziraju; vodi evidenciju svih kategoriziranih objekata po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene standarda i provedbe propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; prati stanje kategoriziranih objekata; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unapređenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; provodi drugostupanjski postupak postupka kategorizacije koje provode Uredi državne uprave u županijama te uredima daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji.
Služba za standarde u turizmu ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
6.1.1. Odjel za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«
6.1.2. Odjel za kategorizaciju kampova i luka nautičkog turizma
6.1.3. Odjel za kvalitetu
6.1.4. Odjel za sustav i nadzor kategorizacije.

6.1.1. Odjel za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«

Članak 25.

Odjel za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli« izrađuje i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i posebne oznake u neposrednom postupku; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; u neposrednom postupku kategorizacije daje stručna mišljenja i surađuje s nadležnim uredima državne uprave u županijama; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svojeg djelokruga; obavlja i druge poslove po potrebi.

6.1.2. Odjel za kategorizaciju kampova i luka nautičkog turizma

Članak 26.

Odjel za kategorizaciju kampova i luka nautičkog turizma izrađuje i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata u neposrednom postupku; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; u neposrednom postupku kategorizacije daje stručna mišljenja i surađuje s nadležnim uredima državne uprave u županijama; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji, izrađuje periodične izvještaje i analize iz svojeg djelokruga; obavlja i druge poslove po potrebi.

6.1.3. Odjel za kvalitetu

Članak 27.

Odjel za kvalitetu izrađuje propise i provodi postupak za dodjelu oznake kvalitete; prati tehničke i druge standarde i oznaku kvalitete; predlaže mjere za unapređivanje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluge; prati međunarodne propise i propise konkurentskih turističkih zemalja s područja kvalitete; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima kvalitete; provodi propise o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim oznakama ugostiteljskih objekata u neposrednom postupku; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; izrađuje preglede, analize i različita izvješća svojeg djelokruga; obavlja i druge poslove po potrebi.

6.1.4. Odjel za sustav i nadzor kategorizacije

Članak 28.

Odjel za sustav i nadzor kategorizacije izrađuje propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata; rješava drugostupanjski postupak u kategorizaciji koju provode uredi državne uprave u županijama; sudjeluje u izradi propisa kojima se uređuju pitanja organizacije i obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti; sudjeluje po potrebi u neposrednom postupku kategorizacije; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koji se kategoriziraju; vodi evidenciju svih kategoriziranih objekata po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji; izrađuje zaključke, rješenja i ostale akte vezano uz postupak kategorizacije; obavlja pripremu očevida; izrađuje preglede, analize i različita izvješća svojeg djelokruga; obavlja i druge poslove po potrebi.

6.2. Odjel za turističku politiku, tržište i obrazovanje

Članak 29.

Odjel za turističku politiku, tržište i obrazovanje utvrđuje turističku politiku i mjere za njeno provođenje; prati i analizira turističku politiku županija; prati i analizira učinke i doprinos turizma ukupnom gospodarstvu te koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva, te kao temelj za definiranje daljnje strategije razvoja hrvatskog turizma i gospodarstva uopće; sudjeluje u izradi strategije razvoja turizma i njenom provođenju; sudjeluje u izradi strategije socijalnog turizma, i u okviru toga, turizma za mlade, u dijelu poticanja djelovanja za mlade; utvrđuje kvantitativne i dr. ciljeve, pretpostavke i mjere kratkoročnog razvoja turizma; prati i analizira djelovanje zakona i mjera ukupne gospodarske politike na položaj turizma; predlaže i provodi mjere za poticanje i povećanje konkurentnosti turističkog gospodarstva; prati i analizira konkurentnost turističke ponude te provodi mjere poticanja proizvodnje i usluga za plasman u turizmu; prati konkurentnost i poslovanje pojedinih segmenata ponude i predlaže mjere za njeno poboljšanje; poduzima mjere i aktivnosti usmjerene na produljenje turističke sezone i bolju iskorištenost kapaciteteta s naglaskom na smještajne kapacitete u vlasništvu građana; prati i analizira kretanje zaposlenosti te predlaže mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; surađuje sa stručnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike; prati i analizira mjere iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovanje pojedinih grupacija; prati i analizira globalni razvoj, kretanja, karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; prati i analizira karakteristike, kretanje, značaj i potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; prati i analizira faktore koji utječu na kretanje potražnje s pojedinih tržišta ili pojedinih segmenata; prati i analizira konkurentnost domaće turističke ponude u odnosu na konkurentske zemlje; provodi politiku poticajnih mjera za poboljšanje turističkog prometa; predlaže mjere za poboljšanje ukupne turističke ponude i s drugim nadležnim resorima koordinira mjere na pripremi i odvijanju turističkog prometa; prati i analizira faktore koji utječu na kvalitetu ukupne hrvatske turističke ponude i njezinu konkurentnost na tržištu; prati, prikuplja i obrađuje statističke i druge relevantne podatke o osnovnim pokazateljima, kretanjima i stanju u turizmu, te formira relevantne baze podataka; prati i analizira globalna kretanja i pokazatelje poslovanja i razvoja turizma; prati i analizira rezultate i značajke poslovanja gospodarskih subjekata, pojedinih grupacija i turizma u cjelini, prati i analizira učinkovitost i konkurentnost gospodarskih subjekata i grupacija u međunarodnom konkurentskom okruženju.
Odjel za turističku politiku, tržište i obrazovanje ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
6.2.1. Odsjek za turističku politiku
6.2.2. Odsjek za tržište
6.2.3. Odsjek za obrazovanje kadrova u turizmu.

6.2.1. Odsjek za turističku politiku

Članak 30.

Odsjek za turističku politiku utvrđuje turističku politiku i mjere za njeno provođenje; prati i analizira djelovanje zakona i mjera ukup­ne gospodarske politike na položaj turizma; surađuje sa stručnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike; predlaže mjere za poboljšanje ukupne turističke ponude i s drugim nadležnim resorima koordinira mjere na pripremi i odvijanju turističkog prometa; sudjeluje u izradi strategije razvoja turizma i njenom provođenju; sudjeluje u izradi strategije socijalnog turizma, i u okviru toga, turizma za mlade, u dijelu poticanja djelovanja za mlade; prati i analizira učinke i doprinos turizma ukupnom gospodarstvu te koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva, te kao temelj za definiranje daljnje strategije razvoja hrvatskog turizma i gospodarstva uopće; prati i analizira turističku politiku županija; prati i analizira mjere iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovanje pojedinih grupacija; prati, prikuplja i obrađuje statističke i druge relevantne podatke o osnovnim pokazateljima, kretanjima i stanju u turizmu, te formira relevantne baze podataka; sudjeluje u izradi brošura, informativnih letaka, te izrađuje druge oblike statističkih izvješća i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo.
Odsjek za turističku politiku ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
6.2.1.1. Odjeljak za statističku analizu
6.2.1.2. Odjeljak za praćenje strukovnih udruga
6.2.1.3. Odjeljak za programe pripreme turističke godine.

6.2.1.1. Odjeljak za statističku analizu

Članak 31.

