Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

NN 35/2008 (28.3.2008.), Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1214

Na osnovi članka 129. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 110/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša, obveznici dostave podataka u registar, način, metodologije i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka o ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečišćujućih tvari u okoliš i otpadu, podaci o onečišćivaču, tvrtki, postrojenju, organizacijskoj jedinici u sastavu onečišćivača, rok i način obavještavanja javnosti, način provjere i osiguranja kvalitete podataka, rok čuvanja podataka i obavljanje stručnih poslova vođenja registra.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:
1. nadležno tijelo je upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu nadležno za vođenje registra onečišćavanja okoliša;
2. djelatnost je proces ili bilo koja druga aktivnost navedena u Prilogu 1. ovog Pravilnika uslijed koje dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš;
3. obveznik dostave podataka je operater tvrtke i odgovorna osoba organizacijske jedinice u sastavu tvrtke koja obavlja djelat­nosti iz Priloga 1. ovoga Pravilnika i/ili bilo koju drugu djelatnost uslijed koje se otpad proizvodi odnosno djelatnosti gospodarenja otpadom;
4. organizacijska jedinica je bilo koji dio u organizacijskoj struk­turi tvrtke koja u svojem sastavu ima jedno ili više postrojenja koja se nalaze na istoj lokaciji, a uslijed čije djelatnosti dolazi do ispuštanja i prijenosa izvan mjesta nastanka onečišćujućih tvari i otpada u okoliš ili koja proizvodi otpad odnosno gospodari otpadom;
5. postrojenje je stacionarna tehnička cjelina u kojoj se obavlja jed­na ili više djelatnosti iz Priloga 1. ovoga Pravilnika ili proizvodi otpad odnosno gospodari otpadom, uključujući uređaje, opremu, strukture, cijevi, strojeve, alate i druge dijelove koji se koriste za rad;
6. lokacija označava geografsku lokaciju organizacijske jedinice, postrojenja odnosno ispusta;
7. onečišćujuća tvar je tvar ili skupina tvari, koje zbog svojih svojstava, količine i unošenja u okoliš, odnosno u pojedine sastavnice okoliša, mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi, biljni i/ili životinjski svijet, odnosno biološku i krajobraznu raznolikost;
8. ispuštanje je unos onečišćujuće tvari u okoliš nastao kao rezultat čovjekove djelatnosti koja može biti namjerna ili iznenadna, redovita ili neredovita, a uključuje izlijevanje, emisiju, istjecanje, utiskivanje, odlaganje ili odlaganje putem kanalizacijskih sustava bez postupka završne obrade otpadnih voda;
9. prijenos izvan mjesta nastanka je:
prijenos otpada izvan lokacije tvrtke odnosno organizacijske jedinice uključujući skupljanje, prijevoz, oporabu, zbrinjavanje i druge djelatnosti u svezi s otpadom sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom i
prijenos onečišćujućih tvari u otpadnim vodama namijenjenih postupku obrade otpadnih voda izvan lokacije tvrtke odnosno organizacijske jedinice;
10. ispust je mjesto ispuštanja, istjecanja ili odlaganja onečišćujućih tvari u okoliš;
11. prag ispuštanja je određena količina ispuštanja onečišćujuće tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika za koju se dostavljaju podaci samo ako se prekorači;
12. kapacitet je mogućnost proizvodnje iz određene djelatnosti u Prilogu 1. ovog Pravilnika koja je određena projektiranim vrijednostima;
13. naselje je svako mjesto koje ima više od 2.000 stanovnika.

II. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Članak 3.

Registar onečišćavanja okoliša sadrži podatke o:
obvezniku dostave podataka,
ispuštanju onečišćujućih tvari u zrak, vode i/ili more i tlo iz Priloga 2. ovoga Pravilnika uslijed obavljanja djelatnosti iz Priloga 1. ovoga Pravilnika,
proizvodnji i prijenosu izvan mjesta nastanka otpada,
prijenosu izvan mjesta nastanka onečišćujućih tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika u otpadnim vodama uslijed djelatnosti iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Iznimno podaci iz članka 3. ovoga Pravilnika ne dostavljaju se za:
emisije hlapivih organskih spojeva za koje se podaci dostav­ljaju u godišnjem izvješću sukladno posebnom propisu o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora,
prijenos izvan mjesta nastanka onečišćujućih tvari u otpad­nim vodama s lokacije za koje nije potrebna dozvola za ispuštanje otpadnih voda prema posebnim propisima.

Članak 5.

(1) Za pristup i vođenje registra onečišćavanja okoliša koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u registru onečišćavanja okoliša.
(2) Elektronička programska oprema iz stavka 1. ovoga članka putem interneta omogućava pristup registru onečišćavanja okoliša uporabom korisničkog imena i zaporke koje dodjeljuje Agencija za zaštitu okoliša.
(3) Podaci dostavljeni u registar onečišćavanja okoliša čuvaju se deset godina.

Članak 6.

(1) Popis djelatnosti pri kojima dolazi do ispuštanja onečišćujućih tvari i prijenosa izvan mjesta nastanka, njihove šifre i kapaciteti određeni su u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.
(2) Onečišćujuće tvari koje se ispuštaju u zrak, vode i/ili more i tlo i prenose izvan mjesta nastanka u otpadnim vodama, njihove šifre, registarski brojevi (CAS – Chemical Abstract Service) i pragovi ispuštanja određeni su u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.
(3) Uređaji za pročišćavanje otpadnih plinova i njihove šifre određene su u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.
(4) Uređaji za prethodno čišćenje ili pročišćavanje otpadnih voda i njihove šifre određene su u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.
(5) Vrste goriva i njihove šifre te približne donje ogrjevne vrijednosti određene su u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

III. DOSTAVLJANJE PODATAKA

Članak 7.

(1) Obveznik dostave podataka dužan je nadležnom tijelu dostaviti podatke o:
ispuštanju onečišćujućih tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika u zrak, vodu i/ili more i tlo,
prijenosu izvan mjesta nastanka onečišćujućih tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika u otpadnim vodama namijenjenim postupku daljnje obrade,
proizvodnji i/ili prijenosu izvan mjesta nastanka:
opasnog otpada u ukupnoj količini većoj od 50 kilograma godišnje,
neopasnog otpada u ukupnoj količini većoj od 2000 kilograma godišnje,
radi oporabe ili zbrinjavanja, osim proizvodnje otpada koji se upućuje na postupke zbrinjavanja obradom otpada na ili u tlu (D2) odnosno dubokim utiskivanjem otpada (D3) iz članka 8. ovoga Pravilnika,
naziv i sjedište oporabitelja ili zbrinjavatelja u prekogranič­nom prijenosu opasnog otpada.
(2) Podaci iz stavka 1., alineje 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se kada ukupna količina ispuštanja po onečišćujućoj tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika u organizacijskoj jedinici prelazi prag ispuštanja utvrđen u tom Prilogu.
(3) Obveznik dostave podataka dužan je navesti onečišćujuće tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika koje ne prelaze prag ispuštanja utvrđen u tom Prilogu, a koje se ispuštaju u okoliš.

