Pravilnik o mjerama radiološke i fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja

NN 39/2008 (4.4.2008.), Pravilnik o mjerama radiološke i fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1345

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, br. 64/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA RADIOLOŠKE I FIZIČKE SIGURNOSTI IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjere radiološke i fizičke sigurnosti radioaktivnih izvora.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
Korištenje podrazumijeva proizvodnju, posjedovanje, montiranje, uporabu, održavanje, popravljanje i zbrinjavanje radioaktivnih izvora te kratke vremenske intervale, definirane Planom osiguranja radioaktivnog izvora tijekom prekida navedenih aktivnosti. Korištenje radioaktivnih izvora ne podrazumijeva njihov prijevoz ili skladištenje. Skladištenje ne uključuje kratke vremenske intervale između korištenja radioaktivnog izvora.
Prijevoznik jest pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavlja prijevoz.

Članak 3.

Nositelj odobrenja ili korisnik sukladno Zakonu o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja, odnosno prijevoznik mora odrediti kategoriju svakog radioaktivnog izvora ili skupa radioaktivnih izvora prema metodologiji specificiranoj u Prilogu II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Nositelj odobrenja ili korisnik, odnosno prijevoznik obvezan je prema kategoriji iz stavka 1. ovoga članka utvrditi postupke koji će udovoljavati zahtjevima osiguranja sukladno Prilogu IV. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio, a prema stupnju prijetnje iz Priloga III. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Skup radioaktivnih izvora smatraju se radioaktivni izvori nad kojima se primjenjuju iste mjere fizičke sigurnosti bez obzira na njihov fizički smještaj.
Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na radioaktivne izvore određene kategorije, primjenjuju se i na skup radioaktivnih izvora iste kategorije.

Članak 5.

Nositelj odobrenja ili korisnik, odnosno prijevoznik mora odrediti osobu odgovornu za provođenje mjera radiološke i fizičke sigurnosti radioaktivnih izvora (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba).

Članak 6.

Odgovorna osoba mora proći provjeru sigurnosti sukladno posebnim propisima kojima se utvrđuju uvjeti, postupci i tijela nadležna za provođenje postupaka sigurnosne provjere.

PLAN OSIGURANJA RADIOAKTIVNIH IZVORA

Članak 7.

Nositelj odobrenja ili korisnik, osim za potrebe prijevoza, za radioaktivne izvore 1., 2. i 3. kategorije mora donijeti Plan osiguranja radioaktivnih izvora koji mora biti sukladan Prilogu I. ovoga Pravilnika.
Prijedlog Plana osiguranja radioaktivnih izvora nositelj odobrenja ili korisnik mora dostaviti na mišljenje Državnom zavodu za zaštitu od zračenja (u daljnjem tekstu: Zavod).
Nakon dobivenog mišljenja Zavoda Prijedlog Plana iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se na suglasnost ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.
Plan iz stavka 1. ovoga članka donosi se po dobivenoj suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka.
Nositelj odobrenja ili korisnik obvezan je osigurati provedbu Plana osiguranja radioaktivnih izvora.
U slučaju promjene u okružju u kojem se koriste radioaktivni izvori, uključujući i pojavu nove vjerojatne prijetnje koja ugrožava provedbu važećeg Plana osiguranja radioaktivnih izvora, nositelj odobrenja ili korisnik mora izmijeniti Plan osiguranja radioaktivnih izvora.
Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, uz suradnju Državnog zavoda za zaštitu od zračenja, može provjeriti učinkovitost provedbe Plana osiguranja radioaktivnih izvora i u slučaju utvrđivanja nedostataka može narediti otklanjanje istih.

PLAN OSIGURANJA PRIJEVOZA RADIOAKTIVNIH IZVORA

Članak 8.

