Pravilnik o tajnosti podataka obrane

NN 39/2008 (4.4.2008.), Pravilnik o tajnosti podataka obrane

MINISTARSTVO OBRANE

1337

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02 i 76/2007) i članka 10. Zakona o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07) donosim

PRAVILNIK

O TAJNOSTI PODATAKA OBRANE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji za određivanje stupnjeva tajnosti podataka obrane, klasificirani i neklasificirani podaci obrane, osobe ovlaštene za određivanje klasificiranih podataka obrane, stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka obrane, klasifikacija i deklasifikacija i pristup klasificiranim podacima obrane.

II. KLASIFICIRANI I NEKLASIFICIRANI PODACI OBRANE

Članak 2.

Klasificirani podaci obrane su podaci koji imaju određen jedan od stupnjeva tajnosti u člancima 5. do 14. ovoga Pravilnika kao i podaci koje je kao klasificirane Ministarstvu obrane predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Ministarstvo obrane surađuje.
Neklasificirani podatak obrane je podatak bez utvrđenog stupnja tajnosti koji se koristi u službene svrhe, kao i podatak koji je Ministarstvu obrane tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje.

III. OSOBE OVLAŠTENE ZA ODREĐIVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA OBRANE

Članak 3.

Klasificiranje podataka obrane stupnjevima tajnosti »VRLO TAJNO« provode: ministar obrane, državni tajnici, glavni inspektor obrane, ravnatelj i zamjenik ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (u daljnjem tekstu VSOA), načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu načelnik Glavnog stožera), zamjenici načelnika Glavnog stožera i zapovjednik Središnjice elektroničkog izviđanja Glavnog stožera.
Klasificiranje podataka stupnjevima tajnosti »TAJNO« provode: ravnatelji uprava, tajnik Ministarstva obrane, ravnatelj Instituta za istraživanje i razvoj obrambenih sustava, načelnici službi, načelnici uprava za obranu, načelnici uprava Glavnog stožera, načelnik Odjela Vojne policije, zapovjednici i zamjenici zapovjednika grana Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage), zapovjednik i zamjenik zapovjednika Zapovjedništva za potporu, ravnatelj Hrvatskog vojnog učilišta »Petar Zrinski« i zapovjednik Ratne škole »Ban Josip Jelačić«.
Klasificiranje podataka stupnjevima tajnosti »POVJERLJIVO« i »OGRANIČENO« provode: načelnici samostalnih odjela u Ministarstvu obrane, zapovjednici pristožernih postrojbi Glavnog stožera, načelnici stožera u granama Oružanih snaga, načelnik stožera Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga, zapovjednici razine samostalne bojne/brigade.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu provoditi klasificiranje podataka i stupnjevima tajnosti »TAJNO«, »POVJERLJIVO« i »OGRANIČENO«, a osobe iz stavka 2. ovoga članka i stupnjevima tajnosti »POVJERLJIVO« i »OGRANIČENO«.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu pisanim putem prenijeti ovlast za klasificiranje podataka i na druge osobe isključivo u okviru njihova djelokruga rada.
Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka klasificiraju podatke i za znanstvene ustanove, zavode i druge pravne osobe kada rade na projektima, pronalascima, tehnologijama i drugim poslovima od sigurnosnog interesa za Republiku Hrvatsku.

IV. STUPNJEVI TAJNOSTI KLASIFICIRANIH PODATAKA OBRANE

Članak 4.

Stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka obrane su:
– VRLO TAJNO
– TAJNO
– POVJERLJIVO
– OGRANIČENO.

Vrlo tajno

Članak 5.

Stupnjem tajnosti »VRLO TAJNO« klasificiraju se podaci čije bi ne­ovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu temeljima Ustavom utvrđenog ustrojstva Republike Hrvatske i to osobito sadržani u:
1. procjenama, prosudbama i izvješćima o terorizmu i drugim oblicima organiziranog nasilja,
2. procjenama i prosudbama o ugrožavanju sigurnosti štićenih osoba, objekata i prostora Ministarstva obrane i Oružanih snaga,
3. procjenama, prosudbama i izvješćima o obavještajnim djelatnostima stranih vojnih obavještajnih službi, organizacija i pojedinaca.

Članak 6.

Stupnjem tajnosti »VRLO TAJNO« klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske, a koji se odnose na obrambenu sposobnost i to osobito sadržani u:
1. Planu obrane Republike Hrvatske
2. Planu obrane Ministarstva obrane
3. Planu uporabe Oružanih snaga
4. Planu strateškog elektroničkog izviđanja
5. planovima obrane ostalih nositelja obrambenih priprema
6. studijama i raščlambama o mogućnostima proizvodnje naoružanja i vojne opreme u pravnim osobama u miru i ratu
7. dokumentima o robnim zalihama u slučaju rata i mogućnostima ratne proizvodnje za potrebe obrane
8. procjenama vrsta, ukupnih količina i razmještaja robnih zaliha u slučaju rata za potrebe obrane
9. odlukama o određivanju pravnih osoba posebno važnih za obranu Republike Hrvatske
10. investicijskim programima za izgradnju objekata za proizvodnju naoružanja i vojne opreme
11. dokumentima o suradnji s državnim tijelima ovlaštenim za suradnju s međunarodnim institucijama
12. odlukama, procjenama, zapovijedima i drugim dokumentima o zaštiti vojnih i drugih objekata od posebnog interesa za obranu Republike Hrvatske
13. planovima izgradnje objekata isključivo za potrebe Oružanih snaga
14. prostornim planovima vezanim za objekte posebno važne za obranu Republike Hrvatske
15. odlukama o određivanju objekata posebno važnih za obranu Republike Hrvatske kao i svi podaci i tehnička dokumentacija vezana uz objekte.

