Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom

NN 38/2008 (2.4.2008.), Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1306

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 9., Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04 i 111/06), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU GRAĐEVNIM OTPADOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način gospodarenja građevnim otpadom koji nastaje građenjem prema posebnom zakonu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na:
– gospodarenje građevnim otpadom koji sadrži azbest,
– iskope kojima se gospodari prema posebnim propisima koji uređuju gospodarenje mineralnim sirovinama.

Članak 3.

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.
2. Posjednik građevnog otpada je:
– vlasnik građevine,
– investitor,
– izvođač kojem je vlasnik građevine odnosno investitor na temelju valjanog pravnog posla prenio pravo raspolaganja odnosno posjedništva nad građevnim otpadom,
– treća osoba kojoj je vlasnik građevine odnosno investitor na temelju valjanog pravnog posla prenio pravo raspolaganja odnosno posjedništva nad građevnim otpadom.
3. Investitor je pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina.
4. Izvođač je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini sukladno posebnom zakonu prilikom čega nastaje građevni otpad.
5. Ovlaštena osoba je svaka pravna i fizička osoba-obrtnik koja temeljem Zakona o otpadu posjeduje dozvolu za gospodarenje građevnim otpadom i ovlaštenik je koncesije za gospodarenje građevnim otpadom.
6. Uređaj je samostalni uređaj ili sklop međusobno povezanih uređaja koji mogu biti mobilni ili stacionarni, a kojima je moguće gospodariti građevnim otpadom na mjestu nastanka – na gradilištu i/ili u reciklažnom dvorištu za građevni otpad odnosno u građevini za gospodarenje otpadom.
7. Reciklažno dvorište za građevni otpad (u daljnjem tekstu: reciklažno dvorište) je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.

II. GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM

Članak 4.

Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada.

Članak 5.

(1) Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene.
(2) Posjednik građevnog otpada dužan je snositi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom.

Članak 6.

(1) Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada.
(2) Odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada posjednik građevnog otpada mora povjeriti ovlaštenoj osobi.
(3) Ovlaštena osoba obavlja djelatnost gospodarenja građevnim otpadom u reciklažnim dvorištima na stacionarnim uređajima za oporabu, odnosno na gradilištu gdje nastaje građevni otpad pomoću mobilnog uređaja.
(4) Posjednik građevnog otpada koji je izvođač može na gradilištu na kojem nastaje građevni otpad taj otpad i oporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće dozvole za gospodarenje otpadom.

Članak 7.

(1) Posjednik građevnog otpada može obavljati oporabu građevnog otpada na mjestu nastanka u uređajima za materijalnu oporabu otpada. Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom.
(2) Ovlaštena osoba može obavljati oporabu građevnog otpada u uređajima za materijalnu i/ili energetsku oporabu otpada. Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom.
(3) Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada.

Članak 8.

Građevni proizvod nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom.

Članak 9.

(1) Odlaganje građevnog otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno i/ili energetski oporabiti i ponovno uporabiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika kao i u slučaju kad građevni otpad nastaje uklanjanjem bespravno izgrađenih građevina ili njihovih dijelova u provedbi inspekcijskog rješenja.
(2) Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Članak 10.

Svaka pravna i fizička osoba-obrtnik koja ima dozvolu odnosno koncesiju prema Zakonu o otpadu za pojedinu ili više djelatnosti gospodarenja otpadom ukoliko prilikom obavljanja djelatnosti gospodari građevnim otpadom dužna je voditi očevidnike o nastanku i tijeku građevnog otpada te prijavljivati nadležnim tijelima podatke o tom otpadu sukladno posebnim propisima.

Članak 11.

(1) Županije i Grad Zagreb dužni su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odrediti lokacije za gospodarenje građevnim otpadom na svojem području.
(2) Grad Zagreb i jedinice lokalne samouprave dužni su putem reciklažnih dvorišta osigurati preuzimanje građevnog otpada sa svojeg područja.

Članak 12.

Svaka pravna i fizička osoba-obrtnik odnosno ovlaštena osoba, koja na bilo koji način prema ovom Pravilniku gospodari građevnim otpadom dužna je gospodarenje građevnim otpadom uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2008. godine.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:351-01/08-04/5
Urbroj: 531-08-3-08-1
Zagreb, 28. ožujka 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. inž. arh., v. r.