Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima

NN 36/2008 (29.3.2008.), Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1222

Na temelju članka 210. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. i 16. i stavka 2. točke 1. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj: 79/07), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PUTNIM ISPRAVAMA ZA STRANCE, VIZAMA TE O NAČINU POSTUPANJA PREMA STRANCIMA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izdavanja i obrasci putnih isprava, način izdavanja viza kada ih izdaje policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice, način utvrđivanja uvjeta za ulazak u Republiku Hrvatsku, izgled i sadržaj obrasca o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku, obrasca zapovijedi o vraćanju stranca, izgled i sadržaj naljepnice otkaza boravka, izgled i sadržaj obrasca zapovijedi o obvezi napuštanja Republike Hrvatske, potvrde o kratkotrajnom boravku, naljepnice zabrane ulaska i boravka, isprave o privremenom ostanku, način dokazivanja zakonitosti boravka u Republici Hrvatskoj, način utvrđivanja roka za napuštanje Republike Hrvatske, način pružanja pomoći u slučaju tranzita u svrhu prisilnog udaljenja zračnim putem, granični prijelazi na kojima se može izdati viza te sadržaj i način vođenja zbirka podataka.

Članak 2.

Obrasci propisani ovim Pravilnikom tiskaju se na hrvatskom i engleskom jeziku, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

2. PUTNE ISPRAVE ZA STRANCE

Članak 3.

Obrazac zahtjeva za izdavanje, odnosno produženje putne isprave za stranca (Obrazac 1) bijele je boje, veličine 21x29,7 cm, tiska se na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku.

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje putne isprave za stranca stranac podnosi osobno.
Isprave koje se prilažu uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Članak 5.

Zahtjevu iz članka 4. ovoga Pravilnika stranca kojemu je prestalo hrvatsko državljanstvo, prilaže se ovjerena preslika rješenja o prestanku hrvatskog državljanstva.
Zahtjevu iz članka 4. ovoga Pravilnika stranca kojemu je strana putna ili druga isprava koja služi za prelazak državne granice ukradena, izgubljena ili nestala, a država čiji je državljanin nema diplomatsku misiju/konzularni ured u Republici Hrvatskoj niti njene interese zastupa druga država, prilaže se dokaz o prijavi činjenice krađe, gubitka ili nestanka putne ili druge isprave.
Zahtjevu iz članka 4. ovoga Pravilnika stranca koji je bez državljanstva prilaže se isprava kojom se dokazuje da je osoba bez državljanstva.
Putni list za stranca kojeg se prisilno udaljava izdaje se po službenoj dužnosti.

Članak 6.

Stranac je dužan navesti sve okolnosti o krađi, gubitku ili nestanku putne ili druge isprave koja služi za prelazak državne granice.
Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja strancu izdaje potvrdu o prijavi krađe, gubitka ili nestanka putne ili druge isprave koja služi za prelazak državne granice.
Putna isprava za stranca čija je krađa, gubitak ili nestanak prijavljen, a koja je u međuvremenu pronađena, vratit će se strancu, a postupak koji je pokrenut na osnovi prijave o nestanku obustavit će se, ako isprava nije proglašena nevažećom.
Strana putna isprava ili druga isprava koja služi za prelazak državne granice koja je pronađena, a ne može se uručiti strancu na čije ime glasi, dostavit će se diplomatskim putem diplomatskoj misiji/konzularnom uredu strane države koja je ispravu izdala, a putna isprava za stranca, nadležnom tijelu koje je tu ispravu izdalo.

Članak 7.

Zahtjevu iz članka 4. ovoga Pravilnika uz isprave iz članka 5. ovoga Pravilnika prilažu se i dvije fotografije u boji, veličine 35x45 mm.
Osoba mora biti fotografirana s lica (en face), otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame) i to tako da 70 do 80% visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena.
Fotografija ne smije biti dotjerivana (retuširana) niti izrađena opremom za samofotografiranje.
Fotografija mora biti izrađena na bijelom, sjajnom, tankom foto-papiru.

Članak 8.

Putna isprava za osobe bez državljanstva može se izdati strancu bez državljanstva, ako ima odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj.
Obrazac putne isprave za osobe bez državljanstva (Obrazac 2) pravokutnog je oblika, veličine 8,8 x 12,5 cm i tiska se na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku.
U Obrazac 2 podatak o spolu se upisuje oznakom »Ž« za ženski spol, a oznakom »M« za muški spol.
Upis podataka u Obrazac 2 obavlja se sukladno međunarodnim standardima za strojno čitanje isprava.

Članak 9.

Stranac kojemu je prestalo hrvatsko državljanstvo, zahtjevu za izdavanje putnog lista za stranca radi odlaska u inozemstvo, prilaže i ovjerenu presliku rješenja o prestanku hrvatskog državljanstva.
Strancu u postupku prisilnog udaljenja, putni list za stranca izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja po službenoj dužnosti.
Obrazac putnog lista za stranca (Obrazac 3) pravokutnog je oblika, veličine 21x29,7 cm, tiska se na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku.

Članak 10.

Stranac kojemu je strana putna ili druga isprava koja služi za prelazak državne granice ukradena, izgubljena ili nestala, a država čiji je državljanin nema diplomatsku misiju/konzularni ured u Republici Hrvatskoj niti njene interese zastupa druga država, zahtjevu za izdavanje putnog lista za stranca prilaže i dokaz o prijavi činjenice krađe, gubitka ili nestanka putne ili druge isprave.
Stranac je dužan navesti sve okolnosti o krađi, gubitku ili nestanku putne ili druge isprave koja služi za prelazak državne granice.
Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja strancu izdaje potvrdu o prijavi krađe, gubitka ili nestanka putne ili druge isprave koja služi za prelazak državne granice.

3. VIZE

Članak 11.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje, odnosno produženja vize u slučaju iz članka 21. stavka 5. i članka 24. stavka 2. Zakona o strancima prilažu se dokazi kojima se opravdava viša sila, humanitarni, ozbiljni profesionalni i osobni razlozi te dokaz o izvršenoj uplati pristojbe za izdavanje vize.
Uz dokaze iz stavka 1. ovoga članka prilaže se jedna fotografija u boji veličine 35x45 mm.
Osoba mora biti fotografirana s lica, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu i to tako da 70 do 80% visine pokazuje glavu osobe od brade do tjemena.
Fotografija ne smije biti dotjerivana niti izrađena opremom za samofotografiranje.
Fotografija mora biti izrađena na bijelom,sjajnom tankom foto-papiru.
O izdanoj vizi obavijestit će se ministarstvo nadležno za vanjske poslove putem Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Obavijest iz stavka 6. ovoga članka sadrži: ime i prezime stranca, datum rođenja, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, vrstu i broj putne isprave, broj i vrstu izdane vize, datum izdavanja i rok valjanosti.

Članak 12.

Putna viza se produžuje na način da se strancu izdaje nova putna viza za jedno putovanje, pri čemu neprekidan boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca ne može biti duže od 90 dana u razdoblju od 6 mjeseci, računajući od dana prvog ulaska.

Članak 13.

