Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN 38/2008 (2.4.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1311

Na temelju članka 1021. stavak 3. alineja 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04 i 76/07) i članka 51. stavak 1. alineja 2. Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet (»Narodne novine«, br. 48/04 i 51/04) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Članak 1.

(1) U Pravilniku o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« br. 127/05) u članku 2. stavku 1. točki 9., iza alineje 8. dodaju se alineje 9. i 10. koje glase:
»– Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obraštanja brodova, 2001. (AFS),
– Torremolinos protokol iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. (Torremolinos protokol).«
(2) Iza točke 21. dodaju se točke 22. i 23. koje glase:
»22. ribarski brod je svaki brod namijenjen i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića iz mora ili sa morskog dna u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti.
23. ZERP je zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske kako je uspostavljen Odlukom o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (»Narodne novine« 157/03, 77/04, 138/06, 31/08)«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. iza točke 6. dodaju se točke 7., 8. i 9. koje glase:
»7. obavljanje inspekcijskih pregleda pod nadzorom starijeg inspektora. Broj inspekcijskih pregleda pod nadzorom starijeg inspektora za pojedina radna mjesta definiran je u sustavu upravljanja kvalitetom;
8. sudjelovanje na seminarima za nove PSC inspektore Pariškog memoranduma;
9. sudjelovanje na obnovnim seminarima za PSC inspektore Pariškog memoranduma.«

Članak 3.

(1) U članku 14. stavku 3. točki 1., alineja 5. mijenja se i glasi:
»– označene, odnosno uređene plovne putove.«
(2) Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Inspekcijski pregledi, posebno pregledi stranih brodova, mogu se planirati uključivanjem u tim inspektora iz više lučkih kapetanija.«

Članak 4.

U članku 22. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Inspektor je ovlašten zapovjednika ili člana posade pomorskog objekta, podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja (alkometar i dr.), umjerenih prema propisima o mjerilima i mjeriteljskim uvjetima, ili ga uputiti na stručni pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake alkoholne poremećenosti odnosno nalazi li se pod utjecajem droga ili psihoaktivnih lijekova.«

Članak 5.

U članku 25. stavku 1. iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:
»9. Zabraniti brodu daljnju plovidbu, odnosno ukrcavanje, iskrcavanje ili prekrcavanje tereta vlastitim uređajima za obavljanje tih radnji.
10. Onemogućiti plovidbu plovnog objekta, odnosno ukrcavanje, iskrcavanje ili prekrcavanje tereta vlastitim uređajima za obavljanje tih radnji, pečaćenjem ili na drugi pogodan način.«

Članak 6.

Iza članka 25. dodaju se članci 25.a i 25.b koji glase:

»Članak 25.a

(1) Ako zapovjednik isplovi, odnosno postupi suprotno izdanom rješenju o zabrani isplovljenja ili započne ukrcaj, iskrcaj ili prekrcaj tereta vlastitim uređajima za obavljanje tih radnji suprotno izdanom rješenju o zabrani korištenja uređaja i opreme, inspektor je ovlašten donijeti zaključak o izvršenju rješenja.
(2) Rješenje se može izvršiti pečaćenjem ili na drugi pogodan način.
(3) Pečaćenje iz stavka 2. ovog članka izvršit će se na način definiran u Dodatku XXII. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(4) Drugi načini kojima inspektor može onemogućiti plovidbu plovnog objekta, odnosno ukrcavanje, iskrcavanje ili prekrcavanje tereta vlastitim uređajima za obavljanje tih radnji, mogu uključiti upotrebu:
– lokota
– hladnog pečatnog voska sa špagom (jamstvenik)
– samoljepljive trake sa znakom i nazivom Ministarstva.