Članak 8.

Ispuštanje u tlo prijavljuje samo tvrtka odnosno organizacijska jedinica u kojoj nastaje otpad koji se zbrinjava postupkom obrade otpada na ili u tlu odnosno postupkom dubokog utiskivanja, navedenih kao D2 i D3 prema posebnom propisu.

Članak 9.

Podaci iz članka 7. ovoga Pravilnika uključuju podatke o ispuštanju i prijenosu izvan mjesta nastanka koji ukupno nastaju kao posljedica svih namjernih, iznenadnih, redovnih i neredovnih događaja unutar određene djelatnosti.

Članak 10.

Ako je za podatak iz članka 7. ovoga Pravilnika tajnost zaštićena posebnim propisom, obveznik dostave podataka dužan je nadlež­nom tijelu dostaviti akte kojima je određena tajnost tog podatka u skladu s posebnim propisom.

Članak 11.

(1) Obveznik dostave podataka dužan je za podatke iz članka 7. ovoga Pravilnika navesti način na koji su određeni.
(2) Podaci o ispuštanju, proizvodnji otpada i prijenosu izvan mjesta nastanka mogu se odrediti mjerenjem, izračunom ili procjenom.
(3) Za podatke određene mjerenjem ili izračunom, obveznik dostave podataka dužan je navesti i metode mjerenja ili metode izračuna.
(4) Za mjerenje onečišćujućih tvari u zrak primjenjuju se metode mjerenja sukladno posebnom propisu o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Članak 12.

(1) Obveznik dostave podataka prikuplja učestalošću određenom posebnim propisima podatke potrebne da bi se za svaki ispust odredila ispuštanja, i prijenos izvan mjesta nastanka za koja se dostavljaju podaci sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.
(2) Za prikupljanje podataka iz članka 7. ovoga Pravilnika ob­vez­nik dostave podataka dužan je primijeniti najbolje raspoložive informacije što može uključivati praćenje ispuštanja i prijenosa izvan mjesta nastanka, faktore emisija, bilance tvari i procjene i druge metode u skladu s međunarodno priznatim metodologijama, ako su iste dostupne.
(3) Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke na temelju kojih su određena ispuštanja u zrak, vode i/ili more, tlo, proizvodnja otpada i prijenos izvan mjesta nastanka te opis metodologije primijenjene prilikom prikupljanja podataka.
(4) Podaci koje obveznik dostavlja nadležnom tijelu moraju biti potpuni, dosljedni i vjerodostojni.

Članak 13.

Podaci o obvezniku dostave podataka prikupljaju se na:
Obrascu PI-1 – Podaci o operateru,
Obrascu PI-2 – Podaci o organizacijskoj jedinici i ispuštanju onečišćujućih tvari na lokaciji.

Članak 14.

Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u zrak dostavljaju se na:
Obrascu PI-Z-1 – Ispuštanja u zrak iz proizvodnih procesa bez izgaranja goriva, iz procesa koji uključuju izgaranje goriva kod kojih se produkti izgaranja koriste izravno u proizvodnom procesu i iz procesa obrade otpada;
Obrascu PI-Z-2 – Ispuštanja u zrak iz proizvodnih procesa koji uključuju izgaranje goriva bez izravnog kontakta produkata izgaranja sa sirovinom;
Obrascu PI-Z-3 – Ispuštanja u zrak iz procesa izgaranja goriva za dobivanje toplinske i/ili električne energije.

Članak 15.

Podaci o ispuštanjima u vode i/ili more i prijenosu onečišćujućih tvari u otpadnim vodama dostavljaju se na:
Obrascu PI-V – Ispuštanje i prijenos u vode i/ili more – otpad­ne vode s lokacije obveznika.

Članak 16.

Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u otpadnim vodama iz sustava javne odvodnje u vode i/ili more dostavljaju se na:
Obrascu KI-V – Ispuštanje i prijenos u vode i/ili more – otpad­ne vode iz sustava javne odvodnje.

Članak 17.

Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u tlo dostavljaju se na:
Obrascu PI-T-D2 – Ispuštanje u tlo – obrada otpada na ili u tlu,
Obrascu PI-T-D3 – Ispuštanje u tlo – duboko utiskivanje otpada.

Članak 18.

Podaci o proizvodnji i prijenosu s mjesta nastanka otpada dostavljaju se na:
Obrascu PL-PPO – Prijavni list za proizvođača/posjednika proizvodnog otpada,
Obrascu PL-SKO – Prijavni list za skupljača/prijevoznika komunalnog otpada,
Obrascu PL-SPO – Prijavni list za skupljača/prijevoznika proizvodnog otpada,
Obrascu PL-OPKO – Prijavni list za oporabitelja/zbrinjavatelja komunalnog i/ili proizvodnog otpada.

Članak 19.

(1) Obrasci iz članka 13., 14., 15., 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika dostavljaju se u elektroničkom obliku ili na tiskanim obrascima.
(2) Unos podataka iz tiskanih obrazaca iz stavka 1. ovoga članka u programsku opremu obavlja nadležno tijelo.

Članak 20.

(1) Obrazac iz članka 13. alineje 1. ovoga Pravilnika dostavlja se nadležnom tijelu na čijem području se nalazi sjedište tvrtke, do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.
(2) Obrasci iz članka 13. alineje 2., članka 14., 15., 17. i 18. alineje 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika dostavljaju se nadležnom tijelu na čijem području se nalazi lokacija organizacijske jedinice, do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.
(3) Obrasci iz članka 16. i 18. alineje 2. ovoga Pravilnika dostav­ljaju se nadležnom tijelu na čijem području se obavlja djelatnost, do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.
(4) Nadležno tijelo dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša podatke iz registra onečišćavanja okoliša u elektroničkom obliku do 15. lipnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

IV. OSIGURANJE I KONTROLA KVALITETE PODATAKA

Članak 21.

(1) Nadležno tijelo u suradnji s nadležnom inspekcijom osigurava provjeru potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka.
(2) Agencija za zaštitu okoliša koordinira rad na osiguranju i kontroli kvalitete podataka.
(3) Agencija za zaštitu okoliša izrađuje Priručnik za vođenje registra onečišćavanja okoliša koji sadrži upute za rad s registrom onečišćavanja okoliša i postupke za osiguravanje kvalitete podatka.
(4) Priručnik za vođenje registra onečišćavanja okoliša dostupan je na internetskoj stranici Agencije za zaštitu okoliša.

