Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

NN 41/2008 (9.4.2008.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

HRVATSKI SABOR

1377

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA, POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/20
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 3. travnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


ZAKON


O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA, POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

Članak 1.

U Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99., 129/00., 16/01. i 22/02.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ovim se Zakonom uređuju prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti:
1) djelatnih vojnih osoba,
2) policijskih službenika,
3) službenih osoba s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu,
4) ovlaštenih službenih osoba na poslovima izvršavanja kazne zatvora, mjere pritvora, odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i osiguranja pravosudnih tijela (u daljnjem tekstu: ovlaštene službene osobe pravosuđa).«
U stavku 3. iza riječi: »svojstvu« riječi: »djelatne vojne osobe, policijskog službenika, odnosno u svojstvu ovlaštene službene osobe pravosuđa.« zamjenjuju se riječima: »osobe iz stavka 1. ovoga članka.«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Odredbe ovoga Zakona o određivanju starosne i prijevremene starosne mirovine primjenjuju se i na osobu koja na dan stjecanja prava na mirovinu nema svojstvo osobe iz stavka 1. ovoga članka, ako je u tome svojstvu stvarno provela najmanje 20 godina.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 4. riječi: »Vojnim službenicima i vojnim namještenicima« zamjenjuju se riječima: »Državnim službenicima i namještenicima«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:
»Odlukom Vlade Republike Hrvatske, odnosno općim aktom tijela sigurnosno-obavještajnog sustava utvrđuju se poslovi na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.«

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:
»(1) Osiguranik iz članka 1. ovoga Zakona ima pravo na starosnu mirovinu kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.
(2) Osiguranik iz članka 1. ovoga Zakona ima pravo na prijevremenu starosnu mirovinu kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.
(3) Osiguraniku iz članka 1. ovoga Zakona, kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, starosna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu propisana stavkom 1. ovoga članka snižava se, i to:
1) po jednu godinu za svakih 5 godina provedenih na dužnostima, odnosno poslovima na kojima se navršenih 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 15 mjeseci,
2) po jednu godinu za svake 4 godine provedene na dužnostima, odnosno poslovima na kojima se navršenih 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 16 mjeseci,
3) po jednu godinu za svake 3 godine provedene na dužnostima, odnosno poslovima na kojima se navršenih 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 18 mjeseci.«

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »odnosno« riječi: »predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost« zamjenjuju se riječima: »čelnika tijela sigurnosno-obavještajnog sustava«.

Članak 6.

U članku 6.a stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Na temelju rješenja nadležnog ministra, odnosno čelnika tijela sigurnosno-obavještajnog sustava osobi iz članka 1. stavka 1. točke 1.-3. ovoga Zakona, koja ima 20 godina staža osiguranja, a za koju se u odgovarajućem postupku utvrdi nemogućnost daljnjeg profesionalnog razvoja, služba može prestati s pravom na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću.«
U stavku 4. riječ: »ministri« zamjenjuje se riječima: »ministar, odnosno čelnik tijela sigurnosno-obavještajnog sustava«.

Članak 7.

U članku 7. stavku 1. točki 10. iza riječi. »kalendarskih godina« dodaje se riječ: »od«.

Članak 8.

Članak 11. mijenja se i glasi:
»Ako zdravstvena komisija nadležnog ministarstva, odnosno tijela sigurnosno-obavještajnog sustava proglasi osiguranika nesposobnim za poslove koje obavlja osoba iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, ovlašteni vještak iz članka 113. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju utvrdit će kod tog osiguranika postojanje profesionalne ili opće nesposobnosti za rad prema tom Zakonu.«

Članak 9.

U članku 13. stavci 1. i 3. brišu se.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članka 4. ovoga Zakona, koji stupa na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 140-01/08-01/03
Zagreb, 28. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.