Humanitarnim razlozima u smislu članka 21. i 24. Zakona o strancima smatraju se:
1. hitna medicinska pomoć,
2. nepredviđen događaj kod članova uže obitelji (teška bolest, smrt i sl.).
Ozbiljnim profesionalnim razlozima u smislu članka 21. i 24. Zakona o strancima smatraju se:
1. žurni poslovni posjet,
2. dolazak na pisani poziv državnih tijela,
3. sudjelovanje u postupcima pred državnim tijelima,
4. ulazak u Republiku Hrvatsku radi ukrcavanja člana posade broda na plovilo koje se nalazi u luci u Republici Hrvatskoj ili radi iskrcavanja u svrhu povratka u matičnu državu,
5. promjena člana državnog izaslanstva na radnom ili službenom posjetu u Republici Hrvatskoj, sudionika na seminaru, kongresu ili sličnim događajima,
6. sudjelovanje na sportskim i kulturnim priredbama.
Osobnim razlozima u smislu članka 21. i 24. Zakona o strancima smatraju se:
1. promjene u zračnom prometu, kao i u drugim vrstama prometa, do kojih je došlo zbog objektivnih tehničkih poteškoća ili druge više sile,
2. ulazak u Republiku Hrvatsku brodovima na kružnom putovanju u svrhu turističkog posjeta,
3. sudjelovanje u postupcima pred državnim tijelima,
4. poništavanje odluke o odbijanju ulaska,
5. ulazak u Republiku Hrvatsku na »mega« jahtama u svrhu turističkog posjeta.

Članak 14.

U smislu članka 25. stavka 2. Zakona o strancima ozbiljnim humanitarnim razlozima smatraju se:
1. hitna medicinska pomoć,
2. darivanje ljudskih organa,
3. prirodne i druge elementarne nepogode,
4. nepredviđeni događaji kod članova uže obitelji (teška bolest, smrt i sl.),
5. pisana zamolba državnog tijela.

Članak 15.

Rok važenja vize skraćuje se na način da se preko naljepnice vize otisne štambilj »SKRAĆENO«.
Ispod štambilja unosi se novi datum isteka roka valjanosti vize, potpis policijskog službenika i pečat.

Članak 16.

Viza se poništava na način da se preko naljepnice vize otisne štambilj »PONIŠTENO«.
Ispod vize unosi se datum i razlog poništenja, potpis policijskog službenika i pečat tako da je dio pečata otisnut preko vize.

Članak 17.

O skraćivanju ili poništavanju vize koju je izdala diplomatska misija/konzularni ured Republike Hrvatske, policijska uprava, odnosno policijska postaja obavijestit će ministarstvo nadležno za vanjske poslove, putem Ministarstva.
Obavijest iz stavka 1. ovoga članka o skraćivanju, odnosno poništavanju vize sadrži: ime i prezime stranca, datum rođenja, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, vrstu i broj putne isprave, broj i vrstu vize, datum i razlog skraćivanja, odnosno poništavanja vize.

Članak 18.

Granični prijelazi na kojima policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice može izdati vizu su:
1. na granici s Republikom Slovenijom: Kaštel, Rupa, Pasjak, Jurovski Brod, Bregana, Macelj, Dubrava Križovljanska,
2. na granici s Republikom Mađarskom: Goričan, Terezino Polje, Donji Miholjac,
3. na granici sa Srbijom: Erdut i Bajakovo,
4. na granici s Crnom Gorom: Karasovići,
5. na granici s Bosnom i Hercegovinom: Županja, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Maljevac, Jasenovac, Hrvatska Kostajnica, Ličko Petrovo Selo, Kamensko, Vinjani Donji, Metković,
6. na svim međunarodnim graničnim prijelazima za pomorski i zračni promet,
7. na graničnim prijelazima za riječni promet: Osijek, Vukovar, Slavonski Brod.

4. ULAZAK I IZLAZAK STRANACA

Članak 19.

Smatra se da stranac nema valjanu putnu ili drugu ispravu za prelazak državne granice ako:
1. u ispravi nisu upisani svi predviđeni podaci,
2. je rok njezinog važenja istekao, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno,
3. je oštećena,
4. nije priznata za prelazak državne granice,
5. posjeduje putnu ispravu strane države, a nije njen državljanin, i na kojoj nije naznačeno ima li pravo povratka u državu koja mu je izdala putnu ispravu ili odobren ulazak u treću državu,
6. pokuša upotrijebiti ispravu druge osobe,
7. se utvrdi da je isprava krivotvorena,
8. nema mjesta za utiskivanje ulaznog štambilja.
Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 8. ovoga članka, ako stranac ispunjava druge uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku te ako se radi o redovnom prekograničnom putniku, strancu se može jednokratno odobriti ulazak uz izdavanje potvrde o kratkotrajnom boravku sukladno članku 36. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

Smatra se da stranac u tranzitu ne ispunjava uvjete za ulazak u treću državu ako ne posjeduje putnu kartu do prvog mjesta u državi u koju putuje, vizu ili odobrenje boravka u državu u koju putuje.
Policijski službenik za kontrolu prelaska državne granice će, ako je to moguće, kod policije stranih država provjeriti hoće li strancu biti odobren ulazak.
Smatra se da stranac ispunjava uvjete za ulazak u treću državu ako je operator zrakoplova prihvatio putnika na let.

Članak 21.

Stranac može opravdati svrhu ulaska i boravka:
1. za poslovni posjet:
– jamstvenim pismom ili pozivom trgovačkog društva, odnosno obrtnika,
– drugom dokumentacijom na temelju koje se može utvrditi radi li se o gospodarskoj ili poslovnoj suradnji, odnosno drugim oblicima suradnje,
– pozivom organizatora kongresa, seminara i sajmova,
– drugom dokumentacijom kojom se može dokazati svrha boravka.
2. za studij, specijalizaciju, obrazovanje, liječenje, sportske i druge priredbe:
pozivom sveučilišta, školskih, znanstvenih institucija, društava, vjerskih zajednica i drugih ustanova registriranih u Republici Hrvatskoj,
pozivom organizatora stručnih obrazovanja, tečajeva, političkih, kulturnih, sportskih i vjerskih priredaba,
dokumentacijom o dogovorenom liječenju,
– pozivom sportskih udruženja, ulaznicama za sportske i zabavne priredbe,
– drugom dokumentacijom kojom se može dokazati svrha boravka.
3. za turističke i druge osobne posjete:
– jamstvenim pismom ili pozivom osoba kod kojih stranac dolazi u posjet,
– dokumentacijom o plaćenim turističkim uslugama,
– drugom dokumentacijom kojom se može dokazati svrha boravka.
4. za sudjelovanje u postupcima pred državnim tijelima:
pozivom sudova, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne samouprave odnosno područne (regionalne) samouprave i drugih nositelja javnih ovlasti.
Stranci kojima je u valjanu putnu ispravu uneseno valjano odobrenje boravka u Republici Hrvatskoj, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku ne moraju dokazivati svrhu ulaska i boravka.

Članak 22.

Opravdana sumnja da boravak stranca neće biti korišten u namjeravanu svrhu postoji ako:
1. iz poziva nije moguće utvrditi točne podatke o strancu ili pozivatelju,
2. postoje činjenice koje ukazuju na nepouzdanost pozivatelja, odnosno izdavatelja jamstvenog pisma,
3. prilikom granične kontrole stranac ne želi reći ili mijenja izjave o razlogu dolaska,
4. stranac nema opravdan razlog ulaska,
5. podatke nije moguće provjeriti.

Članak 23.