V. ROK I NAČIN OBAVJEŠTAVANJA JAVNOSTI

Članak 22.

Pristup javnosti podacima o onečišćujućim tvarima pohranjenim u registru onečišćavanja okoliša sukladno odredbama ovoga Pravilnika osigurava se na internetskoj stranici Agencije za zaštitu okoliša.

Članak 23.

(1) Agencija za zaštitu okoliša izrađuje izvješće o podacima iz registra onečišćavanja okoliša do 15. prosinca tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.
(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostupno je javnosti na internetskoj stranici Agencije za zaštitu okoliša.
(3) Agencija za zaštitu okoliša dostavlja Europskoj komisiji podatke obvezne za Europski registar ispuštanja i prijenosa onečiš­ćujućih tvari.

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZA POTREBE REGISTRA ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Članak 24.

(1) Nadležno tijelo može povjeriti obavljanje stručnih poslova za potrebe registra onečišćavanja okoliša pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje stručnih poslova za potrebe registra onečišćavanja okoliša.
(2) Stručni poslovi za potrebe registra onečišćavanja okoliša iz stavka 1. ovoga članka su:
unos i obrada podataka,
provjera potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti podataka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Podaci za 2007. godinu, prikupljeni na temelju Pravilnika o Katastru emisija u okoliš (»Narodne novine«, broj 36/96), dostavljaju se u elektroničkom obliku i na papirnatim obrascima propisanim ovim Pravilnikom u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti:
Pravilnik o Katastru emisija u okoliš (»Narodne novine«, broj 36/96),
u Pravilniku o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 23/07 i 111/07) članak 2. točka 6., članak 19. i Dodatak IV.

Članak 27.

Prilozi 1., 2., 3., 4. i 5. te obrasci PI-1, PI-2, PI-Z-1, PI-Z-2, PI-Z-3, PI-V, KI-V, PI-T-D2, PI-T-D3, PL-PPO, PL-SKO, PL-SPO, i PL-OPKO tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 23. stavka 3. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu danom prijma Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 351-01/08-04/16
Urbroj: 531-01-08-1
Zagreb, 19. ožujka 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.
 

PRILOG 1.

POPIS DJELATNOSTI
 

Šifra

Naziv

01 00 00

Izgaranje u termoenergetskim objektima i industrijskim postrojenjima za pretvorbu energije

01 01 00

Termoelektrane

01 01 01

Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

01 01 02

Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

01 01 03

Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)

01 01 04

Plinske turbine

01 01 05

Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem

01 02 00

Javne toplane

01 02 01

Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

01 02 02

Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

01 02 03

Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)

01 02 04

Plinske turbine

01 02 05

Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem

01 03 00

Rafinerije

01 03 01

Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

01 03 02

Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

01 03 03

Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)

01 03 04

Plinske turbine

01 03 05

Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem

01 03 06

Procesne peći

01 04 00

Postrojenja za transformaciju krutog goriva

01 04 01

Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

01 04 02

Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

01 04 03

Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)

01 04 04

Plinske turbine

01 04 05

Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem

01 04 06

Koksne peći

01 04 07

Ostala postrojenja za transformaciju krutog goriva

01 05 00

Izgaranje goriva u ugljenokopima, naftnim i plinskim poljima i kompresorima plinovoda

01 05 01

Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

01 05 02

Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

01 05 03

Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)

01 05 04

Plinske turbine

01 05 05

Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem

01 05 06

Kompresori plinovoda

02 00 00

Izgaranje u neindustrijskim postrojenjima

02 01 00

Trgovina na veliko i malo, hoteli, bolnice i ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti

02 01 01

Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

02 01 02

Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

02 01 03

Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)

02 01 04

Plinske turbine

02 01 05

Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem

02 01 06

Ostala stacionarna oprema

02 02 00

Kućanstva

02 02 01

Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

02 02 02

Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)

02 02 03

Plinske turbine

02 02 04

Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem

02 02 05

Ostala stacionarna oprema

02 03 00

Poljoprivreda i šumarstvo

02 03 01

Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

02 03 02

Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)

02 03 03

Plinske turbine

02 03 04

Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem

02 03 05

Ostala stacionarna oprema

03 00 00

Izgaranje goriva u proizvodnim procesima

03 01 00

Industrijske toplane i kotlovnice

03 01 01

Postrojenja ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

03 01 02

Postrojenja ≥ 50 MWt i < 300 MWt (veliki uređaji za loženje)

03 01 03

Postrojenja ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje)

03 01 04

Plinske turbine

03 01 05

Stacionarni motori s unutarnjim izgaranjem

03 01 06

Ostala stacionarna oprema

03 02 00

Procesne peći bez kontakta

03 02 01

Visokopećni predgrijač

03 02 02

Peći za pečenje gipsa

03 02 03

Ostale procesne peći bez kontakta

03 03 00

Procesi s kontaktom

03 03 01

Sinteriranje i peletiziranje rude

03 03 02

Peći za zagrijavanje željeza i čelika

03 03 03

Ljevaonice sivog lijeva

03 03 04

Primarna proizvodnja olova

03 03 05

Primarna proizvodnja cinka

03 03 06

Primarna proizvodnja bakra

03 03 07

Sekundarna proizvodnja olova

03 03 08

Sekundarna proizvodnja cinka

03 03 09

Sekundarna proizvodnja bakra

03 03 10

Sekundarna proizvodnja aluminija

03 03 11

Proizvodnja cementa

03 03 12

Proizvodnja vapna

03 03 13

Proizvodnja asfalta

03 03 14

Proizvodnja ravnog stakla

03 03 15

Proizvodnja ambalažnog stakla

03 03 16

Proizvodnja staklene vune

03 03 17

Proizvodnja ostalih vrsta stakla, uključujući specijalno staklo

03 03 18

Proizvodnja mineralne vune

03 03 19

Proizvodnja cigle i crijepa

03 03 20

Proizvodnja keramičkih materijala

03 03 21

Procesi sušenja u proizvodnji papira

03 03 22

Proces žarenja boksita u proizvodnji glinice

03 03 23

Proizvodnja magnezija obradom dolomita

03 03 24

Proizvodnja nikla termičkim procesom

03 03 25

Proizvodnja emajla

03 03 99

Ostalo nespecificirano

04 00 00

Proizvodni procesi

04 01 00

Procesi u industriji nafte

04 01 01

Procesi primarne i sekundarne prerade nafte

04 01 02

Proces katalitičke razgradnje ugljikovodika

04 01 03

Proces odsumporavanja

04 01 04

Skladištenje i manipulacija sirovinama i proizvodima u rafineriji

04 01 99

Ostalo nespecificirano

04 02 00

Procesi u industriji željeza i čelika

04 02 01

Proizvodnja koksa

04 02 02

Punjenje visoke peći

04 02 03

Lijevanje sirovog željeza

04 02 04

Ostavljeno za buduću uporabu

04 02 05

Čeličana sa Siemens-Martinovim pećima

04 02 06

Čeličana s bazičnim kisikovim konverterom

04 02 07

Čeličana s elektrolučnim pećima

04 02 08

Valjaonica

04 02 09

Postrojenje za sinteriranje i peletiziranje rude (osim izgaranja 03 03 01)