Prijevoznik koji prevozi radioaktivne izvore 1., 2. i 3. kategorije (u daljnjem tekstu: prijevoznik) mora donijeti Plan osiguranja prijevoza radioaktivnih izvora sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika.
Prijedlog Plana osiguranja prijevoza radioaktivnih izvora prijevoznik mora dostaviti na mišljenje Zavodu.
Nakon dobivenog mišljenja Zavoda Prijedlog Plana iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se na suglasnost ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.
Plan iz stavka 1. ovoga članka donosi se po dobivenoj suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka.
Prijevoznik je obvezan osigurati provedbu Plana osiguranja prijevoza radioaktivnih izvora.
U slučaju prijevoza radioaktivnih izvora 1. kategorije, Plan osiguranja prijevoza radioaktivnih izvora mora za svaki pojedinačni prijevoz biti odobren sukladno odredbama stavaka 2.,3. i 4. ovoga članka i uvjet je za izdavanje odobrenja Zavoda za prijevoz tog radioaktivnog izvora.
U slučaju prijevoza radioaktivnih izvora 1. kategorije, odobreni prijevoz mora biti u pisanom obliku najavljen Zavodu najmanje 7 dana prije planiranog početka prijevoza.
U slučaju prijevoza radioaktivnih izvora 2. i 3. kategorije, Plan osiguranja prijevoza radioaktivnih izvora uvjet je za izdavanje dozvole za prijevoz tih radioaktivnih izvora.
U slučaju promjene u okružju u kojem se prevoze radioaktivni izvori, uključujući i pojavu nove vjerojatne prijetnje koja ugrožava provedbu važećeg Plana osiguranja prijevoza radioaktivnih izvora, prijevoznik mora bez odlaganja obavijestiti Zavod o promjenama i izmijeniti Plan osiguranja prijevoza izvora sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovoga članka.
Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, uz suradnju Zavoda, može provjeriti učinkovitost provedbe Plana osiguranja prijevoza radioaktivnih izvora i u slučaju utvrđivanja nedostataka može narediti otklanjanje istih.

Članak 9.

Nositelj odobrenja, odnosno prijevoznik mora osigurati da se ne ometa, demontira, mijenja, oštećuje ili na neki drugi način smanjuje učinkovitost bilo koje mjere fizičke sigurnosti radioaktivnih izvora osim za potrebe opravdane zamjene izvora, prijevoza ili tehničkog servisiranja koje je predviđeno Planom osiguranja radioaktivnih izvora ili Planom osiguranja prijevoza radioaktivnih izvora.

Članak 10.

Nakon servisiranja radioaktivnih izvora ili sustava fizičke zaštite ili nekih drugih izmjena prostora i sustava, odgovorna osoba se mora uvjeriti da su mjere fizičke sigurnosti radioaktivnih izvora u funkciji.
Ako mjere iz stavka 1. ovoga članka nije moguće staviti ponovno u funkciju, odgovorna osoba mora poštovati postupak naveden u Planu osiguranja radioaktivnih izvora.

RUKOVANJE, PRIJEVOZ I PRISTUP RADIOAKTIVNIM IZVORIMA 1., 2. i 3. KATEGORIJE

Članak 11.

Radioaktivnim izvorima 1., 2. i 3. kategorije smije pristupati i njima rukovati te ih prevoziti izloženi radnik koji je prošao sigurnosnu provjeru sukladno posebnim propisima kojima se utvrđuju uvjeti, postupci i tijela nadležna za provođenje postupaka sigurnosne provjere.
Radioaktivnim izvorima 1., 2. i 3. kategorije smije pristupati i njima rukovati te ih prevoziti i izloženi radnik koji nije prošao provjeru iz stavka 1. ovoga članka ako je u pratnji izloženog radnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.

Odgovorna osoba mora voditi dnevnik o kretanju radioaktivnih izvora 1., 2., 3., 4. i 5. kategorije.
Za mjere rukovanja i prijevoza radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije odgovorna osoba mora neprekidno raspolagati podacima o tome gdje se radioaktivni izvor nalazi.

Članak 13.

Izloženi radnik ne smije ostaviti radioaktivne izvore 1., 2. i 3. kategorije bez nadzora.

PROMET I ZBRINJAVANJE RADIOAKTIVNIH IZVORA

Članak 14.