Odjeljak za statističku analizu prati, prikuplja i obrađuje statističke i druge relevantne podatke o osnovnim pokazateljima, kretanjima i stanju u turizmu u Hrvatskoj i na međunarodnom tržištu; formira relevantne baze podataka; sudjeluje u izradi brošura, informativnih letaka, te izrađuje druge oblike statističkih izvješća i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; prati i analizira učinke i doprinos turizma ukupnom gospodarstvu te koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva, te kao temelj za definiranje daljnje strategije razvoja hrvatskog turizma i gospodarstva uopće; prati i analizira turističku politiku županija; prati i analizira mjere iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovanje pojedinih grupacija; prati i analizira globalni razvoj, kretanja, karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; prati i analizira karakteristike, kretanje, značaj i potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje.

6.2.1.2. Odjeljak za praćenje strukovnih udruga

Članak 32.

Odjeljak za praćenje strukovnih udruga surađuje sa stručnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike; prati i analizira konkurentnost domaće turističke ponude u odnosu na konkurentske zemlje; prati i analizira faktore koji utječu na kvalitetu ukupne hrvatske turističke ponude i njezinu konkurentnost na tržištu.

6.2.1.3. Odjeljak za programe pripreme turističke godine

Članak 33.

Odjeljak za programe pripreme turističke godine utvrđuje turističku politiku i mjere za njeno provođenje; prati i analizira djelovanje zakona i mjera ukupne gospodarske politike na položaj turizma; predlaže i provodi mjere za poticanje i povećanje konkurentnosti turističkog gospodarstva; prati konkurentnost i poslovanje pojedinih segmenata ponude i predlaže mjere za njeno poboljšanje; poduzima mjere i aktivnosti usmjerene na produljenje turističke sezone i bolju iskorištenost kapaciteta s naglaskom na smještajne kapacitete u vlasništvu građana; provodi politiku poticajnih mjera za poboljšanje turističkog prometa; predlaže mjere za poboljšanje ukupne turističke ponude i s drugim nadležnim resorima koordinira mjere na pripremi i odvijanju turističkog prometa; sudjeluje u izradi strategije razvoja turizma i njenom provođenju; sudjeluje u izradi strategije socijalnog turizma, i u okviru toga, turizma za mlade, u dijelu poticanja djelovanja za mlade; prati provedbu programa za pripremu turističke godine; vodi arhivu studija vezanih za razvoj turizma.

6.2.2. Odsjek za tržište

Članak 34.

Odsjek za tržište prati i analizira globalni razvoj, kretanja, karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; prati i analizira karakteristike, kretanje, značaj i potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; prati i analizira faktore koji utječu na kretanje potražnje s pojedinih tržišta ili pojedinih segmenata; prati i analizira konkurentnost domaće turističke ponude u odnosu na konkurentske zemlje; prati i analizira faktore koji utječu na kvalitetu ukupne hrvatske turističke ponude i njezinu konkurentnost na tržištu; predlaže i provodi mjere za poticanje i povećanje konkurentnosti turističkog gospodarstva; prati konkurentnost i poslovanje pojedinih segmenata ponude i predlaže mjere za njeno poboljšanje; poduzima mjere i aktivnosti usmjerene na produljenje turističke sezone i bolju iskorištenost kapaciteta s naglaskom na smještajne kapacitete u vlasništvu građana; provodi politiku poticajnih mjera za poboljšanje turističkog prometa; vodi arhivu studija vezanih za razvoj turizma.

6.2.3. Odsjek za obrazovanje kadrova u turizmu

Članak 35.

Odsjek za obrazovanje kadrova u turizmu aktivno surađuje s tijelima i institucijama nadležnim za obrazovanje i edukaciju; prati i analizira kretanje zaposlenosti i odgovarajuće osposobljenosti u odnosu na potrebe turističkog tržišta; aktivno predlaže mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta.
Odsjek za obrazovanje kadrova u turizmu ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
6.2.3.1. Pododsjek za izradu i provedbu programa obrazovanja kadrova u turizmu
6.2.3.2. Pododsjek za koordinaciju sa sustavom obrazovanja.

6.2.3.1. Pododsjek za izradu i provedbu programa obrazovanja kadrova u turizmu

Članak 36.

Pododsjek za izradu i provedbu programa obrazovanja kadrova u turizmu predlaže mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova; pravi provedbu programa i izrađuje analizu provedbe programa.

6.2.3.2. Pododsjek za koordinaciju sa sustavom obrazovanja

Članak 37.

Pododsjek za koordinaciju sa sustavom obrazovanja aktivno surađuje s tijelima i institucijama nadležnim za obrazovanje i edukaciju kao i s obrazovnim institucijama radi usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; prati i analizira kretanje zaposlenosti i odgovarajuće osposobljenosti u odnosu na potrebe turističkog tržišta.

6.3. Odjel za međunarodnu turističku suradnju

Članak 38.

Odjel za međunarodnu turističku suradnju predlaže politiku razvoja bilateralne i multilateralne suradnje i mjere za njezino unapređenje; predlaže sadržaj ugovora o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih ugovora, analizira i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu Svjetske turističke organizacije, regionalnih i drugih međunarodnih organizacija i udruženja, asocijacija i različitih inozemnih organizacija u turizmu; prati i analizira utjecaj međunarodnih turističkih organizacija na razvoj turizma; prikuplja i priprema materijale (i upitnike) za međunarodne organizacije; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz izvora Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja; koordinira s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva aktivnosti vezane uz europske integracije i cjelokupnu suradnju s EU; prati uvjete dolaska stranih turista; prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju sektor turizma; sudjeluje u pripremi i radu svih međunarodnih sastanaka, posjeta; izrađuje mišljenja, upute, analize i izvještaja iz svoga djelokruga.
U Odjelu za međunarodnu turističku suradnju ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:
6.3.1. Odsjek za bilateralnu i multilateralnu suradnju
6.3.2. Odsjek za europske integracije i
6.3.3. Odsjek za međunarodne projekte i programe.

6.3.1. Odsjek za bilateralnu i multilateralnu suradnju

Članak 39.

Odsjek za bilateralnu i multilateralnu suradnju predlaže politiku razvoja bilateralne i multilateralne suradnje i mjere za njezino unapređenje; predlaže sadržaj ugovora o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njegovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih ugovora, analizira i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija i udruženja; prati i analizira utjecaj međunarodnih turističkih organizacija na razvoj turizma; prikuplja i priprema materijale (i upitnike) za međunarodne organizacije, te organizira međunarodne skupove, sastanke, posjete odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, osobito u pripremi stručnih podloga, sudjelovanja na organizaciji međunarodnih tematskih skupova i sastanaka; surađuje s drugim tijelima državne uprave; sudjeluje u radu Međudržavnih odbora koji uključuju turizam; predlaže teme s područja turizma i priprema sudjelovanje Ministarstva u aktivnostima predsjedanja Republike Hrvatske regionalnim organizacijama; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim i multilateralnim ugovorima/sporazumima s područja turizma, te strane stručne literature na temu turizma s međunarodnih skupova, odnosno izdanja međunarodnih i regionalnih organizacija, kao što su npr. Svjetska turistička organizacija, RZ Alpe-Jadran i sl.; prati uvjete dolaska stranih turista i međunarodnih propisa drugih zemalja koji reguliraju turističke tokove; prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju sektor turizma; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje iz svoga djelokruga.

6.3.2. Odsjek za europske integracije

Članak 40.

