Pravilnik o higijeni hrane za životinje

NN 41/2008 (9.4.2008.), Pravilnik o higijeni hrane za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1398

Na temelju članka 65. podstavka 1., 5. i 6. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O HIGIJENI HRANE ZA ŽIVOTINJE1

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:
(a) Osnovna načela i pravila za higijenu hrane za životinje;
(b) Uvjeti i postupci koji osiguravaju sljedivost hrane za životinje;
(c) Uvjeti i postupci za registraciju i odobravanje objekata.

Članak 2.

1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na:
(a) Poslovanje subjekata u poslovanju s hranom za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, počevši od primarne proizvodnje do zaključno stavljanja na tržište hrane za životinje;
(b) Hranjenje životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, tijekom držanja ili uzgoja;
(c) Uvoz i izvoz hrane za životinje.
2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:
(a) Proizvodnju hrane za životinje na obiteljskim gospodarstvima, a koja je namijenjena:
– isključivo za hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za potrebe vlastitog domaćinstva,
– životinjama koje se ne drže ili uzgajaju za proizvodnju hrane
(b) Hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane za potrebe vlastitog domaćinstva ili izravnu opskrbu malim količinama primarnih proizvoda iz vlastitog domaćinstva kojima ono opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni maloprodajni objekt u skladu s člankom 1. stavkom 3. točkom (c) Pravilnika o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07)2;
(c) Hranidbu životinja koje se ne koriste za proizvodnju hrane;
(d) Neposrednu opskrbu lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava malim količinama hrane za životinje iz primarne proizvodnje, za isključivo korištenje u tim gospodarstvima, izravno od drugih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
(e) Maloprodaju hrane za kućne ljubimce.
3) Za obavljanje djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka mogu se koristiti vodiči, koji osiguravaju ispunjavanje ciljeva ovoga Pravilnika.

Definicije

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se definicije iz Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07)3 i sljedeći pojmovi:
(a) Higijena hrane za životinje – mjere, postupci i uvjeti potrebni za kontrolu opasnosti i osiguranje prikladnosti hrane za životinje u skladu s njezinom namjenom;
(b) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje (u daljnjem tekstu: subjekt) – fizička ili pravna osoba odgovorna da osigura nesmetanu provedbu odredbi propisa o hrani za životinje unutar poslovanja kojim upravlja;
(c) Dodatak hrani za životinje – tvari ili mikroorganizmi odobreni u skladu s Pravilnikom o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07)4;
(d) Objekt – svaka građevinska jedinica u kojoj se obavlja poslovanje s hranom za životinje,
(e) Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;
(f) Primarna proizvodnja hrane za životinje – proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, u bilinogojstvu, stočarstvu i ribarstvu, uključujući žetvu, pobiranje plodova, mužnju i uzgoj životinja prije klanja, lov i ribolov, te sakupljanje samoniklih plodova i biljaka, a koji nisu prošli niti jednu fazu prerade.

POGLAVLJE II.

OBVEZE

Opće obveze

Članak 4.

1) Subjekti su dužni osigurati da se sve faze proizvodnje, prerade i distribucije koje su pod njihovim nadzorom provode u skladu s propisima o hrani za životinje i dobrom praksom. Posebno moraju osigurati da su ispunjeni higijenski uvjeti utvrđeni ovim Pravilnikom.
2) Prilikom hranjenja životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, svi subjekti u lancu od primarne proizvodnje do hranidbe životinja dužni su poduzimati mjere i provoditi postupke kako bi se opasnost od biološke, kemijske i fizičke kontaminacije hrane za životinje, životinja i životinjskih proizvoda svela na najmanju moguću mjeru.

Posebne obveze

Članak 5.

1) Za poslove na razini primarne proizvodnje hrane za životinje i s njima povezane poslove:
(a) prijevoz, skladištenje i rukovanje primarnim proizvodima na mjestu proizvodnje;
(b) poslove prijevoza pri isporuci primarnih proizvoda od mjesta proizvodnje do objekta;
(c) miješanje hrane za životinje isključivo za potrebe vlastitih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava bez korištenja dodataka hrani za životinje ili mješavina dodataka hrani za životinje, osim silažnih dodataka hrani za životinje;
Subjekti su dužni postupati u skladu s odredbama navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika, kad se odnose na poslove koje oni obavljaju.
2) Za poslove, osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, uključujući miješanje hrane za životinje za isključive potrebe vlastitog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uz korištenje dodataka hrani za životinje ili mješavina dodataka hrani za životinje, osim silažnih dodataka hrani za životinje, subjekti su dužni postupati u skladu s odredbama navedenim u Prilogu II. ovoga Pravilnika, kada se odnose na poslove koje oni provode.
3) Subjekti su dužni:
(a) pridržavati se posebnih mikrobioloških kriterija;
(b) poduzimati mjere ili usvajati postupke nužne za postizanje posebnih ciljeva.
4) Subjekti mogu primjenjivati vodiče iz Poglavlja III. ovoga Pravilnika kao pomoć pri ispunjavanju obveza, propisanih ovim Pravilnikom.
5) Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja uzgajaju životinje za proizvodnju hrane dužna su pridržavati se odredaba iz Priloga III. ovoga Pravilnika.
6) Subjekti uključujući obiteljska poljoprivredna gospodarstva smiju nabavljati i upotrebljavati hranu za životinje jedino iz objekata koji su registrirani i/ili odobreni u skladu s ovim Pravilnikom.

Sustav analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP)

Članak 6.