Članak 25.b

(1) Inspektor je dužan, prilikom ulaska u zatvorene prostore na brodu primijeniti radnu uputu za ulazak u zatvorene prostore propisanu u okviru sustava upravljanja kvalitetom.
(2) Inspektor je dužan, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora na pomorskom objektu, nositi zaštitnu odjeću, obuću i druga osobna zaštitna sredstva definirana posebnim propisom.«

Članak 7.

U članku 27. stavku 1. riječi: »u glavama VI-1, VI-2 i VI-3« zamjenjuju se riječima »u glavama VI-1, VI-2, VI-3, VI-5, VI-6 i VI-7«.

Članak 8.

U članku 28. stavku 1. iza točke 13. dodaju se točke 14. i 15. koje glase:
»14. brodovi sa kojih je odaslan lažni poziv za pomoć ili je neovlašteno korištena radiopostaja.
15. brodovi koji plove izvan dozvoljenog područja plovidbe«

Članak 9.

U članku 32. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Inspektor će o obavljenom ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja, a radi utvrđivanja prisustva u organizmu alkohola, sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.«

Članak 10.

U članku 46. stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi:
»6. Lista kompanija koje imaju 30% ili više zaustavljanja u odnosu na ukupni broj brodova u međunarodnoj plovidbi upisanih u hrvatski upisnik kojima upravljaju, u prethodnom razdoblju od tri godine.«

Članak 11.

U članku 48. stavku 5. riječi: »ribarskim brodovima,« brišu se.

Članak 12.

U članku 53. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
»(4) Inspektor može brodu za koji se utvrdi da je prekršio odredbe Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sustava protiv obraštanja brodova izreći mjeru odbijanja uplovljenja u luke u Republici Hrvatskoj dok se nedostatak ne otkloni.
(5) O izricanju mjere iz stavka 4. ovog članka inspektor će pisanim putem izravno izvijestiti državu zastave broda uz pisanu obavijest državi zastave broda.«

Članak 13.

U članku 55. stavku 3. iza riječi: »ISM Kodeksom.«dodaju se riječi: »Obavijest o odbijanju uplovljenja inspektor sastavlja na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.«

Članak 14.

U članku 56. stavku 2. iza riječi: »putovanja.«dodaju se riječi: »Obavijest se sastavlja na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.«

Članak 15.

U članku 57. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) U slučaju zaprimanja zahtjeva za istragom od strane druge države stranke međunarodne konvencije, a u svezi kršenja odredbi međunarodne konvencije, inspektor će obaviti inspekcijski pregled, te izvješće o istrazi dostaviti stranci koja je zatražila istragu i državi zastave broda.«

Članak 16.

U članku 59. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Inspektor će o obavljenom ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja, a radi utvrđivanja prisustva u organizmu alkohola, sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.«

Članak 17.

