Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna

NN 35/2008 (28.3.2008.), Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna

MINISTARSTVO FINANCIJA

1212

Na temelju članka 37. stavak 1. točka d) Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJOJ REVIZIJI KORISNIKA PRORAČUNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju kriteriji za uspostavljanje unutarnje revizije kod korisnika proračuna, ustrojstveni položaj jedinice za unutarnju reviziju i položaj imenovanoga unutarnjeg revizora u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, te provjera kvalitete obavljanja unutarnje revizije kod korisnika proračuna.

II. KRITERIJI ZA USPOSTAVLJANJE UNUTARNJE REVIZIJE KOD KORISNIKA PRORAČUNA

Uspostavljanje unutarnje revizije ustrojavanjem neovisne jedinice izravno odgovorne čelniku korisnika proračuna

Članak 2.

U skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06; dalje u tekstu: Zakon) i ovoga Pravilnika sva ministarstva, središnji državni uredi, izvanproračunski zavodi, županije, Grad Zagreb, županijska središta i gradovi s više od 35.000 stanovnika obvezni su ustrojiti neovisnu jedinicu za unutarnju reviziju.

Članak 3.

(1) Osim korisnika proračuna iz članka 2. ovoga Pravilnika, unutarnju su reviziju, ustrojavanjem neovisne jedinice izravno odgovorne čelniku korisnika proračuna, obavezni uspostaviti i:
– korisnici koji zapošljavaju više od 50 zaposlenika, a imaju godišnje rashode i izdatke veće od 30.000.000,00 kuna, ili
– korisnici čije je područje poslovanja visokorizično, a obav­ljanje zadaća specifično, pa iako ne zadovoljavaju neki od kriterija iz članka 3. stavak 1. alineja 1. ovoga Pravilnika, odluku o obvezi ustrojavanja jedinice donosi ministar financija.
(2) Rashodi i izdaci iz stavka 1. ovoga članka odnose se na nacionalna sredstva i sredstva iz svih drugih izvora.

Članak 4.

Korisnici proračuna koji su obvezni ustrojiti neovisnu jedinicu za unutarnju reviziju prema odredbama članka 2. i članka 3. stavak 1. ovoga Pravilnika iznimno, prema vlastitoj procjeni opravdanosti, mogu uspostaviti unutarnju reviziju na način propisan člankom 17. stavak 1. točka b) ili točka c) Zakona.

Članak 5.

Korisnici proračuna koji nisu obvezni uspostaviti unutarnju reviziju prema kriterijima navedenima u članku 3. ovoga Pravilnika mogu prema vlastitoj procjeni opravdanosti uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od načina propisanim odredbama članka 17. Zakona.

Članak 6.

Uspostavu unutarnje revizije na jedan od propisanih načina te broj ovlaštenih unutarnjih revizora uređuje svaki korisnik proračuna svojim aktom o unutarnjem redu, vodeći računa o poslovnim procesima i zacrtanim ciljevima, o proračunskim i drugim sredstvima kojima raspolaže te o broju zaposlenika.

Članak 7.

(1) Korisnici proračuna koji iz pretpristupnih fondova Europske unije ili iz drugih izvora dobiju jednokratnu pomoć nisu obvezni ustrojiti jedinicu za unutarnju reviziju ukoliko ne udovoljavaju kriterijima iz članka 3. stavak 1. ovoga Pravilnika.
(2) Unutarnju reviziju sredstava iz stavka 1. ovoga članka provodit će institucija koja je dodijelila sredstva ili institucija putem koje je projekt financiran.

Uspostavljanje zajedničke jedinice za unutarnju reviziju na prijedlog više korisnika proračuna, uz prethodnu suglasnost ministra financija

Članak 8.

(1) Korisnici proračuna mogu prema vlastitoj procjeni ili na temelju prijedloga više korisnika proračuna, a uz prethodnu suglasnost ministra financija, uspostaviti zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju.
(2) Zajednička jedinica za unutarnju reviziju više korisnika proračuna na razini središnje države osniva se uredbom ili drugim aktom Vlade Republike Hrvatske.
(3) Zajednička jedinica za unutarnju reviziju više korisnika proračuna na lokalnoj razini osniva se sporazumom o osnivanju između korisnika proračuna, kojim se utvrđuje ustrojstvo jedinice, način imenovanja voditelja zajedničke jedinice, financiranje i druga pitanja važna za njezin rad, uz prethodnu suglasnost ministra financija.
Uspostavljanje unutarnje revizije sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije s mjerodavnim ministarstvom/institucijom te jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost ministra financija

Članak 9.