1) Subjekti koji obavljaju poslove, osim poslova iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, moraju izraditi, implementirati i održavati pisani popis postupaka koji se temelje na načelima HACCP-a.
2) Načela iz stavka 1. ovoga članka su sljedeća:
(a) identificirati opasnost koja se mora spriječiti, ukloniti ili smanjiti na prihvatljivu mjeru;
(b) utvrditi kritične kontrolne točke u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije u kojima je nadzor nužan kako bi se rizik spriječio ili uklonio ili se smanjio na prihvatljivu mjeru;
(c) utvrditi kritične granice na kritičnim kontrolnim točkama koje određuju prihvatljivost od neprihvatljivosti;
(d) utvrditi i provesti učinkovite postupke praćenja na kritičnim kontrolnim točkama;
(e) uvesti korektivne mjere kad praćenje ukazuje da kritične kontrole točka nisu pod nadzorom;
(f) uspostaviti postupke za verifikaciju jesu li mjere iz točaka (a) do (e) ovoga stavka potpune i djeluju li učinkovito. Postupci verifikacije provode se redovito;
(g) prikupiti dokumente i ustrojiti evidencije koje su razmjerne prirodi i veličini poslovanja s hranom za životinje iz kojih je razvidno da se mjere iz točaka (a) do (f) ovoga stavka učinkovito provode.
3) Kod bilo koje promjene proizvoda, procesa ili bilo koje faze proizvodnje, prerade, skladištenja i distribucije, subjekti moraju revidirati postupak i uvesti potrebne promjene.
4) Prilikom izrade pisanog sustava postupaka iz stavka 1. ovoga članka subjekti mogu primjenjivati vodiče dobre prakse zajedno s vodičima o primjeni HACCP-a, izrađenim u skladu s člankom 20. ovoga Pravilnika.

Dokumentacija o sustavu HACCP-a

Članak 7.

1) Subjekti su dužni:
(a) osigurati nadležnom tijelu podatke o udovoljavanju odredbama članka 6. ovoga Pravilnika u obliku u kojem to zatraži nadležno tijelo;
(b) osigurati da su svi dokumenti u kojima se opisuju postupci izrađeni u skladu s odredbama članka 6. ovoga Pravilnika u svakom trenutku točni i ažurirani.
2) Nadležno tijelo uzima u obzir prirodu i opseg poslovanja subjekta prilikom procjene o udovoljavanju odredbama navedenim u stavku 1. točki (a) ovoga članka.

Odgovornost

Članak 8.

Subjekti su odgovorni za postupanje u skladu s odredbama propisa o zdravstvenoj ispravnosti hrane za životinje.

Službeni nadzor, prijava i registracija

Članak 9.

1) Subjekti su dužni surađivati s nadležnim tijelom.
2) Subjekti moraju:
(a) u svrhu registracije nadležnom tijelu prijaviti svaki objekt koji je pod njihovim nadzorom, u kojem se obavlja bilo koja faza proizvodnje, prerade, skladištenja, prijevoza ili distribucije hrane za životinje, u obliku u kojem to nadležno tijelo traži,
(b) nadležnom tijelu osigurati točne i ažurne podatke o svakom objektu koji je pod njihovim nadzorom uključujući i prijavljivanje nadležnom tijelu svake veće promjene ili prestanka djelatnosti u postojećem objektu.
3) Nadležno tijelo vodi Upisnik registriranih objekata.

Odobravanje objekata u kojima posluju subjekti

Članak 10.

Objekti u kojima posluju subjekti moraju biti odobreni kada:
1. se u tim objektima obavlja neka od sljedećih djelatnosti:
(a) proizvodnja i/ili stavljanje na tržište dodataka hrani za životinje koji su obuhvaćeni Pravilnikom o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07)5 ili proizvodnja i/ili stavljanje na tržište proizvoda obuhvaćenih posebnim propisom koji propisuje proizvodnju i korištenje nebjelančevinastih dušičnih spojeva za hranidbu životinja6;
(b) proizvodnja i/ili stavljanje na tržište predsmjesa pripremljenih od dodataka hrani za životinje navedenih u Prilogu IV. Poglavlju 2. ovoga Pravilnika;
(c) proizvodnja krmnih smjesa namijenjenih stavljanju na tržište ili proizvodnja krmnih smjesa isključivo za potrebe vlastitog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, hrane za životinje, uz korištenje dodataka hrani za životinje ili predsmjesa koje sadržavaju dodatke hrani za životinje navedene u Priloga IV. Poglavlju 3. ovoga Pravilnika;
(d) proizvodnja ljekovite hrane za životinje.

Uvjeti

Članak 11.

Subjekti moraju osigurati da objekti pod njihovom kontrolom budu:
(a) registrirani u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika, i/ili
(b) odobreni kad se odobrenje traži u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika.

Informacije o nacionalnim propisima o odobrenju

Članak 12.

Nadležno tijelo koja izdaje odobrenje u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika obavještava Europsku komisiju i države članice Europske unije o propisima o odobravanju objekata.

Odobravanje objekata

Članak 13.

1) Nadležno tijelo nakon obavljenog očevida u objektu od strane stručnog povjerenstva koje imenuje ministar prije započinjanja obavljanja djelatnosti utvrđuje da li objekti ispunjavaju odgovarajuće uvjete propisane ovim Pravilnikom.
2) Nadležno tijelo može izdati uvjetno odobrenje, ako se očevidom stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka na licu mjesta utvrdi da objekt ispunjava sve uvjete povezane s infrastrukturom i opremom. Odobrenje nadležno tijelo izdaje ako se novim očevidom stručnog povjerenstva koji se obavlja u roku od tri mjeseca od izdavanja uvjetnog odobrenja utvrdi da objekt ispunjava sve uvjete propisane ovim Pravilnikom. Ako se od strane stručnog povjerenstva navedenog u stavku 1. ovoga članka utvrdi očigledan napredak, a objekt još uvijek ne ispunjava sve uvjete, nadležno tijelo može produžiti uvjetno odobrenje, s tim da se uvjetno odobrenje ne smije izdati na rok duži od ukupno šest mjeseci.