Članak 67. mijenja se i glasi:
»Inspekcijskom pregledu u lukama, teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske prije svih podvrgavaju se brodice i jahte za koje postoji dojava, sumnja ili je neposrednim opažanjem utvrđeno da:
– brodica ili jahta nema valjane isprave, zapise i/ili knjige;
– brodica ili jahta ima nedostatke u svezi konstrukcije i opreme;
– je brodica ili jahta prekrcana u odnosu na utvrđenu nosivost ili najveći dopušteni broj osoba/putnika;
– je s brodice ili jahte odaslan lažni poziv za pomoć ili je neovlašteno korištena radiopostaja ili su davani lažni vizualni ili zvučni signali;
– granična kontrola nije obavljena prema propisima;
– brodica ili jahta za osobne potrebe neovlašteno obavlja kabotažu;
– brodica ili jahta obavlja gospodarsku djelatnost bez koncesijskog odobrenja;
– osobe na brodici ili jahti neovlašteno vade potonule stvari;
– zapovjednik jahte/voditelj brodice i/ili članovi posade su u plovidbi pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova;
– osobe na brodici ili jahti onečišćuju more uljem ili otpadom;
– brodica ili jahta glisiraju na udaljenosti od obale manjoj od propisane ili na mjestu gdje je glisiranje zabranjeno;
– brodica ili jahta prilikom dolaska u luku, odlaska iz luke, te za vrijeme plovidbe u luci nije smanjila brzinu, a valovi koji su nastali njihovom plovidbom su nanijeli štetu ili su mogli nanijeti štetu drugim plovnim objektima, obali ili uređajima u luci;
– brodica ili jahta plovi izvan dozvoljenog područja plovidbe;
– se plovidba obavlja na nepropisnoj udaljenosti od obale, objekata marikulture ili plutajuće ograde uređene plaže;
– se brodica ili jahta sidri na mjestu na kojem je sidrenje zabranjeno ili ometa sigurnost plovidbe;
– se brodica ili jahta nije privezala odgovarajućim i ispravnim vezovima prilagođenim meteorološkim uvjetima ili se privezala na način da ometa plovidbu drugih plovnih objekata, kretanje osoba i vozila po obali, kao i rad lučkih naprava;
– se s brodice ili jahte obavlja ronjenje bez plutajuće oznake ronioca;
– brodica ili jahta nema propisani broj članova posade s odgovarajućim ovlaštenjima;
– brodica ili jahta je pretrpjela nesreću ili nanijela drugome štetu.«

Članak 18.

Iza članka 75. dodaju se članci 75.a, 75.b, 75.c, 75.d, 75.e, 75.f, 75.g, 75.h i 75.i koji glase:

»Članak 75.a

(1) Troškove ponovnog inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta kojem je izrečena mjera zabrane rada zbog neudovoljavanja uvjetima sigurnosti plovidbe propisanih Pomorskim zakonikom, te Tehničkim pravilima, snosi vlasnik plutajućeg objekta.
(2) Mjera zabrane rada neće se ukinuti dok odgovorna osoba ne podnese dokaz o podmirenju troškova iz stavka 1. ovog članka.
(3) Mjerila i visina troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u Dodatku VII. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

VI-5 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD RIBARSKIM BRODOVIMA

Članak 75.b

Odredbe ove glave Pravilnika odnose se na inspekcijski nadzor nad domaćim i stranim ribarskim brodovima.

Članak 75.c

(1) Prilikom određivanja prioriteta za inspekcijski pregled domaćeg ribarskog broda u lukama, unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 28.
(2) Prilikom određivanja prioriteta za inspekcijski pregled stranog ribarskog broda u lukama, unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 49., stavak 3., alineja 1.

Članak 75.d

(1) Strani ribarski brodovi koji obavljaju ribolov u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske ili iskrcavaju ulov u lukama Republike Hrvatske, podložni su inspekcijskom nadzoru sukladno odredbama ovog Pravilnika, bez diskriminacije u odnosu na zastavu koju viju ili nacionalnosti brodara, a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnih propisa kojim se reguliraju obveze ribarskih brodova.
(2) Strani ribarski brodovi koji ne obavljaju ribolov u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i ne iskrcavaju ulov u lukama Republike Hrvatske, a viju zastavu države članice Europske zajednice, podložni su inspekcijskom nadzoru u lukama Republike Hrvatske sukladno odredbama ovog Pravilnika, bez diskriminacije u odnosu na zastavu koju viju ili nacionalnost brodara, a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnih propisa kojim se reguliraju obveze ribarskih brodova.
(3) Strani ribarski brodovi koji viju zastavu države koja nije članica Europske zajednice, koji ne obavljaju ribolov u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i ne iskrcavaju svoj ulov u lukama Republike Hrvatske, podložni su inspekcijskom nadzoru u lukama Republike Hrvatske, sukladno odredbama ovog Pravilnika, a radi provjere udovoljavanja Torremolinos protokolu, ali tek kada stupi na snagu.
(4) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad stranim ribarskim brodovima duljine manje od 24 metra, inspektor će poduzeti one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da ti brodovi ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost, zdravlje ili okoliš.
(5) Prilikom pregleda stranog ribarskog broda koji vije zastavu države koja nije stranka Torremolinos protokola, inspektor će osigurati da postupak prema tim brodovima i njihovoj posadi ne bude povoljniji u odnosu na brod koji vije zastavu države koja je stranka Torremolinos protokola.