(1) Korisnici proračuna mogu prema vlastitoj procjeni ili na temelju prijedloga više korisnika proračuna uz prethodnu suglasnost ministra financija, uspostaviti unutarnju reviziju sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije s mjerodavnim ministarstvom/institucijom te jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(2) Za uspostavljanje unutarnje revizije iz stavka 1. ovoga članka uvjet je da je jedan od korisnika proračuna koji sklapaju sporazum već ustrojio jedinicu ili imenovao unutarnjeg revizora.

Članak 10.

Ako je unutarnja revizija uspostavljena na način propisan odredbama članka 8. ili 9. ovoga Pravilnika, voditelj jedinice za unutarnju reviziju odnosno imenovani unutarnji revizor dužni su, uz poslove propisane Zakonom, obavljati i poslove propisane sporazumom o osnivanju zajedničke jedinice za unutarnju reviziju odnosno sporazumom o obavljanju unutarnje revizije.

III. USTROJSTVENI POLOŽAJ JEDINICE ZA UNUTARNJU REVIZIJU I POLOŽAJ IMENOVANOG UNUTARNJEG REVIZORA U JEDINICI LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.

(1) Jedinica za unutarnju reviziju u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ustrojava se kao zasebna ustrojstvena jedinica na najvišoj organizacijskoj razini, ustrojstveno i funkcionalno neovis­na od drugih upravnih tijela, izravno i isključivo odgovorna čelniku korisnika proračuna.
(2) Jedinica iz stavka 1. ovoga članka osniva se za obavljanje poslova revizije propisane Zakonom i nije vezana za obavljanje drugih poslova iz djelokruga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(3) Imenovani unutarnji revizor u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u pravilu se postavlja na izdvojeno radno mjesto neposredno do čelnika korisnika proračuna, ili u upravnom odjelu ili službi korisnika proračuna kada je funkcionalno isključivo odgovoran čelniku korisnika proračuna.

Članak 12.

Voditelja jedinice za unutarnju reviziju, odnosno imenovanog unutarnjeg revizora u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, imenuje čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IV. PROVJERA KVALITETE OBAVLJANJA UNUTARNJE REVIZIJE KOD KORISNIKA PRORAČUNA

Članak 13.

(1) Voditelj jedinice za unutarnju reviziju donosi cjeloviti Program osiguranja i poboljšanja kvalitete obavljanja unutarnje revizije (dalje u tekstu: Program osiguranja kvalitete) na temelju predloška koji priprema Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija.
(2) Programom osiguranja kvalitete određuje se da provjera kvalitete može biti unutarnja i vanjska.

Članak 14.

(1) Unutarnja provjera kvalitete sastoji se od kontinuirane i povremene provjere.
(2) Kontinuiranu provjeru, odnosno praćenje rada i rezultata rada unutarnje revizije provodi voditelj jedinicu za unutarnju reviziju, a povremena provjera kvalitete provodi se putem samoocjenivanja.

Članak 15.

(1) Vanjsku provjeru kvalitete obavljanja unutarnje revizije kod korisnika proračuna obavlja Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i vanjska revizija.
(2) Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija provjeru kvalitete provodi redovitom godišnjom i povremenom provjerom.

Članak 16.

(1) Redovita godišnja provjera kvalitete provodi se na temelju godišnjih izvješća korisnika proračuna o obavljenim unutarnjim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za proteklu godinu.
(2) Povremenu provjeru kvalitete provodi Središnja harmonizacijska jedinica zajedno sa stručno ovlaštenim unutarnjim revizorima iz drugih korisnika proračuna, koje je predložila Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija.
(3) Povremena provjera kvalitete obavlja se najmanje jednom u pet godina na zahtjev unutarnje revizije korisnika proračuna.
(4) Povremena provjera kvalitete obavlja se kod korisnika proračuna povremenim pregledom cjelovitog obavljanja poslova unutarnje revizije.
(5) O rezultatima vanjske provjere kvalitete voditelj jedinice za unutarnju reviziju izvještava čelnika korisnika proračuna. Unutarnja revizija dužna je postupiti po preporukama vanjske revizije u slučaju nesukladnosti s međunarodnim revizijskim standardima, zakonima ili drugim propisima koji uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika (»Narodne novine«, broj 150/05).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/64
Urbroj: 513-10/08-1
Zagreb, 3. ožujka 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.