Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila

NN 36/2008 (29.3.2008.), Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1223

Na temelju članka 100. Zakona o azilu (»Narodne novine« broj 79/07.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA I ZBIRKAMA PODATAKA U POSTUPKU AZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i izgled obrasca zahtjeva za azil, osobne iskaznice azilanta, iskaznice tražitelja azila, iskaznice stranca pod privremenom zaštitom, iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom, putne isprave azilanta, dozvole za preseljenje stranca pod privremenom zaštitom iz jedne države u drugu, sadržaj potvrde o izraženoj namjeri za podnošenje zahtjeva za azil, potvrde o smještaju, potvrde kojom se vlasti treće zemlje obavještavaju da zahtjev za azil nije suštinski razmatran, kao i način vođenja zbirki podataka o tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom, zbirki podataka o izdanim putnim i drugim ispravama, zbirki podataka o uzetim otiscima prstiju i fotografiranju tražitelja azila i stranaca pod privremenom zaštitom te zbirki podataka o privremeno zadržanim putnim i drugim ispravama.

Članak 2.

Obrazac zahtjeva za azil može se prevesti na jezik kojeg tražitelj azila razumije.
Obrazac zahtjeva za azil popunjava se na jeziku na koji je preveden.
Obrazac osobne iskaznice za azilanta, iskaznice stranca pod privremenom zaštitom, iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom, zahtjeva za izdavanje-zamjenu osobne iskaznice za azilanta, potvrda o podnijetom zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice za azilanta/iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom, obrazac zahtjeva za izdavanje-zamjenu-produženje putne isprave za azilanta te zahtjeva za prijavu-odjavu boravišta, mjesta i adrese stanovanja, su dvojezični, na hrvatskom i engleskom jeziku.
Obrazac putne isprave za azilanta je trojezičan, na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku.

Članak 3.

Podaci u iskaznici za tražitelja azila, iskaznici stranca pod privremenom zaštitom, iskaznici stranca pod supsidijarnom zaštitom, putnoj ispravi za azilanta te osobnoj iskaznici za azilanta popunjavaju se strojno.

II. POTVRDA O IZRAŽENOJ NAMJERI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA AZIL

Članak 4.

Strancu koji izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, u smislu odredbe članka 20. stavka 2. i 3. Zakona o azilu, izdat će se potvrda te će se sastaviti službena bilješka.
Potvrda o izraženoj namjeri za podnošenje zahtjeva za azil sadrži ime i prezime stranca, datum rođenja, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, spol, mjesto, adresu i rok u kojem se stranac dužan javiti u Prihvatilište za tražitelje azila (u daljnjem tekstu: Prihvatilište) radi podnošenja zahtjeva za azil, potpis službene osobe i pečat.

Članak 5.

Službenu bilješku iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika sastavlja policijski službenik policijske uprave/policijske postaje (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).
Službena bilješka sadrži ime i prezime, spol, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, adresu zadnjeg boravišta, podatke o identifikacijskim ispravama koje stranac posjeduje, mjesto, datum i vrijeme ulaska u Republiku Hrvatsku odnosno zatjecanja stranca, način prelaska državne granice, podatke o stvarima i dokumentima koje stranac posjeduje te druge relevantne podatke koji se utvrde u postupku.
Službena bilješka dostavlja se bez odgode Prihvatilištu, a podaci iz službene bilješke unijet će se u zbirke podataka nadležnog tijela.
Strancu koji izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, a ne razumije hrvatski jezik, osigurat će se prevoditelj.
Nakon sastavljanja službene bilješke stranca se upućuje u Prihvatilište.
Ukoliko stranac ne posjeduje novčana sredstva, nadležno tijelo osigurat će mu prijevoz ili troškove prijevoza do Prihvatilišta.

III. ZAHTJEV ZA AZIL

Članak 6.

Zahtjev za azil (obrazac 1) podnosi se osobno i popunjava u nazočnosti službene osobe Prihvatilišta.
Zahtjev za azil može se podnijeti i na zapisnik.

Članak 7.

Strancu koji je izrazio namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i smješten je u Prihvatilište izdat će se potvrda o smještaju.
Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje potvrdu izdaje, datum izdavanja, prezime, ime, spol, datum rođenja, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, datum izražavanja namjere za podnošenje zahtjeva za azil, adresu smještaja, datum smještaja, potpis službene osobe i pečat.
Potvrdom se dokazuje datum od kada je stranac iz stavka 1. ovoga članka smješten u Prihvatilište.

IV. PUTNE I DRUGE ISPRAVE

1. Iskaznica tražitelja azila

Članak 8.

