Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave, stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2008. godinu

NN 36/2008 (29.3.2008.), Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave, stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2008. godinu

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

1229

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05 i 107/07), i članka 34.b. Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 77/07), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, Središnji državni ured za upravu donio je dana 20. ožujka 2008. godine

PLAN PRIJAMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, STRUČNE SLUZBE I UREDE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU

I.

Plan prijama u državnu službu donosi se za ministarstva, središnje državne urede, državne upravne organizacije, urede državne uprave u županijama, te stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske, osim za ministarstva koja su ustrojena odnosno promijenila djelokrug sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine“, broj 5/08).
Plan prijama u državnu službu utvrđuje se za 2008. godinu (kratkoročni plan).
Plan prijama utvrđuje se na temelju pisanih prijedloga tijela iz stavka 1. ove točke i uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.
Za ministarstva koja nisu obuhvaćena Planom prijama, ovaj Ured donijet će Dopunu Plana prijama nakon što dostave prijedloge usklađene s novim uredbama o unutarnjem ustrojstvu i pravilnicima o unutarnjem redu.

II.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja, internog oglasa ili premještajem.
Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Tijela iz točke I. ovoga Plana popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu. u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu i osiguranim financijskim sredstvima.

III.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, popunjenost radnih mjesta pripadnicima nacionalnih manjina, popunjenost radnih mjesta osobama s invaliditetom, potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme, potreban broj vježbenika i potreban broj državnih službenika na određeno vrijeme, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka I. obuhvaća prikaz ukupnog broja zaposlenih državnih službenika i namještenika u tijelima, a planira se potreban broj državnih službenika.

IV.

Prilikom popunjavanja radnih mjesta, tijela državne uprave dužna su provoditi odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o sustavu državne uprave, kojima je regulirano osiguravanje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave.
Tijekom 2008. godine planira se ukupno 158 radnih mjesta za pripadnike nacionalnih manjina u središnjim tijelima državne uprave i 44 radnih mjesta u uredima državne uprave u županijama. Radna mjesta koja će biti popunjena pripadnicima nacionalnih manjina uključena su u ukupni broj planiranih potreba za popunjavanjem radnih mjesta.

V.

Prilikom popunjavanja radnih mjesta, tijela državne uprave dužna su voditi računa o zapošljavanju osoba s invaliditetom, sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te u tu svrhu odrediti primjerena radna mjesta i uvjete rada.
Prema podacima o broju zaposlenih osoba s invaliditetom, u tijelima državne uprave potrebno je do 31. prosinca 2008. godine zaposliti ukupno 128 osoba s invaliditetom radi ispunjavanja dužnosti zapošljavanja najmanje jedne osobe s invaliditetom na svakih 42 zaposlenih. Radna mjesta koja će biti popunjena osobama s invaliditetom uključena su u ukupni broj planiranih potreba za popunjavanjem radnih mjesta.

VI.

Osobe iz točke IV. i V. ovoga Plana, kao i sve druge osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom zakonu, dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

VII.

Središnji državni ured za upravu revidirat će, u suradnji s jedinicama za službeničke odnose u tijelima iz točke I. Plana prijama, planirane potrebe popunjavanja radnih mjesta u svrhu utvrđivanja potreba izmjena i dopuna usvojenog Plana prijama u državnu službu.
Revizija potreba popunjavanja radnih mjesta vršit će se, u pravilu, jednom u godini ili ukoliko se utvrdi da tijela iz točke I. ovoga Plana ne provode postupke popunjavanja radnih mjesta.
Središnji državni ured za upravu može, po reviziji Plana ili izvan rokova navedenih u stavku I. ove točke, izmijeniti ili dopuniti ovaj Plan i na obrazloženi zahtjev tijela iz točke I.

VIII.

Plan prijama u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske u 2008. godini primjenjuje se od dana donošenja.

Klasa: 112-01/07-01/999
Urbroj: 515-06-01/01-08-95
Zagreb, 20. ožujka 2008.

Državni tajnik
Antun Palarić, v. r.
 

PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U 2008. GODINI
 

 

Naziv državnog tijela

Stanje popunjenosti radnih mjesta

Stanje popunjenosti radnih mjesta pripadnicima nac. manjina

Stanje popunjenosti radnih mjesta osobama s invaliditetom

Planirani broj državnih službenika na neodređeno vrijeme

Potreban broj pripadnika nacionalnih manjina

Potreban broj osoba s invaliditetom

Potreban broj državnih službenika na određeno vrijeme

Izvanredan prijam

Redovan prijam (vježbenici)

 

 

1

2

3

4a

4b

5

6

7

Ministarstva

1.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

1523

20

30

30

30

10

6

58

2.

Ministarstvo financija

7922

254

226

626

291

13

0

145

3.

Ministarstvo obrane

1223

13

49

76

88

11

0

0

4.

Ministarstvo unutarnjih poslova

 

1161

473

237

1548

50

20

208

5.

Ministarstvo pravosuđa

3040

99

44

116

29

41

31

26

6.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

244

7

0

71

16

0

5

10

7.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

550

17

1

113

9

10

12

15

8.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

315

8

3

44

16

1

1

19

9.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

296

9

2

17

0

 

5

12

10.

Ministarstvo kulture

472

10

8

20

0

3

2

5

11.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

206

6

5

21

7

1

0

0

Središnji državni uredi

1.

SDU za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

48

1

0

4

3

2

1

5

2.