Inspekcijski pregled

Članak 75.e

(1) Inspekcijski pregled ribarskog broda može biti osnovni i detaljni.
(2) U obavljanju inspekcijskog pregleda domaćeg ribarskog broda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 29., članaka 31. do 35. i članaka 38 do 46 ovog Pravilnika.
(3) U obavljanju inspekcijskog pregleda stranog ribarskog broda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 29., članaka 31. do 35., članak 54., stavci 2. do 7., članak 56., stavci 1. do 4., članci 61. i 62., te članak 63., stavci 3. do 6.

VI-6 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD REDOM U LUKAMA I NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 75.f

(1) Odredbe ove glave Pravilnika odnose se na inspekcijski nadzor nad redom u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnog propisa.
(2) Inspekcijski nadzor nad nad redom u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske obavljaju prvenstveno ovlašteni djelatnici lučkih kapetanija.

Članak 75.g

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nad športskim aktivnostima na plovnom putu, koje uključuju organizirano jedrenje, obavljanje podvodnog i sportskog ribolova, skijanje na vodi, plivanje, ronjenje i slično, inspektor će:
– obaviti nadzor nad posjedovanjem propisanog odobrenja lučke kapetanije za održavanje natjecanja;
– uvjeriti se da se organizator pridržava mjera i uvjeta glede sigurnosti takmičara i drugih sudionika u pomorskom prometu (sigurnosti plovidbe), zaštite pomorskog okoliša kao i ostalih uvjeta propisanih odobrenjem kapetanije.
(2) U provedbi inspekcijskog nadzora nad drugim aktivnostima na moru, koje uključuju polijetanje i slijetanje padobranom, jedrenje na dasci, podvodni ribolov ili druga aktivnost pod morem, kupanje i plivanje izvan dozvoljenog područja i druge aktivnosti definirane posebnim propisom kojim se uređuje red u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, inspektor će:
– obaviti nadzor nad odnosnim ispravama, zapisima i knjigama
– pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica i sl.).

Zapisnik

Članak 75.h

(1) Po završetku inspekcijskog pregleda inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.
(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.
(3) Inspektor je dužan upoznati odgovornu ili ovlaštenu osobu sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za odgovornu ili ovlaštenu osobu.
(4) Zapisnik potpisuje odgovorna ili ovlaštena osoba.
(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti odgovornoj ili ovlaštenoj osobi.

Članak 75.i

(1) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani rada ili zaustavljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka inspektor uručuje odgovornoj ili ovlaštenoj osobi stranke u postupku, te ga dostavlja Ministarstvu i nadležnoj lučkoj kapetaniji.
(3) Na rješenje iz stavka 1. ovog članka stranka u postupku ili njezin ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
(4) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

VI-7 INSPEKCIJSKI NADZOR U ZAŠTIĆENOM EKOLOŠKO-RIBOLOVNOM POJASU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 75.j

Odredbe ove glave Pravilnika odnose se na inspekcijski nadzor nad zaštitom morskog okoliša u ZERP-u, a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnog propisa kojim se reguliraju mjere zaštite okoliša kojih se moraju pridržavati svi pomorski objekti koji plove ili se nalaze u ZERP-u.