04 02 99

Ostalo nespecificirano

04 03 00

Procesi u industriji metala

04 03 01

Proizvodnja aluminija elektrolizom

04 03 02

Proizvodnja ferolegura

04 03 03

Proizvodnja silicija

04 03 04

Proizvodnja magnezija (osim 03 03 23)

04 03 05

Proizvodnja nikla (osim 03 03 24)

04 03 06

Proizvodnja legura metala

04 03 07

Galvanizacija

04 03 08

Eloksiranje (anodizacija)

04 03 09

Vruće cinčanje

04 03 10

Fosfatiranje

04 03 11

Emajliranje

04 03 12

Plastificiranje metala

04 03 13

Kemijska obrada metala – jetkanje

04 03 14

Mehanička obrada metala

04 03 99

Ostalo nespecificirano

04 04 00

Proizvodnja anorganskih kemikalija

04 04 01

Amonijak

04 04 02

Klor ili klorovodik

04 04 03

Fluor ili fluorovodik

04 04 04

Ugljikovi oksidi

04 04 05

Sumporni spojevi

04 04 06

Dušikovi oksidi

04 04 07

Vodik

04 04 08

Sumporni oksidi

04 04 09

Karbonilklorid

04 04 10

Ostali anorganski plinovi

04 04 11

Kromna kiselina

04 04 12

Fluorovodična kiselina

04 04 13

Fosforna kiselina

04 04 14

Dušična kiseline

04 04 15

Klorovodična kiselina

04 04 16

Sumporna kiselina

04 04 17

Otopina sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini

04 04 18

Sulfitna kiselina

04 04 19

Ostale kiseline

04 04 20

Amonijev hidroksid

04 04 21

Kalijev hidroksid

04 04 22

Natrijev hidroksid

04 04 23

Ostale lužine

04 04 24

Amonijev klorid

04 04 25

Amonijev sulfat

04 04 26

Amonijev nitrat

04 04 27

Amonijev fosfat

04 04 28

Kalijev klorat

04 04 29

Kalijev karbonat

04 04 30

Natrijev karbonat

04 04 31

Perborat

04 04 32

Srebrni nitrat

04 04 33

Ostale soli

04 04 35

Titanijev oksid

04 04 36

Kalcijev karbid

04 04 37

Silicij

04 04 38

Silicijev karbid

04 04 39

Ostale nemetali

04 04 41

Ostali metalni oksidi

04 04 42

Drugi anorganski spojevi

04 04 43

Fosfatna gnojiva

04 04 44

Dušična gnojiva

04 04 45

Kalijeva gnojiva

04 04 46

NPK gnojiva

04 04 47

Urea

04 04 48

Proizvodi za zaštitu bilja

04 04 49

Biocidi

04 04 50

Proizvodnja farmaceutskih proizvoda na osnovi kemijskih ili bioloških postupaka

04 04 51

Čađa

04 04 52

Grafit

04 04 53

Eksplozivi

04 04 54

Pirotehnički proizvodi

04 04 55

Skladištenje i rukovanje anorganskim kemijskim proizvodima

04 04 99

Ostalo nespecificirano

04 05 00

Proizvodnja organskih kemijskih proizvoda

04 05 01

Lančani jednostavni ugljikovodici – alifatski

04 05 02

Ciklički jednostavni ugljikovodici – aromatski

04 05 03

Nespecificirano

04 05 04

Alkoholi

04 05 05

Aldehidi

04 05 06

Ketoni

04 05 07

Karboksilne kiseline

04 05 08

Esteri

04 05 09

Eteri

04 05 10

Peroksidi

04 05 11

Epoksidne smole

04 05 12

Ostali ugljikovodici koji sadrže kisik

04 05 13

Sulfurirani ugljikovodici

04 05 14

Amini

04 05 15

Amidi

04 05 16

Nitrozo spojevi

04 05 17

Nitro spojevi ili nitratni spojevi

04 05 18

Nitrili

04 05 19

Cijanati

04 05 20

Izocijanati

04 05 21

Ostali ugljikovodici koji sadrže dušik

04 05 22

Ugljikovodici koji sadrže fosfor

04 05 23

Halogenirani ugljikovodici

04 05 24

Organometalni spojevi

04 05 25

Polimeri

04 05 26

Sintetska vlakna i celulozna vlakna

04 05 27

Ostali plastični materijali

04 05 28

Sintetske gume (elastomeri)

04 05 29

Bojila i pigmenti

04 05 30

Površinski aktivna sredstva i tvari

04 05 31

Proizvodnja pesticida

04 05 32

Skladištenje i rukovanje organskim kemijskim proizvodima

04 05 99

Ostalo nespecificirano

04 06 00

Procesi u industriji drva, celuloze

04 06 01

Proizvodnja vlakana od drva i sličnih vlaknastih materijala

04 06 02

Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverice i drugih panela i ploča

04 06 03

Ostali proizvodi od drva

04 06 04

Celuloza (proces sa sulfatnom kiselinom – Kraft)

04 06 05

Celuloza (proces sa sulfitnom kiselinom)

04 06 06

Celuloza (neutralni sulfitni proces)

04 06 07

Proizvodnja papira i kartona

04 06 99

Ostalo nespecificirano

04 07 00

Intenzivni uzgoj stoke i ribogojilišta

04 07 01

 Intenzivni uzgoj peradi (od 40000 mjesta na više)

04 07 02

Intenzivan uzgoj svinja za farme sa više od 750 krmača ili 2000 mjesta za tovljenike, odnosno u kombinaciji 250 krmača i 1333 mjesta za tovljenike

04 07 03

Nespecificirano

04 07 04

Intenzivni uzgoj riba (od 1000 tona/ godišnje na više)

04 07 05

Intenzivni uzgoj školjaka (od 1000 tona/ godišnje na više)

04 07 99

Ostalo nespecificirano

04 08 00

Proizvodnja životinjskih i biljnih proizvoda iz sektora prehrane i pića

04 08 01

Klaonice

04 08 02

Proizvodnja prehrambenih proizvoda životinjskog pod­rijetla (osim mlijeka)

