Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sad­nom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

NN 35/2008 (28.3.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sad­nom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

HRVATSKI SABOR

1143

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/16
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 20. ožujka 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05.) u članku 2. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na proizvodnju, stav­ljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala sljedećih skupina i vrsta bilja:
– žitarice, krmno bilje, repe, povrće, krumpir, uljarice i predivo bilje, loze, voće i ukrasno bilje.
(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:
– poljoprivredni reprodukcijski materijal namijenjen izvozu,
– poljoprivredni reprodukcijski materijal koji je proizveden u državi članici Zajednice i stavlja se na tržište Republike Hrvatske, a ne pripada skupinama i vrstama bilja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.«
U stavku 3. riječi: »Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar)«.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Ministar može, pored skupina i vrsta biljaka iz stavka 1. ovoga članka, propisati i druge vrste bilja na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se proizvode i stavljaju na tržište Republike Hrvatske.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:
U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:
1. Poljoprivredni reprodukcijski materijal je poljoprivredno sjeme i poljoprivredni sadni materijal bilo kao sjeme, cijele biljke ili njihovi dijelovi kada se koriste za umnažanje i proizvodnju poljoprivrednog sjemena, za sjetvu ili sadnju s ciljem proizvodnje poljoprivrednog bilja.
2. Poljoprivredno sjeme (u daljnjem tekstu: sjeme) jesu generativni i vegetativni dijelovi poljoprivrednog bilja koji služe za umnažanje i proizvodnju poljoprivrednog bilja.
3. Poljoprivredni sadni materijal (u daljnjem tekstu: sadni materijal) obuhvaća reprodukcijski sadni materijal, sadnice, presadnice povrća i ukrasno bilje osim šumskoga sadnog materijala.
4. Reprodukcijski sadni materijal je sjeme za proizvodnju pod­loga, sjemenjaci, vegetativne podloge, korjenjaci, korjenovi izdanci, vriježe, cijepljene podloge, pupovi, zrele i zelene reznice, plemke i meristem koji potječu od matičnih biljaka.
5. Sadnica je biljka određene sorte, nastala iz vegetativnih dijelova matične biljke, namijenjena proizvodnji grožđa i voća, izuzev izdanka šljive i višnje.
6. Poljoprivredni sadni materijal povrća je reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća namijenjene daljnjem umnažanju reprodukcijskoga sadnog materijala i konačnoj proizvodnji povrća.
7. Reprodukcijski sadni materijal povrća su dijelovi biljke i sav ostali biljni materijal, uključivo podloge, namijenjeni za umnažanje i proizvodnju povrća.
8. Presadnice povrća su cijele biljke i nacijepljeni dijelovi kod cijepljenih biljaka, namijenjene sadnji za proizvodnju povrća.
9. Poljoprivredni reprodukcijski materijal ukrasnog bilja je biljni materijal namijenjen za:
– umnažanje ukrasnog bilja, ili
– proizvodnju ukrasnog bilja; u slučaju proizvodnje iz već uzgojene biljke ovaj izraz se upotrebljava samo ako je konačno proizvedena biljka namijenjena daljnjem stavljanju na tržište.
10. Sorta skupina je biljaka unutar najniže botaničke sistematske jedinice koja se odlikuje izražajnošću svojstava određenoga genotipa ili kombinacije genotipova, razlikovanjem od bilo koje druge skupine biljaka prema barem jednom od navedenih svojstava, te kao cjelina ostaje nepromijenjena nakon umnažanja.
11. Komponente sorte čine linije, klonovi, ili druge sorte od kojih je sorta sastavljena ili reprodukcijski materijal od kojeg je sorta proizvedena.
12. Genetski modificirana sorta je sorta nastala genetskom modifikacijom i sastoji se od genetski modificiranih biljka.
13. Službeni opis sorte čini opis, uključujući svojstva koja karakteriziraju sortu, sastavljen na osnovi službenog testiranja različit­osti, ujednačenosti i postojanosti predmetne sorte, vezan uz biljke uzgojene od certificiranog ili standardnog sjemena ili sadnog materijala.
14. Klon je potomstvo vegetativno umnožene pojedinačne biljke određene sorte nastalo klonskom selekcijom.
15. Kategorija je određen stupanj kvalitete poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala.
16. Partija je određena količina ili broj jedinki poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koja se prepoznaje po ujednačenosti sastava i po podrijetlu.
17. Sjemenska mješavina je mješavina sjemena različitih vrsta i sorti.
18. Sitna pakiranja su pakiranja sjemena određenih vrsta bilja određene maksimalne težine.
19. Oplemenjivač sorte (u daljnjem tekstu: oplemenjivač) je fizička ili pravna osoba koja je kroz oplemenjivački proces stvorila novu sortu.