Privremena zabrana obavljanja djelatnosti

Članak 14.

1) Nadležno tijelo privremeno zabranjuje obavljanje djelatnosti u objektu za obavljanje jedne ili više djelatnosti kada se utvrdi da objekt ne ispunjava uvjete koji se odnose na te djelatnosti.
2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka traje do uklanjanja utvrđenih nedostataka u objektu. Ako se u roku od jedne godine uvjeti ne ispune, primjenjuje se članak 15. ovoga Pravilnika.

Ukidanje

Članak 15.

Nadležno tijelo ovlašteno je:
(a) na zahtjev subjekta, brisati jednu ili više odobrenih/registriranih djelatnosti;
(b) ukinuti izdano rješenje, ako se utvrdi da objekt jednu godinu ne ispunjava uvjete koji se odnose na djelatnosti koje obavlja;
(c) ukinuti izdano rješenje, ako se utvrde ozbiljni nedostatci ili kada se u objektu mora u više navrata zaustaviti proizvodnja, a subjekt i dalje ne može dati odgovarajuća jamstva za buduću proizvodnju.

Izmjene i dopune registracije ili odobrenja objekta

Članak 16.

Nadležno tijelo na temelju zahtjeva subjekta mijenja ili dopunjuje, registraciju ili odobrenje objekta, u slučajevima kada subjekt dokaže svoju sposobnost za obavljanje dodatnih djelatnosti u objektu, uz one za koje je već registriran ili odobren ili za djelatnosti koje zamjenjuju te djelatnosti.

Iznimke od obveze očevida od strane stručnog povjerenstva

Članak 17.

1) Subjekti čija je djelatnost ograničena isključivo na trgovanje mogu skladištiti proizvode u unajmljenim, registriranim ili odobrenim objektima u skladu s ovim Pravilnikom i izuzimaju se od obveze očevida od strane stručnog povjerenstva na licu mjesta.
2) Subjekti navedeni u stavku 1. ovoga članka nadležnom tijelu daju izjavu da hrana za životinje koju stavljaju na tržište udovoljava svim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Upisnik registriranih i odobrenih objekata

Članak 18.

1) Nadležno tijelo za objekte koje je registriralo u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika vodi Upisnik registriranih objekata sa svakom registriranom djelatnošću.
2) Objekti koje je nadležno tijelo odobrilo u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika upisuju se u Upisnik odobrenih objekata s pripadajućim brojem odobrenja i svakom pojedinom odobrenom djelatnošću.
3) Nadležno tijelo vodi ažurnu dopunu upisa u upisnike navedene u stavcima 1. i 2. ovoga članka u skladu s odredbama navedenim u člancima 14., 15. i 16. ovoga Pravilnika o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti, ukidanju ili izmjenama i dopunama registracije ili odobrenja.
4) Upisnik naveden u stavku 2. ovoga članka mora se izraditi u skladu s modelom koji je naveden u Prilogu V. Poglavlju I. ovoga Pravilnika.
5) Identifikacijski broj naveden u stavku 2. ovoga članka mora biti u obliku koji je naveden u Prilogu V. Poglavlju II. ovoga Pravilnika.
6) Nadležno tijelo stavit će na raspolaganje javnosti Upisnik odobrenih objekata najkasnije do 30. studenoga svake godine, uključujući sve izmjene i dopune učinjene tokom godine.
7) Nadležno tijelo Upisnik objekata iz stavka 1. ovoga članka stavlja na raspolaganje javnosti.

POGLAVLJE III.

VODIČI ZA DOBRU PRAKSU

Izrada, distribucija i korištenje vodiča

Članak 19.

1) Nadležno tijelo potiče izradu vodiča za dobru praksu u području hrane za životinje te za primjenu načela HACCP-a.
2) Vodiče za dobru praksu subjekti koriste dobrovoljno.

Distribucija vodiča

Članak 20.

1) Nakon izrade, vodiči za dobru praksu dopunjuju se i distribuiraju u području poslovanja s hranom za životinje:
(a) u suradnji s predstavnicima zainteresiranih strana, kao nadležnog tijela i korisničkih skupina;
(b) uvažavajući pravila Codexa Alimentariusa;
(c) kad se odnose na primarnu proizvodnju hrane za životinje moraju se poštivati uvjeti navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika.
2) Nadležno tijelo ocjenjuje vodiče dobre prakse kako bi osiguralo da:
(a) su izrađeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka;
(b) je sadržaj prihvatljiv u području na koje se odnose; i
(c) su prikladni kao vodiči za udovoljavanje odredbama članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika.
3) Nadležno tijelo nacionalne vodiče dostavlja Europskoj komisiji.

POGLAVLJE IV.

UVOZ I IZVOZ

Uvoz

Članak 21.

1) Subjekti koji uvoze hranu za životinje osiguravaju da se uvoz obavlja u skladu sa sljedećim uvjetima:
(a) da se zemlja podrijetla ne nalazi na popisu zemalja iz kojih je uvoz hrane za životinje zabranjen u skladu s člankom 48. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07)7;
(b) za zemlje koje nisu članice Europske unije, da se objekt otpreme nalazi na popisu izvoznih objekata koji sastavlja i ažurira ta zemlja izvoznica, u kojem su navedeni objekti iz kojih je izvoz hrane za životinje dopušten u skladu s člankom 48. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07)8;
(c) da je hrana za životinje proizvedena u objektu otpreme ili u drugom objektu navedenom na popisu iz točke (b) ovoga stavka ili da je proizvedena u Europskoj uniji; i
(d) hrana za životinje ispunjava:
– uvjete utvrđene ovim Pravinikom i drugim propisima u području hrane za životinje; ili
– zahtjeve iz sporazuma između Republike Hrvatske i zemlje izvoznice, ako takav sporazum postoji.
2) Model uvoznog certifikata propisuje nadležno tijelo.

