Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

NN 39/2008 (4.4.2008.), Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1324

Na temelju članka 79. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 28. ožujka 2008., donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

U Poslovniku Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 71/00., 129/00., 117/01., 6/02 – pročišćeni tekst, 41/02., 91/03. i 58/04.) u članku 32. stavku 1. podstavak 15. mijenja se i glasi:
»– određuje sastav privremenog izaslanstva u slučaju kada je u inozemstvo pozvan kao predsjednik Sabora, poštivajući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova.«

Članak 2.

U članku 44. stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »poštivajući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova«.

Članak 3.

Članak 54. mijenja se i glasi:
»Radno tijelo Sabora može na sjednice pozivati javne, znanstvene i stručne djelatnike i druge osobe radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.
U radna tijela može se imenovati, ako ovim Poslovnikom nije drukčije određeno, do šest javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika koji imaju sva prava člana radnog tijela, osim prava odlučivanja.
Postupak imenovanja članova odbora iz stavka 2. ovoga članka započinje objavljivanjem javnog poziva za predlaganje kandidata. U tom pozivu određuje se rok za podnošenje prijedloga. Kandidate mogu predložiti stručne institucije, stručne udruge, udruge civilnog društva kao i pojedinci.
Javni poziv za predlaganje kandidata upućuje Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Na temelju odabira kandidata Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove upućuje Saboru na donošenje prijedlog odluke o imenovanju članova odbora iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 4.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

»Članak 54.a

Radno tijelo Sabora može, u skladu s ovim Poslovnikom, donijeti poslovnik o svom radu.«

Članak 5.

U članku 56. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 4.a koja glasi:
»4.a Odbor za obranu,«.
Točka 6. mijenja se i glasi:
»6. Odbor za gospodarstvo,«.
Iza točke 6. dodaje se točka 6.a koja glasi:
»6.a Odbor za razvoj i obnovu,«.
Točka 10. mijenja se i glasi:
»10. Odbor za rad i socijalno partnerstvo,«.
Iza točke 10. dodaje se točka 10.a koja glasi:
»10.a Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb,«,
Točka 12. mijenja se i glasi:
»12. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske,«.
Točka 14. mijenja se i glasi:
»14. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo,«.
Iza točke 14. dodaje se točka 14.a koja glasi:
»14.a Odbor za zaštitu okoliša,«.
Točka 16. mijenja se i glasi:
»16. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj,«.
Iza točke 16. dodaje se točka 16.a koja glasi:
»16.a Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo,«.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imaju status radnog tijela iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 6.

U članku 63. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »unutarnjih poslova« stavlja se zarez a riječi: »i obrane« brišu se.
U podstavku 3. riječi: »obranu i zaštitu« brišu se.
Podstavak 7. mijenja se i glasi:
»– druga pitanja unutarnje politike i nacionalne sigurnosti.«

Članak 7.

Iza članka 64. dodaje se podnaslov i članci 64.a i 64.b koji glase:

»Odbor za obranu

Članak 64.a

U djelokrugu Odbora za obranu su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave u području obrane,
– obranu i zaštitu,
– suradnju s tijelima u Republici Hrvatskoj koja djeluju u području obrane i zaštite, i
– druga pitanja obrane i zaštite.

Članak 64.b

Odbor za obranu ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još do 6 članova Odbora može se imenovati iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika koji se bave pitanjima obrambenog sustava i zaštite.«

Članak 8.

Podnaslov iznad članka 67. mijenja se i glasi: »Odbor za gospodarstvo«.
Članak 67. mijenja se i glasi:
»U djelokrugu su Odbora za gospodarstvo poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– osnove gospodarskog sustava i osiguranje uvjeta za djelovanje tržišta i zaštitu tržišnog natjecanja,
– usklađivanje i unapređivanje gospodarskog života,
– robne zalihe i tekuća gospodarska kretanja,
– elektroprivredu, brodogradnju i druge industrijske grane,
– restrukturiranje i vlasničku pretvorbu,
– osiguranje uvjeta za ulaganje stranih partnera i gospodarske odnose s inozemstvom.«

Članak 9.