20. Oplemenjivačko pravo je pravo koje proizlazi iz Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine«, br. 131/97., 62/00.).
21. Dobavljač je pravna osoba sa sjedištem ili fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja se bavi jednom od sljedećih djelatnosti: održavanje, proizvodnja, dorada, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala.
22. Održivač sorte je pravna ili fizička osoba koja održava sortu.
23. Održavanje sorte je sustavni postupak u skladu s prihvaćenom praksom za održavanje ujednačenosti i postojanosti sorte.
24. Uzorkivač sjemena je fizička osoba ovlaštena za uzorkovanje sjemena.
25. Laboratorij je pravna osoba ovlaštena od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje poslova analize kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i izdavanje izvješća.
26. Stavljanje na tržište je prodaja, držanje s ciljem prodaje, ponuda za prodaju i svako raspolaganje, opskrba ili prijenos poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na treće osobe s ciljem komercijalnog korištenja uz naknadu ili bez nje. Isporuka nadležnim tijelima za ispitivanje i kontrolu te dobavljačima na doradu, ako dobavljači koji dorađuju poljoprivredni reprodukcijski materijal ne steknu pravo vlasništva nad isporučenim materijalom, ne smatra se stavljanjem na tržište.
27. Uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala je njegov unos na carinsko područje Republike Hrvatske, osim unošenja radi provoza.
28. Nadležno tijelo je središnje tijelo državne uprave, ustanova te pravna i fizička osoba ovlaštena za obavljanje određenih djelatnosti po ovom Zakonu i nadležne pravne ili fizičke osobe ovlaštene za poslove koji su predmet ovoga Zakona u trećim zemljama.
29. Certifikacija je postupak potvrđivanja poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala kroz provođenje stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom i izdavanje certifikata o sjemenu, odnosno certifikata o sadnom materijalu.
30. Banka biljnih gena je mjesto čuvanja, opisivanja, sakupljanja, uporabe i održavanja biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu.
31. Biljni genetski izvor je svaki biljni ili genetski materijal koji ima aktualnu ili potencijalnu vrijednost za hranu ili drugu uporabu u poljoprivredi.
32. Treće zemlje su sve zemlje iz kojih se uvozi poljoprivredni reprodukcijski materijal u Republiku Hrvatsku.
33. Države članice Zajednice su države članice Europske unije.
34. DUS je postupak utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti novih biljnih sorti u svrhu stjecanja oplemenjivačkog prava i priznavanja sorti poljoprivrednog bilja.
35. UPOV je Međunarodna organizacija za zaštitu novih biljnih sorti.
36. Stručni nadzor je postupak kontrole poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji provodi Zavod za sjemenarstvo i rasad­ničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) radi izdavanja certifikata.
37. Nadzor pod stručnom kontrolom je postupak kontrole poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji provode pravne ili fizičke osobe pod stručnom kontrolom Zavoda.
38. Stručna kontrola je provjera dobavljača koju provodi Zavod u postupku kontrole vlastite proizvodnje poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala.
39. Zajednička sortna lista je katalog sorti kojeg čine sorte ratarskog bilja i povrća koje su priznate i uvrštene u sortne liste pojedinih država članica Zajednice.
40. Neprofesionalni krajnji korisnik je fizička ili pravna osoba koja nije profesionalno uključena u proizvodnju ili prodaju sjemena i/ili sadnog materijala.
41. In situ je čuvanje genetskog materijala u ekosustavu ili prirodnom staništu ili u kultiviranom (on-farm) okruženju gdje se primjerci uzgajaju u ograničenom broju.
42. In vitro je uzgoj bilja u potpuno kontroliranim uvjetima.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»– certifikacija sjemena i sadnog materijala, kroz postupak stručnog nadzora nad proizvodnjom, doradom, pakiranjem, plombiranjem i označavanjem sjemena i sadnog materijala te stručnu kontrolu dobavljača,
– priznavanje sorti krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica i predivog bilja i loza,«.
Podstavci 7. i 8. mijenjaju se i glase:
»– provjeru postojanja uvjeta za upis u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača sjemena,
– odobrava dobavljaču obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom.«
Podstavak 9. briše se.
Stavak 4. briše se.
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. Povjerenstvo za priznavanje sorti krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica i predivog bilja,«.
U točki 5. riječi: »vinove loze« zamjenjuju se riječju: »loza«.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Članovima povjerenstava i radnih tijela iz ovoga članka pripada naknada koju odredi ministar.«