Obrazac iskaznice tražitelja azila (obrazac 2) je višebojan, pravokutnog oblika, veličine I0,5 x 7 cm.
Iskaznicu tražitelja azila izdaje Prihvatilište.
Iskaznica tražitelja azila izdaje se s rokom važenja najduže do dvanaest mjeseci.
U slučaju promjene bilo kojeg podatka na iskaznici tražitelja azila izdaje se nova iskaznica.
U plastičnu foliju iskaznice tražitelja azila preko fotografije, utisnut je zaštitni pečat sačinjen od metalnog pigmenta. Zaštitni pečat sadrži naziv »Republika Hrvatska« i grb Republike Hrvatske.

Članak 9.

Za svaku iskaznicu tražitelja azila koja se izdaje popunjava se karton izdane iskaznice (obrazac 3). Obrazac 3 bijele je boje, veličine 10 x 15 cm.

2. Osobna iskaznica za azilanta i iskaznica stranca pod supsidijarnom zaštitom

Članak 10.

Osobnu iskaznicu za azilanta i iskaznicu stranca pod supsidijarnom zaštitom (obrazac 4) izdaje nadležno tijelo prema mjestu boravišta azilanta odnosno adresi stanovanja stranca pod supsidijamom zaštitom, najkasnije u roku trideset dana od dana podnošenja zahtjeva.
Obrazac iskaznica iz stavka 1. ovoga članka je višebojan, pravokutnog oblika, veličine 8,56 x 5,38 cm i izrađen od polikarbonatnog materijala.
Na poleđini obrasca 4 u rubriku »status stranca« upisuje se, za azilanta »azilant«, a za stranca pod supsidijarnom zaštitom »supsidijarna zaštita«.
Troškove izdavanja iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom i prve osobne iskaznice za azilanta snosi nadležno tijelo.

Članak 11.

U obrazac 4 podatak o spolu se upisuje oznakom »Ž« za ženski spol, a oznakom »M« za muški spol.
Upis podataka u obrazac 4 obavlja se sukladno međunarodnim standardima za strojno čitanje isprava.

Članak 12.

Zahtjev za izdavanje ili zamjenu osobne iskaznice za azilanta i iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom (obrazac 5) bijele je boje, veličine 21 x 29,7 cm.
Prilikom uručenja osobne iskaznice za azilanta odnosno iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom, nadležno tijelo će poništiti iskaznicu tražitelja azila.
Poleđinu obrasca 5 popunjava službena osoba nadležnog tijela.

Članak 13.

Uz zahtjev iz članka 12. ovoga Pravilnika prilažu se dvije fotografije u boji veličine 3,5 x 4,5 cm, preslika akta o odobrenju zaštite i preslika iskaznice tražitelja azila kod prvog podnošenja zahtjeva.
Fotografije moraju biti izrađene na bijelom, sjajnom, tankom foto-papiru, ne smiju biti dotjerivane (retuširane) niti izrađene opremom za samofotografiranje.
Osoba mora biti fotografirana s lica (en face), otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape, marame) i to tako da 70 – 80% visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena.

Članak 14.

Obrazac zahtjeva za tehničku izradu osobne iskaznice za azilanta i iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom (obrazac 6) bijele je boje, veličine 21 x 29,7 cm.

Članak 15.

Za svaku osobnu iskaznicu za azilanta koja se izdaje odnosno zamjenjuje, popunjava se karton izdane osobne iskaznice za azilanta (obrazac 7).
Obrazac 7 bijele je boje, veličine 10 x 21,5 cm.

Članak 16.

Za svaku iskaznicu stranca pod supsidijarnom zaštitom koja se izdaje odnosno zamjenjuje, popunjava se karton izdane iskaznice (obrazac 7A).
Obrazac 7A zelene je boje, veličine 10 x 21,5 cm.

Članak 17.

Nadležno tijelo podnositelju zahtjeva iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje potvrdu o podnijetom zahtjevu koja vrijedi 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom je dužan prilikom uručenja iskaznice vratiti nadležnom tijelu.
Potvrda je sastavni dio obrasca 7 i obrasca 7A i od istog se odvaja perforacijom.

Članak 18.

Podnositelju zahtjeva iz članka 12. stavak 1. ovoga Pravilnika uzima se otisak papilarnih linija kažiprsta desne ruke.
Ako podnositelj zahtjeva nema kažiprsta, uzima se otisak srednjeg prsta ili nekog drugog prsta desne ruke, a ako nema desne ruke uzima se otisak kažiprsta ili drugog prsta lijeve ruke, o čemu se upisuje napomena na poledini obrasca 7 odnosno obrasca 7A.