Članak 68. mijenja se i glasi:
»Odbor za gospodarstvo ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još 6 članova Odbora može se imenovati i to: po jedan iz reda predstavnika sindikata više razine, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore te dva predstavnika znanstvenih i stručnih institucija.«

Članak 10.

Iza članka 68. dodaje se podnaslov i članci 68.a i 68.b koji glase:

»Odbor za razvoj i obnovu

Članak 68.a

U djelokrugu su Odbora za razvoj i obnovu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– koncepciju i strategiju gospodarskog razvoja Republike Hrvatske,
– gospodarski razvoj svih krajeva Republike Hrvatske, a posebice onih koji zaostaju u gospodarskom razvoju,
– obnovu i razvoj područja na kojima su se odvijale ratne operacije ili koja su neposredno pogođena ratnim razaranjima i pustošenjima,
– obnovu ratom razrušenih gospodarskih objekata,
– gospodarske čimbenike, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku,
– druga pitanja gospodarske politike, obnove i razvoja.

Članak 68.b

Odbor za razvoj i obnovu ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još do 6 članova Odbora može se imenovati: po jedan iz reda predstavnika sindikata više razine, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, te dva predstavnika znanstvenih i stručnih institucija.«

Članak 11.

U članku 71. stavku 1. podstavak 5. briše se.
Dosadašnji podstavak 6., koji postaje podstavak 5., mijenja se i glasi:
»– međudržavne ugovore i programe međunarodne kulturne, prosvjetne i druge suradnje kada je to od interesa za pojedine nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i za hrvatske manjine u europskim državama,«.
Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 6. i 7.

Članak 12.

Podnaslov iznad članka 75. mijenja se i glasi: »Odbor za rad i socijalno partnerstvo«.
Članak 75. mijenja se i glasi:
»U djelokrugu su Odbora za rad i socijalno partnerstvo poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– rad i radnopravni status zaposlenih u javnom i privatnom sektoru te zapošljavanje i stambenu politiku,
– mirovinska osiguranja,
– prava osoba s invaliditetom,
– uređivanje radnog prostora i zaštitu na radu,
– uređivanje i razvoj sustava dvostranog i trostranoga socijalnog dijaloga,
– zaštitu prava bivših političkih zatvorenika.«

Članak 13.

Članak 76. mijenja se i glasi:
»Odbor za rad i socijalno partnerstvo ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još do 6 članova može se imenovati i to: dva iz reda predstavnika sindikata više razine, jedan iz Hrvatske udruge poslodavaca, jedan iz Hrvatske gospodarske komore, jedan iz Hrvatske obrtničke komore.«

Članak 14.

Iza članka 76. dodaje se podnaslov i članci 76.a i 76.b koji glase:

»Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

Članak 76.a

U djelokrugu su Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– zdravstvenu zaštitu i organizaciju zdravstvene službe,
– suzbijanje bolesti ovisnosti,
– socijalnu skrb,
– zaštitu prognanih i raseljenih osoba,
– zaštitu starih i imovinski nezbrinutih osoba te druga pitanja socijalne politike i zdravstva.

Članak 76.b

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još 6 članova Odbora može se imenovati, i to: jedan iz Hrvatske liječničke komore, jedan iz Hrvatske komore medicinskih sestara, tri iz reda stručnjaka u području zdravstva i jedan iz reda stručnjaka u području socijalne skrbi.«

Članak 15.

Podnaslov iznad članka 79. mijenja se i glasi: »Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske«.
Članak 79. mijenja se i glasi:
»U djelokrugu su Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske poslovi utvrđivanja i praćenja politike, a u postupku odnošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– pravni i stvarni položaj dijelova hrvatskoga naroda te hrvatskih manjina u drugim državama i predlaganje mjera za unapređivanje svekolike suradnje radi ostvarenja i zaštite prava i očuvanja nacionalnog identiteta,
– sve oblike međunarodne i druge suradnje kad je to u interesu Hrvata u susjednim državama i svijetu kao i s time povezano usmjeravanje financijske potpore,
– poticanje programa povratka hrvatskih iseljenika te skrb o hrvatskim useljenicima na područja od posebne državne skrbi,
– inicijative i prijedloge koje podnose Hrvati iz susjednih država i svijeta,
– održavanje redovitih kontakata s predstavnicima Hrvata izvan Republike Hrvatske,
– zaštitu prava i interesa hrvatskih državljana koji žive ili borave u inozemstvu kao i osiguranje osobite skrbi i zaštite dijelovima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.«

Članak 16.