Odsjek za europske integracije prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih uz suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva priređuje dokumente vezane uz Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje EU za svaku kalendarsku godinu, koordinira aktivnosti vezane uz europske integracije i cjelokupnu suradnju s EU i dostavlja podatke o provedbi pojedinih mjera drugim tijelima državne uprave; sudjeluje u pripremi i dostavi dokumenata Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, kao i u radu Savjetodavnog odbora za turizam EK; sudjeluje u aktivnostima usporedbe i praćenja zadataka u vezi s integracijskim procesom s područja turizma, te postupcima usuglašavanja pravne regulative Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU; vodi baze podataka europskih direktiva i smjernica s neposrednim ili posrednim obavezama za turizam, o promjenama u kojima se izvještavaju ostale/nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva; izrađuje upute, analize i izvještaja iz svoga djelokruga.

6.3.3. Odsjek za međunarodne projekte i programe

Članak 41.

Odsjek za međunarodne projekte i programe prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz izvora Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja, te na osnovi toga predlaže aktivnosti, kandidiranje projekata i provedbu raznih oblika financijske suradnje; planira sudjelovanje turizma u raznim dostupnim međunarodnim projektima i programima, objedinjava i priprema zahtjeve za iste; koordinira potrebne aktivnosti za njihovo izvođenje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim središnjim tijelima, odnosno drugim tijelima i financijskim institucijama, te sudjeluje u njihovoj provedbi; vodi bazu podataka o svim vrstama međunarodnih projekata i programa, uključujući stanje kandidiranih i izvođenih projekata, načina financiranja i sufinanciranja; izrađuje mišljenja, upute, analize i izvještaje iz svoga djelokruga.

7. UPRAVA ZA RAZVOJ TURIZMA

Članak 42.

Uprava za razvoj turizma koordinira poslove u svezi donošenja i provođenja strategije razvoja hrvatskog turizma, te glavnog plana razvoja hrvatskog turizma; pruža stručnu pomoć i potiče donošenje glavnih planova razvoja turizma nižeg ustroja; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na turizam; sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na turizam; surađuje s drugim tijelima državne uprave na pripremi i izradi strateških i drugih dokumenata vezanih za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na turizam; usmjerava proces restruk­turiranja turističkog gospodarstva; sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; predlaže razvojne mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu; prati propise koji uređuju pitanja ulaganja, te predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganja u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih projekata ulaganja u turizam, te prati njihovu provedbu; potiče ubrzanje procesa realizacije projekata nad bivšom vojnom imovinom, kao i drugom državnom imovinom u planiranim turističkim zonama (brownfield projekti), te u suradnji s lokalnom samoupravom sudjeluje u tom procesu, potiče i usmjerava realizaciju greenfield projekata u turizmu, te sudjeluje u postupku stvaranja modela i pretpostavki za njihovu bržu realizaciju, poglavito na državnom zemljištu i na zemljištu u vlasništvu lokalne samouprave; provodi aktivnosti na ostvarivanju programa golfa kao elementa razvojne strategije hrvatskog turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima izrav­nog ulaganja u postojeća poduzeća ili o mogućnostima razvoja novih projekata u turizmu; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj poduzetništva u sektoru turizma; razvija različite oblike podrške malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; predlaže unapređenje mjera poticanja investicijske aktivnosti poduzetnika; predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu; malim gospodarstvenicima i obrtnicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Uprave; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe iz djelokruga Uprave; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Uprave; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.); obavlja normativne, upravnopravne i druge pravne poslove za područje ugostiteljstva i turizma i to: priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Ministarstva; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s provedbom zakona i drugih propisa za područje ugostiteljstva i turizma; surađuje s drugim ustrojbenim jedinicama Ministarstva na poslovima usklađivanja propisa iz nadležnosti Uprave s propisima Europske unije; daje objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa za područje ugostiteljstva i turizma; priprema odgovore na zastupnička pitanja; vodi upravne postupke po žalbama i upravne sporove po tužbama Upravnom sudu Republike Hrvatske te priprema drugostupanjska rješenja i odgovore na tužbe iz nadležnosti Uprave; predlaže plan i provodi upravni nadzor u području ugostiteljstva i turizma i predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa za područje ugostiteljstva i turizma; prati propise i predlaže izmjene u tim propisima; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama; izrađuje potvrde, uvjerenja, suglasnosti i druge akte iz nadležnosti Uprave; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; daje odgovore na predstavke i pritužbe građana u svezi s propisima iz područja ugostiteljstva i turizma; sudjeluje u izradi pravnih i drugih dokumenata za potrebe drugih Uprava; obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
7.1. Služba za razvoj turizma
7.2. Služba za pravne poslove.

7.1. Služba za razvoj turizma

Članak 43.

Služba za razvoj turizma koordinira poslove u svezi s donošenjem i provođenjem strategije razvoja hrvatskog turizma, te glavnog plana razvoja hrvatskog turizma; pruža stručnu pomoć i potiče donošenje glavnih planova razvoja turizma nižeg ustroja; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na turizam; sudjeluje u pripremi integralnih nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na turizam; surađuje s drugim tijelima državne uprave na pripremi i izradi strateških i drugih dokumenata vezanih za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na turizam; usmjerava proces restrukturiranja turističkog gospodarstva; sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; predlaže razvojne mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganja u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih projekata ulaganja u turizam, te prati njihovu provedbu; potiče ubrzanje procesa realizacije projekata nad bivšom vojnom imovinom, kao i drugom državnom imovinom u planiranim turističkim zonama (brownfield projekti), te u suradnji s lokalnom samoupravom sudjeluje u tom procesu, potiče i usmjerava realizaciju greenfield projekata u turizmu, te sudjeluje u postupku stvaranja modela i pretpostavki za njihovu bržu realizaciju, poglavito na državnom zemljištu i na zemljištu u vlasništvu lokalne samouprave; provodi aktivnosti na ostvarivanju programa golfa kao elementa razvojne strategije hrvatskog turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima izravnog ulaganja u postojeća poduzeća ili o mogućnostima razvoja novih projekata u turizmu; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj poduzetništva u sektoru turizma; razvija različite oblike podrške malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; predlaže unapređenje mjera poticanja investicijske aktivnosti poduzetnika; predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu; malim gospodarstvenicima i obrtnicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Odjela; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Službe; za područje iz svog djelokruga priprema i sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe iz djelokruga Službe; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.); obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
Služba za razvoj turizma ima sljedeće ustrojstvene jedinice:
7.1.1. Odjel za restrukturiranje turističkog gospodarstva i strateške projekte ulaganja u turizam
7.1.2. Odjel za programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu.

7.1.1. Odjel za restrukturiranje turističkog gospodarstva i strateške projekte ulaganja u turizam

Članak 44.

Odjel za restrukturiranje turističkog gospodarstva i strateške projekte ulaganja u turizam koordinira poslove u svezi s donošenjem i provođenjem strategije razvoja hrvatskog turizma, te glavnog plana razvoja hrvatskog turizma; pruža stručnu pomoć i potiče donošenje glavnih planova razvoja turizma nižeg ustroja; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na turizam; sudjeluje u pripremi integralnih nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na turizam; surađuje s drugim tijelima državne uprave na pripremi i izradi strateških i drugih dokumenata vezanih za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na turizam; usmjerava proces restrukturiranja turističkog gospodarstva; sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; predlaže razvojne mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganja u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih projekata ulaganja u turizam, te prati njihovu provedbu; potiče ubrzanje procesa realizacije projekata nad bivšom vojnom imovinom, kao i drugom državnom imovinom u planiranim turističkim zonama (brownfield projekti), te u suradnji s lokalnom samoupravom sudjeluje u tom procesu, potiče i usmjerava realizaciju greenfield projekata u turizmu, te sudjeluje u postupku stvaranja modela i pretpostavki za njihovu bržu realizaciju, poglavito na državnom zemljištu i na zemljištu u vlasništvu lokalne samouprave; provodi aktivnosti na ostvarivanju programa golfa kao elementa razvojne strategije hrvatskog turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima izravnog ulaganja u postojeća poduzeća ili o mogućnostima razvoja novih projekata u turizmu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svog djelokruga priprema i sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe iz djelokruga Odjela; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora.i dr.); obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
Odjel ima sljedeće ustrojstvene jedinice:
7.1.1.1. Odsjek za restrukturiranje
7.1.1.2. Odsjek za strateške projekte ulaganja.

