Odluka o imenovanju predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

NN 39/2008 (4.4.2008.), Odluka o imenovanju predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1331

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske te članka 5. Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 80/00, 06/04 i 54/05), donosim

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. AMIR MUHAREMI imenuje se predstojnikom Ureda predsjednika Republike Hrvatske.
Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2008. godine.

Klasa: 080-02/08-01/05
Urbroj: 71-05-03/1-08-1
Zagreb, 22. veljače 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.