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:
»5. upis i vođenje Sortne liste poljoprivrednog bilja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sortna lista Republike Hrvatske), Nacionalne sortne liste i Preporučene sortne liste.«
U stavku 4. podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»– održavanje sorti, proizvodnju, doradu i uvoz sjemena u Upis­nik dobavljača sjemena,
– održavanje sorti, proizvodnju i uvoz sadnog materijala u Upis­nik dobavljača sadnog materijala.«
U stavku 5. riječi: »i upisnik iz članka 4. stavka 2. podstavka 9. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 6.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti donosi rješenja iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, na zahtjev pravnih i fizičkih osoba, ako te pravne i fizičke osobe udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«
U stavku 3. riječi: »kada se uvjeti za brisanje utvrde kao mjera nadležne inspekcije ili« brišu se.

Članak 7.

U članku 9. stavku 2. riječ: »kategorije« zamjenjuje se riječju: »generacije«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »registrirane« dodaju se riječi: »za proizvodnju sjemena«.
U stavku 2. iza riječi: »Dobavljač sjemena« dodaju se riječi: »registriran za proizvodnju sjemena«.
Stavak 3. briše se.
U dosadašnjem stavku 4., koji sada postaje stavak 3., iza riječi: »Dobavljač sjemena« dodaju se riječi: »registriran za proizvodnju sjemena«.

Članak 9.

U članku 11. stavku 2. riječi: »zdravstvenog stanja bilja« zamjenjuju se riječima: »biljnog zdravstva«.

Članak 10.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »Dobavljač sjemena« dodaju se riječi: »registriran za proizvodnju sjemena«, a iza riječi: »Hrvatske« dodaju se riječi: »odnosno Nacionalnoj sortnoj listi«.
U stavku 3. iza riječi: »dobavljača sjemena« dodaju se riječi: »registriranog za proizvodnju sjemena«, a riječi: »s naznakom da nije za tržište« brišu se.
U stavku 5. iza riječi: »Dobavljač sjemena« dodaju se riječi: »registriran za proizvodnju sjemena«.

Članak 11.

U članku 14. stavku 2. iza riječi: »dobavljaču sjemena« dodaju se riječi: »registriranom za proizvodnju sjemena«.
U stavku 3. iza riječi: »Dobavljači sjemena« dodaju se riječi: »registrirani za proizvodnju sjemena«.
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Program osposobljavanja nadzornika i uvjete za obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka, mjere prema osobama koje obav­ljaju nadzor prema stavku 1. i 2. ovoga članka, uvjete koje moraju ispunjavati dobavljači iz stavka 2. ovoga članka, način i vrijeme prijave za nadzor te obrazac izvješća propisat će ministar.«

Članak 12.

U članku 16. stavku 2. iza riječi: »registrirana« dodaju se riječi: »za doradu«.
U stavcima 3. i 4. iza riječi: »Dobavljač sjemena« dodaju se riječi: »registriran za doradu«.

Članak 13.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »Dobavljač sjemena« dodaju se riječi: »registriran za doradu«.
U stavku 3. riječ: »stručnog« briše se.

Članak 14.

U članku 18. stavku 2. riječ: »proizvođaču« zamjenjuju se riječima: »dobavljaču registriranom za proizvodnju sjemena«.
U stavku 3. iza riječi: »registriran« dodaju se riječi: »za proizvodnju i/ili doradu«.

Članak 15.

U članku 19. stavak 8. mijenja se i glasi:
»(8) Za kvalitetu sjemena stavljenog na tržište odgovorna je pravna ili fizička osoba koja je sjeme stavila na tržište.«

Članak 16.

U članku 20. stavku 2. iza riječi: »registriran« dodaju se riječi: »za proizvodnju i/ili doradu«.
Iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:
»(12) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za određene vrste bilja i kategorije sjemena dobavljač registriran za proizvodnju i/ili doradu može sam izdati certifikat o sjemenu. Uvjete i način izdavanja certifikata o sjemenu propisat će ministar.«

Članak 17.

U članku 22. stavku 1. iza riječi: »proizvedenog« brišu se riječi: »i uvezenog«, a iza riječi: »Zakon« dodaju se riječi: »i uvezenog sjemena,«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Dobavljač sjemena koji uvozi sjeme mora prije stavljanja na tržište obavijestiti Zavod radi uzimanja uzorka sjemena za nak­nadnu kontrolu.«
Iza dosadašnjeg stavka 2., koji postaje stavak 3., dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Ako se tijekom naknadne kontrole u polju u više navrata utvrdi da sjeme bilo koje sorte ne udovoljava uvjetima propisanim glede sortne autentičnosti i čistoće, Zavod će predložiti Ministarstvu privremenu ili trajnu zabranu stavljanja na tržište takvog sjemena.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 18.