7.1.1.1. Odsjek za restrukturiranje

Članak 45.

Odsjek za restrukturiranje sudjeluje u poslovima vezanim uz donošenje i provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma, te glav­nog plana razvoja hrvatskog turizma, pruža stručnu pomoć i potiče donošenje glavnih planova razvoja turizma nižeg ustroja; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na turizam; sudjeluje u pripremi integralnih nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u okviru svog djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave na pripremi i izradi strateških i drugih dokumenata vezanih za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na turizam; usmjerava proces restrukturiranja turističkog gospodarstva; sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; predlaže razvojne mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu; potiče ubrzanje procesa realizacije projekata nad bivšom vojnom imovinom, kao i drugom državnom imovinom u planiranim turističkim zonama (brownfield projekti), te u suradnji s lokalnom samoupravom sudjeluje u tom procesu, domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima izravnog ulaganja u postojeća poduzeća; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odsjeka; za područje iz svog djelokruga priprema i sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odsjeka; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe iz djelokruga Odsjeka; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.); obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

7.1.1.2. Odsjek za strateške projekte ulaganja

Članak 46.

Odsjek za strateške projekte ulaganja sudjeluje u poslovima vezanim uz donošenje i provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma, te glavnog plana razvoja hrvatskog turizma, prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na turizam; sudjeluje u pripremi integralnih nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u okviru svog djelokruga; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganja u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih projekata ulaganja u turizam, te prati njihovu provedbu; potiče i usmjerava realizaciju greenfield projekata u turizmu, te sudjeluje u postupku stvaranja modela i pretpostavki za njihovu bržu realizaciju, poglavito na državnom zemljištu i na zemljištu u vlasništvu lokalne samouprave; provodi aktivnosti na ostvarivanju programa golfa kao elementa razvojne strategije hrvatskog turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima razvoja novih projekata u turizmu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odsjeka; za područje iz svog djelokruga priprema i sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odsjeka; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.); obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

7.1.2. Odjel za programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu

Članak 47.

Odjel za programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj poduzetništva u sektoru turizma; razvija različite oblike podrške malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; predlaže unaprjeđenje mjera poticanja investicijske aktivnosti poduzetnika; predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu; malim gospodarstvenicima i obrtnicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Odjela; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); surađuje s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, poslovnim bankama i s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; sudjeluje u radu na pripremnim dokumentima vezanim za pregovore s EU i pripreme EU povelje za malo gospodarstvo; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svog djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; u okviru svog djelokruga priprema i sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave: priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadlež­na Vlada Republike Hrvatske, obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se odnose na programe iz djelokruga Odjela; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
Odjel ima sljedeće ustrojstvene jedinice:
7.1.2.1. Odsjek za pripremu i provedbu programa
7.1.2.2. Odsjek za evidenciju i analizu učinaka programa
7.1.2.3. Odsjek za financijsko praćenje i nadzor provedbe programa.

7.1.2.1. Odsjek za pripremu i provedbu programa

Članak 48.

Odsjek za pripremu i provedbu programa prati stanje u poduzetništvu i predlaže mjere gospodarske politike usmjerene razvoju subjekata malog gospodarstva i obrtništva u turizmu; razvija različite oblike podrške malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; predlaže unapređenje mjera poticanja investicijske aktivnosti poduzetnika; priprema, predlaže i provodi konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu; malim gospodarstvenicima i obrtnicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Odjela; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odsjeka; u okviru svog djelokruga priprema i sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave: priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske, obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se odnose na programe iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

7.1.2.2. Odsjek za evidenciju i analizu učinaka programa

Članak 49.

Odsjek za evidenciju i analizu učinaka programa ustrojava i vodi odgovarajuće evidencije svih programa iz djelokruga Odjela; sustavno prati i analizira provedbu programa; surađuje s poduzetnicima, korisnicima poticajnih mjera iz programa radi dobivanja podataka i izvješća o neposrednim učincima programa; analizira pokazatelje učinkovitosti mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene programa; izrađuje propisana i druga izvješća i informacije o rezultatima provedbe programa; sudjeluje u predlaganju novih mjera poticaja za razvoj malog gospodarstva u turizmu; vodi računa o transparentnosti svih podataka o programima na web-stranicama Ministarstva; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se odnose na djelokrug Odsjeka; sudjeluje u radu na pripremnim dokumentima vezanim za pregovore s EU i pripreme EU povelje za malo gospodarstvo; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
Za obavljanje poslova Odsjeka ustrojavaju se sljedeći odjeljci:
7.1.2.2.1. Odjeljak za evidenciju programa
7.1.2.2.2. Odjeljak za analizu učinaka programa.

7.1.2.2.1. Odjeljak za evidenciju programa

Članak 50.

Odjeljak za evidenciju programa ustrojava i vodi odgovarajuće evidencije svih programa iz djelokruga Odjela; izrađuje propisana i druga izvješća i informacije s podacima o kojima vodi evidenciju; vodi računa o transparentnosti svih podataka o programima na web-stranicama Ministarstva; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se odnose na djelokrug Odsjeka; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

7.1.2.2.2. Odjeljak za analizu učinaka programa

Članak 51.

Odjeljak za analizu učinaka programa sustavno prati i analizira provedbu programa; surađuje s poduzetnicima, korisnicima poticajnih mjera iz programa radi dobivanja podataka i izvješća o neposrednim učincima programa; analizira pokazatelje učinkovitosti mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene programa; sudjeluje u predlaganju novih mjera poticaja za razvoj malog gospodarstva u turizmu; sudjeluje u radu na pripremnim dokumentima vezanim za pregovore s EU i pripreme EU povelje za malo gospodarstvo; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

7.1.2.3. Odsjek za financijsko praćenje i nadzor provedbe programa

Članak 52.

Odsjek za financijsko praćenje i nadzor provedbe programa obavlja poslove vezane uz financijsko planiranje i praćenje provedbe svih programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu koji su u nadležnosti Odjela; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; daje prijedlog za izradu mjesečnih financijskih planova trošenja proračunskih sredstava; usko surađuje s poslovnim bankama, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na operativnoj financijskoj provedbi programa; provodi aktivnosti vezane uz nadzor sukladno programima; u okviru svog djelokruga surađuje s drugim tijelima državne uprave, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, a posebno sa službom nadležnom za kategorizaciju objekata; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se odnose na djelokrug Odsjeka; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva; programa; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

7.2. Služba za pravne poslove

Članak 53.