Stranac može dokazati posjedovanje sredstava za uzdržavanje i povratak:
1. konvertibilnim gotovinskim novčanim sredstvima,
2. važećim sredstvima bezgotovinskog plaćanja (putnički čekovi, čekovne knjižice, kreditne kartice itd.),
3. izvornikom jamstvenog pisma ili preslikom jamstvenog pisma ovjerenom u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske,
4. vaučerom ili potvrdom o plaćenom turističkom aranžmanu,
5. posjedovanjem drugih sredstava iz kojih se mogu osigurati sredstva za uzdržavanje (nepokretna imovina u Republici Hrvatskoj, sredstva po osnovu izravnih stranih ulaganja),
6. jamčevinom,
7. putnim osiguranjem,
8. posjedovanjem prijevoznog sredstva,
9. putnom kartom za povratak.

Članak 24.

Stranci koji ulaze na temelju putne vize, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku moraju policijskom službeniku nadležnom za graničnu kontrolu predočiti presliku jamstvenog pisma ovjerenu u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske.
Stranci kojima se izdaje putna viza na graničnom prijelazu sukladno članku 21. stavku 5. Zakona o strancima, moraju predati jamstveno pismo u izvorniku u policijskoj postaji nadležnoj za kontrolu prelaska državne granice, odnosno Ministarstvu.
Stranci kojima je u valjanu putnu ispravu uneseno valjano odobrenje boravka u Republici Hrvatskoj, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku ne moraju dokazivati posjedovanje sredstava za uzdržavanje.

Članak 25.

Suglasnost zakonskog zastupnika maloljetnog stranca iz članka 8. Zakona o strancima sadrži:
1. osobne podatke o zakonskom zastupniku,
2. svrhu i razdoblje boravka,
3. vrijeme boravka,
4. razdoblje na koje se izdaje suglasnost,
5. potpis zakonskog zastupnika.
Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka mora biti prevedena na hrvatski ili engleski jezik i ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Članak 26.

Smatra se da maloljetni stranac posjeduje suglasnost zakonskog zastupnika ako:
1. putuje zrakoplovom i posjeduje popratnicu za putovanje maloljetne osobe izdanu od strane operatora zrakoplova sukladno IATA standardima i preporučenom praksom,
2. je u sastavu školske ekskurzije i naveden je na popisu sudionika ekskurzije ovjerenom od nadležne školske ustanove koji je preveden na hrvatski ili engleski jezik te posjeduje valjanu putnu ispravu.
3. sudjeluje na športskoj ili kulturnoj manifestaciji i naveden je na popisu sudionika te posjeduje valjanu putnu ispravu.

Članak 27.

Strancu kojem je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku, policijski službenik koji obavlja graničnu kontrolu uručuje obrazac Odbijanje ulaska u Republiku Hrvatsku, u kojem su navedeni razlozi odbijanja ulaska. Primitak Obrasca stranac potvrđuje svojim potpisom.
Odbijanje ulaska unijet će se i u putnu ispravu stranca na način propisan posebnim propisima koji uređuju prelazak državne granice.
Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka, a u putnoj ispravi je unijeta viza, viza će se poništiti otiskivanjem štambilja »PONIŠTENO«.
Obrazac odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku (Obrazac 4) je bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Članak 28.

Ako je povodom žalbe stranca odluka o odbijanju ulaska poništena, u putnoj ispravi stranca će se preko štambilja odbijanja ulaska utisnuti štambilj »PONIŠTENO« i utisnuti ulazni štambilj.
Strancu iz stavka 1. ovoga članka kojem je potrebna viza, izdat će se viza na graničnom prijelazu.

Članak 29.

Prijevoznik u smislu članka 39. Zakona o strancima je fizička ili pravna osoba koja se profesionalno bavi pružanjem usluga prijevoza osobama.
Prijevozniku, odnosno operatoru koji postupi suprotno članku 39. stavku 1. Zakona o strancima, izdat će se zapovijed o vraćanju.
Zapovijed se sastavlja u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje osobi odgovornoj za prijevozno sredstvo, a jedan zadržava policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice.
Osobi odgovornoj za prijevozno sredstvo uručuje se isprava stranca za prelazak državne granice.
Ako se stranac kojem je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku odbija vratiti ili pruža otpor ili se ocijeni da će pružiti otpor prilikom vraćanja, može mu se odrediti policijska pratnja uz suglasnost Ministarstva, o čemu se obavještava osoba odgovorna za prijevozno sredstvo, a u slučaju prijevoza zrakoplovom i predstavnik zrakoplovne kompanije.
Obrazac zapovijedi o vraćanju (Obrazac 5) je bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Članak 30.

Stranac bez valjane putne isprave ili druge isprave za prelazak državne granice, bez valjane vize ili odobrenja boravka, koji je ušao u Republiku Hrvatsku plovilom, odmah će se vratiti u inozemstvo prvim pogodnim prijevoznim sredstvom u organizaciji i na trošak prijevoznika koji ga je doveo.
Strancu koji ne udovoljava uvjetima za ulazak u Republiku Hrvatsku, a nalazi se na plovilu za šport i razonodu, odbit će se ulazak, a zapovjednika plovila obvezati na vraćanje stranca u inozemstvo prvim pogodnim prijevoznim sredstvom na vlastiti trošak.
Ako zapovjednik plovila za šport i razonodu ne ispuni obvezu iz stavka 2. ovog članka istome će se bez obzira na ispunjavanje uvjeta za ulazak u Republiku Hrvatsku zabraniti ulazak uz obvezu napuštanja morskog prostora Republike Hrvatske.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučajevima kada je strancu odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku, a doputovao je putničkim brodom na kružnom putovanju u međunarodnom prometu, zapovjednik broda obvezan je osigurati da stranac ne napušta brod za vrijeme dok se brod nalazi u lukama Republike Hrvatske.
Stranac iz stavka 1. ovoga članka koji je doputovao zrakoplovom vratit će se odmah istim zrakoplovom, odnosno drugim zrakoplovom istog prijevoznika.
Ako prijevoznik nije u mogućnosti organizirati vraćanje stranca u državu iz koje je došao, strancu će se omogućiti prijevoz iz jedne u drugu zračnu luku ako bi to omogućilo brži povratak u državu iz koje je došao.

Članak 31.

Od stranca koji podnosi zahtjev za izdavanje vize na graničnom prijelazu, osim jamstvenog pisma, može se zatražiti da priloži dokaz o uplaćenoj jamčevini s pisanom izjavom jamca o osiguranju troškova koji bi mogli nastati tijekom boravka stranca u Republici Hrvatskoj i koji bi, zbog toga što je stranac ostao bez sredstava za uzdržavanje za boravak u Republici Hrvatskoj i za napuštanje Republike Hrvatske, pali na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.
Odluku o primjeni i visini jamčevine donosi Ministarstvo.
Prilikom određivanja visine jamčevine treba uzeti u obzir troškove pribavljanja putne i druge isprave, putne karte, tranzita, te druge troškove, kao i imovinske prilike jamca.

Članak 32.

Pisana izjava jamca o osiguranju troškova iz članka 31. ovoga Pravilnika mora biti ovjerena kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj, a sadrži:
1. osobne podatke o jamcu,
2. osobne podatke o strancu koji dolazi u Republiku Hrvatsku,
3. iznos jamčevine i broj računa,
4. izjavu da se jamčevina uplaćuje zbog osiguranja troškova iz članka 31. ovog Pravilnika i vrijeme osiguranja,
5. suglasnost da nadležno tijelo može tijekom vremena osiguranja neposredno koristiti jamčevinu za naplaćivanje osiguranih troškova,
6. potpis jamca,
7. mjesto i datum sastavljanja izjave.
Jamac može biti fizička ili pravna osoba koja ima prebivalište ili boravište, odnosno sjedište u Republici Hrvatskoj.