Članak 80. mijenja se i glasi:
»Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još do 4 člana Odbora može se imenovati iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.«

Članak 17.

U članku 82. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »iz reda zastupnika, a još tri člana može se imenovati iz reda predstavnika braniteljskih udruga i udruga proizašlih iz Domovinskog rata.«

Članak 18.

Podnaslov iznad članka 83. mijenja se i glasi: »Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo«.
Članak 83. mijenja se i glasi:
»U djelokrugu su Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg korištenja, gospodarenja i zaštite prostora,
– usklađivanje djelatnosti na zaštiti prostornih resursa,
– usklađivanje regionalnoga prostornog razvoja,
– zaštićena područja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i izgradnju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku,
– korištenje i zaštitu graditeljske baštine,
– uvjete i način izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja,
– sustav praćenja stanja u prostoru (informacijski sustav prostornog uređenja i izvješća o stanju u prostoru),
– uređenje građevinskog zemljišta,
– druga pitanja prostornog uređenja,
– graditeljstvo.«

Članak 19.

Članak 84. mijenja se i glasi:
»Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još dva člana Odbora može se imenovati iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika.«

Članak 20.

Iza članka 84. dodaje se podnaslov i članci 84.a i 84.b koji glase:

»Odbor za zaštitu okoliša

Članak 84.a

U djelokrugu su Odbora za zaštitu okoliša poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– temeljna rješenja zaštite i promicanja sveukupnih djelatnosti zaštite okoliša, sukladno svjetskim kriterijima,
– mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara (more, voda, zrak, tlo, rudno blago, biljni i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski razvitak,
– mjere korištenja i upravljanja pojedinim dijelovima okoliša, a posebice glede posebno zaštićenih dijelova prirode,
– praćenje i proučavanje pitanja nuklearne i radiološke sigurnosti radi osiguranja visoke razine te sigurnosti i djelotvorne zaštite ljudi i okoliša od ionizirajućih zračenja,
– poticanje mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i daljnje sprječavanje onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi (zbrinjavanje komunalnog i industrijskog otpada, zbrinjavanje opasnog otpada, gospodarenje sekundarnim sirovinama),
– pritužbe upućene Saboru kojima se ukazuje na štetne radnje glede devastacije okoliša te ispitivanje njihove utemeljenosti.

Članak 84.b

Odbor za zaštitu okoliša ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još tri člana mogu se imenovati iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.«

Članak 21.

Podnaslov iznad članka 87. mijenja se i glasi: »Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj«.
Članak 87. mijenja se i glasi:
»U djelokrugu su Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni raz­voj poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području poljoprivrede, morskog i slatkovodnog ribarstva, marikulture, veterinarstva, sela, seljaštva i ruralnog razvoja.«

Članak 22.

Članak 88. mijenja se i glasi:
»Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još tri člana Odbora može se imenovati iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.«

Članak 23.

Iza članka 88. dodaje se podnaslov i članci 88.a i 88.b koji glase:
»Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo

Članak 88.a

U djelokrugu su Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Članak 88.b

Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još tri člana Odbora može se imenovati iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.«

Članak 24.

U članku 100. stavku 1. podstavak 9. briše se.

Članak 25.

U članku 101. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »iz reda zastupnika, a još tri člana Odbora može se imenovati iz reda nevladinih udruga, znanstvenih i stručnih institucija koje se bave promicanjem ravnopravnosti spolova i zaštite ljudskih prava.«

Članak 26.

U članku 204. stavku 2. riječi: »stavkom 5.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 2.«.

Članak 27.

U članku 226. stavku 1. riječi: »i ovim Poslovnikom« brišu se.

Članak 28.

U provedbi ovoga Poslovnika primjenjuje se jezični standard za zvanja i zanimanja u muškom, odnosno ženskom rodu, ovisno o spolu sukladno načelima ravnopravnosti spolova.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/08-06/04
Zagreb, 28. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.