Služba za pravne poslove obavlja normativne, upravnopravne i druge pravne poslove iz područja ugostiteljstva i turizma i to: priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Ministarstva; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; surađuje s drugim ustrojbenim jedinicama Ministarstva na poslovima usklađivanja propisa iz nadležnosti Uprave s propisima Europske unije; daje objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; priprema odgovore na zastupnička pitanja; vodi upravne postupke po žalbama i upravne sporove po tužbama Upravnom sudu Republike Hrvatske te priprema drugostupanjska rješenja i odgovore na tužbe iz nadležnosti Uprave; predlaže plan i provodi upravni nadzor u području ugostiteljstva i turizma i predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; prati propise i predlaže izmjene u tim propisima; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama; izrađuje potvrde, uvjerenja, suglasnosti i druge akte iz nadležnosti Službe; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; daje odgovore na predstavke i pritužbe građana u svezi s propisima iz područja ugostiteljstva i turizma;, sudjeluje u izradi pravnih i drugih dokumenata za potrebe drugih Uprava; obavlja i druge poslove u skladu s nalozima i naputcima ministra, državnog tajnika odnosno čelnika Uprave.
Služba za pravne poslove ima sljedeće ustrojstvene jedinice:
7.2.1. Odjel za normativne poslove
7.2.2. Odjel za upravnopravne poslove.

7.2.1. Odjel za normativne poslove

Članak 54.

Odjel za normativne poslove priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Ministarstva; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; surađuje s drugim ustrojbenim jedinicama Ministarstva na poslovima usklađivanja propisa iz nadležnosti Uprave s propisima Europske unije; priprema odgovore na zastupnička pitanja; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; prati propise i predlaže izmjene u tim propisima; surađuje tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi pravnih i drugih dokumenata za potrebe drugih Uprava; obavlja i druge poslove po potrebi.
Odjel za normativne poslove ima sljedeće ustrojstvene jedinice:
7.2.1.1. Odsjek za normativne poslove za ugostiteljstvo
7.2.1.2. Odsjek za normativne poslove za usluge u turizmu.

7.2.1.1. Odsjek za normativne poslove za ugostiteljstvo

Članak 55.

Odsjek za normativne poslove za ugostiteljstvo priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela držav­ne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Odsjeka; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva; surađuje s drugim ustrojbenim jedinicama Ministarstva na poslovima usklađivanja propisa iz djelokruga Odsjeka s propisima Europske unije; priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Odsjeka; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa u svezi djelokrugom Odsjeka; prati propise i predlaže izmjene u tim propisima; surađuje s drugim tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama u djelokrugu Odsjeka; sudjeluje u izradi pravnih i drugih dokumenata za potrebe drugih Uprava u svezi s djelokrugom Odsjeka; obavlja i druge poslove po potrebi.

7.2.1.2. Odsjek za normativne poslove za usluge u turizmu

Članak 56.

Odsjek za normativne poslove za usluge u turizmu priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa iz područja pružanja usluga u turizmu: predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja pružanja usluga u turizmu; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Odsjeka; izrađuje upute, prav­na stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odsjeka; surađuje s drugim ustrojbenim jedinicama Ministarstva na poslovima usklađivanja propisa iz djelokruga Odsjeka s propisima Europske unije; priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Odsjeka; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa u svezi s djelokrugom Odsjeka; prati propise i predlaže izmjene u tim propisima; surađuje s drugim tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama u djelokrugu Odsjeka; sudjeluje u izradi pravnih i drugih dokumenata za potrebe drugih Uprava u svezi s djelokrugom Odsjeka; obavlja i druge poslove po potrebi.

7.2.2. Odjel za upravnopravne poslove

Članak 57.

Odjel za upravnopravne poslove vodi upravne postupke po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima, upravne sporove po tužbama Upravnom sudu Republike Hrvatske te priprema drugostupanjska rješenja i odgovore na tužbe iz nadležnosti Uprave; predlaže plan i provodi upravni nadzor u području ugostiteljstva i turizma i predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; daje odgovore na predstavke i pritužbe građana u svezi s propisima iz područja ugostiteljstva i turizma iz djelokruga Službe; daje objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela; izrađuje potvrde, uvjerenja, suglasnosti i druge akte iz nadležnosti Službe; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; surađuje na izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove po potrebi.
Odjel za upravno pravne poslove ima sljedeće ustrojstvene jedinice:
7.2.2.1. Odsjek za upravnopravne poslove za ugostiteljstvo
7.2.2.2. Odsjek za upravnopravne poslove za usluge u turizmu.

7.2.2.1. Odsjek za upravnopravne poslove za ugostiteljstvo

Članak 58.

Odjel za upravnopravne poslove za ugostiteljstvo vodi upravne postupke po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima, upravne sporove po tužbama Upravnom sudu Republike Hrvatske te priprema drugostupanjska rješenja i odgovore na tužbe iz područja ugostiteljstva; u suradnji s Odsjekom za upravnopravne poslove za usluge u turizmu predlaže plan i provodi upravni nadzor u području ugostiteljstva i turizma i predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; daje odgovore na predstavke i pritužbe građana u svezi s propisima iz područja ugostiteljstva; daje objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odsjeka; izrađuje potvrde, uvjerenja, suglasnosti i druge akte iz nadležnosti Službe u području ugostiteljstva; surađuje na izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove po potrebi.

7.2.2.2. Odsjek za upravnopravne poslove za usluge u turizmu

Članak 59.

Odjel za upravnopravne poslove za usluge u turizmu vodi upravne postupke po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima, upravne sporove po tužbama Upravnom sudu Republike Hrvatske te priprema drugostupanjska rješenja i odgovore na tužbe iz područja pružanja usluga u turizmu; u suradnji s Odsjekom za uprav­nopravne poslove za ugostiteljstvo predlaže plan i provodi upravni nadzor u području ugostiteljstva i turizma i predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; daje odgovore na predstavke i pritužbe građana u svezi s propisima iz područja pružanja usluga u turizmu; daje objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa iz područja pružanja usluga u turizmu; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odsjeka; izrađuje potvrde, uvjerenja, suglasnosti i druge akte iz nadležnosti Službe u području pružanja usluga u turizmu; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; surađuje na izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove po potrebi.

8. UPRAVA ZA POSEBNE OBLIKE TURIZMA I TURIZAM NA KONTINENTU

Članak 60.

Uprava za posebne oblike turizma i turizam na kontinentu prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma (seoski, kulturni, zdravstveni, omladinski, kongresni, eno-gastronomski, ekoturizam, lovni, vjerski, sportsko-rekreativni, kongresni i dr.), te općenito turizma na kontinentu, predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu unapređenja različitih dijelova/segmenata turističke ponude, odnosno diverzifikacije ukupne turističke ponude i smanjivanja razlika u razvoju turizma između kontinentalnih i primorskih područja/regija; koordinira poslove u svezi donošenja i provođenja strategija razvoja posebnih oblika turizma i turizma na kontinentu; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na posebne oblike turizma i turizam na kontinentu; prati i predlaže statističku obradu iz područja posebnih oblika turizma; prati i po potrebi sudjeluje u izradi i provođenju razvojnih planova, programa i projekata lokalne i regionalne samouprave iz nadležnosti Uprave; predlaže i provodi konkretne programe razvoja posebnih oblika turizma i turizma na kontinentu; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svog djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Uprave; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unapređuju posebne oblike turizma i turistički nerazvijena područja; surađuje sa odgovarajućim udruženjima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim institucijama; pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje posebnih oblika turizma i turizma na kontinentu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Uprave; za područje iz svog djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područja kojima se Uprava bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Uprave; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Uprava provodi; zajedno sa drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.), te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
Uprava za posebne oblike turizma i turizam na kontinentu ima sljedeće ustrojstvene jedinice:
8.1. Odjel za ruralni turizam
8.2. Odjel za kulturni turizam
8.3. Odjel za ostale posebne oblike turizma.