U članku 23. stavku 3. iza riječi: »sjemena« briše se točka i dodaju se riječi: »osim ako za pojedina pakiranja sjemena i način označavanja nije drugačije propisano.«
U stavku 4. iza riječi: »proizvođača« briše se točka i dodaju se riječi: »ili iznimno od stavka 3. ovoga članka pojedine kategorije određenih vrsta sjemena mogu se staviti na tržište označene samo Certifikatom proizvođača.«
U stavku 7. iza riječi: »sjeme« briše se točka i dodaju se riječi: »i krmnog bilja kategorije osnovno sjeme, certificirano sjeme i komercijalno sjeme.«

Članak 19.

U članku 25. stavku 2. iza riječi: »ponovnog plombiranja,« riječ: »zadnji« briše se.

Članak 20.

U članku 26. stavku 1. podstavku 1. riječi: »stavka 1.« brišu se.
Podstavak 4. mijenja se i glasi:
»– pripada sorti koja se nalazi na Sortnoj listi Republike Hrvatske, ako se radi o vrstama bilja za koje je sortna lista obvezna, ili Nacionalnoj sortnoj listi,«.

Članak 21.

U članku 27. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na trgovine sjemena na malo koje stavljaju na tržište sjeme pakirano u sitna pakiranja (sitno pakiranje sjemena povrća, sitna A pakiranja sjemena krmnog bilja).«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 22.

U članku 28. stavku 1. podstavku 1. riječ: »selekcijom« zamjenjuje se riječima: »oplemenjivanjem, introdukcijom«.
U stavku 3. podstavku 1. iza riječi: »određenih« riječ: »viših« briše se, a iza riječi: »klijavosti« brišu se riječi: »i vlage«.

Članak 23.

U članku 29. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Uvoz sjemena može obavljati dobavljač sjemena upisan i registriran za uvoz u Upisniku dobavljača sjemena.
(2) Uvoziti i staviti na tržište može se sjeme sorti koje su upisane u Sortnu listu Republike Hrvatske, za vrste bilja za koje je sortna lista obvezna, ili Nacionalnu sortnu listu i ako je sjeme istovjetno sjemenu proizvedenom prema ovome Zakonu.«
U stavku 4. iza riječi: »Ministarstva« riječi: »ili vlastitoj procjeni ili po zahtjevu dobavljača« brišu se.
Stavak 7. mijenja se i glasi:
»(7) Uvoznik je dužan voditi evidenciju o svim uvezenim količinama sjemena tijekom jedne godine i o tome mora izvještavati Zavod.«
Stavak 8. briše se.
Iza dosadašnjeg stavka 9., koji postaje stavak 8., dodaje se stavak 9. koji glasi:
»(9) Ministar će utvrditi popis tijela kojima je u skladu sa stavkom 4. ovoga članka priznata istovjetnost.«

Članak 24.

Članak 30. mijenja se i glasi:
»Za kvalitetu uvezenog sjemena odgovorna je pravna ili fizička osoba koja je sjeme uvezla odnosno stavila na tržište.«

Članak 25.

U članku 31. stavku 1. riječi: »znanstvenonastavne ustanove« zamjenjuju se riječima: »znanstveno-nastavne ustanove i državni zavodi«, a riječ: »selekciju« zamjenjuje se riječju: »oplemenjivanje«.

Članak 26.

U članku 33. stavku 1. iza riječi: »registrirane« dodaju se riječi: »za proizvodnju sadnog materijala«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Pored ispunjavanja uvjeta iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona, dobavljač, registriran za proizvodnju sadnog materijala, kontinuirano mora:
– u proizvodnom postupku utvrditi i kontrolirati kritične točke na temelju korištenih metoda proizvodnje,
– utvrditi i provoditi mjere za praćenje i kontrolu kritičnih točaka u proizvodnom postupku,
– uzimati uzorke i provoditi analizu kvalitete sadnog materijala u ovlaštenom laboratoriju, u cilju provjere da li sadni materijal u pogledu kvalitete udovoljava uvjetima ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,
– voditi pisanu evidenciju o poduzetim aktivnostima iz podstavaka 1., 2. i 3. ovoga stavka, evidenciju o proizvodnji i stavljanju na tržište sadnog materijala te ih držati na raspolaganju nadležnim tijelima.«
U stavku 5. iza riječi: »distribucija« riječi: »i prodaja« brišu se, a iza riječi: »materijala« brišu se riječi: »na tržištu«.
Stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Mjere, radnje i uvjete koje moraju ispunjavati dobavljači iz stavka 2. ovoga članka, način provođenja nadzora iz stavka 3. ovoga članka, evidencije koje moraju voditi, oblik i način vođenja evidencije iz stavka 2. i 5. ovoga članka te rok čuvanja dokumentacije propisat će ministar.«

Članak 27.

