Pravilnik o uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika

NN 35/2008 (28.3.2008.), Pravilnik o uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1215

Na temelju članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA UNOŠENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U OSOBNOJ PRTLJAZI PUTNIKA1

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za unošenje u Republiku Hrvatsku određenih proizvoda životinjskog podrijetla koje putnici u osobnoj prtljazi unose ili se šalju fizičkim osobama na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: osobne pošiljke).
2) Za potrebe ovoga Pravilnika, popis vrsta mesa, proizvoda od mesa te mlijeka i mliječnih proizvoda koji podliježu veterinarskom pregledu naveden je u Prilogu V. ovoga Pravilnika.
3) Meso, proizvodi od mesa te mlijeko i mliječni proizvodi koje putnici unose u Republiku Hrvatsku ili se šalju fizičkim osobama, podliježu propisanim uvjetima za uvoz navedenim u posebnom propisu2. Navedeni proizvodi moraju dolaziti iz zemalja iz kojih je odobren uvoz u Republiku Hrvatsku i podliježu pregledu na graničnoj veterinarskoj postaji te ih moraju pratiti propisani veterinarski dokumenti.
4) Proizvodi iz stavka 3. ovoga članka podliježu veterinarskom pregledu u skladu s Pravilnikom o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinjskog podrijetla koje ulaze u Republiku Hrvatsku3 (»Narodne novine«, broj 129/06) i nisu izuzeti od veterinarskog pregleda propisanog člankom 9. stavkom 1. navedenog Pravilnika.
5) Ovaj Pravilnik ne odnosi se na osobne pošiljke koje dolaze iz Andore, Norveške i San Marina. U svrhu informiranja putnika izuzeće navedenih država mora biti naznačeno na propisanim tiskanim materijalima.

IZNIMKE

Članak 2.

Ne dovodeći u pitanje provedbu odredaba članaka 18. i 19. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske4 (»Narodne novine«, broj 147/04), sljedeće pošiljke izuzete su od zahtjeva propisanih u članku 1. ovoga Pravilnika:
(a) proizvodi navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika koji dolaze iz drugih država, u količini za koju se pretpostavlja da pojedinac može konzumirati,
(b) meso, proizvodi od mesa te mlijeko i mliječni proizvodi koji se u Republiku Hrvatsku unose iz Farskih otoka, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna i Švicarske, ukoliko njihova ukupna količina ne prelazi 5 kilograma po osobi.

OBAVIJESTI PUTNICIMA

Članak 3.

1) Na svim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj putnicima koji dolaze iz drugih država moraju biti dostupne informacije o veterinarskim uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla. Obavijesti uključuju informacije određene u Prilogu II. ovoga Pravilnika, izložene na vidljivim mjestima.
2) Međunarodni prijevoznici koji prevoze putnike u Republiku Hrvatsku moraju informirati sve putnike o veterinarskim uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u Republiku Hrvatsku i drugim odredbama ovoga Pravilnika, a posebno o informacijama propisanim Prilogom III. ovoga Pravilnika.

KONTROLE I MJERE

Članak 4.

1) Na svim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: nadležno Ministarstvo) te druga tijela nadležna za provođenje službenih kontrola, u suradnji s zrakoplovnim agentima, agentima u lukama te s agencijama odgovornim za druga ulazna mjesta, provodi službene kontrole u svrhu otkrivanja ilegalnih pošiljaka mesa, proizvoda od mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda te provjerava ispunjavanje uvjeta propisanih člankom 1. i 2. ovoga Pravilnika. Kontrola se temelji na analizi rizika, uključujući korištenje odgovarajućih pomagala za otkrivanje, kao opreme za skeniranje i pasa tragača, kako bi se detaljnije pretražio što veći obujam osobne prtljage.
2) Sve osobne pošiljke za koje nadležno Ministarstvo utvrdi da ne udovoljavaju odredbama ovoga Pravilnika, moraju biti oduzete i neškodljivo uklonjene u skladu s posebnim propisima.
3) Osoba odgovorna za pošiljku za koju se utvrdi da nije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika snosi troškove u skladu s člankom 16. stavkom 6. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske5 (»Narodne novine«, broj 147/04). Posebnim propisima iz stavka 2. ovoga članka, određuje se tko snosi troškove uništavanja svih osobnih pošiljka koje su odzete ili svojevoljno ostavljene.