04 08 03

Obrada i prerada mlijeka

04 08 04

Nespecificirano

04 08 05

Proizvodnja prehrambenih proizvoda biljnog podrijetla (prerada voća, povrća i žitarica uključujući čaj, duhan, kavu, kakao i šećer)

04 08 06

Proizvodnja ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla

04 08 07

Proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda

04 08 08

Priprema hrane

04 08 09

Proizvodnja vina

04 08 10

Proizvodnja piva

04 08 11

Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića

04 08 12

Proizvodnja vode za piće

04 08 99

Ostalo nespecificirano

05 00 00

Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije

05 01 00

Vađenje i primarna obrada krutih fosilnih goriva

05 01 01

Površinski kop

05 01 02

Podzemni kop

05 01 03

Skladištenje krutog goriva

05 02 00

Vađenje, primarna obrada i utovar tekućih fosilnih goriva

05 02 01

Djelatnosti na mjestu vađenja

05 02 02

Off-shore djelatnosti

05 03 00

Vađenje, primarna obrada i utovar plinovitih fosilnih goriva

05 03 01

Uklanjanje kiselih plinova na mjestu vađenja

05 03 02

Djelatnosti na mjestu vađenja (ostale)

05 03 03

Off-shore djelatnosti

05 03 04

Uklanjanje ugljikovog dioksida (CO2) iz prirodnog plina

05 04 00

Distribucija tekućih goriva (osim benzina)

05 04 01

Terminali u marinama (tankeri, rukovanje i skladištenje)

05 04 02

Ostalo rukovanje i skladištenje (uključujući naftovod)

05 05 00

Distribucija benzina

05 05 01

Rafinerijske dispečerske stanice

05 05 02

Transport i skladištenje (osim 05 05 03)

05 05 03

Benzinske pumpe (uključujući opskrbu vozila gorivom)

05 05 99

Ostalo nespecificirano

05 06 00

Plinske distribucijske mreže

05 06 01

Plinovodi

05 06 02

Distribucijske mreže

05 06 99

Ostalo nespecificirano

06 00 00

Uporaba otapala i ostalih proizvoda

06 01 00

Uporaba boja i lakova

06 01 01

Proizvodnja vozila (serijsko lakiranje i sušenje)

06 01 02

Popravak vozila (neserijsko lakiranje i sušenje)

06 01 03

Građevinarstvo (osim 06 01 07)

06 01 04

Ostavljeno za buduću uporabu

06 01 05

Premazivanje metala u elektroničkoj industriji

06 01 06

Brodogradnja

06 01 07

Proizvodnja proizvoda od drva

06 01 08

Proizvodnja kemikalija za zaštitu drva i proizvoda od drva (impregnacija) grupa 06 004

06 01 09

Ostala primjena boja i lakova u industriji

06 01 10

Ostala neindustrijska primjena boja i lakova

06 01 11

Dorada tekstila

06 01 12

Dorada kože

06 01 99

Ostalo nespecificirano

06 02 00

Odmašćivanje, suho čišćenje i proizvodnja elektroničkih uređaja

06 02 01

Odmašćivanje metala

06 02 02

Suho čišćenje

06 02 03

Proizvodnja elektroničkih komponenata

06 02 04

Ostalo čišćenje u industriji

06 02 99

Ostalo nespecificirano

06 03 00

Proizvodnja ili prerada kemijskih proizvoda

06 03 01

Prerada poliestera

06 03 02

Prerada polivinil klorida

06 03 03

Prerada poliuretana

06 03 04

Prerada polistirenske pjene

06 03 05

Prerada gume

06 03 06

Proizvodnja farmaceutskih proizvoda

06 03 07

Proizvodnja boja i lakova

06 03 08

Proizvodnja tiskarskih boja

06 03 09

Proizvodnja ljepila

06 03 10

Proizvodnja oksidiranog bitumena

06 03 11

Proizvodnja bitumenskih izolacijskih proizvoda

06 03 12

Proizvodnja akumulatora i/ili baterija

06 03 13

Proizvodnja azbesta i proizvoda od azbesta

06 03 14

Uporaba vapnenca i dolomita

06 03 15

Uporaba natrijevog karbonata

06 03 16

Adhezivi, magnetske trake, filmovi i fotografije

06 03 17

Dorada tekstila

06 03 18

Štavljenje kože

06 03 19

Skladištenje i rukovanje kemijskim proizvodima

06 03 99

Ostalo nespecificirano

06 04 00

Ostala uporaba otapala i pripadajuće aktivnosti

06 04 01

Izvlačenje staklene vune

06 04 02

Izvlačenje mineralne vune

06 04 03

Tiskarska industrija

06 04 04

Ekstrakcija masti, jestivih i nejestivih ulja

06 04 05

Primjena ljepiva i adheziva

06 04 06

Impregnacija drva

06 04 07

Obrada i zaštita donjih dijelova plovila na moru

06 04 08

Ostavljeno za buduću uporabu

06 04 09

Deparafinacija vozila

06 04 10

Proizvodnja farmaceutskih proizvoda

06 04 11

Ostavljeno za buduću uporabu

06 04 99

Ostalo nespecificirano

06 05 00

Uporaba HFC, N2O, NH3, PFC i SF6

06 05 01

Uporaba HFC, N2O, NH3, PFC i SF6

07 00 00

Ostavljeno za buduću uporabu

08 00 00

Ostavljeno za buduću uporabu

08 01 00

Zaštita zdravlja ljudi i životinja

08 01 01

Liječenje ljudi

08 01 02

Liječenje životinja

08 01 03

Laboratoriji (kemikalije)

08 01 04

Prerada krvi

08 01 05

Lijekovi kojima je prošao rok trajanja

08 01 06

Ostavljeno za buduće upotrebe

08 01 99

Ostalo nespecificirano

09 00 00

Obrada i odlaganje otpada i otpadnih voda

09 01 00

Termička obrada otpada

09 01 01

Termička obrada opasnog otpada

09 01 02

Termička obrada neopasnog otpada

09 01 03

Termička obrada komunalnog otpada

09 01 04

Termička obrada otpada radi prevencije infekcije (infektivni otpad)

09 01 05

Termička obrada mulja s uređaja za pročišćavanje otpad­nih voda iz sustava javne odvodnje

09 01 06

Suspaljivanje otpadnih ulja

09 01 07

Suspaljivanje otpadnih neopasnog otpada (autoguma i sličnog otpada)

09 01 08

Suspaljivanje otpadnih para – plinova (npr. tiskarska industrija)