U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Za kvalitetu sadnog materijala stavljenog na tržište odgovorna je pravna ili fizička osoba koja je sadni materijal stavila na tržište.«

Članak 28.

Članak 38. mijenja se i glasi:
»(1) Kvaliteta sadnog materijala utvrđuje se tijekom nadzora.
(2) Za utvrđivanje zdravstvenog stanja sadnog materijala po potrebi se provode analize na prisutnost štetnih organizama.
(3) Analize iz stavka 2. ovoga članka provodi laboratorij ovlašten po posebnom propisu kojim se uređuje biljno zdravstvo.
(4) Način i uvjete za uzimanje uzoraka sadnog materijala za analize iz stavka 2. ovoga članka propisat će ministar.«

Članak 29.

Članak 39. mijenja se i glasi:
»(1) Sadni materijal u tijeku proizvodnje, berbe, pakiranja, plombiranja i označavanja podliježe nadzoru.
(2) Nadzorom sadnog materijala utvrđuje se podrijetlo upotrijebljenoga sadnog materijala, autentičnost sorte i podloge, vegetativna razvijenost, zdravstveno stanje i kategorija sadnog materijala.
(3) Nadzor se provodi kao stručni nadzor ili nadzor pod struč­nom kontrolom.
O provođenju nadzora vodi se zapisnik.
(4) Stručni nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala provodi Zavod.
(5) Za određene vrste i određene kategorije Zavod može odobriti dobavljaču sadnog materijala obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom na vlastitoj proizvodnji.
(6) Vrste bilja i kategorije sadnog materijala za koje je obvezan stručni nadzor te vrste bilja i kategorije sadnog materijala za koje se može provodi nadzor pod stručnom kontrolom, uvjete i postupak provođenja stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom, uvjete za osobe koje obavljaju nadzor, program stručnog osposobljavanja za obavljanje nadzora, način provođenja stručne kontrole obav­ljenog nadzora od strane ovlaštenih osoba, mjere prema ovlaštenim osobama te obrazac zapisnika propisat će ministar.«

Članak 30.

U članku 40. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Zavod i dobavljač vode evidenciju o izdanim uvjerenjima iz stavka 3. ovoga članka.«
Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:
»(5) Obrazac prijave i rok podnošenja prijave proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka, te obrazac uvjerenja o sadnom materijalu iz stavka 4. ovoga članka i način vođenja evidencije o izdanim uvjerenjima propisat će ministar.«

Članak 31.

U članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ako se tijekom provođenja:
– nadzora, u skladu sa člankom 33. stavkom 2. ovoga Zakona, od strane nadležne inspekcije,
– stručnog nadzora i stručne kontrole od strane Zavoda,
– nadzora na tržištu od strane nadležne inspekcije, ili
– naknadne kontrole od strane Zavoda,
utvrdi da sadni materijal ne udovoljava uvjetima iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, nadležna inspekcija, odnosno Zavod, naložit će odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da je sadni materijal u skladu s uvjetima iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.«
Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:
»(4) Ako se u provođenju mjera iz stavka 1. ovoga članka dobav­ljaču u tijeku jedne godine u nekoliko navrata utvrde veće povrede Zakona te donese rješenje i naloži mjera iz stavka 2. ovoga članka nadležni inspektor ili Zavod će predložiti Ministarstvu mjeru privremenog brisanja dobavljača iz Upisnika dobavljača sadnog materijala na najduži rok od 180 dana.
(5) Ako se dobavljaču sadnog materijala ponovno donese rješenje i naloži mjera iz stavka 2. ovoga članka unutar dvije godine od isteka roka iz stavka 4. ovoga članka, nadležni inspektor ili Zavod će predložiti Ministarstvu mjeru trajnog brisanja iz Upisnika dobav­ljača sadnog materijala.«

Članak 32.

U članku 42. stavku 1. iza riječi: »pakiranju i« dodaju se riječi: »certifikat o sadnom materijalu«.
U stavku 5. iza riječi: »sorti« dodaje se riječ: »kategoriji«.
Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:
»(7) Iznimno u odnosu na stavak 1. ovoga članka za određene vrste bilja i kategorije sadnog materijala dobavljač može sam izdati certifikat o sadnom materijalu. Uvjete i način izdavanja certifikata o sadnom materijalu propisat će ministar.«

Članak 33.