Izvoz

Članak 22.

Hrana za životinje, uključujući hranu za životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane, mora udovoljavati odredbama članka 12. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07)9.

POGLAVLJE V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene i dopune Priloga I., II. i III.

Članak 23.

Prilozi I., II. i III. mogu se izmijeniti i dopuniti uzimajući u obzir sljedeće:
(a) razvoj kodeksa dobre prakse,
(b) iskustvo stečeno provedbom sustava utemeljenog na HACCP-u u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika,
(c) tehnološki razvoj,
(d) znanstvene savjete, posebno nove ocjene rizika,
(e) određivanje ciljeva zdravstvene ispravnosti hrane za životinje, i
(f) razvoj zahtjeva koji se odnose na posebne poslove.

Odstupanja od Priloga I., II. i III. ovoga Pravilnika

Članak 24.

Odstupanja od Priloga I., II. i III. ovoga Pravilnika mogu se odobriti iz posebnih razloga, pod uvjetom da ta odstupanja ne utječu na ostvarivanje ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.

Sustav brzog uzbunjivanja

Članak 25.

Ako je određena hrana za životinje, uključujući hranu za životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane, opasna za ljudsko zdravlje ili za zdravlje životinja ili za okoliš, primjenjuju se odredbe članaka 47. i 48. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07)10.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 26.

Prilozi I – V. tiskani su u Prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 27.

1) Objekti u kojima posluju subjekti odobreni u skladu s Pravilnikom o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, broj 84/06) mogu nastaviti poslovanje u skladu s odobrenim djelatnostima i moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
2) Objekti u kojima posluju subjekti za koje je propisana registracija u skladu s ovim Pravilnikom mogu nastaviti obavljati djelatnosti pod uvjetom da do 1. listopada 2008. godine podnesu zahtjev za registracijom nadležnom tijelu u skladu s odredbama članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika, uz priloženu izjavu o udovoljavanju uvjetima iz ovoga Pravilnika.

Članak 28.

Propis kojim se propisuje proizvodnja i korištenje nebjelančevinastih dušičnih spojeva za hranidbu životinja iz članka 10. točke 1. podtočke (a), Priloga II. Poglavlja VI. točke 2. podtočki (b)(ii) i Priloga IV. Poglavlja 1. točke 2. ovoga Pravilnika bit će donesen do 30. rujna 2008. godine.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, broj 84/06).

Članak 30.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. svibnja 2008. godine.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članak 12. i članak 20. stavak 3. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
3) Odredbe ovoga Pravilnika u dijelu u kojem se odnose na propis iz članka 28. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom stupanja na snagu navedenog propisa.

Klasa: 011-02/08-01/24
Urbroj: 525-1-08-1
Zagreb, 28. ožujka 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

_____
1 Pravilnik preuzima odredbe Uredbe (EZ) br. 183/2005 kojom se utvrđuju uvjeti za higijenu hrane za životinje
2 Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane
3 Uredba (EZ) br. 178/2002 kojom se utvrđuju opća pravila i zahtjevi Zakona o hrani, uspostavlja Europsko tijelo za sigurnost hrane i utvrđuje postupak u svezi sigurnosti hrane
4 Uredba (EZ) br. 1831/2003 o dodacima hrani za životinje
5 Uredba (EZ) br. 1831/2003 o dodacima hrani za životinje
6 Direktiva 82/471/EEZ o određenim proizvodima koji se koriste u prehrani životinja
7,8 Uredba (EZ) br. 882/2004 o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije udovoljavanja propisima o hrani i hrani za životinje, o zdravlju i zaštiti životinja
9,10 Uredba (EZ) br. 178/2002 kojom se utvrđuju opća pravila i zahtjevi Zakona o hrani, uspostavlja Eurosko tijelo za sigurnost hrane i utvrđuje postupak u svezi sigurnosti hrane
 

PRILOG I.

PRIMARNA PROIZVODNJA

DIO A

UVJETI KOJE MORAJU OSIGURATI SUBJEKTI U PRIMARNOJ PROIZVODNJI IZ ČLANKA 5. STAVKA 1. OVOGA PRAVILNIKA

I. Odredbe o higijeni

1. Subjekti koji se bave primarnom proizvodnjom hrane za životinje moraju osigurati obavljanje poslova na način da se spriječe, uklone ili smanje opasnosti od ugrožavanja sigurnosti hrane za životinje.
2. Subjekti koji se bave primarnom proizvodnjom hrane za životinje moraju osigurati da se primarni proizvodi proizvode, prerađuju, čiste, pakiraju, skladište i prevoze zaštićeni od kontaminacije i kvarenja, na odgovornost proizvođača.
3. Subjekti koji se bave primarnom proizvodnjom hrane za životinje moraju ispunjavati obveze navedene u točkama 1. i 2. ovoga Poglavlja u skladu s odredbama propisa o hrani za životinje vezanim za upravljanje opasnostima, uključujući:
– mjere i postupke za kontrolu opasnosti od kontaminacije iz zemlje, vode, zraka, umjetnih gnojiva, sredstava za zaštitu bilja, biocida, veterinarskih lijekova, te gospodarenja otpadom; i
– mjere vezane uz zdravlje bilja, životinja i okoliša, koje utječu na sigurnost hrane, uključujući programe za praćenje i kontrolu bolesti bolesti životinja, zoonoza i njihovih uzročnika.
4. Subjekti moraju poduzeti sljedeće mjere:
(a) čišćenje i dezinfekciju objekata, opreme, silosa, sanduka i vozila koji se koriste za proizvodnju, pripremu, sortiranje, pakiranje, skladištenje i prijevoz hrane za životinje;
(b) osigurati potrebne higijenske uvjete u proizvodnji, prijevozu i skladištenju hrane za životinje te higijensko održavanje sve opreme korištene koja dolazi u dodir s hranom za životinje;
(c) osigurati vodu odgovarajuće kvalitete, u skladu s propisima o hrani za životinje;
(d) spriječiti kontaminaciju mikroorganizmima i drugim štetnicima;
(e) odvojeno skladištiti i oprezno rukovati otpadom i opasnim tvarima kako bi se otklonila opasnost od kontaminacija;
(f) osigurati da materijali za pakiranje nisu izvor kontaminacije hrane za životinje;
(g) pratiti rezultate svih analiza uzoraka primarnih proizvoda koji utječu na sigurnost hrane.