Članak 33.

Povrat jamčevine obavlja se na temelju odobrenja za isplatu jamčevine u koju je otisnut izlazni štambilj.
Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka stranac koji namjerava napustiti Republiku Hrvatsku može zatražiti kod policijske uprave, odnosno policijske postaje prema mjestu svog boravišta u Republici Hrvatskoj, prije isteka vize.
Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. podatke o nadležnom tijelu,
2. osobne podatke o strancu i jamcu,
3. broj računa za isplatu i novčani iznos,
4. vrijeme i granični prijelaz preko kojeg će stranac napustiti Republiku Hrvatsku,
5. napomenu da odobrenje važi za isplatu nakon ovjere izlaznim štambiljem.
Policijski službenik za graničnu kontrolu će strancu koji napušta državu otisnuti izlazni štambilj u putnu ispravu i odobrenje iz stavka 1. ovoga članka.
Primjerak odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ga je izdala te ga dostavlja jamcu.
Jamac je dužan podići jamčevinu u roku od 15 dana od dostave odobrenja iz stavka 1. ovoga članka.

5. MJERE ZA NAPUŠTANJE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 34.

Stranac može dokazati zakonitost boravka u Republici Hrvatskoj:
1. ulaznim štambiljem u putnoj ispravi,
2. odobrenjem boravka,
3. odobrenjem članu posade broda za kretanje na području mjesta u kojem se nalazi luka,
4. putnom ispravom za azilanta,
5. osobnom iskaznicom za stranca,
6. osobnom iskaznicom azilanta,
7. iskaznicom tražitelja azila,
8. iskaznicom stranca pod supsidijarnom zaštitom,
9. iskaznicom stranca pod privremenom zaštitom,
10. potvrdom o podnošenju zahtjeva za odobrenje ili produženje odobrenja privremenog boravka,
11. potvrdom o podnošenju zahtjeva za produženje vize,
12. potvrdom o kratkotrajnom boravku,
13. potvrdom o prijavi krađe, gubitka ili nestanka putne isprave.

Članak 35.

Potvrda o kratkotrajnom boravku izdaje se strancu na kratkotrajnom boravku koji posjeduje putnu ispravu u kojoj nije otisnut ulazni štambilj ako stranac dokaže zakonitost ulaska i boravka, na zahtjev stranca.
Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja, u dva primjerka od kojih se jedan primjerak dostavlja strancu.
Kao dokaz iz stavka 1. ovoga članka može se priložiti putna karta i drugi dokaz iz kojeg proizlazi da je stranac poštivao uvjete kratkotrajnog boravka.
Obrazac potvrde o kratkotrajnom boravku iz stavka 1. ovoga članka (Obrazac 6) je pravokutnog oblika, bijele boje, veličine21x29,7 cm.

Članak 36.

Potvrda o kratkotrajnom boravku izdaje se na zahtjev stranca kojemu bi unošenje ulaznog štambilja u putnu ispravu nanijelo osobitu štetu, strancu koji ulazi s osobnom iskaznicom ili drugom ispravom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo, na zahtjev stranca te strancu iz članka 21., stavka 2. ovog Pravilnika ili na temelju posebne odluke Ministarstva.
Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje u jednom primjerku policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice. Na potvrdu se otiskuje ulazni i izlazni štambilj.
Obrazac potvrde o kratkotrajnom boravku iz stavka 1. ovoga članka (Obrazac 7) je pravokutnog oblika, bijele boje, veličine 9x6 cm.

Članak 37.

Stranac koji je uhićen, doveden ili zadržan sukladno Zakonu o strancima može pisanom izjavom zatražiti da se o njegovom uhićenju obavijesti diplomatska misija/konzularni ured države čiji je državljanin.
O pravu iz stavka iz stavka 1. ovoga članka stranca se mora obavijestiti.
Od maloljetnog stranca bez pratnje zakonskog zastupnika koji je uhićen, doveden ili zadržan neće se zatražiti pisana izjava iz stavka 1. ovoga članka, te će se odmah obavijestiti diplomatska misija/konzularni ured države čiji je državljanin i nadležni centar za socijalnu skrb.
Obavijest iz stavka 1. i 3. ovoga članka sadrži:
1. ime i prezime stranca,
2. ime roditelja,
3. datum, mjesto i državu rođenja,
4. spol,
5. državljanstvo,
6. adresu, mjesto i državu prebivališta,
7. vrstu, broj, datum, mjesto izdavanja i rok važenja isprave za prelazak državne granice ili druge isprave o identitetu, odnosno druge isprave,
8. mjesto, datum i sat uhićenja, te naziv policijske uprave, odnosno policijske postaje koja je uhitila stranca,
9. razlog uhićenja (zakonski članak i naziv prekršaja ili kaznenog djela),
10. mjesto gdje se uhićenik trenutno nalazi,
11. za maloljetnog stranca, ime, prezime i državljanstvo zakonskog zastupnika ili podatak o tome da je maloljetni stranac bez pratnje zakonskog zastupnika.
Odredbe stavaka od 1. do 4. ovoga članka ne primjenjuju se ako je stranac izrazio namjeru za podnošenje zahtjeva za azil.

Članak 38.

Rješenje o protjerivanju koje se donosi zbog prekršaja ili kaznenog djela, mora biti utemeljeno na pravomoćnoj sudskoj odluci kojom je stranac proglašen krivim.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rješenje o protjerivanju ne mora biti utemeljeno na pravomoćnoj sudskoj odluci ako je stranac nezakonito prešao ili pokušao prijeći državnu granicu ili nezakonito boravi.
Prilikom prvog saslušanja u postupku protjerivanja, stranca će se upozoriti da može imenovati punomoćnika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj ili da je dužan tijelu koje vodi postupak prijaviti svaku promjenu adrese stanovanja u Republici Hrvatskoj, te da je dužan prijaviti da napušta Republiku Hrvatsku i navesti adresu stanovanja u inozemstvu. U suprotnom, dostava će se izvršiti pribijanjem rješenja na oglasnoj ploči.
Rješenje o protjerivanju zbog razloga nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja može se donijeti samo na zahtjev nadležne sigurnosne službe, odnosno ministarstva nadležnog za poslove zdravstva.
Strancu se neće otkazati boravak ako se protiv njega vodi postupak protjerivanja.
Rješenje o protjerivanju stranca koji boravi na temelju Zakona o azilu, donijet će se nakon prestanka boravka na temelju Zakona o azilu.

Članak 39.

Rješenje o protjerivanju stranca na stalnom boravku donosi Ministarstvo.
Rješenje o protjerivanju stranca koji nezakonito boravi, stranca na kratkotrajnom boravku i stranca na privremenom boravku donosi policijska uprava, odnosno policijska postaja.
Rješenje o protjerivanju stranca na privremenom boravku donosi policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem području stranac ima odobren privremeni boravak.

Članak 40.