Članak 75.k

(1) Inspektor će provesti inspekcijski nadzor broda u plovidbi u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i dokaza u slučajevima kada postoji osnovana sumnja da je brod za vrijeme plovidbe ZERP-om prekršio odredbe ovog Pravilnika i/ili primjenjivih međunarodnih standarda i pravila za sprečavanje, smanjivanje ili nadziranje onečišćenja mora, što za posljedicu ima ispuštanje, iskrcaj ili potapanje većih razmjera koje uzrokuje ili bi moglo uzrokovati značajno onečišćenje morskog okoliša, a brod odbije dati lučkoj kapetaniji ili Središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru informacije o brodu, teretu, luci polazišta i odredišta, te druge relevantne podatke bitne za utvrđivanje da li je pomorski objekt prekršio propise, sukladno posebnom propisu, ili su informacije očito netočne ili postoje drugi opravdani razlozi.
(2) Kada tijekom inspekcijskog nadzora iz stavka 2. ovog članka, inspektor prikupi jasne i objektivne dokaze da je brod za vrijeme plovidbe ZERP-om prekršio odredbe ovog Pravilnika i/ili primjenjivih međunarodnih standarda i pravila za sprečavanje, smanjivanje ili nadziranje onečišćenja mora što je uzrokovalo ili prijeti uzrokovanjem značajne štete u ZERP-u, teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama ili obalnom području, inspektor će izreći mjeru zaustavljanja ili zadržavanja broda, te dostaviti sve relevantne podatke Upravi ili nadležnoj lučkoj kapetaniji radi pokretanja odgovarajućeg upravnog, prekršajnog ili sudskog postupka.
(3) U slučaju zaustavljanja ili zadržavanja broda, inspektor će dozvoliti brodu nastavak plovidbe tek nakon dovršetka svih inspekcijskih, istražnih i drugih radnji, te nakon što položi valjano osiguranje, ako to ne bi predstavljalo nerazumnu prijetnju morskom okolišu, u kojem slučaju inspektor može uputiti brod u najbliže brodogradilište na popravak.
(4) U slučaju izricanja mjere zaustavljanja ili zadržavanja broda, inspektor će pisanim putem izravno izvijestiti državu zastave broda, uz priloženi inspekcijski zapisnik i rješenje, a ako to nije moguće, inspektor će izvijestiti najbliže konzularno odnosno diplomatsko predstavništvo o svim okolnostima koje su bile razlog za zaustavljanje ili zadržavanje broda.«

Članak 19.

(1) U članku 77. stavku 1. iza alineje 7. dodaje se nova alineja 8. koja glasi:
»– da li koncesionar luke koristi odobrene premaze protiv obraštanja prilikom nanošenja na plovila.«
(2) Dosadašnja alineja 8. postaje alineja 9.

Članak 20.

U članku 78. stavku 1. alineji 8. riječ: »procjen« zamjenjuje se riječju: »procjene«.

Članak 21.

(1) U članku 81. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) O bespravnoj gradnji iz stavka 3. ovog članka inspektor će izvijestiti nadležnu građevinsku inspekciju.«
(2) Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Ukoliko je počinjeno kazneno djelo iz članka 252. Kaznenog zakonika, inspektor će temeljem članka 180. Zakona o kaznenom postupku inicirati podnošenje kaznene prijave od strane lučke kapetanije.«

Članak 22.

Članak 82. mijenja se i glasi:
»Odredbe ove glave odnose se na sve ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila, bez obzira na njihovu državnu pripadnost, koja plove na domaćim ili međunarodnim redovnim linijama.«

Članak 23.

Iza članka 82. dodaje se naslov glave Pravilnika koji glasi:

»VIII-1 OBVEZNI PREGLEDI ZA SIGURNU PLOVIDBU RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA NA MEĐUNARODNIM REDOVNIM LINIJAMA«

Članak 24.

