Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti

NN 38/2008 (2.4.2008.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1321

Na temelju članka 61. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I ZAŠTITARA U PRIVATNOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 38/04 i 106/04) u članku 4. stavku 5. broj: »6« zamjenjuje se brojem: »5«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/32
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 26. ožujka 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.