Zabrana ulaska i boravka koja se izriče rješenjem o protjerivanju, odredit će se u trajanju:
1. od 3 mjeseca do 3 godine ako:
je stranac počinio više prekršaja ili kaznenih djela za koje je istom odlukom izrečena kazna,
je strancu u posljednje 3 godine ponovno izrečena kazna zbog počinjenog prekršaja, odnosno u posljednjih 5 godina ponovno izrečena kazna zbog počinjenog kaznenog djela,
je stranac zlouporabio opojne droge,
je stranac počinio kazneno djelo za koje mu je izrečena bezuvjetna kazna zatvora,
je stranac počinio prekršaj ili kazneno djelo s elementima nasilja,
je stranac počinio prekršaj ili kazneno djelo protiv službene osobe za vrijeme obavljanja službene dužnosti.
2. od 3 mjeseca do 5 godina ako se stranca protjeruje na temelju članka 90. Zakona o strancima,
3. od 3 mjeseca do 1 godine u svim ostalim slučajevima.
Zabrana ulaska i boravka se određuje na pune godine i šestomjesečna razdoblja, a ako se određuje na vrijeme kraće od jedne godine, određuje se tromjesečno, šestomjesečno i za devet mjeseci.
U slučaju iz članka 89. stavka 2. Zakona o strancima zabrana ulaska i boravka ne može se odrediti na vrijeme duže od 1 godine.

Članak 41.

Zabrana ulaska i boravka koja je izrečena rješenjem o protjerivanju računa se od dana napuštanja Republike Hrvatske u roku određenom u zapovijedi o napuštanju Republike Hrvatske.
Danom napuštanja Republike Hrvatske smatra se i dan prisilnog udaljenja.
Ako nije moguće utvrditi dan napuštanja Republike Hrvatske jer je stranac napustio Republiku Hrvatsku prije donošenja rješenja o protjerivanju, zabrana ulaska i boravka računa se od dana dostave rješenja o protjerivanju u inozemstvu.
Zabrana ulaska i boravka strancu koji je protjeran odlukom suda sa zaštitnom mjerom protjerivanja stranca iz zemlje, računa se sukladno stavku 1., 2. i 3. ovoga članka.
Zabrana ulaska i boravka strancu koji je protjeran odlukom suda sa sigurnosnom mjerom protjerivanja stranca iz zemlje, računa se od dana pravomoćnosti sudske odluke, odnosno od izdržane kazne zatvora.

Članak 42.

Zabrana ulaska i boravka će se unijeti u putnu ispravu stranca po izvršnosti odluke o protjerivanju iz članka 88. stavka 2. Zakona o strancima, u obliku naljepnice.
Ako je stranac protjeran rješenjem o protjerivanju, naljepnica zabrane ulaska i boravka će se unijeti u putnu ispravu prilikom napuštanja Republike Hrvatske. Ako strancu nije odobren ulazak u drugu državu, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka će se otisnuti štambilj »PONIŠTENO».
Ako je stranac protjeran odlukom suda sa zaštitnom mjerom protjerivanja stranca iz zemlje, naljepnica zabrane ulaska i boravka unijeti će se u putnu ispravu stranca sukladno stavku 2. ovoga članka.
Ako je stranac protjeran odlukom suda sa sigurnosnom mjerom protjerivanja stranca iz zemlje, naljepnica zabrane ulaska i boravka unijeti će se u putnu ispravu stranca odmah po pravomoćnosti sudske odluke.
Ako naljepnica zabrane ulaska i boravka nije unijeta u putnu ispravu stranca, unijet će je policijska uprava, odnosno policijska postaja koja zatekne stranca.
Obrazac naljepnice zabrane ulaska i boravka (Obrazac 8) pravokutnog je oblika, crvene boje, veličine 10,5x7,4 cm.

Članak 43.

Odluku o zahtjevu za ukidanje rješenja o protjerivanju iz članka 91. stavka 6. Zakona o strancima donosi tijelo koje je donijelo rješenje, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 44.

Vrijeme iz članka 43. stavka 4., članka 55. stavka 5. i članka 85. stavka 5. Zakona o strancima, tijekom kojeg stranac kojem je otkazan boravak ne može ponovno ući i boraviti u Republici Hrvatskoj, računa se od dana napuštanja Republike Hrvatske u roku određenom u zapovijedi o napuštanju Republike Hrvatske,
Ako nije moguće utvrditi dan napuštanja Republike Hrvatske jer je stranac napustio Republiku Hrvatsku prije donošenja rješenja o otkazu boravka, vrijeme iz stavka 1. ovoga članka računa se od dana dostave rješenja o otkazu boravka u inozemstvu.
Otkaz boravka unosi se u putnu ispravu stranca po izvršnosti rješenja o otkazu boravka u obliku naljepnice.
Obrazac naljepnice otkaza boravka (Obrazac 9) pravokutnog je oblika, žute boje, veličine 10,5x7,4 cm.

Članak 45.

Stranac koji napušta Republiku Hrvatsku u roku iz članka 86. stavka 1. Zakona o strancima, može napustiti Republiku Hrvatsku bez pratnje policijskih službenika do isteka posljednjeg dana roka.

Članak 46.

Rok za napuštanje Republike Hrvatske iz članka 86. stavka 2. točke 1. Zakona o strancima, strancu kojem zakoniti boravak prestaje odlukom Ministarstva, policijske uprave, odnosno policijske postaje, odredit će se ako je:
1. strancu odbijen zahtjev za produženje vize, a zahtjev je podnesen prije isteka vize,
2. strancu odbijen ili odbačen zahtjev za izdavanje odobrenja odnosno produženja odobrenja privremenog boravka, ili je postupak obustavljen, a zahtjev je podnesen prije isteka kratkotrajnog odnosno privremenog boravka,
3. strancu odbijen ili odbačen zahtjev za odobrenje azila ili supsidijarne, odnosno privremene zaštite, ili je postupak obustavljen, a ne postoje okolnosti iz članka 102. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima,
4. strancu otkazan boravak u Republici Hrvatskoj,
5. stranac protjeran iz Republike Hrvatske.
Rok iz stavka 1. ovoga članka neće se odrediti ako je stranac prijavio da napušta Republiku Hrvatsku prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.
Rok za stavka 1. ovoga članka računa se od izvršnosti odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 47.

Rok za napuštanje Republike Hrvatske iz članka 86. stavka 2. točke 2. Zakona o strancima, strancu koji je nezakonito boravio ili mu je zakoniti boravak prestao odlukom suda sa zaštitnom mjerom protjerivanja stranca iz zemlje, odredit će se ako:
strancu prestaje smještaj u Prihvatnom centru za strance (u daljnjem tekstu: Centar), iz razloga navedenih u članku 107. stavku 1. točki 2. i 4. Zakona o strancima,
je stranac u pratnji članova uže obitelji koji zakonito borave,
je stranac maloljetnik bez pratnje zakonskog zastupnika,
od prestanka zakonitog boravka strancu nije proteklo više od 10 dana,
je stranac identificiran kao žrtva trgovine ljudima, a nema status žrtve,
stranac nije mogao napustiti Republiku Hrvatsku iz opravdanih razloga (bolest, tjelesna ozljeda, prometna nesreća i sl.),
je stranac teško bolestan ili je stariji od 60 godina,
je stranac izjavom pred upravnim ili sudskim tijelom bitno pridonio otkrivanju počinitelja prekršaja iz članka 41., 114. i 127. stavka 2. Zakona o strancima, odnosno kaznenog djela,
se stranac nakon uručenja odluke kojom mu je izrečena zaštitna mjera protjerivanja stranca iz zemlje, odrekao prava na žalbu i odmah platio novčanu kaznu i troškove postupka,
stranac posjeduje vlastito prijevozno sredstvo ili putnu kartu za povratak.
Strancu iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 8., 9. i 10. ovoga članka odredit će se rok samo ako okolnosti ukazuju da će izvršiti obvezu napuštanja Republike Hrvatske.
Rok za napuštanje Republike Hrvatske može se ponovno odrediti ako postoje razlozi iz stavka 1. točke 6. ovoga članka.
Rok iz stavka 1. ovoga članka računa se od dana dostave zapovijedi o napuštanju Republike Hrvatske.

