Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku i načinu davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja

NN 38/2008 (2.4.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku i načinu davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1319

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DOBROVOLJNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 112/06) u članku 4. točke 1., 2. i 3. brišu se.
Dosadašnja točka 4. postaje točka 1.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja za koje se traži suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, statut društva za osiguranje u obliku javnobilježničke isprave i izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra službena osoba pribavit će po službenoj dužnosti.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/34
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 26. ožujka 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.