II. Vođenje evidencija

1. Subjekti koji se bave primarnom proizvodnjom moraju voditi evidencije o mjerama i postupcima vezanim uz kontrolu opasnosti, razmjerno prirodi i obimu posla. Evidencije se moraju čuvati godinu dana, na način da budu dostupne nadležnom tijelu.
2. Posebnu pažnju subjekti trebaju posvetiti vođenju evidencija o:
(a) korištenju bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja i biocida;
(b) korištenju genetski modificiranog sjemena;
(c) svakoj pojavi uzročnika bolesti i štetnika koji mogu utjecati na sigurnost primarnih proizvoda;
(d) rezultatima analiza uzoraka primarnih proizvoda ili bilo kojih drugih proizvoda uzetih u dijagnostičke svrhe, a koji mogu utjecati na sigurnost hrane;
(e) porijeklu i količinama svakog primarnog proizvoda prilikom ulaska u objekte, odredištu i količinama svakog izlaska hrane za životinje koji izlazi iz objekata.
3. Ostale osobe, kao doktori veterinarske medicine, inženjeri agronomije i poljoprivredni tehničari mogu pomagati subjektima pri vođenju evidencije vezano za djelatnosti koje se obavljaju.

DIO B
PREPORUKE ZA VODIČ DOBRE PRAKSE

1. Nacionalni vodiči navedeni u Poglavlju III. ovoga Pravilnika moraju sadržavati preporuke o dobroj praksi za kontrolu opasnosti u primarnoj proizvodnji hrane za životinje.
2. Vodiči za dobru praksu uključuju informacije o riziku kao i mjere i postupke za kontrolu opasnosti u primarnoj proizvodnji hrane za životinje uključujući odgovarajuće mjere koje su utvrđene u zakonodavstvu, kao što su:
(a) kontrola kontaminacije pesticidima, mikotoksinima, teškim metalima, radioaktivnim tvarima;
(b) kontrola korištenja vode, organskog otpada i umjetnih gnojiva;
(c) opravdano i pravilno korištenje sredstava za zaštitu bilja, biocida te njihovu sljedivost;
(d) opravdano i pravilno korištenje veterinarsko-medicinskih proizvoda i dodataka hrani za životinje, te njihovu sljedivost;
(e) preradu, skladištenje i sljedivost krmiva;
(f) pravilno postupanje s uginulim životinjama, otpadom i steljom;
(g) mjere za sprečavanje unošenja zaraznih bolesti životinja hranom za životinje, te sve obveze njihovog prijavljivanja nadležnom tijelu;
(h) postupke i metode koji osiguravaju da je hrana za životinje proizvedena, prerađena, upakirana, uskladištena i prevožena u skladu s odgovarajućim higijenskim uvjetima, uključujući učinkovito čišćenje i nadzor nad štetočinama;
(i) pojedinosti koje se odnose na ispravno vođenje evidencija.

PRILOG II.

UVJETI KOJE MORAJU OSIGURATI SUBJEKTI, OSIM SUBJEKATA U PRIMARNOJ PROIZVODNJI

I. PROSTORIJE I OPREMA

1. Objekti za proizvodnju i skladištenje, oprema, silosi, sanduci, vozila i prostor oko njih moraju biti čisti i u njima se moraju se provoditi programi održavanja čistoće, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
2. Projektiranje, izgradnja i veličina objekata i opreme moraju omogućiti:
(a) učinkovito čišćenje i/ili dezinfekciju;
(b) smanjenje rizika od pogrešaka i izbjegavanje kontaminacije, unakrsne kontaminacije i svakog štetnog učinka na sigurnost hrane za životinje i kakvoću proizvoda. Strojevi koji dolaze u dodir s hranom za životinje moraju se osušiti nakon svakoga vlažnog čišćenja.
3. Objekti i oprema koji se upotrebljavaju za miješanje i/ili proizvodnju moraju se redovito provjeravati u skladu s pisanim postupcima koje prethodno utvrdi proizvođač.
(a) Sve vage i mjerni uređaji koji se upotrebljavaju u proizvodnji hrane za životinje moraju odgovarati rasponu težina ili volumena koji se mjere i moraju biti umjereni.
(b) Sve miješalice koje se upotrebljavaju u proizvodnji hrane za životinje moraju odgovarati rasponu težina ili volumena koji se miješaju i moraju omogućiti proizvodnju odgovarajuće homogene mješavine i homogena razrjeđenja. U objektima za proizvodnju dodataka i mješavina dodataka hrani za životinje, predsmjesa i premiksa test homogenosti mješavine mora se obaviti jedan puta godišnje, a u objektima za proizvodnju krmnih smjesa svakih pet godina.
4. U objektima mora biti osigurano primjereno prirodno i/ili umjetno osvjetljenje.
5. Uređaji za odvodnju otpadnih voda moraju odgovarati namijenjenoj svrsi; moraju biti projektirani i izrađeni tako da se izbjegne onečišćenje hrane za životinje.
6. Kakvoća vode koja se upotrebljava u proizvodnji hrane za životinje mora biti u skladu s odredbama propisa o hrani; cjevovodi za vodu moraju biti izrađeni od inertnog materijala.
7. Otpadne vode, tekući gnoj i kišnica odvode se na način da ne utječu na opremu i da nemaju štetnog učinka na sigurnost hrane za životinje i kakvoću hrane za životinje. Pokvarenu hranu za životinje i prašinu treba nadzirati te kontrolirati invaziju štetnika. Higijenski neispravna hrana za životinje i otpaci nastali u postupku proizvodnje moraju se odlagati u prikladnim spremnicima i na način da je onemogućen pristup glodavcima.
8. Na prozorima i ostalim otvorima moraju biti postavljene primjerene zaštitne mrežice protiv ulaska štetnika. Vrata moraju dobro zatvarati prostor prema podu i dovratniku i onemogućiti ulazak štetnicima.
9. Stropovi i gornji dijelovi objekta moraju biti projektirani i izvedeni na način da sprječavaju taloženje prljavštine te smanjuju kondenzaciju, rast nepoželjnih plijesni i otpadanje čestica koje mogu utjecati na sigurnost hrane za životinje i kakvoću hrane za životinje.