Iza članka 92. dodaje se naslov glave Pravilnika i članci 92.a, 92.b, 92.c i 92.d koji glase:

»VIII-2 OBVEZNI PREGLEDI ZA SIGURNU PLOVIDBU RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA NA DOMAĆIM REDOVNIM LINIJAMA

Članak 92.a

(1) Prije početka uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika za brod koji već plovi na redovnoj liniji, inspektor mora provjeriti da li kompanija koja upravlja ili namjerava upravljati ro-ro putničkim brodom ili brzim putničkim plovilom na redovnoj liniji primjenjuje posebne zahtjeve navedene u Dodatku XIX. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Prije uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci za brod koji već plovi na redovnoj liniji, inspektor mora obaviti posebni pregled u skladu s Dodacima XIX. i XX. koji su sastavni dio ovog Pravilnika, kako bi se utvrdilo da brod ispunjava potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.
(3) Na osnovi zadovoljavajućih rezultata provjere kompanije i posebnog pregleda lučka kapetanija izdaje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji sukladno posebnom propisu kojim se uređuje javni obalni linijski promet, na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Redovni posebni pregledi i drugi pregledi

Članak 92.b

(1) Ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo mora se jednom u 12 mjeseci podvrgnuti sljedećim pregledima:
– posebnom pregledu, u skladu s Dodatkom XX. koji je sastavni dio ovog Pravilnika,
– pregledu za vrijeme plovidbe na redovnoj liniji, koji ima za cilj pokriti što više područja navedenih u dodacima XIX., XX. i XXI. koji su sastavni dio ovog Pravilnika u svrhu potvrđivanja da gore spomenuti brod zadovoljava sve potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu.
(2) Posebni pregled mora se provoditi u skladu s Dodatkom XX. u slučajevima kada ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo obavi veće popravke, preinake ili promjene, odnosno kada promijeni kompaniju. Međutim, u slučaju promjene kompanije, lučka kapetanija može, na temelju prethodno obavljenih pregleda, te utvrđivanja da sigurna plovidba broda nije ugrožena ovim promjenama, brod osloboditi od obveze podvrgavanja posebnom pregledu kako se zahtjeva ovim stavkom.
(3) U slučaju da pregledom iz stavka 1. ovoga članka inspektor utvrdi nedostatke u odnosu na zahtjeve ovoga Pravilnika, koji su razlog za zabranu plovidbe na odnosnoj redovnoj liniji, za sve troškove u svezi s pregledom teretit će se kompanija.
(4) Inspektor mora u slučaju planiranja pregleda u skladu s odredbama ovog članka posvetiti dužnu pažnju zahtjevima u pogledu reda plovidbe i održavanja brodova.
(5) O nalazima obavljenog posebnog pregleda inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Zabrana plovidbe na redovnoj liniji

Članak 92.c

(1) Inspektor će ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu zabraniti plovidbu na redovnoj liniji u sljedećim slučajevima:
a) kada brod ne posjeduje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji u nacionalnoj plovidbi;
b) kada se utvrde nedostaci sukladno pregledu iz članka 92b. koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudske živote, brod, njegovu posadu i putnike, te okoliš;
c) kada su utvrđeni nedostaci koji su u suprotnosti sa zahtjevima iz propisa kojim se uređuje prijavljivanje opasnih i onečišćujućih tvari, propisa kojim se uređuju minimalni zahtjevi za obuku pomoraca, ISM Kodeksa, a koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudske živote, brod, njegovu posadu i putnike, te okoliš.
(2) Zabrana plovidbe trajat će sve dok se ne utvrdi da je neposredna opasnost otklonjena i da su zahtjevi ovoga Pravilnika ispunjeni.
(3) U slučaju zabrane plovidbe inspektor mora pisanim putem izvijestiti kompaniju o zabrani, uz navođenje svih razloga za zabranu plovidbe.

Članak 92.d

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena u ovoj glavi Pravilnika, odgovarajuće se primjenjuju odredbe glave VIII-1 ovog Pravilnika.«

Članak 25.

