Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 41/2008 (9.4.2008.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

1379

Na teme ju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/22
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 3. travnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03. i 82/04.), u članku 10. podstavak 1. mijenja se i glasi:
»- bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, država članica Europske unije ili država članica zemalja Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) ili za koje jamči Republika Hrvatska, država članica Europske unije ili OECD-a;«.
Podstavak 2. briše se.
Dosadašnji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 2. i 3.

Članak 2.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

Imovina Fonda, odnosno dokumenti o broju udjela u Fondu, kao ni imovina koja proizlazi iz vlasništva nad udjelima (uključujući i dividendu), ne mogu biti predmet zaloga i ovrhe.
Imovina Fonda ne može biti predmet stečajne mase.«

Članak 3.

Članak 20. mijenja se i glasi:
»Društvo za upravljanje Fondom ne može u ime i za račun Fonda uzimati kredite izuzev kod repo poslova koji se odnose na ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji kao i na ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira.
Repo poslovi iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti samo u svrhu iskupa udjela u Fondu, najviše do 15% neto vrijednosti imovine Fonda.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu na dan objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 1. ovoga Zakona koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 561-01/08-01/02
Zagreb, 28. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.