Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

NN 41/2008 (9.4.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

HRVATSKI SABOR

1382

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/25
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 3. travnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05.) u članku 26. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) U smislu ovoga Zakona osobe javnog prava su osobe koje su obvezne postupati po propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava.«

Članak 2.

U naslovu iznad članka 228. iza riječi: »iz« dodaje se riječ: »trgovačkih«.
U članku 228. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga, odnosno ugovora koje sklope trgovac i osoba javnog prava o prometu robe i usluga te tražbine naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima zastarijevaju za tri godine.«

Članak 3.

U članku 265. stavku 4. iza riječi: »naloga,« dodaju se riječi: »koja je u stalnoj poslovnoj vezi s ponuditeljem«.

Članak 4.

U članku 400. stavak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 401. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Proizvođač, u smislu odgovornosti za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari, je proizvođač stvari, uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svojega imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar.«

Članak 6.

U članku 403. stavku 4. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.«.

Članak 7.

U članku 407. iza riječi: »godine« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno kod trgovačkih ugovora šest mjeseci«.

Članak 8.

U članku 410. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 9.

U članku 412. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Ako bi način uklanjanja nedostatka, odnosno predaja druge stvari bez nedostatka imao za posljedicu znatne neugodnosti za kupca, on ima pravo raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene.«

Članak 10.

U članku 423. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ako proizvođač jamči za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača, da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda ispravnu stvar.«
Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
»(2) Ako prodavatelj jamči za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati od prodavatelja da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda ispravnu stvar.
(3) Jamstvo obvezuje pod uvjetima pod kojima je dano bez obzira na oblik u kojem je dano (jamstveni list, usmena izjava, popratno reklamiranje i sl.), ali je kupac ovlašten zahtijevati da mu jamstvo bude izdano u pisanom obliku ili u nekom drugom, njemu dostupnom, trajnom mediju.«
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.
U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 7., brojke: »3. i 4.« zamjenjuju se brojkama: »5. i 6.«.

Članak 11.

U članku 429. riječi: »prema proizvođaču po osnovi jamstvenog lista« zamjenjuju se riječima: »po osnovi jamstva«.

Članak 12.

U članku 453. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Ograničenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuje se na pravo prvokupa iz trgovačkih ugovora i na pravo prvokupa dionica, poslovnih udjela i udjela u društvu.
(4) Ako ugovorom iz stavka 3. ovoga članka nije ugovoreno vrijeme trajanja prava prvokupa, ono prestaje protekom pet godina od sklapanja ugovora.«

Članak 13.

U članku 588. stavku 5. riječ: »doživotnom« zamjenjuje se riječju: »dosmrtnom«.

Članak 14.

U članku 630. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka mogu biti obuhvaćeni i poslovi projektiranja.«
Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:
»(3) Ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu, pod pretpostavkom da nije došlo do izmjene opsega ugovorenih radova na temelju sporazuma ugovornih strana ili iz razloga za koje odgovara naručitelj.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 15.

U članku 780. stavku 3. riječi: »Nalogodavac je« zamjenjuju se riječima: »Nalogoprimac je«.

Članak 16.

U članku 842. stavku 1. riječ: »njegovu« zamjenjuje se riječju: »njegovom«.

Članak 17.

U članku 884. stavku 4. iza riječi: »u odredištu;« dodaju se riječi: »sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza, nadnevku, vremenu i mjestu polaska i povratka;«.

Članak 18.

U članku 903. stavku 5. brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.
U stavku 6. brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 1028. mijenja se i glasi: »Pojam«.
Članak 1028. mijenja se i glasi:
»(1) Prihvatom zahtjeva nalogodavca za otvaranjem akreditiva, banka preuzima obvezu prema nalogodavcu da će otvoriti akreditiv korisniku uz uvjete sadržane u prihvaćenom nalogu za otvaranje akreditiva.
(2) Otvoreni akreditiv je neopoziva i konačna obveza banke korisniku akreditiva da će mu isplatiti određeni novčani iznos ako ovaj u roku podnese zahtjev za isplatom u skladu s uvjetima sadržanim u akreditivu.«

Članak 20.