II. OSOBLJE

Subjekti moraju zaposliti dovoljan broj stručnog osoblja u odnosu na prirodu i obim proizvodnje te u skladu s opsegom i vrstom poslovanja. Mora se sastaviti ustrojna shema s navedenim kvalifikacijama (npr. diplome, radno iskustvo) i nadzornog osoblja, a ti podaci moraju biti dostupni nadležnom tijelu. Svi djelatnici moraju biti upućeni pisanim putem o svojim dužnostima, odgovornostima, ovlaštenjima i promjenama u vezi s tim, a što je posebno važno za postizanje željene kakvoće proizvoda ukoliko dođe do kakve promjene.

III. PROIZVODNJA

1. Subjekti moraju pismeno odrediti kvalificiranu osobu odgovornu za proizvodnju.
2. Subjekti moraju osigurati da se aktivnosti obavljaju po unaprijed utvrđenim pisanim postupcima i uputama čiji je cilj definirati, provjeriti i upravljati kritičnim točkama u proizvodnom procesu.
3. Subjekti moraju poduzeti tehničke, tehnološke i organizacijske mjere da uklone ili smanje mogućnosti unakrsne kontaminacije i pogrešaka. Mora postojati primjeren sustav za provođenje provjera tijekom proizvodnje.
4. Subjekti moraju kontrolirati proizvode na prisutnost zabranjenih i nepoželjnih tvari i ostalih zagađivača koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja, te provoditi kontrole za smanjivanje rizika.
5. Otpad i druge tvari koje ne služe kao hrana za životinje mora biti izdvojen. Bilo koja od tih tvari koja sadrži rizičnu koncentraciju veterinarskih lijekova ili bilo kojeg drugog zagađivača, treba izdvojiti, označiti te zbrinuti na propisan način.
6. Subjekti moraju osigurati djelotvoran sustav praćenja proizvoda.

IV. KONTROLA KAKVOĆE

1. Subjekti moraju pismeno odrediti kvalificiranu osobu odgovornu za kontrolu kakvoće.
2. Subjekti moraju osigurati usluge osposobljenog i opremljenog laboratorija za kontrolu higijenske ispravnosti i kakvoće krmiva i proizvoda, te sukladnosti istih s deklaracijom.
3. Subjekti moraju izraditi u pisanom obliku i primijeniti program unutarnje kontrole kakvoće sirovina i proizvoda koji mora sadržavati provjere kritičnih točaka u proizvodnom procesu, postupcima uzorkovanja i njihovoj učestalosti, metodama analize i njihovoj učestalosti, usklađenosti sa specifikacijama i na odredištu u slučaju neusklađenosti i to u čitavom procesu od prerade sirovina do gotovih proizvoda.
4. Kako bi osigurao sljedivost, subjekt mora imati dokumentaciju koja se odnosi na sirovine koje se upotrebljavaju u gotovim proizvodima. Takva dokumentacija mora biti dostupna nadležnim tijelima tijekom razdoblja minimalnog roka trajanja proizvoda. Uzorci sastojaka svake serije proizvoda proizvedenih i stavljenih na tržište ili svakoga specifičnog dijela proizvodnje (u slučaju kontinuirane proizvodnje) moraju se uzeti u dovoljnoj količini postupkom koji prethodno odredi proizvođač i moraju se čuvati kako bi se osigurala sljedivost (u redovitim razmacima u slučaju proizvodnje isključivo za vlastite potrebe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava). Uzorci se moraju zapečatiti i označiti radi lakše identifikacije, moraju se skladištiti u uvjetima koji onemogućavaju zamjenu ili bilo kakvo krivotvorenje, te promjene sastava. Uzorci moraju biti dostupni nadležnim tijelima tijekom razdoblja u kojem je hrana za životinje stavljena na tržište. Kod proizvoda namijenjenih proizvodnji hrane za životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane proizvođač mora čuvati samo uzorke gotovih proizvoda.

V. SKLADIŠTENJE I PRIJEVOZ

1. Proizvedenu hranu za životinje treba skladištiti odvojeno od krmiva i dodataka hrani za životinje na način da se spriječi unakrsna kontaminaciju s proizvedenom hranom za životinje. Treba koristiti ambalažu izrađenu od prikladnih materijala.
2. Hranu za životinje treba skladišti i prevoziti u odgovarajućim spremnicima. Spremnici se skladište u za to predviđenim i prilagođenim prostorijama koje zadovoljavaju načela dobre skladišne prakse, a kojima imaju pristup samo osobe ovlaštene od strane subjekta.
3. Hranu za životinje treba skladištiti i prevoziti na način da se lako identificira kako bi se izbjegla svaka zamjena ili unakrsna kontaminacija te spriječilo kvarenje.
4. Spremnike i opremu koja se koristi za prijevoz, skladištenje, prijenos, rukovanje i vaganje hrane za životinje treba održavati čistom. Treba uvesti programe čišćenja, a ostatke deterdženata i dezinficijensa na njihovoj površini svesti na najmanju moguću mjeru.
5. Treba spriječiti kvarenja i zagađenje štetnicima s ciljem održavanja kakvoće.
6. Temperature treba održavati na najnižoj mogućoj razini radi izbjegavanja kondenzacije i kvarenja.