8.1. Odjel za ruralni turizam

Članak 61.

Odjel za ruralni turizam prati razvoj turizma i svih njegovih posebnih oblika na ruralnom prostoru, te predlaže mjere za poticanje njegovog razvoja u svrhu postizanja što ravnomjernijeg prostornog/regionalnog razvoja turizma i gospodarstva općenito. Odjel inicira i potiče suradnju s drugim Ministarstvima nadležnim za razvoj drugih djelatnosti na ruralnom prostoru, te županijama i jedinicama lokalne samouprave, da bi se usklađivanjem i dopunjavanjem različitih poticajnih mjera (programa, projekata i dr.) postigli optimalni sinergijski razvojni učinci; koordinira poslove u svezi donošenja i provođenja strategije razvoja ruralnog turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na ruralni turizam; prati i predlaže statističku evidenciju ugostiteljsko-turističke ponude na ruralnom prostoru; predlaže i provodi konkretne programe koji potiču razvoj turizma na ruralnom području; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svog djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svog djelokruga; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unapređuju ruralni turizam; surađuje s odgovarajućim udruženjima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim institucijama; pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje ruralnog turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svog djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područje kojim se Odjel bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obav­lja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Odjel provodi; zajedno sa drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.), te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
Odjel za ruralni turizam ima sljedeće ustrojstvene jedinice:
8.1.1. Odsjek za mjere i programe razvoja ruralnog turizma
8.1.2. Odsjek za nadzor i praćenje učinaka provedbe mjera i programa.

8.1.1. Odsjek za mjere i programe razvoja ruralnog turizma

Članak 62.

Odsjek za mjere i programe razvoja ruralnog turizma prati razvoj turizma i svih njegovih posebnih oblika na ruralnom prostoru, te predlaže mjere za poticanje njegovog razvoja; koordinira poslove u svezi donošenja i provođenja strategije razvoja ruralnog turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na ruralni turizam; predlaže i provodi konkretne programe koji potiču razvoj turizma na ruralnom području; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svog djelokruga; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unapređuju ruralni turizam; surađuje sa odgovarajućim udruženjima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim institucijama; pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje ruralnog turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odsjeka; za područje iz svog djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područje ruralnog turizma.

8.1.2. Odsjek za nadzor i praćenje učinaka provedbe mjera i programa

Članak 63.

Odsjek za nadzor i praćenje učinaka provedbe mjera i programa ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svog djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor; prezentira učinke mjera i programa, za područje iz svog djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odsjeka; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Odsjek provodi; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.), te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

8.2. Odjel za kulturni turizam

Članak 64.

Odjel za kulturni turizam prati razvoj ovog posebnog oblika turizma, potiče inicijative razvoja kulturnih turističkih proizvoda; uspostavlja sustav organizacije i mehanizme intersektorske suradnje; promovira kulturnoturistički razvoj kao jedan od prioritetnih opredjeljenja turističkog razvoja Hrvatske; identificira lokalitete s potencijalom da postanu regionalne i nacionalne turističke atrakcije; koordinira poslove u svezi donošenja i provođenja strategije razvoja kulturnog turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na kulturni turizam; predlaže i provodi konkretne programe koji potiču razvoj kulturnog turizma; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svog djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor; potiče umrežavanje i partnerstva kulturnog i turističkog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini; osigurava organizirano i sustavno pružanje stručne i tehničke pomoći inicijativama razvoja kulturnih turističkih projekata kao i suvremeno prezentiranje kulturnih turističkih proizvoda; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unapređuju kulturni turizam; surađuje s odgovarajućim udruženjima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim institucijama; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svog djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područje kojim se Odjel bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Odjel provodi; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.), te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

8.3. Odjel za ostale posebne oblike turizma

Članak 65.

Odjel za ostale posebne oblike turizma prati razvoj ostalih posebnih oblika turizma (zdravstveni, omladinski, kongresni, ekoturizam, lovni, vjerski, sportsko-rekreativni i dr.); predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu razvoja različitih dijelova/seg­menata turističke ponude; Odjel potiče suradnju s drugim tijelima državne uprave, županijama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i drugim organizacijama zainteresiranim za razvoj posebnih oblika turizma da bi se usklađivanjem i dopunjavanjem različitih poticajnih mjera i drugih aktivnosti postigli optimalni sinergijski razvojni učinci; koordinira poslove u svezi donošenja i provođenja strategije razvoja posebnih oblika turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na posebne oblike turizma; prati i predlaže statističku obradu iz područja posebnih oblika turizma; predlaže i provodi konkretne programe koji potiču razvoj turizma posebnih oblika turizma; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svog djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svog djelokruga; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unapređuju posebne oblike turizma; surađuje s odgovarajućim udruženjima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim institucijama; pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje posebnih oblika turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svog djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje držav­nog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Odjel provodi; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.), te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

9. UPRAVA ZA POSEBNE OBLIKE TURIZMA NA MORU

Članak 66.

Uprava za posebne oblike turizma na moru prati razvoj po­sebnih oblika turizma na moru; predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu razvoja različitih dijelova/sadržaja turističke ponude u akvatoriju; sukoordinira poslove u svezi donošenja i provođenja strategija razvoja posebnih oblika turizma na moru; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na posebne oblike turizma na moru; sudjeluje u definiranju politike koncesija na pomorskom dobru; prati i predlaže statističku obradu iz područja posebnih oblika na moru; prati i po potrebi sudjeluje u izradi i provođenju razvojnih planova, programa i projekata lokalne i regionalne samouprave iz nadležnosti Uprave; predlaže i provodi konkretne programe razvoja posebnih oblika turizma na moru; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svog djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktiv­nosti vezane uz nadzor; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Uprave; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unapređuju posebne oblike turizma na moru; surađuje s odgovarajućim udruženjima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim institucijama; pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje posebnih oblika turizma na moru; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Uprave; za područje iz svog djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Uprave; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Uprava provodi; zajedno sa drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.), te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
Uprava za posebne oblike turizma na moru ima sljedeće ustrojstvene jedinice:
9.1. Odjel za nautički turizam
9.2. Odjel za ronilački turizam i ostale posebne oblike turizma na moru.

9.1. Odjel za nautički turizam

Članak 67.

Odjel za nautički turizam prati razvoj nautičkog turizma kao posebnog oblika turizma koji pored višednevnih krstarenja i kružnih putovanja podrazumijeva i druga putovanja s boravkom /noćenjem turista na plovilima radi drugih oblika odmora i rekreacije na moru, te predlaže mjere za poticanje njegovog razvoja u svrhu razvoja različitih dijelova/segmenata ponude nautičkog turizma. Odjel inicira i potiče suradnju s Ministarstvom nadležnim za pomorstvo i drugim tijelima državne uprave, županijama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i drugim organizacijama zainteresiranim za razvoj nautičkog turizma da bi se usklađivanjem i dopunjavanjem različitih poticajnih mjera i drugih aktivnosti postigli optimalni sinergijski razvojni učinci. Odjel sukoordinira poslove u svezi donošenja i provođenja strategije razvoja za nautički turizam; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na nautički turizam; sudjeluje u definiranju politike koncesija na pomorskom dobru; prati promet i gospodarske učinke u nautičkom turizmu, te predlaže mjere za poboljšanje istih; predlaže i provodi konkretne programe koji obogačuju ponudu nautičkog turizma; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svog djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svog djelokruga; surađuje sa odgovarajućim udruženjima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim institucijama; predlaže i usmjerava razvoj nautičkog turizma na principima održivog razvoja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svog djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Odjel provodi; zajedno sa drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.), te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

9.2. Odjel za ronilački turizam i ostale posebne oblike turizma na moru

Članak 68.