U članku 43. stavku 1. iza riječi: »materijala« dodaju se riječi: »ili prateći dokument«.
U stavku 2. riječi: »sadnice zasađene u posudama, košarama ili sanducima« zamjenjuju se riječima: »određene vrste i kategorije sadnog materijala«.
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Pored certifikata o sadnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka sadni materijal može biti označen i certifikatom proizvođača. Sadni materijal određenih vrsta i kategorija može se staviti na tržište označen samo certifikatom proizvođača.«
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) Način pakiranja, plombiranja i označavanja sadnog materijala iz stavka 1. ovoga članka, vrste i kategorije sadnog materijala iz stavka 2. ovoga članka i način označavanja iz stavka 4. ovoga članka za pojedine vrste bilja i njihove kategorije, te vrste i kategorije iz stavka 5. ovoga članka propisat će ministar.«

Članak 34.

U članku 45. stavku 1. podstavku 1. riječ: »certifikat« zamjenjuje se riječju: »certifikate«, a riječi: »stavka 1.« brišu se.
Podstavak 4. mijenja se i glasi:
»– pripada sorti koja se nalazi na Sortnoj listi Republike Hrvatske, ako se radi o vrstama bilja za koje je sortna lista obvezna, Nacionalnoj sortnoj listi ili listi dobavljača,«.

Članak 35.

U članku 46. stavku 3. iza riječi: »te uvijete« dodaju se riječi: »i iznimke«.

Članak 36.

U članku 47. stavku 1. riječ: »uvoznik« zamjenjuje se riječju: »dobavljač«, a iza riječi: »registriran« dodaju se riječi: »za uvoz«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Sadni materijal može se uvoziti ako je sorta upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske za vrste bilja za koje je sortna lista obvezna ili Nacionalnu sortnu listu i ako je istovjetan sadnom materijalu proizvedenom prema ovome Zakonu.«
U stavku 4. riječi: »ili vlastitoj procjeni ili na prijedlog uvoznika« brišu se.
Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:
»(9) Ministar će utvrditi popis tijela kojima je u skladu sa stavkom 4. ovoga članka priznata istovjetnost.«

Članak 37.

Članak 48. mijenja se i glasi:
»Za kvalitetu uvezenoga sadnog materijala odgovorna je pravna ili fizička osoba koja ga je uvezla, odnosno stavila na tržište.«

Članak 38.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Odredbe ovoga Zakona o uvozu i stavljanju na tržište sadnog materijala ne odnose se na sadni materijal koji znanstvene i znanstveno-nastavne ustanove i državni zavodi šalju i primaju za pokuse, za istraživanje, za oplemenjivanje, za postupak priznavanja, zaštite novih biljnih sorti, potrebe banke biljnih gena i mjere očuvanja genetske raznolikosti.«

Članak 39.

U članku 50. stavku 1. riječ: »određenih« briše se, a iza riječi: »bilja« dodaju se riječi: »koje su priznate u Republici Hrvatskoj«.
U stavku 3. riječi: »kao i vrste koje su izuzete od obveze upisa u Sortnu listu Republike Hrvatske« brišu se.
U stavku 4. riječi: »iz stavka 3. ovoga članka« brišu se.

Članak 40.

U članku 51. stavku 1. riječ: »priznavanje« zamjenjuje se riječju: »priznavanja«.

Članak 41.

Članak 52. mijenja se i glasi:
»(1) Postupak priznavanja sorti pokreće se podnošenjem zah­tjeva Zavodu, odnosno Zavodu za voćarstvo (u daljnjem tekstu: nadležni zavod).
(2) Zahtjev za priznavanje sorte (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) koja je:
1. nositelj oplemenjivačkog prava,
2. podnijela zahtjev za stjecanje oplemenjivačkog prava, a isto joj još nije dodijeljeno jer je postupak u tijeku,
3. održivač sorte koja nije zaštićena u skladu s propisom kojim se uređuje zaštita novih biljnih sorti.
(3) Podnositelj zahtjeva koji nije državljanin Republike Hrvatske mora nominirati zastupnika (punomoćnika) koji je državljanin RH za podnošenje zahtjeva i korespondenciju u postupku priznavanja.
(4) Način podnošenja zahtjeva za priznavanje sorti i dokumentaciju koja treba biti dostavljena uz zahtjev propisat će ministar.«

Članak 42.

U članku 54. stavku 1. riječ: »potpun« zamjenjuje se riječima: »valjan i da li prijedlog imena sorte ispunjava uvjete da bude prihvaćen«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Način i uvjete za utvrđivanje valjanosti zahtjeva te postupanja sa zahtjevom, kao i način i uvjete za utvrđivanje prihvatljivosti imena sorte propisat će ministar.«
Stavak 3. briše se.

Članak 43.

U članku 55. stavku 3. riječi: »ne odgovara« zamjenjuju se riječima: »nije prihvatljivo«.
U stavku 5. riječ: »valjanosti« zamjenjuje se riječju: »prihvatljivosti«.

Članak 44.