Članak 7.

Stupnjem tajnosti »VRLO TAJNO« klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske, a koji se odnose na sigurnosno-obavještajni sustav i to osobito sadržani u:
1. raščlambama, dokumentaciji i evidencijama o obavještajnoj djelatnosti neprijatelja prema Republici Hrvatskoj i mjerama suprotstavljanja
2. raščlambama iz područja sigurnosti koji neizravno utječu na bojnu spremnost Oružanih snaga
3. mjerama zaštite Republike Hrvatske od utjecaja i djelovanja stranih obavještajnih službi te subverzivnih i drugih djelatnosti
4. izvješćima o neovlaštenom otkrivanju klasificiranih podataka obrane
5. planovima izviđajnih i radiorelejnih veza stranih država
6. podacima i dokumentima o elektroničkom izviđanju i kriptozaštiti u stranim zemljama
7. planovima kriptozaštite (mirnodopski, mobilizacijski, ratni, vježbovni)
8. računalnim programima za potrebe kriptozaštite
9. dokumentima o znanstveno-istraživačkom radu u području kriptozaštite
10. odobrenjima za uvođenje sustava kriptozaštite
11. dokumentima dobivenim kriptozaštitom
12. pregledima radioveza, radiotelefonskih veza, radiotelefonskih i žičanih veza kriptozaštite
13. procjenama, prosudbama i izvješćima o neovlaštenom ulasku u zaštićene vojne informacijske i komunikacijske sustave
14. dokumentima o ustrojstvu vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava
15. personalnim evidencijama o djelatnicima VSOA-e
16. zapovijedima, procjenama, odlukama i drugim dokumentima o ustroju sustava sigurnosti i zaštite podataka u Oružanim snagama
17. planovima rada vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava
18. dokumentima o nabavi sredstava za posebne namjene
19. dokumentima o posebnim oblicima materijalnog zbrinjavanja
20. sigurnosnim prosudbama
21. planovima razvoja vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava
22. planovima razvoja tehničkih sredstava izvidničkih postrojbi i obavještajnih tijela
23. dokumentima o nabavi sredstava za obavještajna tijela i izvidničke postrojbe
24. propisima iz nadležnosti VSOA-e
25. dokumentima o suradnji sa sigurnosno-obavještajnim službama
26. izvješćima o provedenoj sigurnosnoj provjeri i dokumenti nastali u postupku provođenja sigurnosne provjere za izdavanje certifikata za stupanj tajnosti »VRLO TAJNO«.

Članak 8.

Stupnjem tajnosti »VRLO TAJNO» klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske, a koji se odnose na znanstvene i tehničke izume od posebnog značenja za nacionalnu sigurnost i obranu Republike Hrvatske i to osobito sadržani u:
1. dokumentaciji o patentima koji se odnose na obranu
2. investicijskim programima – studije o zrakoplovima, zrakoplovnoj opremi, izradi sredstava zemaljske opreme, brodovima i drugim složenim bojnim sredstvima
3. izvješćima o letovima prototipova zrakoplova, plovidbi brodova i podmornica te pokusnoj uporabi drugih složenih bojnih sredstava
4. tehničkoj dokumentaciji o određenim bojnim sredstvima
5. dokumentima o nabavama licenci i pronalascima bojnih sredstava
6. elaboratima o otkrićima odnosno pronalascima koji imaju veliko vojno, znanstveno odnosno gospodarsko značenje
7. procjenama mogućnosti primjene otkrića odnosno pronalazaka u vojne svrhe
8. tehničkoj dokumentaciji o uređajima i sustavima za elektroničko izviđanje.

Tajno

Članak 9.