IZVJEŠĆA

Članak 5.

1) Nadležno Ministarstvo na temelju podataka dostavljenih od strane carinske službe, svake godine Europskoj komisiji dostavlja izvješće propisano u Prilogu IV. ovoga Pravilnika koje objedinjuje važne podatke o poduzetim mjerama za oglašavanje i provođenje propisa o unošenju mesa i mlijeka u osobnoj prtljazi putnika u skladu s ovim Pravilnikom.
2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca, a dostavlja se Europskoj komisiji do prvog ožujka naredne godine.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 6.

1) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ovaj Pravilnik primjenjuje se na unošenje pošiljaka u Republiku Hrvatsku iz svih zemalja, a nakon pristupanja samo na države koje nisu članice Europske unije.
2) Propis iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika donijet će se do 30. lipnja 2009. godine.
3) Danom stupanja Republike Hrvatsku u Europsku uniju službena obilježja Republike Hrvatske iz Priloga II. i III. ovoga Pravilnika zamijenit će službena obilježja Europske unije.

PRILOZI

Članak 7.

Prilozi I – V. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 8.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. lipnja 2008. godine.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 1. stavka 5., članka 2. točke b), članka 5. i Priloga IV. ovoga Pravilnika, stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
3) Odredbe ovoga Pravilnika u dijelu u kojem se odnose na propis iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom stupanja na snagu navedenog propisa.

Klasa: 011-02/08-01/12
Urbroj: 525-01-08-01
Zagreb, 11. ožujka 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


PRILOG I.

Meso i proizvodi od mesa, mlijeko i mliječni proizvodi koje unose putnici u osobnoj prtljazi pri ulasku u Republiku Hrvatsku, a koji ne podliježu veterinarskom pregledu su:
– mlijeko u prahu za dojenčad, hrana za dojenčad i posebna hrana za medicinske potrebe; pod uvjetima da navedeni proizvodi ne zahtijevaju pohranu u hladnjaku prije otvaranja, da su pakirani sa zaštitnim znakom proizvođača namijenjeni izravnoj prodaji krajnjem potrošaču te da je pakiranje neoštećeno, ukoliko se trenutno ne koristi.

PRILOG II.

Ova obavijest treba biti napisana na hrvatskom, na jednom od službenih jezika Europske unije te na jeziku koji može biti jezik susjedne države ili, u slučaju zračnih i drugih luka, jezik koji najčešće koriste putnici koji pristižu na terminal.
Ova obavijest se može nadopuniti dodatnim informacijama vezanim uz uvjete i okolnosti, a u skladu s odredbama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske6 (»Narodne novine«, broj 147/04).


PRILOG III.

Prijevoznici putnika u međunarodnom prometu moraju koristiti raspoložive načine informiranja (letke, glasovne poruke, projekcije na ekranima i na zidnim površinama te ostalo) kako bi osigurali da dolje navedene poruke budu dostupne svim putnicima koje prevoze u Republiku Hrvatsku:

 

SPRIJEČIMO UNOŠENJE ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA U REPUBLIKU HRVATSKU!

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
MOGU SADRŽAVATI UZROČNIKE ZARAZNIH
BOLESTI ŽIVOTINJA

Zbog rizika da putnici u osobnoj prtljazi unesu uzročnika zarazne bolesti u Republiku Hrvatsku, zabranjuje se unos pošiljaka mesa, proizvoda od mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda u osobnoj prt­ljazi putnika ukoliko ulaze na područje Republike Hrvatske, uz sljedeće izuzetke:

mlijeko u prahu za dojenčad, hrana za dojenčad i posebna hrana za medicinske svrhe, pod uvjetom da:
– proizvod ne zahtijeva čuvanje u hladnjaku prije konzumacije;
– je proizvod pakiran sa zaštitnim znakom proizvođača; i
– je pakiranje neoštećeno.