Članak 19.

Nakon tehničke izrade osobne iskaznice za azilanta i iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom, obrazac 6 čuva nadležno tijelo u registratorima po registarskom broju, jednu godinu od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje iskaznice.
Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka obrazac 6 uništava povjerenstvo koje imenuje ministar unutarnjih poslova.
Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik povjerenstva mora biti policijski službenik koji obavlja poslove suzbijanja kriminaliteta.
O uništenju dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Članak 20.

Osobnu iskaznicu za azilanta i iskaznicu stranca pod supsidijarnom zaštitom, koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svojoj svrsi (istek roka važenja, oštećenje, zamjena zbog promjene osobnih podataka i dr.) nadležno tijelo je dužno poništiti te razlog poništenja evidentirati u informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Poništenje iskaznica iz stavka 1. ovoga članka obavlja se fizičkim bušenjem.

Članak 21.

Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom dužan je bez odgode prijaviti nadležnom tijelu nestanak iskaznice te navesti sve okolnosti gubitka, nestanka ili krađe iskaznice.
Nadležno tijelo azilantu i strancu pod supsidijarnom zaštitom izdaje potvrdu o prijavi gubitka, nestanka ili krađe iskaznice.
Činjenicu nestanka, gubitka ili krađe iskaznice nadležno tijelo evidentirat će u informacijskom sustavu Ministarstva.
Nakon evidentiranja iz stavka 3. ovoga članka nadležno tijelo izdat će azilantu odnosno strancu pod supsidijarnom zaštitom, na njegov trošak drugu iskaznicu.

3. Putna isprava za azilanta

Članak 22.

Zahtjev za izdavanje, zamjenu i produženje putne isprave za azilanta (obrazac 8) bijele je boje, veličine 21 x 29,7 cm.

Članak 23.

Uz zahtjev za izdavanje ili zamjenu putne isprave za azilanta, prilažu se dvije fotografije u boji veličine 3 x 3,5 cm, izrađene na način opisan u članku 13. stavku 2. i 3. ovoga Pravilnika te se daje na uvid osobna iskaznica za azilanta.

Članak 24.

Putnu ispravu za azilanta izdaje nadležno tijelo prema mjestu boravišta azilanta.
Obrazac putne isprave za azilanta (obrazac 9) pravokutnog je oblika, veličine 8,8 x 12,5 cm, svijetloplave boje i sadrži 32 stranice.

Članak 25.

Na postupak nadležnog tijela i azilanta prilikom gubitka, nestanka ili krađe putne isprave za azilanta na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 20. i 21. ovoga Pravilnika.

4. Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom

Članak 26.

Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom izdaje nadležno tijelo, prema mjestu stanovanja stranca.
Obrazac iskaznice stranca pod privremenom zaštitom (obrazac 10) trodijelan je i sadržava 6 stranica. Otvoren dio obrasca 10 ima dimenzije 22,2 x 10,5 cm, a savijen dio obrasca 10 ima dimenzije 7,4 x 10,5 cm.

Članak 27.

Za svaku izdanu iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom, popunjava se karton izdane iskaznice (obrazac 11).
Obrazac 11 bijele je boje, veličine 10 x 15 cm.

5. Prijava/odjava boravišta, mjesta te promjene adrese stanovanja

Članak 28.

Obrazac zahtjeva prijave/odjave boravišta i/ili adrese stanovanja azilanta, tražitelja azila, stranca pod privremenom zaštitom i stranca pod supsidijarnom zaštitom (obrazac 12) bijele je boje, veličine21 x 29,7 cm.
Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom tijelu prema mjestu boravišta odnosno adresi stanovanja, u roku tri dana od dana uručenja rješenja o odobrenju ili produženju zaštite ili od dana promjene boravišta odnosno adrese stanovanja.

Članak 29.

Podnositelju zahtjeva iz članka 28. ovoga Pravilnika nadležno tijelo izdaje potvrdu.
Potvrda sadrži: ime i prezime tražitelja azila/azilanta/stranca pod supsidijarnom zaštitom/stranca pod privremenom zaštitom, mjesto i država rođenja, vrsta i broj isprave o identitetu, datum prijave odnosno odjave, potpis službene osobe i pečat.
Potvrda se izdaje temeljem stanja u zbirkama podataka Ministarstva.

6. Dozvola za preseljenje stranca pod privremenom zaštitom iz jedne države u drugu

Članak 30.