Stupnjem tajnosti »TAJNO« klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje teško naštetilo nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske, a koji se odnose na obrambenu sposobnost i to osobito sadržani u:
1. studijama i prijedlozima sustavnih rješenja iz područja upravljanja i zapovijedanja, ustroja i razvoja opreme grana, rodova, struka i službi Oružanih snaga
2. dokumentima o zapovijedanju postrojbama
3. pregledima mobilizacijskog razvoja Oružanih snaga
4. mobilizacijskim planovima Oružanih snaga
5. elaboratima o mobilizacijskim vježbama zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga
6. odlukama o pravnim osobama koje su od nadležnog središnjeg tijela državne uprave, županije ili Grada Zagreba dobile zadaću radi ostvarivanja obrambenih interesa
7. dokumentima o ratnom ustrojstvu nositelja obrambenih priprema
8. dokumentima o ustroju sustava veza u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti
9. planovima ratnih veza
10. planovima veza u međunarodnim mirovnim operacijama
11. planovima veza za slučaj velikih prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te velikih poremećaja u pojedinim gospodarstvenim djelatnostima
12. dokumentima o vrstama, ukupnim količinama i razmještaju robnih zaliha jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
13. dokumentima o hidrološkim značajkama i parametrima mora koji su od posebnog značenja za obranu
14. dokumentima koji se odnose na istraživanje geološkog sastava i građe zemljišta, geomagnetizma, hidroloških i hidrogeoloških značajki terena i parametara koji su od posebne važnosti za obranu
15. geokodiranim bazama topografskih i drugih podataka o zemljištu, pojedinačno ili uključene u geografske informacijske sustave
16. izvornicima geodetskih i hidrografskih izmjera s pripadajućim elaboratima
17. dokumentaciji o osnivanju, proširivanju, spajanju i ukidanju istraživačkih ustanova, poduzeća, pogona i posebnih objekata za razvoj i proizvodnju naoružanja i vojne opreme
18. izvješćima o spremnosti zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga
19. izvješćima o provedenim inspekcijskim nadzorima
20. zapovijedima načelnika Glavnog stožera koji se odnose na bojnu spremnost Oružanih snaga
21. pravilnicima, odlukama i uputama o načinu zaštite osoba i objekata Ministarstva obrane,
22. propisima koje donosi ministar obrane a od posebne su važnosti za obranu
23. izvješćima o obučenosti i uvježbanosti zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga
24. izvješćima o zdravstvenim stanjima pripadnika Oružanih snaga i djelatnika Ministarstva obrane
25. dokumentima o nadzoru i ocjenjivanju borbene spremnosti zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga
26. elaboratima unutarnje službe postrojbi
27. popisu dužnosti i radnih mjesta posebno važnih za obranu koje se štite primjenom posebnih sigurnosno-obavještajnih mjera
28. elaboratima o izboru i ocjenjivanju radarskih položaja
29. planovima nabave naoružanja i vojne opreme (u daljnjem tekstu NVO)
30. izvješćima o stanju NVO-a
31. provedbenim planovima Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga
32. materijalima i zaključcima sa sjednica Vojno-tehničkog savjeta i Vojnog savjeta koji se odnose na razvoj Oružanih snaga
33. planovima nuklearno-biološko-kemijske obrane borbene zone postrojbi (operativni i teritorijalni)
34. planovima zaštite zračnog prometa
35. planu uređenja područja zapovjedništva i postrojbe
36. raščlambama, izvješćima o stanju vojne stege i izvanrednim događajima
37. izvješćima o psihološko-borbenoj spremnosti
38. izvješćima i raščlambama provedenih vježbi, seminara, stručnih sastanaka i tehničkih skupova na razini Ministarstva obrane i Oružanih snaga
39. kriminalističkim evidencijama Vojne policije i dokumentima o operativno-kriminalističkim obradama
40. obavještajnim dnevnicima i obavještajnim izvješćima
41. evidencijama i dokumentima o ratnoj i mirnodopskoj popuni zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga
42. izvješćima o tehničkoj ispravnosti tehničko-materijalnih sredstava
43. knjigama ustroja Glavnog stožera, zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga
44. raščlambama sa stručnih trenaža i tehničkih skupova na razini Ministarstva obrane, Glavnog stožera i granskih zapovjedništava u Oružanim snagama
45. operativnim evidencijama NVO-a
46. matičnim knjigama vojnih obveznika
47. popisima dužnosti i poslova za koje je potreban certifikat za pristup klasificiranim podacima Ministarstva obrane.

Članak 10.

Stupnjem tajnosti »TAJNO« klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje teško naštetilo nacionalnoj sigurnosti Republike Hrvatske, a koji se odnose na znanstvene i tehničke izume od posebnog značenja za nacionalnu sigurnost i obranu Republike Hrvatske i to osobito sadržani u:
1. elaboratima (studijama) o znanstvenim i tehničkim izumima i pronalascima značajnim za obranu
2. procjenama mogućnosti primjene znanstvenog odnosno tehničkog izuma ili pronalaska u vojne svrhe
3. elaboratima o istraživačkoj djelatnosti i razvoju ratnih materijalnih sredstava od općeg interesa za Oružane snage
4. studijama i raščlambama znanstveno-istraživačkog rada
5. dokumentima o znanstveno-istraživačkom radu postrojbi rodova Hrvatske kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (razvoj i uvođenje novih i usavršavanje postojećih tehničko-materijalnih sredstava, u daljnjem tekstu TMS).

Članak 11.