Naslov iznad članka 1029. mijenja se i glasi: »Primjena ujednačenih običaja i prakse«.
Članak 1029. mijenja se i glasi:
»Ako ugovorne strane nisu predvidjele što drugo, na poslovanje s akreditivima primjenjuju se ujednačeni običaji i praksa koje objavi Međunarodna trgovačka komora u Parizu koji su na snazi na dan otvaranja akreditiva.«

Članak 21.

Članci 1030. do 1038. i naslovi iznad njih brišu se.

Članak 22.

Naslov Odsjeka 35. mijenja se i glasi: »BANKARSKA GARANCIJA NA POZIV«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 1039. mijenja se i glasi: »Pojam«.
Članak 1039. mijenja se i glasi:
»(1) Bankarska garancija na poziv je svaka pisana obveza na plaćanje, bez obzira kako je nazvana, kojom se banka (garant) obvezuje da će na pisani zahtjev korisnika ovome isplatiti određeni novčani iznos ako je udovoljeno uvjetima iz garancije.
(2) Bankarska garancija je samostalna obveza neovisna o osnovnom poslu u vezi s kojim je izdana, pa i u slučaju da se taj posao u njoj spominje.«

Članak 24.

Naslov iznad članka 1040. mijenja se i glasi: »Potvrda garancije«.
Članak 1040. mijenja se i glasi:
»Ako druga banka potvrdi obvezu iz garancije, korisnik može svoje zahtjeve iz nje podnijeti bilo garantu bilo banci koja ju je potvrdila.«

Članak 25.

Naslov iznad članka 1041. mijenja se i glasi: »Kontragarancija«.
Članak 1041. mijenja se i glasi:
»(1) Kontragarancija je pisana obveza na plaćanje, bez obzira kako je nazvana, kojom se banka (kontragarant) obvezuje prema garantu da će mu isplatiti novčani iznos po predočenju pisanog zahtjeva u skladu s uvjetima iz kontragarancije.
(2) Kontragarancija je odvojena od garancije i od osnovnog posla na koje se odnosi, pa i kada ih se spominje u kontragaranciji.«

Članak 26.

Naslov iznad članka 1042. mijenja se i glasi: »Prestanak valjanosti garancije«.
Članak 1042. mijenja se i glasi:
»(1) Rok valjanosti garancije može njome biti određen do određenog datuma ili do predočenja isprave kojom se potvrđuje nastup nekog događaja kao mjerodavnog za prestanak njezine valjanosti.
(2) Ako su u garanciji navedena oba roka za prestanak valjanosti garancije, njezina valjanost prestaje protekom prvog od tih rokova.«

Članak 27.

Naslov iznad članka 1043. mijenja se i glasi: »Prijenos prava na plaćanje iz garancije«.
Članak 1043. mijenja se i glasi:
»(1) Pravo pozivanja na plaćanje iz garancije ne može se ustupiti trećemu osim ako to nije izričito predviđeno u garanciji ili u njezinim dodacima.
(2) Time se ne utječe na pravo primiti iznos iz garancije koje bi u garanciji ili u njezinim dodacima bilo prenijeto na nekog drugog.«

Članak 28.

U članku 1073. stavku 5. riječ: »Obujam« zamjenjuje se riječima: »Na obujam«.

Članak 29.

U članku 1074. stavku 1. riječi: »kao i samostalni dio ugrađen u neku« zamjenjuju se riječima: »pa i onda kad je ugrađena u neku drugu«.

Članak 30.

U članku 1078. stavku 1. podstavku 2. riječi: »iz okolnosti slučaja proizlazi« zamjenjuju se riječima: »je na temelju okolnosti slučaja vjerojatno«.
U stavku 2. iza riječi: »Proizvođač« dodaju se riječi: »sirovine ili«.

Članak 31.

U članku 1123. stavku 1. riječ: »sa« zamjenjuje se riječju: »se«.

Članak 32.

U članku 1147. stavku 2. riječ: »secesijom« zamjenjuje se riječju: »cesijom«.

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/08-01/02
Zagreb, 28. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
 

Vilim Gorenc i dr.
studeni 2014.