VI. VOĐENJE EVIDENCIJA

1. Svi subjekti, uključujući i one koji su samo trgovci i koji nikad ne drže proizvode u svojim objektima, moraju voditi evidenciju o nabavi, proizvodnji i prodaji krmiva, dodataka hrani za životinje i proizvoda, za omogućavanje sljedivosti do konačnog odredišta, uključujući izvoz.
2. Subjekti, osim onih koji su samo distributeri i koji nikad ne drže proizvode u svojim objektima, vode evidencije koje se sastoje od:
(a) Evidencije o proizvodnim procesima i kontrolama:
Subjekti moraju imati sustav evidencija koje definiraju kritične točke u proizvodnom procesu i njihovo upravljanje te odrediti i provesti plan kontrole kakvoće. O provedenim postupcima, mjerama i kontrolama moraju voditi evidenciju na način da se može slijediti proizvodni proces svake serije proizvoda koji se stavi na tržište te utvrditi odgovornost u slučaju reklamacija, a rezultati tih provjera moraju se čuvati;
(b) Evidencije vezane za sljedivost posebno:
(i) za dodatke hrani za životinje:
– vrstu i količinu proizvedenih dodataka hrani za životinje, datum proizvodnje i broj radnog naloga (serijski broj) i redni broj šarže kada se proizvodnja obavlja kontinuirano,
– ime/naziv i sjedište kupca, vrstu i količinu isporučenih dodataka hrani za životinje i broj radnog naloga (serijski broj) i redni broj šarže, kada se proizvodnja obavlja kontinuirano,
(ii) za proizvode u kojima se koriste nebjelančevinasti dušični spojevi u skladu s posebnim propisom o proizvodnji i korištenju nebjelančevinastih dušičnih spojeva u hranidbi životinja11:
– sastav proizvoda i proizvedenu količinu, datum proizvodnje i kada je potrebno broj radnog naloga (serijski broj) i redni broj šarže, kada se proizvodnja obavlja kontinuirano,
– ime/naziv i sjedište objekta ili korisnika u koji su dodaci isporučeni (objekta ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) kojima su ti proizvodi isporučeni, sastav i količina isporučenih proizvoda, i kada je potrebno broj radnog naloga (serijski broj) i redni broj šarže, kada se proizvodnja obavlja kontinuirano;
(iii) za predsmjese i premikse:
– ime/naziv i sjedište proizvođača ili dobavljača dodataka hrani za životinje, vrstu i količinu korištenih dodataka hrani za životinje, broj radnog naloga i redni broj šarže,
– datum proizvodnje predsmjese ili premiksa, broj radnog naloga i redni broj šarže,
– ime/naziv i sjedište kupca, datum isporuke, vrstu i količinu isporučenog predsmjese ili premiksa, broj radnog naloga i redni broj šarže;
(iiii) za krmne smjese/krmiva:
– ime/naziv i sjedište proizvođača ili dobavljača korištenog dodatka hrani za životinje/predsmjese ili premiksa, sastav i količinu upotrijebljene predsmjese ili premiksa, broj radnog naloga (serijski broj proizvoda)
– ime i adresu dobavljača krmiva i dopunske krmne smjese, datum isporuke,
– vrstu, količinu i sastav krmne smjese,
– vrstu i količinu krmiva ili krmne smjese zajedno s datumom proizvodnje, imenom/nazivom i adresom kupca (pravna ili fizička osoba ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo).

VII. REKLAMACIJE I POVLAČENJE PROIZVODA

1. Subjekti moraju uspostaviti sustav za reklamacije i povlačenje proizvoda s tržišta.
2. Subjekti moraju imati pisani program za primanje i rješavanje pritužbi te sustav za povlačenje proizvoda s tržišta. U pisanim postupcima moraju odrediti mjesto svakoga povučenog proizvoda. Prije ponovnog stavljanja proizvoda na tržište povučeni proizvod treba biti ponovo kvalitativno i higijenski i zdravstveno procijenjen i prekontroliran.

_____
11 Direktiva br. 82/471/EEZ o određenim proizvodima koji se koriste u prehrani životinja

PRILOG III.

DOBRA HRANIDBENA PRAKSA

PAŠA

1. Napasanje stoke na pašnjacima i strništima treba organizirati na način da se smanji izlaganje pašnih površina štetnim fizikalnim, biološkim ili kemijskim tvarima.
2. Treba osigurati odgovarajuće vrijeme »odmora« pašnjaka prije nego što se stoci dopusti ispaša na pašnjaku, poljoprivrednim kulturama i ostacima poljoprivrednih kultura te između rotacija ispaše kako bi se smanjila biološka unakrsna kontaminacija od stajskog gnojiva (kad postoji mogućnost takvog problema) te osiguralo da se poštuje razdoblje obustave za primjenu kemijskih sredstava u poljoprivredi.