Stupnjem tajnosti »TAJNO« klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje teško naštetilo sigurnosno-obavještajnom sustavu i to osobito sadržani u:
1. dokumentima o suradnji s drugim državnim tijelima u području sigurnosti
2. dokumentima o procjenama mogućih napada na informacijsku i komunikacijsku strukturu Ministarstva obrane i Oružanih snaga
3. elaboratima i obavijestima o oružanim snagama stranih država
4. pregledima sigurnosnih podataka
5. dokumentima o statusu u službi zaposlenika VSOA-e
6. financijskom planu Ministarstva obrane u dijelu koji se odnosi na vojni sigurnosno-obavještajni sustav
7. izvješćima o provedenoj sigurnosnoj provjeri i dokumenti nastali u postupku provođenja sigurnosne provjere za izdavanje certifikata za stupanj tajnosti »TAJNO«.

Povjerljivo

Članak 12.

Stupnjem tajnosti »POVJERLJIVO« klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo obrambenoj sposobnosti i to osobito sadržani u:
1. operativnim evidencijama uređenja i pripreme područja koja se vodi na zemljovidima, i to evidencija:
– fortifikacijskih objekata s podacima i objektima
– izvanrednih priprema za zaprečivanje i pregled objekata
– objekata za zapovijedanje i vezu od razine pukovnije do brigade
– pričuvnih prijelaza preko rijeka
– željezničke mreže
– prirodnih i umjetnih objekata od interesa za Oružane snage
2. geokodiranim bazama hidrografskih podataka
3. izvornim digitalnim rasterskim zemljovidima geotopografskih materijala i hidrografskih materijala
4. fotoproizvodima dobivenim terestičkim ili zračnim snimanjem u analognom ili digitalnom obliku za potrebe ažuriranja prostornih planova
5. planovima mjera, studijama, projektima i elaboratima o uređenju objekata od posebnog značaja za obranu
6. prostornim planovima koji se odnose na potrebe obrane
7. popisu dužnosti i radnih mjesta od posebne važnosti za obranu nositelja obrambenih priprema
8. knjigama evidencije pregleda mobilizacijskog razvoja
9. izvješćima o ljudskom potencijalu i TMS-a iz popisa za popunu Oružanih snaga i drugih potreba obrane
10. personalnim izvješćima o broju, popuni i strukturi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama
11. izvješćima iz djelokruga novačkih poslova
12. ratnom putu
13. dokumentima o preraspodjeli TMS-a
14. shemama logističke potpore zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga
15. Godišnjem planu rada Ministarstva obrane, Glavnog stožera i zapovjedništava u Oružanim snagama i izvješća o izvršenju planova
16. obrambenim programima Ministarstva obrane
17. shemama financijske opskrbe i raspodjele financijskih sredstava postrojbi i ustanova Oružanih snaga
18. simulacijama i studijama iz područja financija i proračuna Ministarstva obrane
19. izvješćima iz područja veterinarske struke
20. dokumentima o razvoju i uvođenju protupožarne opreme i sredstava u Oružane snage
21. izvješćima o nadzorima zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga, javnih tijela i drugih pravnih osoba posebno važnih za obranu
22. planovima konzervacije i dekonzervacije TMS-a
23. zahtjevima za izdavanje certifikata za pristup klasificiranim podacima s upitnikom za sigurnosnu provjeru
24. elaboratima o vježbama, stožernim vježbama i zapovjednim izviđanjima.

Članak 13.

Stupnjem tajnosti »POVJERLJIVO« klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo sigurnosno-obavještajnom sustavu i to osobito sadržani u:
1. procjenama ugroze vojnih objekata
2. dokumentima koji se odnose na zaštitu dužnosti značajnih za obranu
3. aktima o pravima iz službe u VSOA-i
4. izvješćima o provedenoj sigurnosnoj provjeri i dokumenti nastali u postupku provedbe sigurnosne provjere za izdavanje certifikata za stupanj tajnosti »POVJERLJIVO«.

Ograničeno

Članak 14.

Stupnjem tajnosti »OGRANIČENO« klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća Ministarstva obrane i Oružanih snaga i to osobito sadržani u:
1. izvješćima o provedenim nadzorima naoružanja drugih država potpisnica sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja
2. raščlambama požara u Oružanim snagama i njihovih uzroka
3. izvješćima o kršenju zračnog prostora
4. izvješćima o mogućnostima smještaja ljudi i TMS-a
5. planovima vojno-znanstvenog rada u Ministarstvu obrane
6. evidencijama izdanih suglasnosti za izgradnju objekata na vojnim područjima
7. raščlambama izvješća o kriminalitetu u Oružanim snagama
8. skupnim evidencijama o djelatnicima Ministarstva obrane i pripadnicima Oružanih snaga
9. evidencijama sudjelovanja u Domovinskom ratu
10. dokumentima o rasporedu na radnu obvezu
11. dokumentima o popuni pričuvnika u postrojbe civilne zaštite
13. financijskim dokumentima o plaćama djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga
14. skupnim evidencijama o ugovornim odnosima Ministarstva obrane s drugim pravnim osobama
15. financijskim evidencijama o ugovornim odnosima Ministarstva obrane s drugim pravnim osobama.

V. KLASIFIKACIJA I DEKLASIFIKACIJA PODATAKA

Članak 15.

Klasifikacija je postupak kojim se određuje jedan od stupnjeva tajnosti podacima iz područja obrane i vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava s obzirom na stupanj ugroze ovih područja ako bi podaci bili neovlašteno otkriveni.