Nositelj odobrenja ili korisnik smije radioaktivni izvor 1., 2. i 3. kategorije predati/prodati/ustupiti pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koja ima dozvolu za nabavku tog radioaktivnog izvora izdanu od Zavoda.

2. MJERE FIZIČKE SIGURNOSTI RADIOAKTIVNIH IZVORA TIJEKOM KORIŠTENJA, PRIJEVOZA ILI SKLADIŠTENJA ISTIH

RADIOAKTIVNI IZVORI 1. KATEGORIJE

Članak 15.

Osiguranje radioaktivnih izvora 1. kategorije mora biti planirano/izvedeno tako da nadležnoj policijskoj upravi ili službi osiguranja omogućava reakciju prije no što mogu biti neovlašteno premješteni.

RADIOAKTIVNI IZVORI 2. KATEGORIJE

Članak 16.

Kada se koriste, prevoze ili skladište, radioaktivni izvori 2. kategorije moraju biti osigurani najmanje fizičkim mjerama zaštite sposobnim za pružanje dovoljno dugog odgađanja za omogućavanje neposredne detekcije i procjene nedozvoljenog pristupa izvoru.

RADIOAKTIVNI IZVORI 3. KATEGORIJE

Članak 17.

Kada se koriste, prevoze ili skladište radioaktivni izvori 3. kategorije moraju se poduzeti fizičke mjere sigurnosti koje imaju najmanje za cilj sprečavanje pristupa tim radioaktivnim izvorima.

3. OSIGURANJA KOJI SE MORAJU POSTIĆI POSTUPOVNIM MJERAMA OSIGURANJA TEMELJENIM NA RIZIKU

Članak 18.

Ovisno o kategoriji radioaktivnog izvora i stupnju prijetnje, nositelj odobrenja ili korisnik, odnosno prijevoznik obvezan je postupati sukladno postupcima iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Nositelj odobrenja ili korisnik, odnosno prijevoznik mora organizirati osiguranje radioaktivnih izvora sukladno stupnju prijetnje.

4. UPRAVLJANJE OSIGURANJEM RADIOAKTIVNIH IZVORA

OBAVJEŠĆIVANJE O NEPROVOĐENJU MJERA OSIGURANJA

Članak 20.

U slučaju krađe, gubitka, oštećenja, neovlaštenog pristupa ili premještaja radioaktivnih izvora ili neke druge nepredviđene radnje, nositelj odobrenja ili korisnik, odnosno prijevoznik mora o tome odmah obavijestiti nadležnu policijsku upravu i Zavod.
Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o okolnostima kršenja mjera osiguranja i poduzetim ili predloženim koracima vraćanja u prvobitno stanje mjera osiguranja radioaktivnih izvora.
Ako je radioaktivni izvor ukraden ili izgubljen, obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i sve podatke koje mogu pomoći vraćanju izvora.

Članak 21.

Nositelj odobrenja ili korisnik, odnosno prijevoznik mora Zavodu dostaviti pisano izvješće o neprovođenju mjera osiguranja radioaktivnih izvora iz članka 20. ovoga Pravilnika u roku od 7 dana od dana obavješćivanja iz članka 20. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.
Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke iz članka 20. stavka 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

U slučaju sumnje da ponašanje izloženog radnika ili neke druge osobe može ugroziti sigurnost radioaktivnog izvora ili neposredne okoline tog izvora, osoba koja je primijetila takvo ponašanje obvezna je bez odgađanja o tome obavijestiti odgovornu osobu koja o istome bez odgode mora izvijestiti najbližu ustrojstvenu jedinicu policije, a nakon toga nadležnoj policijskoj upravi mora dostaviti i pisano izvješće o događaju i poduzetim mjerama.
Odgovorna osoba obvezna je odmah osobi koja ugrožava sigurnost radioaktivnog izvora onemogućiti pristup radioaktivnom izvoru.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Nositelji odobrenja, odnosno prijevoznici kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dano odobrenje za obavljanje djelatnosti koja uključuje korištenje, odnosno prijevoz radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije te korisnici kojima je dana dozvola za uporabu radioaktivnih izvora iz članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, br. 64/06), obvezni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, donijeti Plan osiguranja radioaktivnih izvora, odnosno Plan osiguranja prijevoza radioaktivnih izvora i zatražiti mišljenje Zavoda i suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/21
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 19. ožujka 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