09 01 09

Kremiranje dijelova ljudskog tijela i organa, vrećice i konzerve krvi

09 01 10

Termička obrada životinjskog tkiva

09 01 11

Baklje u rafinerijama nafte

09 01 12

Baklje u kemijskoj industriji

09 01 13

Baklje kod vađenja plina i nafte

09 01 99

Ostalo nespecificirano

09 02 00

Postrojenja za oporabu otpada

09 02 01

Postrojenja za oporabu opasnog otpada

09 02 02

Postrojenja za oporabu neopasnog otpada

09 02 03

Postrojenja za oporabu komunalnog otpada

09 02 04

Kompostiranje

09 02 05

Proizvodnja bioplina

09 02 06

Proizvodnja goriva iz otpada

09 02 99

Ostalo nespecificirano

09 03 00

Odlagališta otpada

09 03 01

Odlaganje opasnog otpada na uređena odlagališta

09 03 02

Odlaganje neopasnog otpada na uređena odlagališta

09 03 03

Odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta

09 03 04

Odlaganje komunalnog otpada na neuređena odlagališta

09 03 05

Odlaganje dijelova ljudskog tijela i organa na groblja

09 03 99

Ostalo nespecificirano

09 10 00

Obrade otpadnih voda

09 10 01

Prethodno čišćenje otpadnih voda na lokaciji

09 10 02

Pročišćavanje otpadnih voda javne odvodnje na centralnim uređajima

09 10 03

Ostavljeno za buduću uporabu

09 10 04

Ostavljeno za buduću uporabu

09 10 99

Ostalo nespecificirano

11 00 00

Ostali izvori ispuštanja

11 01 00

Održavanje građevina

11 01 01

Održavanje građevina i postrojenja

11 01 02

Održavanje i čišćenje sustava odvodnje otpadnih voda lokacije

11 01 03

Održavanje i čišćenje uređaja za prethodno čišćenje otpadnih voda lokacije

11 01 04

Održavanje i čišćenje sustava javne odvodnje

11 01 05

Održavanje i čišćenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda javne odvodnje

11 01 06

Rušenje građevina

11 01 07

Čišćenje onečišćenih lokacija

11 01 99

Ostalo nespecificirano

11 02 00

Održavanje i popravak vozila, plovila, uređaja i opreme

11 02 01

Servis vozila i plovila

11 02 02

Rezanje, prešanje i drobljenje vozila i plovila

11 02 03

Održavanje i popravak vučnih vozila

11 02 04

Održavanje i popravak vagona

11 02 05

Održavanje signalnosigurnosnih uređaja

11 02 06

Održavanje telekomunikacijskih uređaja

11 02 07

Održavanje elektroničke opreme

11 02 08

Održavanje energetske opreme i uređaja

11 02 99

Ostalo nespecificirano

11 03 00

Skladištenje i manipulacija s robom

11 04 00

Vodeni prijevoz

11 04 01

Pomorski i obalni prijevoz putnika

11 04 02

Pomorski i obalni prijevoz robe

11 04 03

Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima

11 04 99

Ostalo nespecificirano

 

PRILOG 2.

POPIS ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

Šifra

CAS broj

Onečišćujuća tvar

Prag ispuštanja

u zrak
(kg/god.)

u vode(kg/god.)

u tlo(kg/god.)

100

Opći pokazatelji

101

 

Ukupna suspendirana tvar

-

NO

-

102

 

Kemijska potrošnja kisika-dikromatom (kao O2) (KPKCr)

-

NO

-

103

 

Biokemijska potrošnja kisika nakon n dana (BPKn)

-

NO

-

104

 

Ukupni organski ugljik (TOC) (kao ukupni C ili COD/3)

-

NO

200

Anorganske tvari

201

7446-09-5

Oksidi sumpora izraženi kao sumporov dioksid (SO2)

100

-

-

202

10102-44-0

Oksidi dušika izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

30

-

-

203

630-08-0

Ugljikov monoksid (CO)

30

-

-

204

124-38-9

Ugljikov dioksid (CO2)

30.000

-

-

205

 

Spojevi klora izraženi kao klorovodik (HCl)

100

-

-

206

 

Spojevi fluora izraženi kao fluorovodik (HF)

50

-

-

207

7783-06-4

Sumporovodik (H2S)

1

-

-

208

74-90-8

Cijanovodik (HCN)

20

-

-

209

7664-41-7

Amonijak (NH3)

1.000

-

-

210

10024-97-2

Didušikov oksid (N2O)

10.000

-

-

211

2551-62-4

Sumporov heksafluorid (SF6)

5

-

-

212

 

Cijanidi (kao ukupni CN)

-

NO

50

213

 

Fluoridi (F)

-

NO

1.000

214

 

Amonij ion (kao N) (NH4+)

-

NO

-

215

 

Nitriti (kao N) (NO2)

-

NO

-

216

 

Nitrati (kao N) (NO3)

-

NO

-

217

 

Ukupni dušik

-

NO

50.000

218

 

Sulfidi (S2-)

-

NO

-

219

 

Sulfiti (SO32-)

-

NO

-

220

 

Sulfati (SO42-)

-

NO

-

221

 

Kloridi (Cl) (Cl)

-

NO

1 milijun

222

7782-50-5

Djelotvorni klor (Cl2)

-

NO

-

223

 

Ortofosfati (kao P) (PO43-)

-

NO

-

224

 

Ukupni fosfor

-

NO

5.000

225

1332-21-4

Azbest

1

1

1

300

Organske tvari

301

74-82-8

Metan (CH4)

10.000

-

-

302

 

Fluoriraniugljikovodici(1) (HFC)

100

-

-

303

 

Perfluoriraniugljik(2) (PFC)

10

-

-

304

 

Nemetanski hlapivi organski spojevi (NMHOS)

200

-

-

305

 

Klorofluorougljikovodici (HCFC)

1

-

-

306

 

Klorofluorougljik (CFC)

1

-

-

307

 

Haloni

1

-

-

308

15972-60-8

Alaklor

-

1

1

309

309-00-2

Aldrin

1

1

1

310

1912-24-9

Atrazin

-

1

1

311

57-74-9

Klordan

1

1

1

312

143-50-0

Klordekon

1

1

1

313

470-90-6

Klorfenvinfos

-

1

1

314

85535-84-8

Klorirani alkani, C10 – C13

-

1

1

315

2921-88-2

Klorpirifos

-

1

1

316

50-29-3

DDT

1

1

1

317

107-06-2

1,2-dikloretan (EDC)

100

10

10

318

75-09-2

Diklormetan (DCM)

100

10

10

319

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

320

330-54-1

Diuron

-

1

1

321

115-29-7

Endosulfan

-

1

1

322

72-20-8

Endrin

1

1

1

323

 