Članak 16.

Postupak klasifikacije podataka nastalih u Ministarstvu obrane provode osobe utvrđene u članku 3. ovoga Pravilnika (stvaratelji klasificiranih podataka).
Vlasnik klasificiranih podataka, u smislu ovoga Pravilnika je Ministarstvo obrane, Glavni stožer, Oružane snage i VSOA.

Članak 17.

Klasifikacija se provodi kod nastanka klasificiranih podatka ili prilikom periodične procjene tih podataka.

Članak 18.

Kod provođenja postupka klasifikacije podataka osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika dužne su odrediti najniži stupanj tajnosti koji će osigurati zaštitu interesa obrane i vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava i sprječavanje štete koja bi neovlaštenim otkrivanjem toga podatka mogla nastupiti.

Periodična procjena

Članak 19.

Periodična procjena klasificiranih podataka u području obrane i vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava provodi se:
– za stupanj tajnosti VRLO TAJNO, najmanje jedanput u 5 godina
– za stupanj tajnosti TAJNO, najmanje jedanput u 4 godine
– za stupanj tajnosti POVJERLJIVO, najmanje jedanput u 3 godine
– za stupanj tajnosti OGRANIČENO, najmanje jedanput u 2 godine.
U rok u kojem je potrebno provesti procjenu ne računa se godina u kojoj je podatak nastao.

Članak 20.

Stvaratelji klasificiranih podataka iz članka 3. obvezni su trajno procjenjivati stupanj tajnosti klasificiranih podataka iz svojega djelokruga rada.
Ministar obrane, načelnik Glavnog stožera i ravnatelj VSOA-e donose odluku da se provede periodična procjena stupnjeva tajnosti klasificiranih podataka nastalih u Ministarstvu obrane, Glavnom stožeru, Oružanim snagama i VSOA-i u skladu s rokovima iz članka 19. ovoga Pravilnika.
Odluka o provedbi periodične procjene sadržava:
– obvezu stvaratelja klasificiranih podataka da izradi pisanu procjenu na temelju koje će se pristupiti promjeni stupnjeva tajnosti ili deklasifikaciji
– rok do kada se promjena stupnjeva tajnosti ili deklasifikacija moraju obaviti
– obvezu izrade pisanog izvješća
– obvezu obavještavanja svih primatelja klasificiranih podataka o izvršenoj promjeni stupnja tajnosti podataka i deklasifikaciji.

Članak 21.

Periodičnu procjenu provode stvaratelji klasificiranih podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika.
Stvaratelji klasificiranih podataka izrađuju pisanu procjenu koja se sastoji od utvrđivanja svih relevantnih okolnosti, činjenica i događaja koji zahtijevaju ili imaju za posljedicu obvezu ili mogućnost skidanja ili promjene stupnjeva tajnosti podataka nastalih u njihovu djelokrugu rada.

Članak 22.

Procjenom se obuhvaćaju svi dokumenti određenih stupnjeva tajnosti na temelju podataka iz urudžbenih zapisnika, svi postupci, mjere ili objekti koji su također zaštićeni određenim stupnjem tajnosti.
Ministar obrane, načelnik Glavnog stožera i ravnatelj VSOA-e mogu provesti skupnu deklasifikaciju ili promjenu stupnja tajnosti određene skupine podataka.

Članak 23.

Kada se u postupku periodične procjene klasificiranom podatku promijeni ili skine stupanj tajnosti na dokumentu ili drugom zapisu klasificiranog podatka, precrta se prvotna oznaka stupnja tajnosti i ispod nje se upisuje novi stupanj tajnosti te se uz njega odlaže i dokument na temelju kojeg je izmjena i izvršena (prilog broj 1).
Kada je podatak deklasificiran, prvotna oznaka stupnja tajnosti se prekriži, a ispod nje se upisuje oznaka »NEKLASIFICIRANO« (prilog broj 2).
O periodičnim procjenama i skinutim odnosno sniženim stupnjevima tajnosti klasificiranih dokumenata vodi se propisana evidencija (prilog broj 3).

Interes javnosti, pravo na pristup informacijama i zahtjev za skidanje tajnosti podataka

Članak 24.