Zahtjev za preseljenje stranca pod privremenom zaštitom iz jedne države u drugu sadrži ime i prezime, spol, mjesto, datum i državu rođenja, državljanstvo, adresu zadnjeg boravišta stranca, podatke o identifikacijskim ispravama koje stranac posjeduje, o bračnom statusu i obiteljskim odnosima, o dokumentima kojima se potvrđuju obiteljske veze, o izdanim vizama, o odobrenim boravcima te postupcima u tijeku.

Članak 31.

Obrazac dozvole za preseljenje stranca pod privremenom zaštitom iz jedne države u drugu (obrazac 13) bijele je boje, veličine 21 x 29,7 cm.

7. Potvrda kojom se vlasti treće zemlje obavještavaju da zahtjev za azil nije suštinski razmatran

Članak 32.

Potvrda kojom se vlasti treće zemlje obavještavaju da zahtjev za azil nije suštinski razmotren sadrži ime i prezime, spol, mjesto, datum i državu rodenja, državljanstvo, adresu zadnjeg boravišta, podatke o identifikacijskim ispravama koje stranac posjeduje, mjesto, datum i vrijeme ulaska u Republiku Hrvatsku odnosno zatjecanja stranca, način prelaska državne granice, podatke koji ukazuju da je u Republiku Hrvatsku došao iz sigurne treće zemlje te druge relevantne podatke koji se utvrde u postupku.
Potvrdu izdaje ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za donošenje odluka povodom podnijetih zahtjeva za azil.
Postupak vraćanja stranca u sigurnu treću zemlju obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za nezakonite migracije.

V. ZBIRKE PODATAKA

Članak 33.

Nadležno tijelo vodi zbirke podataka o:
1. strancima koji su izrazili namjeru za podnošenje zahtjeva za azil,
2. azilantima,
3. strancima pod privremenom zaštitom,
4. strancima pod supsidijarnom zaštitom,
5. putnim ispravama za azilanta,
6. osobnim iskaznicama za azilanta,
7. iskaznicama stranaca pod privremenom zaštitom,
8. iskaznicama stranaca pod supsidijarnom zaštitom,
9. prijavi/odjavi boravišta i/ili adrese stanovanja azilanta, te prijavi/odjavi mjesta i/ili adrese stanovanja tražitelja azila, stranaca pod privremenom zaštitom i stranca pod supsidijarnom zaštitom,
10. uzetim otiscima prstiju i fotografiranju stranaca pod privremenom zaštitom,
11. izdanim dozvolama za preseljenje stranca pod privremenom zaštitom iz jedne države u drugu.

Članak 34.

Prihvatilište vodi zbirke podataka o:
1. tražiteljima azila,
2. izdanim iskaznicama za tražitelje azila,
3. o uzetim otiscima prstiju i fotografiranju tražitelja azila.

Članak 35.

Zbirke podataka iz članka 33. stavka 1. točke 1. do 9. i točke 11. te članka 34. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika vode se na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a podaci sadržani u tim zbirkama čuvaju se petnaest godina od dana unosa.
Zbirke podataka iz stavka 1. ovoga članka mogu se voditi i u registrima ili u obliku kartoteke.
Zbirke podataka iz članka 33. stavka 1. točke 10. i članka 34. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika mogu se voditi u obliku kartoteke u plastičnim, prozirnim folijama ili u elektronskom obliku, a podaci sadržani u tim zbirkama čuvaju se petnaest godina.
Kartoteka se vodi po abecednom redu i po godinama.

Članak 36.

Zbirka podataka o strancima koji su izrazili namjeru za podnošenje zahtjeva za azil sadrži:
1. prezime i ime stranca te spol,
2. datum, mjesto i država rođenja,
3. državljanstvo,
4. podatke o identifikacijskoj ispravi koju stranac posjeduje,
5. mjesto i vrijeme ulaska stranaca u Republiku Hrvatsku odnosno zaticanja,
6. podatke o zatečenim odnosno oduzetim stvarima i dokumentima,
7. rok za prijavu u Prihvatilište,
8. način upućivanja u Prihvatilište (preprata, javni prijevoz i sl.)
9. prostor za napomenu.

Članak 37.

Zbirka podataka o tražiteljima azila sadrži:
1. prezime i ime tražitelja azila,
2. spol,
3. prezime i ime oca ili majke,
4. datum, mjesto i državu rođenja,
5. državljanstvo,
6. bračno stanje,
7. podatke o članovima uže obitelji u Republici Hrvatskoj,
8. podatke o upravnom postupku,
9. zanimanje,
10. stručnu spremu,
11. znanje jezika,
12. podatke o putnim ili drugim ispravama,
13. podatke o plemenskoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti,
14. datum, mjesto i način ulaska u Republiku Hrvatsku,
15. mjesto i adresu stanovanja,
16. podatke o izdanoj iskaznici tražitelja azila,
17. podatke o ograničenju kretanja,
18. podatke o roku za napuštanje Republike Hrvatske,
19. prostor za napomenu.