Članak 48.

Rok za napuštanje Republike Hrvatske određuje se u zapovijedi o napuštanju Republike Hrvatske.
Zapovijed o napuštanju Republike Hrvatske izdaje se u tri primjerka od kojih se dva primjerka izdaju strancu.
U slučajevima iz članka 46. ovoga Pravilnika, zapovijed o napuštanju Republike Hrvatske dostavlja se zajedno s odlukom kojom strancu prestaje zakoniti boravak.
Policijski službenik za graničnu kontrolu će od stranca koji napušta Republiku Hrvatsku preuzeti zapovijed o napuštanju Republike Hrvatske, u koju će unijeti izlazni štambilj. Jedan primjerak zapovijedi vraća se strancu, a drugi tijelu koje je izdalo zapovijed.
Strancu će se dopustiti napuštanje Republike Hrvatske i preko graničnog prijelaza koji nije određen u zapovijedi o napuštanju Republike Hrvatske.
Obrazac zapovijedi o napuštanju Republike Hrvatske (Obrazac 10) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Članak 49.

Prisilno udaljenje provodi se pod policijskom pratnjom.
Prisilno udaljenje provodi policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem se području nalazi stranac ili Centar, ako je stranac smješten u Centru.
Tijelo iz stavka 2. ovoga članka dužno je osigurati nužnu skrb strancu kojeg prisilno udaljava.
Stranca će se obavijestiti u koju će državu biti prisilno udaljen.

Članak 50.

Stranca će se prisilno udaljiti kada:
1. odluka s izrečenom sigurnosnom ili zaštitnom mjerom protjerivanja stranca iz zemlje postane pravomoćna, odnosno po izdržavanju kazne zatvora,
2. rješenje o protjerivanju iz članka 89. stavka 1. točke 1. Zakona o strancima postane izvršno,
3. ne napusti Republiku Hrvatsku u roku određenom u zapovijedi o napuštanju Republike Hrvatske,
4. uđe ili je doveden u Republiku Hrvatsku nakon što mu je odbijen ulazak prije isteka roka iz članka 35. stavka 4. Zakona o strancima.

Članak 51.

Pretragu iz članka 104. Zakona o strancima obavljaju policijski službenici istog spola.
Strancu će se oduzeti gotovinska i bezgotovinska sredstva plaćanja, putni dokumenti i predmeti pogodni za napad, bijeg i samoozljeđivanje, koji su pronađeni pretragom iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 52.

Policijska uprava će uz prethodnu suglasnost Ministarstva, pružiti pomoć nadležnim tijelima države članice Europskog ekonomskog prostora u slučaju tranzita u svrhu prisilnog udaljenja zračnim putem.
Pomoć iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća mjere od slijetanja i otvaranja vrata zrakoplova do odlaska stranca iz Republike Hrvatske, osobito:
1. prihvat stranca u zrakoplovu i pratnja na području zračne luke, do njegova sljedećeg leta,
2. pružanje žurne liječničke pomoći strancu i, ako je potrebno, njegovoj pratnji,
3. osiguravanje hrane i pića strancu i, ako je potrebno, njegovoj pratnji,
4. primanje, čuvanje i slanje putnih isprava,
5. u slučaju prisilnog udaljenja bez pratnje, obavještavanje države podnositeljice zahtjeva o mjestu i vremenu odlaska stranca iz Republike Hrvatske,
6. obavještavanje države podnositeljice zahtjeva o ozbiljnim incidentima koji su se dogodili tijekom tranzita,
7. ponovni prihvat stranca u slučaju nemogućnosti daljnjeg tranzita.
Opseg i sadržaj pomoći utvrđuje Ministarstvo.
Mjere iz stavka 2. točke 2. ovoga članka mogu se pružiti i bez suglasnosti Ministarstva.

Članak 53.

Po prihvatu u Centar policijski službenici Centra od službenika policijske uprave, odnosno policijske postaje preuzimaju:
1. spis stranca,
2. oduzete i uredno zapakirane njegove dokumente, novčana sredstava i predmete,
3. prtljagu.

Članak 54.

Spis stranca koji se dovodi u Centar sadrži:
1. rješenje o smještaju u Centar,
2. odluke i rješenja iz članka 50. ovoga Pravilnika,
3. pisanu najavu dovođenja i smještaja u Centar, koju su policijske uprave, odnosno policijske postaje dužne dostaviti prije dovođenja u Centar,
4. 4 fotografije u boji, veličine 35x40 mm, za izradu putnih isprava,
5. službenu bilješku o obavljenoj pretrazi iz članka 104. Zakona o strancima,
6. liječničku dokumentaciju ako je posjeduje,
7. rješenje o imenovanju skrbnika,
8. oduzete predmete i novčana sredstva s potvrdama.

Članak 55.

Osobni podaci stranca koji nema ispravu o identitetu utvrdit će se prema njegovoj izjavi.
Ako stranac nije dao osobne podatke i nije ih moguće utvrditi navest će se obilježja po kojima je moguće identificirati stranca (spol, približna starost i visina, boja očiju, posebni znaci i dr.).
U slučaju iz stavka 2. ovoga članka uz rješenje o smještaju u Centar prilaže se fotografija stranca, u boji, veličine 35x40 mm.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako postoji ozbiljna sumnja u izjavu stranca o njegovoj maloljetnosti, provest će se medicinsko vještačenje u svrhu utvrđivanja njegove životne dobi.
Vještačenje iz stavka 4. ovoga članka provodi Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, na zahtjev Ministarstva.
Troškove vještačenja iz stavka 4. ovoga članka snosi Ministarstvo.

Članak 56.

Po dolasku u Centar stranac je dužan podvrgnuti se obveznim higijenskim mjerama i liječničkom pregledu.
Ako postoji sumnja u postojanje zarazne bolesti stranca se smješta u prostoriju posebnog nadzora, do liječničkog pregleda.
Prilikom smještaja u prostorije Centra osobe ženskog spola smještaju se odvojeno od osoba muškog spola, maloljetnici zajedno sa zakonskim zastupnikom, a članovi iste obitelji smještaju se u zasebnu prostoriju.

Članak 57.

Stranac u Centru sa sobom ne smije imati veću količinu novčanih sredstava, tehnička sredstva za komunikaciju, nakit ili predmete veće vrijednosti i predmete pogodne za napad, bijeg ili samoozljeđivanje. U slučaju pronalaska navedenih predmeta isti će se uz potvrdu privremeno oduzeti i pohraniti u Centru.
Tijekom boravka u Centru strancu se može odobriti korištenje privremeno oduzetih novčanih sredstava, a svako preuzimanje novca stranac potvrđuje potpisom.
Pohranjena novčana sredstva stranca koji je bez odobrenja napustio Centar, uplaćuju se u korist Državnog proračuna po proteku 15 dana od dana napuštanja Centra.
Prema predmetima stranca koji je bez odobrenja napustio Centar primjenjuju se propisi koji uređuju pravo vlasništva i druga stvarna prava.

Članak 58.

Po dolasku u Centar, stranca se upoznaje s pravilima boravka u Centru i postupkom prisilnog udaljenja, odnosno mogućnostima dobrovoljnog povratka.
Stranac u Centru ima pravo na slobodu vjeroispovijesti.

Članak 59.