Postupak utvrđivanja potrebe zadržavanja ili skidanja tajnosti s klasificiranih podataka obrane i vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava provest će se kada postoji:
– interes javnosti za objavom podataka
– zahtjev ovlaštenika prava na pristup informacijama na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama
– zahtjev suda ili druge institucije.
Zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka zaprimaju se u Kabinetu ministra i prosljeđuju Kabinetu načelnika Glavnog stožera ako se stvaratelj klasificiranog podatka nalazi u Glavnom stožeru ili Oružanim snagama odnosno Kabinetu ravnatelja VSOA-e ako je podatak nastao u VSOA-i.
Stvaratelj klasificiranog podatka obvezan je na zahtjev dati svoje mišljenje i obrazloženje potrebe zadržavanja tajnosti podatka ili predložiti skidanje tajnosti s traženog podatka.
Ako je stvaratelj klasificiranog podatka utvrdio kako nema zapreka da se skine tajnost s traženih podataka, obavit će postupak deklasifikacije, a izvješće i kopiju deklasificiranog dokumenta dostaviti Kabinetu ministra.
Kada se u postupku utvrdi da je potrebno deklasificirati podatak ili osloboditi obveze čuvanja tajnosti podatka osobu koja je djelatnik Ministarstva obrane, Glavnog stožera, Oružanih snaga ili VSOA, a imala je pristup klasificiranom podatku, Kabinet ministra će pribaviti mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost u skladu s člankom 16. stavkom 2. Zakona o tajnosti podataka.
Ako je i mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost pozitivno, podatak s kojega je skinut stupanj tajnosti dostavlja se podnositelju zahtjeva, ovlašteniku prava na pristup informacijama, sudu ili drugoj instituciji.

OZNAČAVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

Osnovne zaštitne oznake

Članak 25.

Osnovne zaštitne oznake klasificiranih podataka nastalih u radu Ministarstva obrane, Glavnog stožera, Oružanih snaga te VSOA-e su:
– puna oznaka stupnja tajnosti
– kratica stupnja tajnosti
– oznaka broja stranica u odnosu na ukupan broj stranica klasificiranog dokumenta
– oznaka broja primjerka u odnosu na ukupan broj primjeraka klasificiranog dokumenta ili drugog zapisa klasificiranog podatka
– oznaka broja, vrste, punog naziva stupnja tajnosti priloga klasificiranog dokumenta.

Stupnjevi tajnosti i njihove kratice

Članak 26.

Klasificirani podaci označavaju se stupnjevima tajnosti »VRLO TAJNO«, »TAJNO«, »POVJERLJIVO« i »OGRANIČENO«.
Oznaka stupnja tajnosti stavlja se u gornjem desnom kutu i ispisuje velikim tiskanim slovima.
Kada dokument ima više stranica, oznaka stupnja tajnosti stavlja se na svaku stranicu dokumenta u gornjem desnom kutu tako da se ispisuje ili otiskuje štambiljem.
Kratice stupnjeva tajnosti su:
– za VRLO TAJNO – VT
– za TAJNO – T
– za POVJERLJIVO – POV
– za OGRANIČENO – OGR.
Kratice se koriste za vođenje evidencija klasificiranih podataka i stavljaju se ispred klase dokumenta u skladu s propisima o uredskom poslovanju Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

Broj primjeraka i broj stranica

Članak 27.

Broj primjerka u odnosu na ukupan broj primjeraka klasificiranog dokumenta stavlja se u gornjem desnom kutu ispod oznake stupnja tajnosti.
Kada je potrebno u gornjem desnom kutu upisati dodatne zaštitne oznake, broj primjerka ispisuje se ispod njih.
Svaka stranica klasificiranog dokumenta u donjem desnom kutu ima oznaku broja stranice u odnosu na ukupan broj stranica.

Prilozi

Članak 28.

Broj, vrsta, naziv i stupanj tajnosti priloga navode se na posljednjoj stranici klasificiranog dokumenta u donjem lijevom kutu prije potpisa ovlaštene osobe.
Prilog se navodi ukupnim brojem priloga, punim nazivom dokumenta, kraticom stupnja tajnosti i vrstom. Kada se radi o više priloga, za svakoga od njih potrebno je upisati navedene zahtjeve. Ako prilozi nisu samo dokumenti, potrebno je navesti i njihovu vrstu (CD, disketa, materijalno sredstvo i sl.).
Standardni izgled klasificiranog dokumenta sa svim osnovnim i dodatnim zaštitnim oznakama (prilog broj 4).

Dodatne zaštitne oznake

Članak 29.

Stvaratelji klasificiranih podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika mo­gu klasificirane podatke označiti dodatnim zaštitnim oznakama.
Dodatne zaštitne oznake klasificiranih podataka su:
– zabrana ili ograničavanje umnožavanja dokumenata ili drugih zapisa klasificiranih podataka
– zabrana, ograničavanje ili određivanje načina daljnje distribucije podataka drugim primateljima
– obveza povrata klasificiranog podatka nakon uvida
– rok tajnosti koji je vlasnik klasificiranog podatka predvidio pri njegovu nastanku.

Članak 30.

Dodatne zaštitne oznake ispisuju se u gornjem desnom kutu prve stranice klasificiranog dokumenta velikim tiskanim slovima ispod oznake stupnja tajnosti.
Kada stvaratelj klasificiranog dokumenta procijeni da je to potrebno, dodatne zaštitne oznake stavljaju se i na ostalim stranicama dokumenta.

Zabrana ili ograničavanje umnožavanja

Članak 31.

Stvaratelj klasificiranog podatka može zabraniti ili ograničiti njegovo umnožavanje upisivanjem teksta »ZABRANJENO UMNOŽAVANJE« ili »OGRANIČENO UMNOŽAVANJE« u gornjem desnom kutu ispod oznake stupnja tajnosti.
Kada je stvaratelj klasificiranog podatka stavio oznaku »ZABRANJENO UMNOŽAVANJE«, primatelj ne smije izraditi kopije, a ako je stavio oznaku »OGRANIČENO UMNOŽAVANJE«, primatelj je dužan poštovati postavljeno ograničenje (prilog broj 4).