(1) U tablici u Dodatku II., u popisu brodskih isprava, iza retka 46. dodaju se redci 47., 48., 49. i 50. koji glase:

47

 

Međunarodna svjedodžba o sustavu protiv obrastanja

International certificate on the harmful anti- fouling systems 

X

 

 

48

 

Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja sanitarnim otpadnim vodama

International Suvage Certificate

X

 

49

 

Svjedodžba o usklađenosti ribarskog broda, s popisom opreme

Certificate of compliance for fishing vessels, with record of equipment

X

X

 

50

 

Potvrda o tonaži ribarskog broda prema Reg.2930/86/EZ, kako je dopunjena sa 3259/94/EZ

 

Tonnage certificate for fishing vessel in accordance with Reg.2930/86/EZ, as modified with Reg. 3259/94/EZ

X

 

X

 

(2) U popisu brodskih knjiga, priručnika i zapisa, iza retka 27. dodaju se redci 28., 29. i 30. koji glase:

28.

 

Izjava o sustavu protiv obrastanja

Declaration on control of harmful antifouling systems

X

X

 

29.

Plan za upravljanje vodenim balastom

Water ballast management plan

X

 

30

 

Upute za pristup pregledavanim mjestima brodske strukture

Instructions for acces to the ship structure for inspection

X

 

 


Članak 26.

U Dodatku III. točki I. iza podtočke 17. dodaju se podtočke 18. i 19. koje glase:
»18. ukoliko postoji osnovana sumnja da se na brodu ne primjenjuju premazi protiv obraštanja u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje nadzor štetnih sustava protiv obrastanja;
19. ukoliko nije provodio mjere upravljanja vodenim balastom ili je ispuštao nečisti vodeni balast iz balastnih tankova, tankova tereta i tankova za zauljene mješavine s tankera za ulje u more, ili je ispuštao balastne vode u zabranjenim područjima RH.«

Članak 27.

U Dodatku IV. iza točke VIII. dodaje se točka IX. koja glasi:
»IX. PODRUČJA POKRIVENA AFS KONVENCIJOM
1. Uzimanje uzoraka premaza protiv obrastanja sukladno proceduri propisanoj u Rezoluciji MEPC.104 (49) IMO-a;
2. Pregled brodskih dokumenata i zapisa sa ciljem provjere podataka o premazu protiv obrastanja.«

Članak 28.

(1) U Dodatku VII. Iza riječi stavak 3. briše se riječ »i« i dodaje zarez, a iza riječi stavak 5. dodaju se riječi »i članka 75a, stavak 3«.
(2) Iza drugog odlomka dodaje se treći odlomak koji glasi:
»Vlasnik plutajućeg objekta, odnosno njegov ovlašteni predstavnik, dužni su u slučaju potrebe obavljanja naknadnog inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta, uslijed izricanja mjere zabrane rada, uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske:
1) 1.500,00 kn prije ponovnog inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta kojemu je izrečena mjera zabrane rada.
2) 700,00 kn prije svakog sljedećeg dolaska inspektora sigurnosti plovidbe na plutajući objekt do konačnog ukidanja zabrane rada.«

Članak 29.

(1) U točki 3.11 iza prvog odlomka dodaje se drugi odlomak koji glasi:
»Kad brod ispušta nečisti vodeni balast iz balastnih tankova, tankova tereta i tankova za zauljene mješavine s tankera za ulje u more, ili je ispustio balastne vode u zabranjenim područjima Republike Hrvatske.«

Članak 30.

U Dodatku X. iza točke 48. dodaju se točke 49., 50., 51., 52., 53. i 54. koje glase:
»49. Međunarodna svjedodžba o sustavu protiv obrastanja
50. Izjava o sustavu protiv obrastanja
51. Plan za upravljanje vodenim balastom
52. Upute za pristup pregledavanim mjestima brodske strukture
53. Međunarodna svjedodžba o sigurnosti ribarskog broda
54. Svjedodžba o usklađenosti ribarskog broda, s popisom opreme«.

Članak 31.

