Zakon o dopuni Zakona o ljekarništvu

NN 35/2008 (28.3.2008.), Zakon o dopuni Zakona o ljekarništvu

HRVATSKI SABOR

1140

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LJEKARNIŠTVU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o ljekarništvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01 /08-01/13
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 20. ožujka 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O LJEKARNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o ljekarništvu (»Narodne novine«, br. 121/03. i142/06.) iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Prijenos osnivačkih prava nad ljekarnama čiji je osnivač županija na druge pravne ili fizičke osobe nije dopušten.«

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, br. 142/06.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 510-11/08-01/01
Zagreb, 14. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.