Odjel za ronilački turizam i ostale posebne oblike turizma na moru prati razvoj ronilačkog turizma i ostalih posebnih oblika turizma na moru, te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu razvoja različitih dijelova/sadržaja turističke ponude u akvatoriju (dnevne aktivnosti športa i razonode na moru: izleti, jedrenja, ribarenja u dubokom moru, skijanja, daskarenja, kupanja na plažama i dr.). Odjel potiče suradnju s drugim tijelima državne uprave, županijama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i drugim organizacijama zainteresiranim za razvoj različitih dijelova/sadržaja turističke ponude na moru da bi se usklađivanjem i dopunjavanjem različitih poticajnih mjera i drugih aktivnosti postigli optimalni sinergijski razvojni učinci. Odjel sudjeluje u izradi prijedloga strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na ronilački i ostale posebne oblike turizma na moru; pruža stručnu pomoć i informacije iz svog djelokruga; surađuje s odgovarajućim udruženjima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim institucijama; predlaže i usmjerava razvoj ronilačkog i drugih posebnih oblika turizmama na principima održivog razvoja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svog djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.), te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

10. UPRAVA ZA SUSTAV TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Članak 69.

Uprava za sustav turističkih zajednica daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; izrađuje propisane suglasnosti turističkim zajednicama; izrađuje uvjerenja i potvrde iz djelokruga Uprave; obavlja poslove u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; koordinira pripremu izrade nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih državnih tijela; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom: u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske standardima EU, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja; prati prikuplja i obrađuje statističke podatke o: broju ostvarenih noćenja, prosječnoj godišnjoj popunjenosti kapaciteta u privatnom smještaju, broju privatnih iznajmljivača koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, boravišnoj pristojbi, članarini, prihodima koje turističke zajednice ostvaruju od jedinica lokalne samouprave; evidentira podatke o zaključenim ugovorima o stalnom vezu u lukama nautičkog turizma i podatke o odlukama općinskih i gradskih vijeća o povećanju koeficijenta razreda turističkog mjesta i određivanju zona u turističkim mjestima; vodi evidenciju podataka o zaposlenima u turističkim zajednicama, te evidenciju podataka o osnovanim i ukinutim turističkim zajednicama; obavlja nadzor nad radom turističkih zajednica; prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati zakonitost rada turističkih zajednica; vodi upravni postupak; predlaže mjere za unapređenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i dr. propisa iz nadležnosti Uprave; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom: na promociji hrvatskog turizma u inozemstvu, u provođenju operativnog istraživanja tržišta za potrebe promocije hrvatskog turizma, u izradi programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda vodeći računa o posebnostima svakog turističkog područja sukladno strategiji razvoja hrvatskog turizma i marketinškoj strategiji turističkog proizvoda Republike Hrvatske, u provođenju i nadziranju svih radnji promocije turističkog proizvoda Republike Hrvatske, te u ocjenjivanju svrhovitosti i djelotvornosti poduzetih promidžbenih radnji, u unaprjeđenju sadržaja i ponude u turističkim mjestima; u predlaganju mjera za povećanje konkurentnosti turističke destinacije; potiče usmjerava i provodi projekte i programe za unapređenje sustava upravljanja destinacijom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
10.1. Odjel za unapređenje sustava turističkih zajednica
10.2. Odjel za nadzor sustava turističkih zajednica
10.3. Odjel za promociju i upravljanje destinacijom.

10.1. Odjel za unapređenje sustava turističkih zajednica

Članak 70.

Odjel za unapređenje sustava turističkih zajednica daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; izrađuje propisane suglasnosti turističkim zajednicama; izrađuje uvjerenja i potvrde iz djelokruga Uprave; obavlja poslove u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; koordinira pripremu izrade nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih državnih tijela; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom: u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske standardima EU, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja; surađuje s tijelima jedinica lokalne samouprave i tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave glede primjene zakona i dr. propisa; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja; daje odgovore na predstavke i pritužbe građana u svezi s propisima iz nadležnosti uprave; prati, prikuplja i obrađuje statističke podatke o: broju ostvarenih noćenja, prosječnoj godišnjoj popunjenosti kapaciteta u privatnom smještaju, broju privatnih iznajmljivača koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, boravišnoj pristojbi, članarini, prihodima koje turističke zajednice ostvaruju od jedinica lokalne samouprave; evidentira podatke o zaključenim ugovorima o stalnom vezu u lukama nautičkog turizma i podatke o odlukama općinskih i gradskih vijeća o povećanju koeficijenta razreda turističkog mjesta i određivanju zona u turističkim mjestima; vodi evidenciju podataka o zaposlenima u turističkim zajednicama, te evidenciju podataka o osnovanim i ukinutim turističkim zajednicama.
Odjel za unapređenje sustava ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
10.1.1. Odsjek za razvoj sustava turističkih zajednica
10.1.2. Odsjek za vođenje Upisnika turističkih zajednica i obradu podataka u svezi s radom turističkih zajednica.

10.1.1. Odsjek za razvoj sustava turističkih zajednica

Članak 71.

Odsjek za razvoj sustava turističkih zajednica daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; izrađuje propisane suglasnosti turističkim zajednicama; obavlja poslove u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; koordinira pripremu izrade nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih državnih tijela; surađuje s tijelima jedinica lokalne samouprave i tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave glede primjene zakona i dr. propisa; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja; daje odgovore na predstavke i pritužbe građana u svezi s propisima iz nadležnosti uprave; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom: u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske standardima EU, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja.

10.1.2. Odsjek za vođenje Upisnika turističkih zajednica i obradu podataka u svezi s radom turističkih zajednica

Članak 72.

Odsjek za vođenje Upisnika turističkih zajednica i obradu podataka u svezi s radom turističkih zajednica obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; izrađuje uvjerenja i potvrde iz djelokruga Uprave; prati prikuplja i obrađuje statističke podatke o: broju ostvarenih noćenja, prosječnoj godišnjoj popunjenosti kapaciteta u privatnom smještaju, broju privatnih iznajmljivača koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, boravišnoj pristojbi, članarini, prihodima koje turističke zajednice ostvaruju od jedinica lokalne samouprave; evidentira podatke o zaključenim ugovorima o stalnom vezu u lukama nautič­kog turizma i podatke o odlukama općinskih i gradskih vijeća o povećanju koeficijenta razreda turističkog mjesta i određivanju zona u turističkim mjestima; vodi evidenciju podataka o zaposlenima u turističkim zajednicama, te evidenciju podataka o osnovanim i ukinutim turističkim zajednicama.

10.2. Odjel za nadzor sustava turističkih zajednica

Članak 73.