SDU za e-Hrvatsku

21

0

0

4

1

 

0

0

3.

SDU za upravljanje državnom imovinom

46

0

0

10

0

0

1

0

4.

SDU za upravu

102

1

3

10

2

2

0

5

Državne upravne organizacije

1.

Državna geodetska uprava

1114

61

31

64

44

0

0

161

2.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

671

20

19

70

20

0

0

2

3.

Državni hidrometeorološki zavod

409

27

1

5

16

 

8

3

4.

Državni inspektorat

870

26

6

53

42

5

14

0

5.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

99

6

0

18

11

2

2

0

6.

Državni zavod za mjeriteljstvo

108

0

0

17

1

 

2

0

7.

Državni zavod za nuklearnu sigurnost

12

0

0

5

0

0

0

0

8.

Državni zavod za statistiku

412

25

6

32

10

7

6

4

9.

Državni zavod za zaštitu od zračenja

8

0

0

3

1

0

0

3

Uredi državne uprave u

1.

Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

131

22

7

2

7

0

0

0

2.

Brodsko-posavskoj županiji

167

7

11

4

1

0

0

0

3.

Dubrovačko-neretvanskoj županiji

183

5

2

7

2

0

2

2

4.

Istarskoj županiji

219

26

1

8

11

2

0

2

5.

Karlovačkoj županiji

159

15

0

1

8

4

3

1

6.

Koprivničko-križevačkoj županiji

117

3

5

2

4

0

0

6

7.

Krapinsko-zagorskoj županiji

137

3

3

8

4

0

0

0

8.

Ličko-senjskoj županiji

100

3

4

4

2

10

0

4

9.

Međimurskoj županiji

97

0

3

2

3

3

0

0

10.

Osječko-baranjskoj županiji

321

27

17

3

6

2

0

4

11.

Požeško-slavonskoj županiji

97

9

10

5

0

0

0

3

12.

Primorsko-goranskoj županiji

269

15

3

13

14

9

4

4

13.

Sisačko-moslavačkoj županiji

184

15

2

4

2

1

0

0

14.

Splitsko-dalmatinskoj županiji

487

13

19

17

0

0

0

10

15.

Šibensko-kninskoj županiji

122

7

3

3

4

2

2

6

16.

Varaždinskoj županiji

170

2

6

6

7

0

0

0

17.

Virovitičko-podravskoj županiji

97

8

8

3

2

0

0

9

18.

Vukovarsko-srijemskoj županiji

215

34

4

6

9

7

1

7

19.

Zadarskoj županiji

171

3

5

8

2

1

0

0

20.

Zagrebačkoj županiji

261

2

16

9

7

3

0

0

Tajništvo i uredi Vlade Republike Hrvatske

1.

Vlada RH – Tajništvo

49

1

0

4

2

1

1

0

2.

Ured predsjednika Vlade

8

0

0

3

1

0

0

0

3.

Ured za ljudska prava

7

1

0

2

0

0

0

0

4.

Ured za nacionalne manjine

4

1

0

3

1

1

0

0

5.

Ured za odnose s javnošću

15

1

0

1

5

0

0

0

6.

Ured za opće poslove Vlade i Sabora

352

16

0

5

0

0

0

0

7.

Ured za protokol

3

0

0

0

2

0

0

0

8.

Ured za ravnopravnost spolova

5

0

0

1

0

0

0

0

9.

Ured za socijalno partnerstvo

6

0

0

2

2

0

0

2

10.

Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

6

0

0

4

0

0

0

0

11.

Ured za udruge

7

0

0

3

1

0

0

0

12.

Ured za unutarnju reviziju

8

0

0

1

0

0

0

1

13.

Ured za zakonodavstvo

10

0

0

5

0

0

0

0

14.

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

12

0

0

1

0

0

0

0

15.

Stručna služba savjeta za nacionalne manjine

2

1

0

2

0

0

0

0

16.

HIDRA

35

3

1

4

0

0

0

0

UKUPNO

23944

2014

1037

1822

2294

204

129

742

SVEUKUPNO

23944

2014

1037

4116

204

129

742

Napomene:
1. Stanje popunjenosti radnih mjesta u kolonama 1 – 3 prikazuje ukupan broj državnih službenika i namještenika zaposlenih na određeno i neodređeno vrijeme. Broj zaposlenih u Ministarstvu obrane ne obuhvaća službenike i namještenike OSRH, te službenike i namještenike koji su u postupku preuzimanja u trgovačko društvo »Pleter«.
2. Na temelju odredbe čl. 7. točke 13. Zakona o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine« 108/96), podaci o broju zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova predstavljaju državnu tajnu, te se stoga ne objavljuju u ovom Planu.
3. U kolonama 4a i 4b planira se samo potreban broj državnih službenika, s obzirom da se na namještenike ne primjenjuju odredbe Zakona o državnim službenicima.
4. Planirani broj pripadnika nacionalnih manjina i osoba s invaliditetom u kolonama 5 i 6 uključen je u ukupan broj potreba zapošljavanja iskazan u rubrikama 4a i 4b.
5. Podaci o potrebnom broju osoba s invaliditetom u koloni 6 prikazuju broj osoba s invaliditetom koje bi trebalo zaposliti do 31. 12. 2008. sukladno odredbi čl. 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« br. 143/02 i 33/05), kako bi se ostvarila zastupljenost najmanje jedne osobe s invaliditetom na svakih 42 zaposlena.