PLANOVI OSIGURANJA

1. PLAN OSIGURANJA RADIOAKTIVNIH IZVORA

Plan osiguranja izvora za radioaktivne izvore 1., 2. i 3. kategorije mora sadržavati:
a) kategoriju radioaktivnog izvora;
b) opis djelatnosti za koju se radioaktivni izvor koristi;
c) opis lokacije na kojoj se radioaktivni izvor nalazi u zgradi ili objektu gdje se koristi ili skladišti;
d) plan zgrade ili objekta u kojoj se radioaktivni izvor koristi ili skladišti uključujući fizičke mjere osiguranja korištene za osiguranje radioaktivnog izvora i određenje područja sigurnosti prema Prilogu IV. ovoga Pravilnika;
e) potreban broj radnika, njihove kvalifikacije, ovlaštenja i odgovornosti;
f) opis specifičnih problema osiguranja;
g) opis fizičkih mjera osiguranja;
h) opis postupovnih mjera osiguranja, uključujući:
1) kontrolu pristupa,
2) kontrolu ključeva,
3) CCTV nadzor (video nadzor),
4) osobni nadzor,
5) način provjere identiteta osoblja,
6) inventar i podaci u vezi upravljanja radioaktivnim izvorima,
7) osiguranje informacija,
8) postupak za postupanje prije, za vrijeme i nakon tehničkog servisiranja,
9) opis možebitnih događaja i odgovora osiguranja uključujući dojavljivanje o događaju,
10) edukaciju i razvijanje svijesti o potrebi mjera osiguranja,
11) potrebne postupke u slučaju promjene stupnja prijetnje,
i) vremenski interval provjere i način provjere Plana osiguranja radioaktivnih izvora.

2. PLAN OSIGURANJA PRIJEVOZA RADIOAKTIVNIH IZVORA

Plan osiguranja prijevoza izvora za radioaktivne izvore 1., 2. i 3. kategorije mora sadržavati:
a) kategoriju radioaktivnih izvora izračunatu prema metodologiji iz Priloga II. ovoga Pravilnika te evidencijski broj Zavoda ako je radioaktivni izvor upisan u središnji registar pri Zavodu, a za radioaktivne izvore 1. kategorije i radionuklid, aktivnost i datum mjerenja aktivnosti, fizikalno-kemijska svojstva i serijski broj radio­aktivnog izvora;
b) opis kontejnera koji se koristi za prijevoz;
c) svrhu prijevoza radioaktivnih izvora;
d) sredstva prijevoza radioaktivnih izvora i način osiguranja pošiljke tokom prijevoza;
e) potreban broj radnika, njihove kvalifikacije, ovlaštenja i odgovornosti;
f) imena, adrese i brojeve telefona svih strana uključenih u prijevoz koje moraju biti dostupne 24 sata dnevno;
g) opis specifičnih problema osiguranja;
h) opis fizičkih mjera osiguranja;
i) opis postupovnih mjera osiguranja, uključujući:
1) način dojavljivanja nadležnoj policijskoj upravi i Zavodu,
2) postupak odgovora za nesreće i nezgode u koje su uključena vozila,
3) način postupanja u slučaju kršenja mjera,
4) edukaciju i razvijanje svijesti o potrebi mjera osiguranja,
5) način provjere identiteta osoblja,
6) osiguranje informacija,
7) popis sredstava potrebnih za komunikaciju strana uključenih u prijevoz i način komuniciranja,
8) način postupanja u slučaju promjene stupnja prijetnje,
9) za izvore 1. kategorije i planiranu glavnu rutu s alternativnim rutama,
j) vremenski interval provjere i način provjere Plana osiguranja radioaktivnih izvora.

PRILOG II.