U Dodatku XI. točki I. iza podtočke 13. dodaju se podtočke 14. i 15. koje glase:
»14. ukoliko postoji osnovana sumnja da se na brodu ne primjenjuju premazi protiv obraštanja u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje nadzor štetnih sustava protiv obrastanja;
15. ukoliko nije provodio mjere upravljanja vodenim balastom ili je ispuštao nečisti vodeni balast iz balastnih tankova, tankova tereta i tankova za zauljene mješavine s tankera za ulje u more, ili je ispuštao balastne vode u zabranjenim područjima Republike Hrvatske.«

Članak 32.

U Dodatku XII. iza točke VIII. dodaje se točka IX. koja glasi:
»IX. PODRUČJA POKRIVENA AFS KONVENCIJOM
1. Uzimanje uzoraka premaza protiv obrastanja sukladno proceduri propisanoj u Rezoluciji MEPC.104 (49) IMO-a;
2. Pregled brodskih dokumenata i zapisa sa ciljem provjere podataka o premazu protiv obrastanja.«

Članak 33.

(1) U Dodatku XV., točki 3.10 iza prvog odlomka dodaje se drugi odlomak koji glasi:
»Kad brod ispušta nečisti vodeni balast iz balastnih tankova, tankova tereta i tankova za zauljene mješavine s tankera za ulje u more, ili je ispustio balastne vode u zabranjenim područjima Republike Hrvatske.«

Članak 34.

Iza Dodatka XXI. dodaje se Dodatak XXII. koji glasi:

»DODATAK XXII.

POSTUPAK IZVRŠENJA RJEŠENJA PEČAĆENJEM PLOVNOG OBJEKTA

(u svezi članka 25.a, stavak 3.)

1. Pečaćenje se obavlja na najpogodniji način tako da se plovni objekt, teretni uređaji, odnosno druga oprema ne mogu koristiti, a da se prethodno ne povrijedi plomba, službeni pečat/žig ili oznaka koju je inspektor stavio radi izvršenja rješenja.
2. Za pečaćenje plovnog objekta, teretnih uređaja, odnosno druge opreme, koristi se žica s olovnom plombom i kliještima, koja na plombi ostavljaju otisak broja lučke kapetanije i inspektora koji je pečaćenje obavio.
3. Nakon što je obavio pečaćenje, inspektor će na pogodnom mjestu istaknuti Obavijest u kojoj je naveden naziv akta na temelju kojega je pečaćenje provedeno (Zaključak o dozvoli izvršenja), uz isticanje KLASE, URBROJ-a i datuma donošenja tog akta te upozorenje da skidanje i povreda službenog pečata, plombe ili znaka, predstavlja kazneno djelo.
4. Obavijest iz točke 3. ovog Dodatka sadrži:
– u zaglavlju: naziv Ministarstva, oznaka područne jedinice ili ispostave.
– u središnjem dijelu krupnim slovima ispisanu riječ »OBAVIJEST« (slijedi tekst obavijesti) i riječi »UPOZORENJE – SKIDANJE I POVREDA SLUŽBENOG PEČATA, ZNAKA ILI PLOMBE PREDSTAVLJA KAZNENO DJELO (članak 323. Kaznenog zakona)«, a ispod tih riječi ispisan sadržaj odredaba članka 323. Kaznenog zakona.
Obavijest potpisuje inspektor koji vodi postupak.
5. Nakon što je inspektor utvrdio da je obveza iz rješenja o zabrani izvršena, dužan je odmah, a najkasnije idući radni dan, otpečatiti plovni objekt, uređaje, odnosno opremu, o čemu sastavlja zapisnik.«

Članak 35.

U cijelom tekstu Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« br. 127/05) skraćenica: »VDR« zamjenjuje se skraćenicom: »VDR/S-VDR« u odgovarajućem padežu.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-05/59
Urbroj: 530-03-08-01
Zagreb, 27. ožujka 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.