Članak 32.

Odobravanje kopiranja i evidencija kopija klasificiranog dokumenta

Osobe iz članka 3. stavka 1., 2., i 3. ovoga Pravilnika mogu odobriti izradu kopija primljenih klasificiranih dokumenata ako je to nužno za obavljanje određenih poslova i zadaća te ako na primljenom klasificiranom dokumentu nema oznake zabrane umnožavanja.

Članak 33.

Kada ne postoji zabrana ili ograničenje daljnjeg umnožavanja klasificiranog podatka, čelnik ustrojstvene jedinice ili zapovjednik, primatelj, takvoga dokumenta može odlučiti da se napravi fizička kopija cijelog ili dijela dokumenta odnosno kopija drugog zapisa podatka (primjerice CD i sl.).
Na originalu primljenog dokumenta u gornjem desnom slobodnom dijelu dokumenta čelnik ispisuje tekst »odobravam kopiranje», broj odobrenih kopija, primjerak broj primljenog dokumenta kroz broj odobrene kopije i gdje se kopija nalazi, dužnost te svoje puno ime i prezime, potpis i otisak pečata.
Nakon što je na originalnom dokumentu upisano sve navedeno u stavku 2. ovoga članka on se kopira u odobrenom broju kopija.
Ako je čelnik odobrio kopiju dijela klasificiranog dokumenta na kopiji se štambiljem otiskuje stupanj tajnosti cijelog dokumenta ako on nije ispisan u gornjem desnom kutu.
O kopijama klasificiranog dokumenta obvezno se vodi propisana evidencija (prilog broj 6).

Povrat nakon uvida

Članak 34.

Stvaratelj klasificiranog podatka može od primatelja zahtijevati povrat svojega dokumenta nakon uvida pri čemu u gornjem desnom kutu ispod oznake stupnja tajnosti stavlja naznaka »VRATITI NAKON UVIDA« (prilog broj 7).
Primatelj takav klasificirani dokument evidentira u upisnicima klasificiranih dokumenata određenog stupnja tajnosti. Nakon što je izvršen uvid u dokument u primjerenom vremenu ili u unaprijed utvrđenom roku, klasificirani dokument se vraća njegovu stvaratelju.
U evidencijama (upisnicima) se u rubrikama NAPOMENA ili u knjigama upisnika pod »razvođenje» stavlja napomena »vraćeno nakon uvida« s naznakom datuma vraćanja dokumenta.

Zabrana, ograničenje distribucije i način distribucije

Članak 35.

Za zabranu ili ograničavanje daljnje distribucije klasificiranog podatka koristi se oznaka »ISKLJUČIVO« kad se dokument dostavlja primateljima u Republici Hrvatskoj. Pritom se u produžetku oznake »ISKLJUČIVO« stavlja službena kratica tijela javne vlasti ili pravne osobe primatelja klasificiranog podatka ako je ona ima, a ako je nema, stavlja se puni službeni naziv.
Kada je primatelj klasificiranog podatka unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane, Glavnog stožera, Oružanih snaga ili VSOA-e stavlja se propisana skraćenica (primjerice HRM), ako je nema, stavlja se puni naziv ustrojstvene jedinice.
Kada je primatelj strana država ili međunarodna organizacija za zabranu ili daljnje ograničavanje distribucije klasificiranog podatka, koristi se međunarodna oznaka »ONLY« i pritom navodi službena međunarodna kratica države ili organizacije. Ako ne postoji međunarodna kratica, stavlja se puni službeni naziv (prilog broj 8).

Rok tajnosti

Članak 36.

Rok tajnosti klasificiranog podatka dodatna je zaštitna oznaka kojom se određuje trajanje određenog stupnja tajnosti.
Kada stvaratelj klasificiranog podatka ne može procijeniti rok tajnosti, nije ga obvezan staviti.

Različiti stupnjevi tajnosti dokumenta

Članak 37.

Klasificirani dokument, pojedini njegov dio ili prilog može biti označen različitim stupnjevima tajnosti, a cijeli dokument označava se najvišim stupnjem tajnosti pojedinog njegova dijela ili priloga.
Ako dijelovi integralnog dokumenta ili dio imaju različit stupanj tajnosti, svaki od takvih dijelova odnosno priloga odvaja se u zaseban dio i ispred teksta se stavlja oznaka stupnja tajnosti velikim tiskanim slovima.
Ako pojedini dio klasificiranog dokumenta nema oznaku tajnosti, ispred toga dijela stavlja se oznaka »NEKLASIFICIRANO«.

Označavanje omotnica klasificiranog dokumenta

Članak 38.