Halogenirani organski spojevi (kao AOX)

-

NO

1.000

324

76-44-8

Heptaklor

1

1

1

325

118-74-1

Heksaklorbenzen (HCB)

10

1

1

326

87-68-3

Heksaklorbutadien (HCBD)

-

1

1

327

608-73-1

1,2,3,4,5,6-Heksaklorcikloheksan (HCH)

10

1

1

328

58-89-9

Lindan

1

1

1

329

2385-85-5

Mireks

1

1

1

330

 

Poliklorirani dibenzodioksini i poliklororani dibenzofurani (PCDD+PCDF) (kao TEQ)

0,0001

0,0001

0,0001

331

608-93-5

Pentaklorbenzen

1

1

1

332

87-86-5

Pentaklorfenol (PCP)

1

1

1

333

1336-36-3

Polikloriranibifenili (PCB)

0,1

0,1

0,1

334

122-34-9

Simazin

-

1

1

335

127-18-4

Tetrakloretilen (PER)

200

10

-

336

56-23-5

Tetraklormetan (TCM)

20

1

-

337

12002-48-1

Triklorbenzen (TCB) (svi izomeri)

2

1

-

338

71-55-6

1,1,1-trikloretan (TCE)

10

-

-

339

79-34-5

1,1,2,2,-tetrakloretan

5

-

-

340

79-01-6

Trikloretilen (TRI)

200

10

-

341

67-66-3

Triklormetan

50

10

-

342

8001-35-2

Toksafen

1

1

1

343

75-01-4

Vinil klorid (VCM)

100

10

10

344

120-12-7

Antracen

5

1

1

345

71-43-2

Benzen (C6H6)(6)

100

NO

200 (kao BTEX)

346

 

Bromirani difenileteri (PBDE)

-

1

1

347

 

Nonilfenol i nonilfenol etoksilati (NP/NPE)

-

1

1

348

 1806-26-4

Okilfenoli i okilfenol etoksilati

-

1

-

349

100-41-4

Etil benzen (6)

-

NO

200 (kao BTEX)

350

75-21-8

Etilen-oksid

100

10

10

351

34123-59-6

Izoproturon

-

1

1

352

91-20-3

Naftalen

10

10

10

353

 

Organokositreni spojevi (kao ukupni Sn)

-

NO

50

354

117-81-7

Di-(2-etil-heksil) –ftalat (DEHTP)

1

1

1

355

108-95-2

Fenoli (kao ukupni C)

-

20

20

356

 

Policiklički aromatski ugljikovodici(3) (PAU)

((PAHs))

5

5

5

357

108-88-3

Toluen (6)

-

NO

200 (kao BTEX)

358

 

Tributilkositar i spojevi(4)

-

1

1

359

 

Trifenilkositar i spojevi(5)

-

1

1

360

1582-09-8

Trifluralin

-

1

1

361

1330-20-7

Ksileni (6)

-

NO

200 (kao BTEX)

362

67-66-3

Kloroform (CHCl3)

NO

-

-

363

206-44-0

Fluoroanten

-

1

-

364

465-73-6

Izodrin

-

1

-

365

36355-1-8

Heksabromobifenil

0,1

0,1

0,1

366

191-24-2

Benz (g,h,i,) perilen

-

1

-

367

 

Aldehidi

-

NO

-

368

 

Ukupni aromatski ugljikovodici

-

NO

-

369

 

Ukupni nitrirani ugljikovodici

-

NO

-

370

 

Ukupni halogenirani ugljikovodici

-

NO

-

371

 

Ukupni organofosforni pesticidi

-

NO

-

372

 

Ukupni organoklorni pesticidi

-

NO

-

373

 

Ukupne površinske aktivne tvari

-

NO

-

374

 

Detergenti, anionski

-

NO

-

375

 

Detergenti, neionski

-

NO

-

376

 

Detergenti, kationski

-

NO

-

377

 

Ukupna ulja i masti

-

NO

-

378

 

Mineralna ulja

-

NO

-

400

Metali

401

7429-90-5

Aluminij (Al)

-

NO

-

402

 

Arsen i spojevi (kao As)

2

NO

5

403

 

Kadmij i spojevi (kao Cd)

1

NO

5

404

 

Krom i spojevi (kao Cr)

10

NO

50

405

 

Krom 6+ (Cr6+)

-

NO

-

406

 

Bakar i spojevi (kao Cu)

10

NO

50

407

 

Živa i spojevi (kao Hg)

1

NO

1

408

 

Nikal i spojevi (kao Ni)

10

NO

20

409

 

Olovo i spojevi (kao Pb)

50

NO

20

410

 

Cink i spojevi (kao Zn)

100

NO

100

411

 

Vanadij i spojevi (kao V)

NO

NO

-

412

7440-62-2

Vanadij (V)

-

NO

-

413

7440-39-3

Barij (Ba)

-

NO

-

414

7440-42-8

Bor (B)

-

NO

-

415

7440-48-4

Kobalt (Co)

-

NO

-

416

7440-36-0

Kositar (Sn)

-

NO

-

417

7439-96-5

Mangan (Mn)

-

NO

-

418

7782-492

Selen (Se)

-

NO

-

419

7440-22-4

Srebro (Ag)

-

NO

-

420

7439-89-6

Željezo (Fe)

-

NO

-

500

Čestice

501

 

Čestice (PM 10)

1.000

-

-

             

– »nije relevantno«
NO – prag nije određen. Prijava je obvezna za bilo koju količinu ispuštene tvari.

(1) Obuhvaća: HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143,
HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
(2) Obuhvaća: CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
(3) Obuhvaća zbroj tzv. »Borneffovih« PAU: Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)piren, Indeno(123-cd).
(4) Ukupna masa tributilkositrovih spojeva izražena kao masa tributilkositra.
(5) Ukupna masa trifenilkositrovih spojeva izražena kao masa trifenilkositra.
(6) Dostava podataka po pojedinačnim onečišćujućim tvarima je obvezna ukoliko je prag za BTEX prekoračen (zbroj pojedinačnih vrijednosti benzena, toluena, etilbenzena i ksilena)
 

PRILOG 3.

POPIS UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH PLINOVA

Šifra

Proces

0

Nema instaliranih uređaja

101

Uređaj za mokro odsumporavanje otpadnih plinova

102

Uređaj za suho odsumporavanje otpadnih plinova

103

Uređaj za selektivnu nekatalitičku redukciju

104

Uređaj za selektivnu katalitičku redukciju

105

Uređaj za neselektivnu katalitičku redukciju

106

Elektrostatski taložnici

107

Vrećasti filtri

108

Mehanički kolektori (cikloni)

109

Praonik plinova

199

Ostalo nespecificirano

 

PRILOG 4.