KATEGORIZACIJA RADIOAKTIVNOG IZVORA ILI SKUPA RADIOAKTIVNIH IZVORA

a) Kategorija radioaktivnog izvora određuje se prema vrijednosti omjera aktivnosti tog radioaktivnog izvora (A) izražene u TBq i pripadajuće D-vrijednosti za radionuklid (D) koja je dana u Tablici 2. ovoga Priloga. Veza između kategorije radioaktivnog izvora i omjera A/D radioaktivnog izvora dana je u Tablici 1. ovoga Priloga.
b) Kategorija skupa radioaktivnih izvora koji sadrže isti radio­nuklid određuje se prema vrijednosti omjera A/D skupa radioaktivnih izvora koji sadrže isti radionuklid, a koja se računa se na sljedeći način:


gdje je Ai – aktivnost svakog radioaktivnog izvora izražena u TBq, a D – D-vrijednost za taj radionuklid koja je dana u Tablici 2. ovoga Priloga.
Veza između kategorije skupa radioaktivnih izvora koji sadrže isti radionuklid i omjera A/D skupa radioaktivnih izvora koji sadrže isti radionuklid dana je u Tablici 1. ovoga Priloga.
c) Kategorija skupa radioaktivnih izvora koji sadrže različite radionuklide određuje se prema vrijednosti omjera A/D skupa radioaktivnih izvora koji sadrže različite radionuklide, a koja se računa se na sljedeći način:

gdje je Ai,n – aktivnost svakog pojedinog izvora i radionuklida n izražena u TBq, a Dn – D-vrijednost za radionuklid n koja je dana u Tablici 2. ovoga Priloga.
Veza između kategorije skupa radioaktivnih izvora koji sadrže različite radionuklide i omjera A/D skupa radioaktivnih izvora koji sadrže različite radionuklide dana je u Tablici 1. ovoga Priloga.

Tablica 1. KATEGORIZACIJA IZVORA PREMA OMJERU AKTIVNOSTI I D-VRIJEDNOSTI

Kategorija

Omjer aktivnosti i D-vrijednosti (A/D)

1

A/D > 1000

2

1000 > A/D ³10

3

10 > A/D ³ 1

4

1 > A/D ³ 0.01

5

0.01 > A/D > izuzeta/D

a Izuzete vrijednosti su dane u Tablici 1. Priloga I. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (»Narodne novine«, br. 125/06).


Tablica 2
. D-VRIJEDNOSTI

align="top" style="width: 173px; height: 5.65pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid black; border-top: 1.0pt solid black; border-bottom: 1.0pt solid black; padding-left: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; padding-top: 1.7pt; padding-bottom: 2.25pt">

D – vrijednost (TBq)

valign="top" style="width: 141px; height: 5.65pt; border-left: 1.0pt solid black; border-right: 1.0pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid black; padding-left: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; padding-top: 1.7pt; padding-bottom: 2.25pt" align="center">

