Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka

NN 41/2008 (9.4.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka

HRVATSKI SABOR

1381

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/24
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 3. travnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 103/03. i 118/06.), u članku 2. stavku 1. točki 1. iza riječi: »posebno na osnovi« dodaju se riječi: »identifikacijskog broja ili«.
Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:
»7. Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:
»Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati:
– uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili
– u slučajevima određenim zakonom, ili
– u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili
– u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, ili
– u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili
– ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka, ili
– ako je ispitanik sam objavio te podatke.
U slučaju iz stavka 1. podstavka 1. i 7. ovoga članka ispitanik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.
Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s ovim Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.«

Članak 3.

U članku 13. stavku 4. podstavku 1. iza riječi: »odnose« dodaju se riječi: »samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu«.
U podstavku 3. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se riječ: »ili«.
Iza podstavka 3. dodaju se podstavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:
»– ako je iznošenje podataka potrebno radi izvršenja ugovora između voditelja zbirke osobnih podataka i ispitanika ili provedbe predugovornih mjera poduzetih na zahtjev ispitanika, ili
– ako je iznošenje podataka potrebno za zaključivanje ili izvršenje ugovora između voditelja zbirke osobnih podataka i treće osobe a koji je u interesu ispitanika, ili
– ako je iznošenje podataka potrebno ili određeno zakonom radi zaštite javnog interesa ili radi uspostave, ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih zakonom, ili
– ako se iznošenje podataka obavlja iz evidencije koja je sukladno zakonu ili drugom propisu namijenjena pružanju informacija javnosti i koja je javnosti ili svakoj osobi koja može dokazati pravni interes otvorena za uvid, podaci se mogu iznositi u onoj mjeri u kojoj su ispunjeni zakonom propisani uvjeti za uvid u pojedinom slučaju.«

Članak 4.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

Voditelji zbirki osobnih podataka koji zapošljavaju do pet zaposlenika i voditelji zbirki osobnih podataka koji su imenovali službenika za zaštitu osobnih podataka i o tome izvijestili Agenciju za zaštitu osobnih podataka, nisu obvezni u Središnji registar iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona dostaviti evidencije iz članka 14. ovoga Zakona za zbirke osobnih podataka koje vode na temelju propisa iz područja radnog prava, ako se podaci iz zbirke osobnih podataka ne iznose iz Republike Hrvatske.«

Članak 5.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

»Članak 18.a

Voditelj zbirke osobnih podataka može imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podatka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka te surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.«

Članak 6.

U članku 36. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:
»2. voditelj zbirke osobnih podataka koji osobne podatke daje na korištenje protivno odredbi članka 11. ovoga Zakona,«.
Dosadašnje točke 2. do 6. postaju točke 3. do 7.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 220-05/08-01/02
Zagreb, 28. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.