Stroži policijski nadzor u smislu članka 106. Zakona o strancima podrazumijeva smještaj stranca u prostoriju pojačanog nadzora uz ograničenje prava na primanje posjeta i korištenje privremeno oduzetih novčanih sredstava.
Odluka o strožem policijskom nadzoru donosi se usmeno. Pisana odluka dostavit će se strancu u roku od tri dana ako se usmena odluka ne opozove u roku 24 sata.

Članak 60.

Tražitelja azila koji napusti ili pokuša napustiti Republiku Hrvatsku ili bude vraćen od susjedne države prije okončanja postupka azila, policijska uprava ili policijska postaja smjestit će u Centar na temelju rješenja o ograničenju kretanja koje donosi Ministarstvo.

Članak 61.

Strancu kojem prestaje smještaj u Centru na temelju članka 107. stavka 1. točke 2. i 4. Zakona o strancima izdaje se potvrda.
Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. osobne podatke stranca,
2. razlog prestanka smještaja,
3. vrijeme provedeno u Centru.

Članak 62.

Privremeni ostanak odobrava i produžava policijska uprava na čijem se području strancu određuje boravište, uz suglasnost Ministarstva.

Članak 63.

Prijedlog za odobrenje privremenog ostanka može podnijeti hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava (u daljnjem tekstu: podnositelj prijedloga).
Prijedlog za odobrenje privremenog ostanka kada ga podnosi hrvatski državljanin sadrži:
izjavu hrvatskog državljanina ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje osigurati smještaj, sredstva za uzdržavanje i troškove eventualnog liječenja stranca, odnosno izjavu međunarodne organizacije o osiguranju smještaja i snošenju troškova vezanih za privremeni ostanak,
dokaz hrvatskog državljanina o vlastitom zaposlenju i stalnim izvorima prihoda (potvrda o plaći ili mirovini),
dokaz hrvatskog državljanina o vlasništvu nekretnine (kuće ili stana) u kojoj će stranac boraviti ili osiguranju drugog načina smještaja,
pisanu zamolbu stranca za odobrenje privremenog ostanka u Republici Hrvatskoj.

Članak 64.

U postupku odobravanja i produženja privremenog ostanka treba uzeti u obzir sve okolnosti pojedinog slučaja, a posebno:
1. okolnosti nezakonitog boravka,
2. druge nezakonite aktivnosti u prošlosti,
3. okolnosti koje ukazuju da će stranac izbjegavati izvršenje obveze napuštanja
Republike Hrvatske,
4. okolnosti koje ukazuju da će stranac činiti druge nezakonitosti,
5. ponašanje u Centru,
6. osiguranje smještaja i skrbi,
7. ponuđena sredstva osiguranja izvršenja obveze napuštanja Republike Hrvatske.

Članak 65.

Strancu kojem se odobrava privremeni ostanak izdaje se isprava o privremenom ostanku koju je stranac dužan nositi sa sobom. Putna isprava stranca na privremenom ostanku čuva se u policijskoj upravi do prestanka privremenog ostanka.
Obrazac isprave o privremenom ostanku (Obrazac 11) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 10x21,5 cm, tiskan na hrvatskom jeziku.

Članak 66.

Strancu na privremenom ostanku, na njegov opravdan zahtjev, policijska uprava može odobriti kretanje izvan područja na kojem mu je ograničeno kretanje.

Članak 67.

Smatra se da je stranac na privremenom ostanku napustio boravište ako je bez odobrenja neopravdano napustio područje na kojem mu je ograničeno kretanje ili ako se u određenom roku iz neopravdanog razloga osobno nije prijavio u policijsku postaju.

Članak 68.

Privremeni ostanak poništava policijska uprava na čijem se području zatekne stranca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
Strancu kojem se poništava privremeni ostanak oduzima se isprava o privremenom ostanku.

6. ZBIRKE PODATAKA

Članak 69.

Ministarstvo, policijska uprava, odnosno policijska postaja ovlaštena je prikupljati, provjeravati i na drugi način obrađivati podatke o strancima koji su navedeni u zahtjevu za izdavanje i produžavanje vize, zahtjevu za izdavanje i produžavanje odobrenja boravka, zahtjevu za izdavanje i produžavanje radne i poslovne dozvole, te o drugim okolnostima od značaja za rješavanje zahtjeva stranca.
O obradi podataka iz stavka 1. ovoga članka stranca će se upoznati prilikom podnošenja zahtjeva, o čemu stranac daje svoju pisanu suglasnost.
Provjeravanje se može obavljati:
1. u zbirkama podataka Ministarstva i drugih državnih tijela,
2. kod pravnih i fizičkih osoba,
3. kod inozemnih tijela,
4. kod stranca.
Podatke iz stavka 1. ovoga članka stranka ne može razgledati niti prepisivati.

Članak 70.

Policijska uprava, odnosno policijska postaja vodi zbirku podataka o:
1. strancima kojima je izdana putna isprava i viza,
2. strancima kojima je odobren i odbijen ulazak i izlazak,
3. strancima na privremenom ostanku,
4. strancima prema kojima je primijenjena mjera za napuštanje Republike Hrvatske,
5. putnim ispravama za stranca
6. privremeno zadržanim stranim putnim ispravama.

Članak 71.

Policijska uprava, odnosno policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice vodi zbirku podataka o:
1. strancima kojima je izdana putna isprava i viza,
2. strancima kojima je odobren i odbijen ulazak i izlazak,
3. strancima prema kojima je primijenjena mjera za napuštanje Republike Hrvatske,
4. privremeno zadržanim stranim putnim ispravama.

Članak 72.

Zbirke podataka iz članka 70. i 71. ovoga Pravilnika vode se na Informacijskom sustavu Ministarstva i u Hrvatskoj bazi podataka o vizama.
Zbirke podataka iz stavka 1. ovoga članka mogu se voditi i u registru, odnosno u kartoteci.
Iznimno, na graničnim prijelazima gdje nema tehničkih uvjeta za vođenje zbirke podataka sukladno stavku 1. ovoga članka, zbirke podataka iz članka 76. ovoga Pravilnika vode se kao posebna knjiga koja mora biti ovjerena, prošivena, a njezine stranice označene brojevima.
Zbirke podataka iz članka 71. ovoga Pravilnika vodit će se na način propisan stavkom 2. ovoga članka sve dok za takvim načinom vođenja postoji potreba i zaključivat će se na kraju kalendarske godine na stranici ispod posljednjeg upisanog stranca ili nakon što se njezine sve stranice popune.
Podaci u zbirke podataka iz članka 70. i 71. ovoga Pravilnika unose se odmah po njihovom saznanju.
Zbirke podataka iz članka 70. i 71. ovoga Pravilnika čuvaju se trajno.

Članak 73.

Zbirke podataka iz članka 70. i 71. ovoga Pravilnika sadrže sljedeće opće podatke o strancu:
1. ime i prezime, rođeno prezime,
2. spol,
3. ime oca i majke,
4. datum, mjesto i država rođenja,
5. državljanstvo,
6. prezime, ime i datum rođenja djece,
7. jezici koje govori,
8. osobna fotografija,
9. eventualni nadimci,
10. vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, rok valjanosti i fotografija iz putne isprave ili osobnog dokumenta,
11. podaci vezani uz zaposlenje,
12. mjesto, vrijeme i smjer kretanja u unutrašnjosti države,
13. otisci prstiju i dlanova,
14. podaci o drugim identifikacijskim znacima,
15. datum i mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku,
16. vrsta i svrha boravka.

Članak 74.