K-43

radionuklidb

H-3

2.E+03

Be-7

1.E+00

Be-10

3.E+01

C-11

6.E-02

C-14

5.E+01

N-13

6.E-02

F-18

6.E-02

Na-22

3.E-02

Na-24

2.E-02

Mg-28

2.E-02

Al-26

3.E-02

Si-31

1.E+01

Si-32+

7.E+00

P-32

1.E+01

P-33

2.E+02

S-35

6.E+01

Cl-36

2.E+01

Cl-38

5.E-02

Ar-39

3.E+02

Ar-41

5.E-02

K-42

2.E-01

7.E-02

Ca-45

1.E+02

Ca-47+

6.E-02

Sc-44

3.E-02

Sc-46

3.E-02

Sc-47

7.E-01

Sc-48

2.E-02

Ti-44+

3.E-02

V-48

2.E-02

V-49

2.E+03

Cr-51

2.E+00

Mn-52

2.E-02

Mn-54

8.E-02

Mn-56

4.E-02

Fe-52+

2.E-02

Fe-55

8.E+02

Fe-59

6.E-02

Fe-60+

6.E-02

Co-55+

3.E-02

Co-56

2.E-02

Co-57

7.E-01

Co-58

7.E-02

Co-58m+

7.E-02

Co-60

3.E-02

Ni-59

1.E+03

Ni-63

6.E+01

Ni-65

1.E-01

Cu-64

3.E-01

Cu-67

7.E-01

Zn-65

1.E-01

Zn-69

3.E+01

Zn-69m+

2.E-01

Ga-67

5.E-01

Ga-68

7.E-02

Ga-72

3.E-02

Ge-68+

7.E-02

Ge-71

1.E+03

Ge-77+

6.E-02

As-72

4.E-02

As-73

4.E+01

As-74

9.E-02

As-76

2.E-01

As-77

8.E+00

Se-75

2.E-01

Se-79

2.E+02

Br-76

3.E-02

Br-77

2.E-01

Br-82

3.E-02

Kr-81

3.E+01

Kr-85

3.E+01

Kr-85m

5.E-01

Kr-87

9.E-02

Rb-81

1.E-01

Rb-83

1.E-01

Rb-84

7.E-02

Rb-86

7.E-01

Sr-82

6.E-02

Sr-85

1.E-01

Sr-85m+

1.E-01

Sr-87m

2.E-01

Sr-89

2.E+01

Sr-90+

1.E+00

Sr-91+

6.E-02

Sr-92+

4.E-02

Y-87+

9.E-02

Y-88

3.E-02

Y-90

5.E+00

Y-91

8.E+00

Y-91m+

1.E-01

Y-92

2.E-01

Y-93

6.E-01

Zr-88+

2.E-02

Zr-95+

4.E-02

Zr-97+

4.E-02

Nb-93m

3.E+02

Nb-9n>

4.E-02

Nb-95

9.E-02

Nb-97

1.E-01

Mo-93+

3.E+02

Mo-99+

3.E-01

Tc-95m

1.E-01

Tc-96

3.E-02

Tc-96m+

3.E-02

Tc-97m

4.E+01

Tc-98

5.E-02

Tc-99

3.E+01

Tc-99m

7.E-01

Ru-97

3.E-01

Ru-103+

1.E-01

Ru-105+

8.E-02

Ru-106+

3.E-01

Rh-99

1.E-01

Rh-101

3.E-01

Rh-102

3.E-02

Rh-102m

1.E-01

Rh-103m

9.E+02

Rh-105

9.E-01

Pd-103+

9.E+01

Pd-109

2.E+01

Ag-105

1.E-01

Ag-108m

4.E-02

Ag-110m

2.E-02

Ag-111

2.E+00

Cd-109

2.E+01

Cd-113m

4.E+01

Cd-115+

2.E-01

Cd-115m

3.E+00

In-111

2.E-01

In-113m

3.E-01

In-114m

8.E-01

In-115m

4.E-01

Sn-113+

3.E-01

Sn-117m

5.E-01

Sn-119m

7.E+01

Sn-121m+

7.E+01

Sn-123

7.E+00

Sn-125

1.E-01

Sn-126+

3.E-02

Sb-122

1.E-01

Sb-124

4.E-02

Sb-125+

2.E-01

Sb-126

2.E-02

Te-121

1.E-01

Te-121m+

1.E-01

Te-123m

6.E-01

Te-125m

1.E+01

Te-127

1.E+01

Te-127m+

3.E+00

Te-129

1.E+00

Te-129m+

1.E+00

Te-131m+

4.E-02

Te-132+

3.E-02

I-123

5.E-01

I-124

6.E-02

I-125

2.E-01

I-126

1.E-01

I-131

2.E-01

I-132

3.E-02

I-133

1.E-01

I-134

I-135

4.E-02

Xe-122

6.E-02

Xe-123+

9.E-02

Xe-127

3.E-01

Xe-131m

1.E+01

Xe-133

3.E+00

Xe-135