UVJETI ZA STAJE I OPREMU ZA HRANJENJE

1. Objekti za držanje i oprema za hranjenje životinja moraju se održavati čistima i biti izrađeni od materijala koji se mogu redovito čistiti i dezinficirati. Treba redovito izgnojavati objekte, uklanjati otpad, neutrošenu hranu i ostale izvore moguće kontaminacije hrane, te sprječavati ulazak štetnika u objekte radi sprječavanja zagađenja životinjske hrane i stelje. Sredstva za čišćenje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju trebaju se koristiti prema uputama za korištenje i držati u posebnim prostorijama, odvojenim od hrane za životinje.
2. Treba uspostaviti sustav nadzora nad štetočinama kako bi se nadzirao pristup štetočina u objektima za držanje životinja te tako smanjila mogućnost kontaminacije hrane za životinje i stelje ili objekata.
3. Objekti za držanje i oprema za hranjenje moraju se održavati čistima. Treba uspostaviti sustave za redovito uklanjanje stajskoga gnojiva, otpadnih tvari i drugih mogućih izvora kontaminacije hrane za životinje.
4. Hranu za životinje i stelju u objektima treba često mijenjati da ne popljesni.

HRANJENJE

1. Skladištenje

1.1. Hranu treba skladištiti odvojeno od kemijskih sredstava i drugih proizvoda koji se ne koriste u hranidbi životinja. Skladišta, silosi i spremnici moraju biti suhi, čisti i zaštićeni od ulaska štetnika. Skladišta, silosi i kontejneri moraju se redovito čistiti kako bi se izbjegla nepotrebna unakrsna kontaminacija.
1.2. Sjemenski materijal treba skladištiti zasebno, da nije dostupan životinjama.
1.3. Ljekovitu hranu za životinje i hranu za životinje namijenjenu različitim kategorijama ili vrstama životinja treba skladištiti na način da se smanji rizik od zamjene, odnosno hranjenja životinja hranom za životinje koja im nije namijenjena.

2. Distribucija

2.1. Sustav raznošenja hrane na farmi mora osigurati da određena hrana ide na potrebno odredište. U procesu raznošenja hrane za životinje i hranjenja na farmi mora se postupati tako da se spriječi kontaminacija iz skladišnih prostora, opreme, ljekovite ili druge vrste hrane za životinje.
2.2. Prijevozna sredstva i opremu za hranjenje na farmi treba redovito čistiti, posebno kada se koristi za razvoženje ljekovite hrane.

HRANA ZA ŽIVOTINJE I VODA

1. Voda za piće treba udovoljavati propisima o hrani za životinje. Kada postoji razlog za sumnju u mogućnost kontaminacije životinja ili životinjskih proizvoda vodom, treba poduzeti mjere za procjenu i smanjenje rizika.
2. Oprema za hranjenje i napajanje mora biti izrađena na način da se kontaminacija hrane za životinje i vode smanji na najmanju moguću mjeru. Sustave za napajanje treba redovito održavati i čistiti.

OSOBLJE

Osoba odgovorna za držanje i hranjenje životinja treba posjedovati potrebna znanja i vještine.

PRILOG IV.

POGLAVLJE 1.

1. Dodaci hrani za životinje odobreni temeljem Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07)12:
– Nutritivni dodaci: svi dodaci u skupini,
– Zootehnički dodaci: svi dodaci u skupini,
– Tehnološki dodaci: dodaci obuhvaćeni Prilogom I. točkom 1. podtočkom (b) (»antioksidanti») Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07)13: samo oni s fiksnim maksimalnim sadržajem,
– Senzorni dodaci: dodaci obuhvaćeni Prilogom I. točkom 2. podtočkom (a) (»bojila») Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07)14: karotinoidi i ksantofili.
2. Proizvodi obuhvaćeni posebnim propisom koji propisuje proizvodnju i korištenje nebjelančevinastih dušičnih spojeva za hranidbu životinja15:
– Bjelančevine, dobivene iz mikroorganizama, koji pripadaju skupinama bakterija, kvasaca, algi i gljivica: svi proizvodi u skupini (osim podskupine 1.2.1).
– Nusproizvodi od proizvodnje aminokiselina fermentacijom: svi proizvodi u skupini.

POGLAVLJE 2.

1. Dodaci hrani za životinje odobreni temeljem Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07)16:
Zootehnički dodaci: dodaci obuhvaćeni Prilogom I. točkom 4. podtočkom (d) (»ostali zootehnički dodaci») Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07)17,
– Antibiotici: svi dodaci,
– Antikokcidijska sredstva i histomonostatici: svi dodaci,
– Pospješivači rasta: svi dodaci.
2. Nutritivni dodaci:
– Dodaci obuhvaćeni Prilogom I. točkom 3. podtočkom (a) (vitamini, provitamini i kemijski slične tvari) Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07)18: A i D,
– Dodaci obuhvaćeni Prilogom I. točkom 3. podtočkom (b) (mješavine elemenata u tragovima) Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07)19: Cu i Se.

POGLAVLJE 3.

Dodaci hrani za životinje odobreni temeljem Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07)20:
Zootehnički dodaci: dodaci obuhvaćeni Prilogom I. točkom 4. podtočkom (d) (»ostali zootehnički dodaci») Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07)21:
– Antibiotici: svi dodaci,
– Antikokcidijska sredstva i histomonostatici: svi dodaci,
– Pospješivači rasta: svi dodaci.
_______
12-14 Uredba (EZ) br. 1831/2003 o dodacima hrani za životinje
15 Direktiva br. 82/471/EEZ o određenim proizvodima koji se koriste u prehrani životinja
16-19 Uredba (EZ) br. 1831/2003 o dodacima hrani za životinje
20-21 Uredba (EZ) br. 1831/2003 o dodacima hrani za životinje

PRILOG V.

POGLAVLJE I.

Popis odobrenih objekata

1

2

3

4

5

Broj
odobrenja

 

Djelatnost

 

Ime ili naziv subjekta

 

Adresa objekta

 

Bilješke

 


POGLAVLJE II.

Broj odobrenja sastoji se:
1. slovo »α« označava odobrene objekte,
2. ISO kÔd države,
3. nacionalni identifikacijski broj s najviše osam oznaka.