Dozvoljeno je unošenje pošiljaka mesa, proizvoda od mesa, mlijeka ili mliječnih proizvoda u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da:
– pošiljku prati dokumentacija izdana od strane ovlaštenih veterinarskih službi zemlje iz koje putujete, koja navodi da pošiljka udovoljava uvjetima za uvoz u Republiku Hrvatsku; i
– prijavite takvu pošiljku za veterinarski pregled uz predočenje potrebne dokumentacije po dolasku na graničnu veterinarsku postaju Republike Hrvatske.

Sve pošiljke mesa, proizvoda od mesa, mlijeka ili mliječnih proizvoda koje ne udovoljavaju ovim uvjetima moraju se predati po dolasku na granični prijelaz Republike Hrvatske radi neškodljivog uklanjanja.

NEPRIJAVLJIVANJE OVAKVIH POŠILJAKA JE KAŽNJIVO

Hranu životinjskog podrijetla koja nije meso, proizvod od mesa, mlijeko i mliječni proizvod može se unijeti do količine od 1 kg, ukoliko je dozvoljeno, bez prijave za veterinarski pregled.

Zahvaljujemo Vam na suradnji i razumijevanju.

 

PRILOG IV.

Podaci o rezultatima provođenja odredaba vezanih uz unošenje mesa i mlijeka u osobnim pošiljkama
 

OSNOVNI PODACI:

(a) Država članica
(b) Približan broj graničnih prijelaza u Europskoj uniji
(c) Razdoblje izvještavanja (molimo navedite godinu) ___________________________
____________________________

MEHANIZMI KORIŠTENI ZA PODIZANJE SVIJESTI O
STANJU ŽIVOTINJSKOG ZDRAVLJA U VEZI S
UNOŠENJEM U OSOBNOJ PRTLJAZI
.

Molimo navedite mehanizme koje koristi nadležno Ministarstvo kako bi podiglo svijest o stanju životinjskog zdravlja u vezi s unošenjem za osobne potrebe. Oni trebaju uključivati i mehanizme i učestalost kojom su bili korišteni (npr. plakati, javni oglasi, dodat­no oglašavanje itd.)

____________________________________________________

____________________________________________________

PROVEDBA:

(a) Mehanizmi korišteni za identifikaciju ilegalnih pošiljaka mesa i mlijeka tijekom razdoblja izvještavanja (precrtati po potrebi):

Nasumična carinska kontrola/ciljana carinska kontrola/psi tragači/oprema za skeniranje/drugo

 

Molimo detaljno opišite režim provođenja korišten tijekom razdob­lja izvještavanja:

____________________________________________________

____________________________________________________

(b) Približan ukupan broj ilegalnih pošiljaka mesa i mlijeka u osobnim pošiljkama na graničnim prijelazima u Europskoj uniji tijekom razdoblja izvještavanja ________________ (molimo navedite)

(c) Približan broj oduzetog i/ili uništenog mesa i mlijeka iz osobnih pošiljaka kao posljedica provedenih kontrola na graničnim prijelazima u Europskoj uniji tijekom razdoblja izvještavanja (molimo navedite):

– ______________ kg mesa i proizvoda od mesa

– ______________ kg mlijeka i mliječnih proizvoda

(d) Molimo navedite pet trećih zemalja iz kojih su putnici najčešće unosili ilegalne pošiljke mesa i mlijeka tijekom razdoblja izvještavanja: ____________________________________________________

____________________________________________________

(e) Ukoliko je primjenjivo, molimo navedite treće zemlje iz kojih su putnici najčešće bili ciljano carinski pretraživani i detaljno opišite broj obavljenih pretraga te količinu i vrstu pronađenih ilegalnih pošiljki: ____________________________________________________

____________________________________________________

 

Predati Europskoj komisiji najkasnije prvog dana ožujka u godini neposredno iza svakog godišnjeg razdoblja izvještavanja.


PRILOG V.