Zbirka podataka o strancima kojima je izdana putna isprava i viza sadrži:
za putne isprave:
opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
1. datum izdavanja, vrstu, broj i rok važenja izdane putne isprave za stranca,
2. naziv tijela.
za ukradene, nestale ili izgubljene putne i druge isprave:
1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
2. datum podnošenja prijave gubitka, nestanka ili krađe,
3. vrstu i broj izgubljene, nestale ili ukradene isprave,
4. broj i datum izdavanja potvrde o prijavi gubitka, nestanka ili krađe,
5. naziv tijela.
za vize izdane na graničnom prijelazu:
1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
2. vrstu vize,
3. serijski broj vize,
4. svrhu izdavanja vize,
5. datum izdavanja vize,
6. rok važenja vize,
7. podaci o pozivatelju (ime, prezime i adresa),
8. naziv tijela.
za produžene vize:
1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
2. vrstu vize,
3. serijski broj vize,
4. svrhu produženja vize,
5. datum izdavanja vize,
6. rok važenja vize,
7. razloge za odbijanje zahtjeva,
8. naziv tijela.
za skraćene i poništene vize:
1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
2. vrsta i broj vize čije je rok važenja skraćen odnosno vrsta i broj poništene vize,
3. diplomatsku misiju/konzularni ured Republike Hrvatske gdje je izdana viza,
4. razlog skraćivanja odnosno poništavanja,
5. naziv tijela.
za obrazac za unošenje vize:
1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
2. naziv tijela.
3. serijski broj obrasca.
4. vrstu vize,
5. serijski broj vize,
6. datum izdavanja obrasca i vize,
7. rok važenja vize

Članak 75.

Zbirka podataka o strancima kojima je odobren i odbijen ulazak i izlazak sadrži:
za odbijanje ulaska:
1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
2. naziv tijela,
3. datum,
4. razlog odbijanja,
5. način prijevoza (kopneni, pomorski, zračni, riječni),
6. poništenje odbijanja ulaska,
7. država vraćanja.
za odbijanje izlaska:
1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
2. naziv tijela,
3. datum,
4. razlog odbijanja.
za izdane potvrde o kratkotrajnom boravku:
1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
2. naziv tijela,
3. datum,
4. razlog izdavanja.
 

Članak 76.


Zbirka podataka o strancima na privremenom ostanku sadrži:
1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
2. naziv tijela,
3. broj isprave o privremenom ostanku,
4. boravište i adresa stanovanja,
5. trajanje privremenog ostanka,
6. područje na kojem je strancu ograničeno kretanje,
7. podatke o podnositelju prijedloga (ime i prezime, datum rođenja, naziv organizacije, sjedište).

Članak 77.

Zbirka podataka o strancima prema kojima je primijenjena mjera za napuštanje Republike Hrvatske sadrži:
1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
2. opće podatke o mjerama,
3. posebne podatke o mjerama.

Članak 78.

Opći podaci o mjerama iz članka 77. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika su:
1. naziv tijela,
2. datum,
3. prekršaj, kazneno djelo ili drugi razlog za poduzimanje mjere,
4. vrsta mjere,
5. vrsta boravka,
6. podaci o zakonskom zastupniku (ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo/naziv centra za socijalnu skrb),
7. žrtva krijumčarenja, žrtva trgovine ljudima, potpomognut u nezakonitom prelasku, tranzitu ili boravku (ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo krijumčara /trgovca/pomagača, podnesena prijava, sankcija),
8. broj osoba u grupi,
9. broj članova obitelji prema kojima nisu poduzete mjere,
10. zatraženo izvješćivanje stranog konzularnog tijela.

Članak 79.

Posebni podaci o mjerama iz članka 77. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika su:
za nezakoniti prelazak državne granice:
1. mjesto zaticanja,
2. vrijeme prelaska,
3. država prelaska,
4. mjesto prelaska,
5. smjer prelaska,
6. način prelaska,
7. prijevoz,
8. države tranzita,
9. država odredišta.
za nezakoniti rad:
1. tijelo koje je utvrdilo nezakoniti rad,
2. mjesto nezakonitog rada,
3. poslodavac (ime i prezime/naziv poduzeća, datum rođenja/matični broj, državljanstvo/država registracije),
4. vrsta nezakonitosti.
za otkaz boravka:
1. broj i datum donošenja rješenja,
2. datum izvršnosti,
3. vrijeme u kojem stranac ne može ući i boraviti,
4. serijski broj naljepnice,
5. datum poništenja.
za zapovijed o napuštanju Republike Hrvatske:
1. vrsta, broj i datum odluke uz koju je određen rok,
2. datum isteka roka,
3. naziv graničnog prijelaza,
4. serijski broj zapovijedi.
5. granični prijelaz napuštanja,
6. vrijeme napuštanja,
7. broj izlaznog štambilja.
za prisilno udaljenje:
1. država u koju se stranac prisilno udaljava,
2. država porijekla,
3. prijevoz,
4. pratnja,
5. iznos troškova,
6. podmirenje troškova.
za readmisiju:
1. smjer readmisije,
2. država readmisije,
3. vrsta readmisije,
4. odluka o readmisiji,
5. razlog odbijanja,
6. pri vraćanju, država porijekla,
7. pri vraćanju, prijevoz,
8. pri vraćanju, pratnja,
9. pri vraćanju, iznos troškova,
10. pri vraćanju, podmirenje troškova.
za novčanu kaznu:
1. tijelo koje je izreklo novčanu kaznu,
2. broj i datum odluke,
3. iznos kazne,
4. datum izvršnosti odluke,
5. napomenu da li je kazna plaćena.
za zabranu ulaska i boravka:
1. tijelo koje je donijelo odluku o protjerivanju,
2. vrsta odluke,
3. broj i datum donošenja odluke,
4. vrijeme zabrane,
5. datum izvršnosti odluke,
6. datum početka i završetka trajanja zabrane,
7. serijski broj naljepnice,
8. datum poništenja.
za smještaj u Centar:
1. broj rješenja o smještaju,
2. broj i vrsta odluke iz članka 50. ovoga Pravilnika,
3. datum i vrijeme prihvata,
4. podatke o zdravstvenom stanju,
5. podatke o novčanim sredstvima,
6. podatke o obavljenim razgovorima,
7. datum i vrijeme otpusta iz Centra.
8. opis odjeće i obuće,
9. osobni opis stranca,
10. posebna obilježja stranca.

Članak 80.

Zbirka podataka o putnim ispravama za stranca sadrži:
1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
2. naziv tijela,
3. vrstu, broj, mjesto i datum izdavanja, rok valjanosti putne isprave,
4. razlog izdavanja.

Članak 81.

Zbirka podataka o privremeno zadržanim stranim putnim ispravama sadrži:
1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,
2. naziv tijela,
3. datum,
4. vrstu, broj, datum, mjesto izdavanja i rok važenja putne isprave,
5. razlog zadržavanja,
6. broj i datum potvrde,
7. datum vraćanja.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 82.

Obrasci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
Ministar nadležan za unutarnje poslove utvrđuje cijenu obrazaca iz stavka 1. ovog članka.

Članak 83.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te o načinu postupanja prema strancima (»Narodne novine« broj 202/03, 10/05 i 19/05).

Članak 84.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 59. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i odredbi članka 11. stavka 2. i članka 70., 71. i 72. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku bazu podataka o vizama, koje stupaju na snagu danom uspostave Hrvatske baze podataka o vizama.

Broj: 511-01-52-17590/08
Zagreb, 27. ožujka 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.