Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanja vina oznakom zemljopisnog podrijetla

NN 41/2008 (9.4.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanja vina oznakom zemljopisnog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1403

Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU VINA OZNAKOM ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

Članak 1.

U Pravilniku o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla (»Narodne novine« br. 7/05) članak 4. mijenja se i glasi: »Zavod će po službenoj dužnosti izvršiti provjeru da li je proizvođač upisan u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina (u daljnjem tekstu: Upisnik)«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »i dokumenta navedenog u članku 4. ovog Pravilnika,« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/28
Urbroj: 525-1-08-1
Zagreb, 1. travnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.