Pravilnik o dopuni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca

NN 39/2008 (4.4.2008.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1341

Na temelju članka 73. stavka 5. i 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA1

Članak 1.

U Pravilniku o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine«, broj 72/07, 102/07, 4/08 i 30/08) iza članka 10. dodaje se Poglavlje III.A s člankom 10.a koje glasi:

»POGLAVLJE III.A

Razdoblje nakon kojeg se cijepljenje protiv bjesnoće smatra valjanim

Članak 10.a

1) Ne dovodeći u pitanje uvjete propisane odredbama članka 6. i 8. ovoga Pravilnika, a u svrhu članka 5. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika prvo cijepljenje protiv bjesnoće smatra se valjanim 21 dan nakon izvršenog protokola cijepljenja u skladu sa zahtjevima proizvođača cjepiva.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, cijepljenje protiv bjes­noće smatra se valjanim od datuma ponovnog cijepljenja ukoliko je cijepljenje provedeno unutar razdoblja koje je odredio proizvođač cjepiva. Cijepljenje se smatra prvim ukoliko nedostaje veterinarska potvrda kojom se potvrđuje ranije cijepljenje.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. svibnja 2008. godine.

Klasa: 011-02/08-01/23
Urbroj: 525-1-08-1
Zagreb, 27. ožujka 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
 

____
1 Pravilnik preuzima odredbe Odluke (EZ) br. 91/2005 kojom se utvrđuje razdoblje nakon kojeg se cjepivo protiv bjesnoće smatra valjanim