Odluka o osnivanju Nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, Nacionalnog centra za analizu novčanica i Nacionalnog centra za analizu kovanog novca

NN 37/2008 (31.3.2008.), Odluka o osnivanju Nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, Nacionalnog centra za analizu novčanica i Nacionalnog centra za analizu kovanog novca

HRVATSKA NARODNA BANKA

1248

U skladu s obvezama preuzetim iz Međunarodne konvencije o sprečavanju krivotvorenja novca (Ženeva, 20. travnja 1929.), koje je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991., u provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 12. srpnja 2007. (klasa: 910-04/00-03/06, urbroj: 5030109-07-20), na temelju članka 24. i 39. stavka (2) pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001. i 135/2006.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG CENTRA ZA BORBU PROTIV KRIVOTVORENJA, NACIONALNOG CENTRA ZA ANALIZU NOVČANICA I NACIONALNOG CENTRA ZA ANALIZU KOVANOG NOVCA

Članak 1.

OSNIVANJE I SVRHA

1. Osnivaju se u Hrvatskoj narodnoj banci Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja (NCBK), Nacionalni centar za analizu novčanica (NCAN) i Nacionalni centar za analizu kovanog novca (NCAK).
2. Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja, Nacionalni centar za analizu novčanica i Nacionalni centar za analizu kovanog novca osnivaju se u svrhu poduzimanja i provođenja mjera za sprečavanje krivotvorenja i otkrivanje krivotvorina na državnoj razini te u svrhu suradnje s ovlaštenim institucijama u zemlji i inozemstvu na sprečavanju krivotvorenja i otkrivanju krivotvorina.

Članak 2.

NADLEŽNOST NACIONALNOG CENTRA ZA BORBU PROTIV KRIVOTVORENJA

1. Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja nadležan je za prikupljanje svih statističkih i tehničkih informacija o krivotvorinama, klasificiranje krivotvorina, kao i formiranje sustava za praćenje registriranih krivotvorina pomoću središnje baze podataka te za stavljanje podataka na raspolaganje ovlaštenim korisnicima.
2. Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja određuje sve statističke i tehničke informacije o krivotvorinama od kojih se sastoji sustav za praćenje krivotvorina, uključujući detaljan sadržaj baze podataka koja obuhvaća podatke o zapljenama i detektiranim krivotvorinama sa slikovnim prikazom krivotvorina, funkcije nužne za upravljanje sustavom, mrežu i komunikacije te sigurnosne aspekte.
3. Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja dužan je utvrditi sadržaj i izgled izvještaja o krivotvorenim novčanicama i krivotvorenome kovanom novcu. Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja nadležan je za pripremu i priopćavanje informacija o pojavi krivotvorina, u čemu surađuje s nadležnim institucijama u zemlji i inozemstvu.
4. Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja nadležan je za pripremu prijedloga sporazuma s ovlaštenim institucijama u zemlji i inozemstvu o suradnji u području sprečavanja krivotvorenja i otkrivanja krivotvorina te za suradnju s proizvođačima uređaja za utvrđivanje autentičnosti novčanica.
5. Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja organizira i provodi osposobljavanje zaposlenika financijskih institucija, te svih ostalih zainteresiranih sudionika koji rukuju novčanicama i kovanim novcem, radi sprečavanja krivotvorenja i otkrivanja krivotvorina.
6. Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja dužan je poduzimati, u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi, sve nužne i ostvarive mjere kako bi se osiguralo da ne dođe do povrede autorskog prava nad dizajnom novčanica.

Članak 3.

NADLEŽNOST NACIONALNOG CENTRA ZA ANALIZU NOVČANICA

1. Nacionalni centar za analizu novčanica nadležan je za analizu svih sumnjivih primjeraka novčanica i za izradu izvještaja o pojavi krivotvorenih novčanica.
2. Nacionalni centar za analizu novčanica pohranjuje sve primjerke registriranih krivotvorenih novčanica.

Članak 4.

NADLEŽNOST NACIONALNOG CENTRA ZA ANALIZU KOVANOG NOVCA

1. Nacionalni centar za analizu kovanog novca nadležan je za analizu svih sumnjivih primjeraka kovanog novca i za izradu izvještaja o pojavi krivotvorenoga kovanog novca.
2. Nacionalni centar za analizu kovanog novca pohranjuje sve primjerke registriranih krivotvorina kovanog novca.
3. Nacionalni centar za analizu kovanog novca nadležan je izvršiti analizu svih medalja i žetona koji nalikuju optjecajnomu kovanom novcu te utvrditi okolnosti kad se dopuštaju odnosno zabranjuju izrada i prodaja te uvoz i distribucija medalja i žetona u svrhu prodaje ili u neke druge komercijalne svrhe, radi zaštite važećega optjecajnoga kovanog novca.

Članak 5.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2009.

O. br. 191-020/03-08/ŽR
Zagreb, 20. ožujka 2008.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.