Meso, proizvodi od mesa, mlijeko iljeko ili mlijeizvodi koji podliježu veterinarskom pregledu u skladu s člankom 1. stavkom 2. ovoga Pravilnika
 

TO
(tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

ex Poglavlje 2

(0201-0210)

Meso i jestivi unutrašnji organi
(iznutrice)

Isključujući žablje krake

(TO 0208 90 70)

0401-0406

 

Mliječni proizvodi

Svi

0504 00 00

Crijeva, mjehuri i želuci životinja (osim riba) cijeli i njihovi komadi, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, osušeni ili dimljeni.

Svi

1501 00

Svinjska mast (uključujući salo)i salo) i mast, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503.

Svi

1502 00

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503.

Svi

1503 00

Stearin iz sala, ulje iz sala, oleostearin, oleo-ulje i ulje iz loja, koje nije emulgirano ili miješano ili pripravljeno na neki drugi način.

Svi

1506 00 00

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirane ili nerafinirane, ali kemijski nemodificirane.

Svi

1601 00

Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi temeljeni na tim proizvodima.

Svi

1602

Ostali pripravljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi.

Svi

1702 11 00

1702 19 00

Laktoza i laktozni sirup

Svi

ex 1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba i sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računato na pot­puno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti, niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od roba iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 bez kakaa ili s masenim udjelom manjim od 5 % računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti ili uključeni na drugom mjestu.

Samo oni proizvodi koji sadrže mlijeko

ex 1902

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni, kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni.

Samo oni proizvodi koji sadrže meso

ex 2004

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim octom ili u octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006.

Samo oni proizvodi koji sadrže meso

ex 2005

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octom ili u octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006.

Samo oni proizvodi koji sadrže meso

ex 2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf).

Samo oni proizvodi koji sadrže meso ili mlijeko

ex 2104

Juhe i mesne juhe i pripravci za te proizvode; homogenizirani složeni prehrambeni pripravci.

Samo oni proizvodi koji sadrže meso ili mlijeko

ex 2105 00

Sladoled i drugi jestivi proizvodi od leda, koji sadrže ili ne sadrže kakao.

Samo oni proizvodi koji sadrže mlijeko

ex 2106

Prehrambeni pripravci koji nisu drugdje navedeni ili uključeni.

Samo oni proizvodi koji sadrže meso ili mlijeko

ex 2309

Pripravci vrste što ih se rabi za hranidbu životinja.

Samo hrana za kućne ljubimce, žvakalice za pse i mješavine hrane koja sadrži meso ili mlijeko

Stupac 1.    Ukoliko je veterinarski pregled potreban samo za određene proizvode pod bilo kojom oznakom i ukoliko ne postoji nikakva određena potpodjela pod tom oznakom, oznaka se označava Ex (primjerice, ex 1901: uključuje samo navedeni proizvodi koji sadrže mlijeko).

Stupac 2:            Opis robe kako je naveden u opisnom stupcu Dijelu 1. Zakona o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, broj 61/00 i 117/00) i važećom Uredbom o carinskoj tarifi.

Stupac 3.:         Ovaj stupac daje pojedinosti o pojedinom proizvodu.

_____

1 Pravilnik preuzima odredbe Uredbe Komisije (EZ-a) br. 745/2004 od 16. travnja 2004. kojom se propisuju mjere u vezi s uvozom proizvoda životinjskog podrijetla za osobnu konzumaciju
2 Direktiva br. 2002/99/EZ kojom se propisuje zdravstveno stanje vezana uz proizvodnju, preradu, distribuciju i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla za ljudsku upotrebu
3 Uredba Komisije (EZ-a) br. 136/2004 od 22. siječnja 2004. o postupcima za veterinarske preglede na graničnim nadzornim postajama Zajednice za proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja
4 Direktiva Vijeća 97/98/EZ o organizaciji veterinarskih pregleda proizvoda životinjskog podrijetla koji se u Zajednicu uvoze iz trećih zemalja
5 Direktiva Vijeća 97/98/EZ o organizaciji veterinarskih pregleda proizvoda životinjskog podrijetla koji se u Zajednicu uvoze iz trećih zemalja
6 Direktiva Vijeća 97/98/EZ o organizaciji veterinarskih pregleda proizvoda životinjskog podrijetla koji se u Zajednicu uvoze iz trećih zemalja