Odjel za nadzor sustava turističkih zajednica obavlja nadzor nad radom turističkih zajednica; prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati zakonitost rada turističkih zajednica; vodi upravni postupak, surađuje u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; predlaže mjere za unapređenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i dr. propisa iz nadležnosti Uprave; obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

10.3. Odjel za promociju i upravljanje destinacijom

Članak 74.

Odjel za promociju i upravljanje destinacijom surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom: na promociji hrvatskog turizma u inozemstvu, u provođenju operativnog istraživanja tržišta za potrebe promocije hrvatskog turizma, u izradi programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda vodeći računa o posebnostima svakog turističkog područja sukladno strategiji razvoja hrvatskog turizma i marketinškoj strategiji turističkog proizvoda Republike Hrvatske, u provođenju i nadziranju svih radnji promocije turističkog proizvoda Republike Hrvatske, te u ocjenjivanju svrhovitosti i djelotvornosti poduzetih promidžbenih radnji, u unaprjeđenju sadržaja i ponude u turističkim mjestima; u predlaganju mjera za povećanje konkurentnosti turističke destinacije; potiče usmjerava i provodi projekte i programe za unapređenje sustava upravljanja destinacijom.

11. UPRAVA ZA TURISTIČKU INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU, TURISTIČKE RESURSNE OSNOVE

Članak 75.

Uprava za turističku infrastrukturu i zaštitu turističke resursne osnove obavlja upravne i stručne poslove planiranja i provođenja politike razvitka turističke infrastrukture i zaštite turističke resursne osnove: sudjeluje u izradi strateških dokumenata na području infrastrukture; sudjeluje u izradi zakonskih i drugih propisa na području infrastrukture; prati razvitak infrastrukture u Republici Hrvatskoj te predlaže mjere za njeno poboljšanje sukladno potrebama turizma; sudjeluje u planiranju razvitka turističke infrastrukture na razini države (kapitalna turistička infrastruktura) i turističke infrastrukture u užem smislu (jednog ili više odredišta); sudjeluje u utvrđivanju mjera i prioriteta za provođenje planova kapitalne i ostale turističke infrastrukture.
Uprava sudjeluje u izradi strateških dokumenata na području zaštite turističke resursne osnove; prati mjere vezane za nacionalnu politiku zaštite turističke resursne osnove, te surađuje s nadležnim tijelima u donošenju propisa iz tih područja; po potrebi sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu dokumenata vezanih uz zaštitu turističke resursne osnove; utvrđuje i vrednuje turističku resursnu osnovu te predlaže njezinu zaštitu; sudjeluje u definiranju politike koncesija vezane uz turizam; daje očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na značajnije projekte u turizmu u svezi sa zaštitom turističke resursne osnove; analizira i vrednuje stanje zaštite turističke resursne osnove u turističkim mjestima i zaštićenim dijelovima prirode te predlaže prioritetne mjere; obavlja poslove za turističku valorizaciju zaštićenih dijelova prirode; sudjeluje u stručnim poslovima usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije; surađuje s tijelima uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima te nevladinim udrugama; obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
11.1. Odjel za turističku infrastrukturu
11.2. Odjel za zaštitu turističke resursne osnove i održivi razvitak.

11.1. Odjel za turističku infrastrukturu

Članak 76.

Odjel za turističku infrastrukturu sudjeluje u izradi strateških dokumenata na području infrastrukture; sudjeluje u izradi zakonskih i drugih propisa na području infrastrukture; prati razvoj infrastrukture u Republici Hrvatskoj te predlaže mjere za njeno poboljšanje sukladno potrebama turizma; sudjeluje u planiranju razvitka turističke infrastrukture na razini države (kapitalna turistička infrastruktura) i turističke infrastrukture u užem smislu (jednog ili više odredišta); sudjeluje u utvrđivanju mjera i prioriteta za provođenje planova kapitalne i ostale turističke infrastrukture.
Odjel za turističku infrastrukturu ima sljedeće ustrojstvene jedinice:
11.1.1. Odsjek za kapitalne projekte turističke infrastrukture
11.1.2. Odsjek za turističku infrastrukturu u užem smislu.

11.1.1. Odsjek za kapitalne projekte turističke infrastrukture

Članak 77.

Odsjek za kapitalne projekte turističke infrastrukture sudjeluje u izradi strateških dokumenata na području infrastrukture; sudjeluje u izradi zakonskih i drugih propisa na području infrastrukture; prati razvoj infrastrukture u Republici Hrvatskoj te predlaže mjere za njeno poboljšanje sukladno potrebama turizma; sudjeluje u planiranju razvitka turističke infrastrukture na razini države (kapitalna turistička infrastruktura); sudjeluje u utvrđivanju mjera i prioriteta za provođenje planova kapitalne turističke infrastrukture, te obavlja i druge poslove po potrebi.

11.1.2. Odsjek za turističku infrastrukturu u užem smislu

Članak 78.

Odsjek za turističku infrastrukturu u užem smislu planira razvoj turističke infrastrukture u užem smislu (tematski turistički putovi, vinske ceste, biciklističke staze, javne plaže i sl.); utvrđuje mjere i prioritete za provođenje planova turističke infrastrukture u užem smislu, te planira, provodi i financira projekte takve turističke infrastrukture; obavlja i druge poslove po potrebi.

11.2. Odjel za zaštitu turističke resursne osnove i održivi razvitak

Članak 79.

Odjel za zaštitu turističke resursne osnove i održivi razvitak sudjeluje u izradi strateških dokumenata na području zaštite turističke resursne osnove; prati mjere vezane za nacionalnu politiku zaštite turističke resursne osnove, te surađuje s nadležnim tijelima u donošenju propisa iz tih područja; po potrebi sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu dokumenata vezanih uz zaštitu turističke resursne osnove; utvrđuje i vrednuje turističku resursnu osnovu te predlaže njezinu zaštitu; sudjeluje u definiranju politike koncesija vezane uz turizam; daje očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na značajnije projekte u turizmu u svezi sa zaštitom turističke resursne osnove; analizira i vrednuje stanje zaštite turističke resursne osnove u turističkim mjestima i zaštićenim dijelovima prirode te predlaže prioritetne mjere; obavlja poslove za turističku valorizaciju zaštićenih dijelova prirode; sudjeluje u stručnim poslovima usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije; surađuje s tijelima uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima te nevladinim udrugama; obavlja i druge poslove po potrebi.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 80.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.
Ovlašteni državni tajnik zamjenjuje ministra u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri ministar.
Upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva upravljaju ravnatelji uprava.
Radom Tajništva Ministarstva upravlja tajnik Ministarstva.

Članak 81.

Na čelu Kabineta ministra je tajnik Kabineta.
Na čelu Službe je načelnik Službe.
Na čelu Samostalnog odjela je načelnik Samostalnog odjela.
Na čelu odjela je načelnik odjela.
Na čelu odsjeka, pododsjeka i odjeljka su voditelji.

V. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA

Članak 82.

Poslove iz djelokruga Ministarstva, zavisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta u skladu s propisima.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potreban za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u Dodatku (tablici), koji je sastavni dio ove Uredbe, a koja se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

Pitanja od značaja za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva, a osobito naznaka osnovnih poslova i zadaća radnih mjesta državnih službenika i namještenika, te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, kao i ovlasti i odgovornosti držav­nih službenika i namještenika.
Ministar turizma donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda za upravu.
Ministar turizma donijet će temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu toga Pravilnika.

Članak 84.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/08-01/18
Urbroj: 5030116-08-2
Zagreb, 19. ožujka 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.