Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarske

NN 35/2008 (28.3.2008.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarske

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1218

Na temelju članka 44. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03, 100/04, 141/06), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZADARSKE

I.

U točki I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarske (»Narodne novine« 156/04, 161/04) u podtočki 3. dodaje se:
61) luka Zadar/Foša
62) luka Zadar/Draženica
63) luka Zadar/Maestral
64) luka Zadar/Vitrenjak
65) luka Zadar/Jazine
66) luka Zadar/Bregdetti
67) luka Zadar/Diklo.

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/08-01/118
Urbroj: 530-04-08-3
Zagreb, 20. ožujka 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.