3.E-01

Cs-129

3.E-01

Cs-131

2.E+01

Cs-132

1.E-01

Cs-134

4.E-02

Cs-134m+

4.E-02

Cs-136

3.E-02

Cs-137+

1.E-01

Ba-131+

2.E-01

Ba-133

2.E-01

Ba-133m

3.E-01

Ba-140+

3.E-02

La-137

2.E+01

La-140

3.E-02

Ce-139

6.E-01

Ce-141

1.E+00

Ce-143+

3.E-01

Ce-144+

9.E-01

Pr-142

1.E+00

Pr-143

3.E+01

Nd-147+

6.E-01

Nd-149+

2.E-01

Pm-143

2.E-01

Pm-144

4.E-02

Pm-145

1.E+01

Pm-147

4.E+01

Pm-148m

3.E-02

Pm-149

6.E+00

Pm-151

2.E-01

Sm-145+

4.E+00

Sm-151

5.E+02

Sm-153

2.E+00

Eu-147

2.E-01

Eu-148

3.E-02

Eu-149

2.E+00

Eu-150b

2.E+00

Eu-150a

5.E-02

Eu-152

6.E-02

Eu-152m

2.E-01

Eu-154

6.E-02

Eu-155

2.E+00

Eu-156

5.E-02

Gd-146+

3.E-02

Gd-148

4.E-01

Gd-153

1.E+00

Gd-159

2.E+00

Tb-157

1.E+02

Tb-158

9.E-02

Tb-160

6.E-02

Dy-159

6.E+00

Dy-165

3.E+00

Dy-166+

1.E+00

Ho-166

2.E+00

Ho-166m

4.E-02

Er-169

2.E+02

Er-171

2.E-01

Tm-167

6.E-01

Tm-170

2.E+01

Tm-171

3.E+02

Yb-169

3.E-01

Yb-175

2.E+00

Lu-172

4.E-02

Lu-173

9.E-01

Lu-174

8.E-01

Lu-174m+

6.E-01

Lu-177

2.E+00

Hf-172+

4.E-02

Hf-175

2.E-01

Hf-181

1.E-01

Hf-182+

5.E-02

Ta-178a

7.E-02

Ta-179

6.E+00

Ta-182

6.E-02

W-178

9.E-01

W-181

5.E+00

W-185

1.E+02

W-187

1.E-01

W-188+

1.E+00

Re-184

8.E-02

Re-184m+

7.E-n>

Re-186

4.E+00

Re-188

1.E+00

Re-189

1.E+00

Os-185

1.E-01

Os-191

2.E+00

Os-191m+

1.E+00

Os-193

1.E+00

Os-194+

7.E-01

Ir-189

1.E+00

Ir-190

5.E-02

Ir-192

8.E-02

Ir-194

7.E-01

Pt-188+

4.E-02

Pt-191

3.E-01

Pt-193

3.E+03

Pt-193m

1.E+01

Pt-195m

2.E+00

Pt-197

4.E+00

Pt-197m+

9.E-01

Au-193

6.E-01

Au-194

7.E-02

Au-195

2.E+00

Au-198

2.E-01

Au-199

9.E-01

Hg-194+

7.E-02

Hg-195m+

2.E-01

Hg-197

2.E+00

Hg-197m+

7.E-01

Hg-203

3.E-01

Tl-200

5.E-02

Tl-201

1.E+00

Tl-202

2.E-01

Tl-204

2.E+01

Pb-201+

9.E-02

Pb-202+

2.E-01

Pb-203

2.E-01

Pb-210+

3.E-01

Pb-212+

5.E-02

Bi-205

4.E-02

Bi-206

2.E-02

Bi-207

5.E-02

Bi-210+

8.E+00

Bi-210m

3.E-01

Bi-212+

5.E-02

Po-210

6.E-02

At-211

5.E-01

Rn-222

4.E-02

Ra-223+

1.E-01

Ra-224+

5.E-02

Ra-225+

1.E-01

Ra-226+

4.E-02

Ra-228+

3.E-02

Ac-225

9.E-02

Ac-227+

4.E-02

Ac-228

3.E-02

Th-227+

8.E-02

Th-228+

4.E-02

Th-229+

1.E-02

Th-230+

7.E-02

Th-231

1.E+01

Th-234+

2.E+00

Pa-230+

1.E-01

Pa-231+

6.E-02

Pa-233

4.E-01

U-230+

4.E-02

U-232+

6.E-02

U-233

7.E-02

U-234+

1.E-01

U-235+

8.E-05

U-236

2.E-01

U obogaćen 10-20%

8E-04

U obogaćen >20 %

8E-05

Np-235

1.E+02

Np-236b+

7.E-03

Np-236a

8.E-01

Np-237+

7.E-02

Np-239

5.E-01

Pu-236

1.E-01

Pu-237

2.E+00