POPIS UREĐAJA ZA PRETHODNO ČIŠĆENJE ILI PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Šifra

Uređaji za prethodno čišćenje ili pročišćavanje otpadnih voda

0

Nema instaliranih uređaja

100

Uređaji za mehaničko pročišćavanje

101

Rešetka

102

Sito

103

Pjeskolov

104

Odvajač biljnih i životinjskih ulja i masti

105

Taložnik – uzdužni

106

Taložnik – lamelarni

107

Taložnik – radijalni (akcerator)

108

Odvajač mineralnih ulja

109

Flotator

110

Pješčani filtar

111

Separator stajnjaka

199

Ostalo nespecificirano

200

Uređaji za kemijsko pročišćavanje

201

Uređaj za neutralizaciju

202

Uređaj za kemijsko taloženje, oksidaciju/redukciju

203

Uređaj za pročišćavanje ionskom izmjenom

204

Dezinfekcija klorom

205

Dezinfekcija ozonom

206

Dezinfekcija UV zračenjem

299

Ostalo nespecificirano

300

Uređaji za biološko pročišćavanje

301

Laguna

302

Bio-filtar

303

Bio-disk

304

Uređaj za aerobnu obradu otpadnih voda

305

Uređaj za anaerobnu obradu otpadnih voda

306

Uređaji za obradu mulja

307

Uređaji za uklanjanje nitrata i fosfata

399

Ostalo nespecificirano

400

Uređaji za toplinsku izmjenu

401

Prirodna izmjena topline – bazeni, lagune

402

Rashladni toranj – prirodna cirkulacija zraka

403

Rashladni toranj – prisilna cirkulacija zraka

404

Zatvoreni rashladni toranj

499

Ostalo nespecificirano

 

PRILOG 5.

POPIS VRSTA GORIVA I PRIBLIŽNIH DONJIH OGRJEVNIH VRIJEDNOSTI

Šifra

Naziv goriva

Donja ogrjevna vrijednost

Jedinica

100

Kruta goriva

101

Kameni ugljen, za koksiranja

29.310

kJ/kg

102

Kameni ugljen, za proizvodnju pare

24.500

kJ/kg

103

Izostavljeno za buduću uporabu

-

n.p.

104

Izostavljeno za buduću uporabu

-

n.p.

105

Mrki ugljen

18.500

kJ/kg

106

Lignit

12.250

kJ/kg

107

Koks iz kamenog ugljena

29.310

kJ/kg

108

Koks iz mrkog ugljena

29.310

kJ/kg

109

Koks iz plina

18.000

kJ/m3

110

Naftni koks (petrol-koks)

31.000

kJ/kg

111

Ogrjevno drvo

7.380 – 9000

kJ/kg

112

Drveni ugljen

33.000

kJ/kg

113

Treset

6.500

kJ/kg

114

Komunalni kruti otpad

9.300

kJ/kg

115

Industrijski kruti otpad

16.000

kJ/kg

116

Otpadno drvo

9.400 – 18.700

kJ/kg

117

Poljoprivredni ostaci

5.800 – 16.700

kJ/kg

118

Muljevi iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

-

kJ/kg

119

Gorivo iz otpada (solid waste)

12.000

kJ/kg

120

Izostavljeno za buduću uporabu

-

kJ/kg

121

Ostala kruta goriva

-

kJ/kg

200

Tekuća goriva

201

Sirova nafta

42.400

kJ/kg

202

Izostavljeno za buduću uporabu

-

n.p.

203

Loživo ulje

-

 

203.01

Ekstra lako loživo ulje

42.710

kJ/kg

203.02

Lako ili srednje loživo ulja

40.300

kJ/kg

203.03

Teško loživo ulje

40.190

kJ/kg

204

Plinsko ulje

43.333

kJ/kg

205

Dizelsko gorivo za cestovni transport

42.710

kJ/kg

206

Kerozin

43.500

kJ/kg

207

Mlazno gorivo

43.960

kJ/kg

208

Motorni benzin

44.590

kJ/kg

209

Motorni benzin za zrakoplove

44.799

kJ/kg

210

Primarni benzin

44.590

kJ/kg

211

Izostavljeno za buduću uporabu

-

n.p.

212

Otpadna ulja za podmazivanje iz benzinskih motora

33.500

kJ/kg

213

Otpadna ulja za podmazivanje iz dizel motora

33.500

kJ/kg

214

Otpadna otapala

-

kJ/kg

215

Izostavljeno za buduću uporabu

-

kJ/kg

216

Izostavljeno za buduću uporabu

-

kJ/kg

217

Rafinerijske sirovine i aditivi

42.400

kJ/kg

218

Ostali tekući otpad

-

kJ/kg

219

Maziva

40.190

kJ/kg

220

White spirit

40.193

kJ/kg

221

Parafin

40.193

kJ/kg

222

Bitumen

33.500

kJ/kg

223

Bio-alkohol

37.000

kJ/kg

224

Ostali petrokemijski proizvodi

-

kJ/kg

225

Ostala tekuća goriva

-

kJ/kg

226

Mješavine ostatnih materijala iz petrokemijskih procesa

37.500

kJ/kg

300

Plinovita goriva

301

Prirodni plin

33.338

kJ/m3

302

Ukapljeni prirodni plin

-

kJ/m3

303

Ukapljeni naftni plin

46.890

kJ/kg

304

Koksni plin

17.910

kJ/m3

305

Visokopećni (grotleni) plin

3.600

kJ/m3

306

Smjesa koksnog i visokopećnog plina

-

kJ/m3

307

Otpadni plin (iz kemijske industrije)

-

kJ/m3

308

Rafinerijski (loživi) plin

48.570

kJ/m3

309

Bioplin

20.000 – 22.000

kJ/m3

310

Deponijski plin

20.000

kJ/m3

311

Izostavljeno za buduću uporabu

-

n.p.

312

Plin iz peći za proizvodnju čelika

-

kJ/m3

313

Vodik

10.780 – 12.750

kJ/m3

314

Ostala plinovita goriva

-

kJ/m3

315

Gradski plin

22.630

kJ/m3

316

Vodikom bogati plin

13.300

kJ/m3

317

Loživi plin iz petrokemijskih procesa

35.300

kJ/m3

 
 

OBRASCI

(Obrazac PI-1, Obrazac PI-2, Obrazac PI-Z-1, Obrazac PI-Z-2, Obrazac PI-Z-3, Obrazac PI-V,
Obrazac KI-V, Obrazac PI-T-D2, Obrazac PI-T-D3, Obrazac PL-SKO, Obrazac PL-OPKO,
Obrazac PL-PPO, Obrazac PL-SPO)