Članak 38.

Zbirka podataka o azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom, pored podataka iz članka 37. stavka 1. točke 1. do 12. ovoga Pravilnika sadrži:
1. boravište azilanta odnosno mjesto i adresu stanovanja stranca pod supsidijarnom zaštitom,
2. podatke o izdanoj osobnoj iskaznici za azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom,
3. podatke o prestanku ili poništenju azila odnosno supsidijarne zaštite,
4. prostor za napomenu.

Članak 39.

Zbirka podataka o strancima pod privremenom zaštitom, pored podataka iz članka 37. stavka 1. točke 1. do 15. ovoga Pravilnika sadrži:
1. podatke o izdanoj iskaznici stranca pod privremenom zaštitom,
2. podatke o prestanku zaštite,
3. podatke o roku za napuštanje Republike Hrvatske,
4. podataka o izdanim dozvolama za preseljenje stranca pod privremenom zaštitom iz jedne države u drugu,
5. prostor za napomenu.

Članak 40.

Zbirka podataka o putnim ispravama za azilante sadrži:
1. prezime i ime azilanta,
2. datum, mjesto i državu rođenja,
3. državljanstvo,
4. datum izdavanja,
5. serijski broj isprave,
6. rok važenja,
7. naziv nadležnog tijela koje ispravu izdaje,
8. datum uručenja,
9. podatke o poništenju,
10. podatke o zahtjevu za izdavanje,
11. podatke o privremenom oduzimanju,
12. prostor za napomenu.

Članak 41.

Zbirka podataka o osobnim iskaznicama azilanta te iskaznicama stranca pod supsidijarnom zaštitom, pored podataka iz članka 40. stavka 1. točke 1. do 10. ovoga Pravilnika sadrži:
– boravište azilanta odnosno mjesto i adresu stanovanja stranca pod supsidijarnom zaštitom.

Članak 42.

Zbirka podataka o iskaznicama stranaca pod privremenom zaštitom i iskaznicama tražitelja azila, pored podataka iz članka 40. stavka 1. točke 1. do 9.ovoga Pravilnika sadrži:
– mjesto i adresu stanovanja.

Članak 43.

Zbirka podataka o prijavi/odjavi boravišta i/ili adrese stanovanja, azilanta, tražitelja azila, stranca pod privremenom zaštitom i stranca pod supsidijarnom zaštitom sadrži:
1. prezime i ime,
2. datum, mjesto i državu rođenja,
3. državljanstvo,
4. vrstu i broj putne ili druge isprave o identitetu,
5. datum i mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku,
6. prethodno prijavljeno boravište/mjesto/adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj,
7. sadašnje boravište/mjesto/adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj,
8. datum prijave i odjave,
9. prostor za napomenu.

Članak 44.

Zbirka podataka o uzetim otiscima prstiju tražitelja azila i stranaca pod privremenom zaštitom sadrži obrazac »Europskog slanja otisaka prstiju« i obrazac »Popratni dokument uz europsko slanje otisaka prstiju«.
Obrasci iz stavka 1. ovoga članka vode se na način i po postupku za uzimanje otisaka papilarnih linija državljana Republike Hrvatske i stranih državljana.
Portretna fotografija je sastavni dio obrasca »Popratni dokument uz europsko slanje otisaka prstiju«, a sadrži naziv ustrojstvene jedinice u kojoj je osoba fotografirana, broj fotografije i datum fotografiranja.

Članak 45.

Zbirka podataka o privremeno zadržanim putnim i drugim ispravama tražitelja azila sadrži:
1. prezime i ime tražitelja azila,
2. spol,
3. datum, mjesto i državu rođenja,
4. državljanstvo,
5. naziv i broj putne ili druge isprave koja se zadržava,
6. datum oduzimanja,
7. prostor za napomenu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Obrasci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 7A., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
Obrasci iz stavka 1. ovoga članka, osim obrasca 9., besplatni su za korisnika, ukoliko ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.
Rješenje o cijeni putne isprave za azilanta, osobne iskaznice za azilanta odnosno iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom donosi ministar unutarnjih poslova.

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom (»Narodne novine« broj 76/04.).

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 5I1-01-5 2-17223 -08
Zagreb, 26. ožujka 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.