Članak 56. mijenja se i glasi:
»(1) Nadležni zavod dužan je pravodobno obavijestiti podnositelja zahtjeva da će sorta biti uključena u pokusno polje i od njega zatražiti da dostavi potreban reprodukcijski materijal zbog ispitivanja u pokusnom polju i laboratoriju.
(2) Način i uvjete vezane uz obavještavanje iz stavka 1. ovoga članka, propise o masi i načinu pripreme reprodukcijskog materijala iz stavka 1. ovoga članka i rok sjetve, odnosno sadnje propisat će ministar.«

Članak 45.

U članku 58. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Metodu po kojoj se obrađuju podaci iz pokusnog polja i laboratorija kao i način dostavljanja podataka zainteresiranim strankama propisat će ministar.«
Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 46.

U članku 59. stavku 3. točki 1. riječi: »i uljnih tikvi, sorte voća, ukrasnog, ljekovitog i aromatičnog bilja,« brišu se.
U stavku 5. riječ: »trećih« briše se.
U stavku 7. riječ: »uvođenja« zamjenjuje se riječima: »namjernog ispuštanja«, a riječ: »uvođenje« zamjenjuje se riječima: »namjerno ispuštanje«.

Članak 47.

U članku 60. stavku 1. podstavku 1. riječ: »zatečene« briše se.
U stavku 3. riječi: »čuvani biljni genetski izvor« zamjenjuju se riječima: »čuvana sorta«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Vrste bilja, pobliže uvjete i poseban postupak priznavanja i očuvanja sorti iz stavka 1. ovoga članka, kao i definiranje domaćih i udomaćenih sorti pojedinih vrsta bilja i sorti koje nisu interesantne za uzgoj u komercijalne svrhe propisat će ministar.«

Članak 48.

U članku 61. stavku 1. riječi: »nadležni zavod« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »i upisu« zamjenjuju se riječima: »odnosno o nepriznavanju«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Danom pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka sorta se upisuje u Sortnu listu Republike Hrvatske.«
Stavak 3. briše se.
U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »nadlež­nom Zavodu« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Razdoblje za koje je sorta priznata i ostaje upisana u Sort­noj listi Republike Hrvatske za pojedine vrste bilja propisat će ministar.«

Članak 49.

U članku 63. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.
U podstavku 1. riječi: »od 10 godina« brišu se.

Članak 50.

U članku 64. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 51.

U članku 65. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 52.

U članku 66. stavku 2. riječi: »odnosno Zavod za voćarstvo« brišu se.
U stavku 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.
Stavci 4. i 5. brišu se.
Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:
»(4) Razdoblje u kojemu sorta ostaje upisana u Sortnoj listi Republike Hrvatske, uvjete i postupak za obnavljanje upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske, te visinu naknade propisat će ministar.«

Članak 53.

U članku 68. stavku 2. riječ: »zatečene« briše se.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Sadržaj Nacionalne sortne liste i dosjea o sorti, uvjete za uvrštavanje sorti vinove loze i voćnih vrsta na Nacionalnu sortnu listu, kao i uvjete za zadržavanje sorti na sortnoj listi, propisat će ministar.«

Članak 54.

U članku 69. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
»(1) Preporučena sortna lista je službeni popis sorti kojima je posebnim ispitivanjima utvrđena proizvodna i gospodarska vrijed­nost.«
Dosadašnji stavci 1., 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3., 4., 5. i 6.
Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 6., dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
»(7) Ispitivanje i uvrštavanje sorti na Preporučenu sortnu listu za loze provodi se na temelju Programa ispitivanja sorti za Preporučenu sortnu listu za loze koje Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo predlaže Ministarstvu.«
U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 8., brojka: »5.« zamjenjuje se brojkom: »6.«.
U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 9., brojka: »5.« zamjenjuje se brojkom: »6.«, a riječi: »snosi Ministarstvo« zamjenjuju se riječima: »propisat će ministar«.
U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 10., brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.

Članak 55.

U podnaslovu iznad članka 70. riječi: »matičnih stabala« brišu se.

Članak 56.

U članku 70. stavku 1. iza riječi: »sorte« briše se točka i dodaju se riječi: »u Republici Hrvatskoj ili zemlji članici EU.«
U stavku 2. iza riječi: »dobavljača« briše se točka i dodaju se riječi: »i registrirani za održavanje sorti.«
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Ako je ispunjen uvjet istovjetnosti iz stavka 3. ovoga članka zastupnik, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, mora biti opunomoćen od strane održivača za zastupanje u postupku koji se vodi u Zavodu.«
U stavku 5. riječi: »ovlašteni održivač« zamjenjuju se riječima: »opunomoćeni zastupnik održivača«, a riječ: »propisanim« zamjenjuje se riječju: »prihvaćenim«.
Stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Sadržaj i način vođenja evidencije iz stavka 5. ovoga članka propisat će ministar.«

Članak 57.

