Zakon o izmjenama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

NN 41/2008 (9.4.2008.), Zakon o izmjenama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

HRVATSKI SABOR

1380

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/23
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 3. travnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Članak 1.

U Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine«, br. 71/99. i 46/07.) podnaslov: »VIII. FINANCIRANJE« i članak 12. brišu se.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. točka 3. briše se.
Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/08-01/02
Zagreb, 28. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.