Klasificirani podatak se pri prijenosu ili pohrani ulaže u neprozirne omotnice (kuverte) ili druge zaštitne omote kako bi se spriječila mogućnost čitanja i oštećivanja sadržaja dokumenta. Ako se radi o većem broju klasificiranih dokumenata ili njihovih priloga, oni se pakiraju u kutije ili druge primjerene zaštitne omote.
Omotnica (kuverta, zaštitni omot ili kutija) u gornjem desnom kutu imaju istu oznaku stupnja tajnosti kao i dokument, a ako sadrže dokumente ili podatke različitih stupnjeva tajnosti, ističe se najviši stupanj tajnosti pojedinog dokumenta i njegova priloga.
Na omotnici se ne ističu druge dodatne zaštitne oznake.

NEKLASIFICIRANI PODACI

Označavanje neklasificiranih podataka

Članak 39.

Podaci koji nemaju oznaku stupnja tajnosti predstavljaju neklasificirane podatke odnosno podatke određene samo za službenu uporabu. Neklasificirani podatak može biti bez oznake ili označen oznakom »NEKLASIFICIRANO« (prilog broj 9).
Oznaka »NEKLASIFICIRANO« ispisuje se u gornjem desnom kutu ili se otiskuje štambiljem.
Neklasificirani dokumenti vode se u upisnicima akata bez stupnjeva tajnosti.
Podaci koje je Ministarstvo obrane u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama stavilo u katalog informacija dostupnih javnosti nemaju oznaku neklasificirano. Neklasificiran podatak može biti dostupan ovlašteniku prava na informaciju ako je to odlučio stvaratelj klasificiranog podatka.

VI. PRISTUP KALSIFICIRANIM PODACIMA

Certifikat

Članak 40.

Pravo pristupa klasificiranim podacima nastalim u radu Ministarstva obrane, Glavnom stožeru, Oružanim snagama te VSOA-e imaju osobe kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihova djelokruga rada propisanih u opisu radnog mjesta.
Za pristup klasificiranim podacima osobe moraju imati:
– Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri (certifikat) za određeni stupanj tajnosti
– ovlast za pristup klasificiranim podacima u okviru svojega djelokruga rada koji izdaje čelnik iz članka 3. ovoga Pravilnika
– provedeno sigurnosno informiranje.

Zahtjev za izdavanje certifikata

Članak 41.

Zahtjev za izdavanje certifikata podnose čelnici ustrojstvenih jedinica iz članka 3. ovoga Pravilnika za djelatnike raspoređene u njihove ustrojstvene jedinice.
Zahtjev za izdavanje certifikata za djelatnike Glavnog stožera i pripadnike Oružanih snaga podnosi se Personalnoj upravi Glavnog stožera, za djelatnike Ministarstva obrane Personalnoj službi, a za djelatnike VSOA-e ustrojstvenoj jedinici VSOA-e koja obavlja personalne poslove. Personalna služba i Personalna uprava Glavnog stožera evidentira zahtjeve za izdavanje certifikata, izdane certifikate te odbijene zahtjeve za izdavanje certifikata određenog stupnja tajnosti u informacijskom sustavu personalnog upravljanja.
Evidentirani zahtjevi u informacijskom sustavu personalnog upravljanja prosljeđuju se Podregistru za Ministarstvo obrane i Glavni stožer Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Zahtjev sadrži:
– ime i prezime osobe
– dužnost ili poslove u okviru kojih se pristupa klasificiranih podacima
– stupanj tajnosti za koji se traži certifikat
– popunjen odgovarajući upitnik za sigurnosnu provjeru.

Članak 42.

Zahtjev za izdavanje certifikata podnosi se za osobe koje se raspoređuju na dužnosti iz Popisa dužnosti za koje je potreban certifikat za pristup klasificiranim podacima Ministarstva obrane.

Članak 43.

Za pristup klasificiranim podacima stupnja tajnosti »OGRANIČENO« nije potrebno posjedovanje certifikata.
Pravo pristupa podacima stupnja tajnosti »OGRANIČENO« i neklasificiranim podacima koji nastaju u Ministarstvu obrane, Glavnom stožeru i Oružanim snagama imaju osobe kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihova djelokruga rada.

Članak 44.

Pristup klasificiranim podacima druge države i međunarodne organizacije imaju osobe kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihova djelokruga rada te kojima je izdan certifikat iz članka 22. Zakona o tajnosti podataka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane (»Narodne novine«, broj 112/97) osim članaka 35. do 51. u glavi III.: MJERE I POSTUPCI ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA koje ostaju na snazi do donošenja Pravilnika o provedbi mjera i standarda informacijske sigurnosti u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama iz članka 24. stavka 1. Zakona o informacijskoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 79/07).
Do donošenja Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka na snazi ostaju i propisi koje je donio pomoćnik ministra obrane na temelju ovlasti iz članka 56. Pravilnika o zaštiti tajnosti podataka obrane osim Rokovnika za skidanje oznake tajne odnosno snižavanje stupnja tajnosti tajnih podataka koji prestaje važiti stupanjem na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 46.

Prilozi iz članaka 23., 28., 31., 33., 34., 35. i 39. sastavni su dio ovoga Pravilnika i neće se objavljivati u »Narodnim novinama«.

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-04/4
Urbroj: 512-01-08-2
Zagreb, 25. ožujka 2008.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.