U članku 72. stavku 1. riječi: »Dokumentacija koja prati poljoprivredni« zamjenjuju se riječju: » Poljoprivredni«.
U stavku 9. riječi: »Pregled pošiljke« zamjenjuju se riječima: »Način kontrole prilikom uvoza i način vođenja evidencije o obavljenoj kontroli«.

Članak 58.

U članku 73. stavku 1. riječ: »sjemena« zamjenjuje se riječima: »poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala«.

Članak 59.

Članak 74. mijenja se i glasi:
»(1) Troškove za usluge i postupke koje provodi nadležni zavod, vrijeme i način uplate te korištenje tih sredstava propisat će ministar.
(2) Vrijednost troškova iskazuje se u bodovima, a vrijednost bodova utvrđuje ministar.«

Članak 60.

U članku 75. stavku 1. točka 1. briše se.
Dosadašnja točka 2. postaje točka 1.
U dosadašnjoj točki 3., koja postaje točka 2., iza riječi: »sjemena« dodaju se riječi: »i sadnog materijala«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Troškovi iz stavka 1. točke 1. ovoga članka prihod su ovlaštenih laboratorija, a troškovi iz stavka 1. točke 2. ovoga članka prihod su državnog proračuna.«

Članak 61.

U članku 76. stavku 2. podstavku 1. riječi: »sjemenskog usjeva« zamjenjuju se riječju: »sjemena«.

Članak 62.

U članku 80. stavku 1. točki 6. iza riječi: »propisane« dodaju se riječi: »iskazane na certifikatima«.

Članak 63.

U članku 94. stavku 1. iza točke 6. dodaje se točka 6.a koja glasi:
»6.a ako dobavljač koji uvozi sjeme stavi na tržište sjeme suprot­no odredbi članka 22. stavka 2. ovoga Zakona,«.
Iza točke 21. dodaje se točka 21.a koja glasi:
»21.a ako ne dostavi Zavodu izvješće o uvezenim količinama sjemena iz članka 29. stavka 7. ovoga Zakona,«.
Iza točke 25. dodaje se točka 25.a koja glasi:
»25.a ako proizvodi sadni materijal u suprotnosti s odredbom članka 33. ovoga Zakona,«.
U točki 41. riječ: »Sortna« zamjenjuje se riječju: »sortna«, a iza riječi: »obavezna« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Nacionalnoj sortnoj listi ili listi dobavljača«.

Članak 64.

U članku 97. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:
»– sortama loze upisanim na sortnu listu Zajednice za lozu ili u sortnu listu u jednoj od država članica Zajednice priznaje se status upisa u Sortnu listu Republike Hrvatske s pravom proizvodnje, prijave za stručni nadzor, uvoza i stavljanja na tržište na teritoriju Republike Hrvatske.«
Dosadašnji podstavci 5. i 6. postaju podstavci 6. i 7.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

(1) Pravne i fizičke osobe koje su po Zakonu o sjemenu, sad­nom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 131/97. i 163/03.) upisane u:
1. Upisnik laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena smatraju se upisanim u Upisnik laboratorija i registrirani za kontrolu kvalitete sjemena prema ovom Zakonu,
2. Upisnik održivača sorti poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala smatraju se upisanim u:
– Upisnik dobavljača sjemena i registriranima za održavanje sjemena prema ovom Zakonu i to za sjeme biljnih vrsta za koje su bili upisani kao održivači u Upisniku održivača sorti poljoprivred­nog sjemena i sadnog materijala,
– Upisnik dobavljača sadnog materijala i registriranima za održavanje sadnog materijala i to za vrste bilja za koje su bili upisani u Upisnik održivača sorti poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala.
(2) Pravne i fizičke osobe koje su prema stavku 1. ovoga članka upisane u upisnike iz članka 7. stavka 1. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05.) ostaju upisane u trajanju od jedne godine od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa iz članka 7. stavka 5. istoga Zakona. Pravne i fizičke osobe upisne u upisnike iz članka 7. stavka 1. istoga Zakona oslobođene su plaćanja troškova upravne pristojbe prema članku 13. stavku 2. točka 1. tarifnom broju 44. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04.,141/04., 150/05., 153/05. i 129/06.).

Članak 66.

Sorte koje se nalaze na Nacionalnoj sortnoj listi u skladu s člankom 68. stavkom 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05.) mogu se proizvoditi, prijaviti za stručni nadzor i stavljati na tržište Republike Hrvatske do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Članak 67.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/08-01/01
Zagreb, 14. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.