Pu-238

6.E-02

Pu-239

6.E-02

Pu-240

6.E-02

Pu-241+

3.E+00

Pu-242

7.E-02

Pu-244+

3.E-04

Am-241

6.E-02

Am-242m+

3.E-01

Am-243+

2.E-01

Am-244

9.E-02

Cm-240

3.E-01

Cm-241+

1.E-01

Cm-242

4.E-02

Cm-243

2.E-01

Cm-244

5.E-02

Cm-245

9.E-02

Cm-246

2.E-01

Cm-247

1.E-03

Cm-248

5.E-03

Bk-247

8.E-02

Bk-249

1.E+01

Cf-248+

1.E-01

Cf-249

1.E-01

Cf-250

1.E-01

Cf-251

1.E-01

Cf-252

2.E-02

Cf-253

4.E-01

Cf-254

3.E-04

Pu-239/Be-9

6.E-02

Am-241/Be-9

6.E-02

b Kod radionuklida s oznakom »+« u obzir uzeti i doprinose njihovih potomaka
 

PRILOG III.

STUPANJ PRIJETNJE

Stupanj prijetnje je pokazatelj vjerojatnosti da se radioaktivni izvor zlonamjerno upotrijebi u Republici Hrvatskoj. Stupnjeve prijetnje određuje ministarstvo nadležno za unutarnje poslove u odnosu na specifične osobe, mjesta, događaje, sektore i interese.
Stupnjevi prijetnje specificirani su u Tablici 1. ovoga Priloga.

Tablica 1. STUPNJEVI PRIJETNJE

Stupnjevi prijetnje

ekstremna

visoka

srednja

niska

jako niska

zanemarivaPRILOG IV.

POSTUPOVNI ZAHTJEVI OSIGURANJA

Tablica 1. POSTUPOVNI ZAHTJEVI OSIGURANJA U OVISNOSTI O STUPNJU PRIJETNJE ZA RADIOAKTIVNE IZVORE 1., 2. I 3. KATEGORIJE

Kategorija izvora

STUPANJ PRIJETNJE

niska, jako niska ili zanemariva

srednja

visoka ili ekstremna

1

A, D

A, B, D, E

A, B, C, D, E

2

A

A, B, D, E

A, B, C, D, E

3

A

A, B

A, B, C, D, E

 A)
– Godišnja provjera Plana osiguranja radioaktivnih izvora i Plana osiguranja prijevoza radioaktivnih izvora,
– Godišnja analiza broja neovlaštenog pristupa, ocjene događaja i učinkovitosti komunikacije,
– Godišnja provjera kontrole pristupa i fizičkih barijera,
– Godišnja provjera zahtjeva pristupa za osoblje,
– Početna edukacija osoblja o potrebi osiguranja,
– Obnavljanje znanja osoblja o potrebi osiguranja,
– Godišnja provjera svih izvora,
– Mjesečna potvrda prisutnosti izvora,
– Vođenje evidencija o posjetiteljima i praćenje njihovog kretanja u područjima osiguranja definiranim u Planu osiguranja radioaktivnih izvora.
B)
– Tjedna potvrda prisutnosti radioaktivnih izvora.
C)
– Zabranjen pristup posjetiteljima unutar područja osiguranja definiranim u Planu osiguranja radioaktivnih izvora, osim u slučaju ovlaštenja nadležnog tijela, nadležne policijske uprave, nadležne zdravstvene službe ili vatrogasne službe,
– Polugodišnje obnavljanje znanja osoblja o potrebi osiguranja,
– Dnevna potvrda prisutnosti radioaktivnih izvora.
D)
– Godišnja vježba s ciljem provjere učinkovitosti odgovora službe osiguranja ili nadležne policijske uprave.
E)
– Polugodišnja provjera zahtjeva pristupa za osoblje.