Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji goveda

NN 41/2008 (9.4.2008.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1405

Na temelju članka 35. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) te članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI GOVEDA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom označavanju i registraciji goveda (»Narodne novine«, broj 99/07) u članku 7. stavku 1. alineji trećoj riječi: »na sezonski/zajednički pašnjak« zamjenjuju se riječima: »u planinskim područjima«.

Članak 2.

1) Iza članka 21. dodaju se Dijelovi III.A, III.B, III.C i III.D s člancima 21.a do 21.k koji glase:

»DIO III.A

PRODULJENJE RAZDOBLJA ZA OZNAČAVANJE ODREĐENIH KATEGORIJA GOVEDA

Odobrenje za produljenje razdoblja za označavanje

Članak 21.a

Uprava može odobriti produljenje razdoblja za označavanje goveda iz članka 4. stavka 2. alineje prve ovoga Pravilnika na šest mjeseci u slučaju označavanja teladi s gospodarstava koja drže telad od krava koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka, te ako su ispunjeni uvjeti iz članka 21.b do 21.d ovoga Pravilnika.

Uvjeti za dodjelu odobrenja

Članak 21.b

1) Uprava može odobriti produljenje razdoblja za označavanje goveda u skladu s člankom 21.a ovoga Pravilnika pod sljedećim uvjetima:
(a) u slučaju gospodarstva sa slobodnim načinom držanja goveda na kojem se goveda uzgajaju u ekstenzivnim uvjetima, a mlijeko krava koristi za othranjivanje teladi;
(b) ako je područje na kojem se životinje drže izrazito prirodno izolirano zbog čega je smanjena mogućnost kontakta s ljudima;
(c) ako životinje nisu naviknute na redovan kontakt s ljudima i pokazuju izrazito agresivno ponašanje;
(d) ako se kod stavljanja ušnih markica na tele može točno utvrditi majka svakog teleta.
2) Nadležno tijelo može odrediti dodatne kriterije, a osobito ograničiti dodjelu odobrenja propisanog člankom 21.a ovoga Pravilnika, za pojedina zemljopisna područja ili određene pasmine goveda.
3) U slučaju primjene odredaba ovoga Dijela i o dodatnim kriterijima iz stavka 2. ovoga članka Uprava obavještava Europsku komisiju.

Označavanje

Članak 21.c

Na gospodarstvu kojem je dodijeljeno odobrenje iz članka 21.a ovoga Pravilnika tele mora biti označeno ušnom markicom najkasnije:
– do šestog mjeseca starosti,
– kada se odvoji od majke,
– u slučaju napuštanja gospodarstva.

Računalna baza podataka

Članak 21.d

1) Uprava u računalnoj bazi podataka iz članka 5. ovoga Pravilnika evidentira sva gospodarstva kojima je dodijeljeno odobrenje iz članka 21.a ovoga Pravilnika.
2) Posjednik mora, kod prijave rođenja svake životinje u skladu s člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika, izvijestiti Upravu o svakoj životinji koja još uvijek nije označena ušnom markicom u skladu s ovim Dijelom.
3) Uprava u računalnoj bazi podataka evidentira životinje koje nisu označene ušnim markicama u vrijeme prijave rođenja kao neoznačene životinje.

Nadzor

Članak 21.e

1) Nadležno tijelo svake godine obavlja najmanje jedan nadzor na svakom gospodarstvu kojem je dodijeljeno odobrenje u skladu s člankom 21.a ovoga Pravilnika.
2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ukida se u slučaju prestanka ispunjavanja uvjeta iz članka 21.b ovoga Pravilnika.

DIO III.B

PRODULJENJE RAZDOBLJA ZA OZNAČAVANJE BIZONA

Članak 21.f

1) Uprava može produljiti razdoblje za označavanje goveda iz članka 4. stavka 2. alineje prve ovoga Pravilnika na devet mjeseci u odnosu na bizone (Bison bison spp.).
2) Produljenje iz stavka 1. ovoga članka ne smije utjecati na kvalitetu podataka u računalnoj bazi podataka.

Članak 21.g

Produljenje u skladu s člankom 21.f ovoga Pravilnika odobrava se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. radi se o životinjama vrste Bison bison spp.;
2. ušne markice se stavljaju, kada je telad odvojena od majki, najkasnije do devetog mjeseca starosti. Napušta li tele gospodarstvo na kojem je rođeno prije navedene starosti, ušna markica se stavlja prije napuštanja gospodarstva.

DIO III.C

POSEBNI UVJETI ZA GOVEDA U SLUČAJU PREMJEŠTANJA NA LJETNU ISPAŠU U PLANINSKIM PODRUČJIMA

Članak 21.h

Ovaj Dio se primjenjuje na goveda u slučaju njihovog premještanja s različitih gospodarstva na pašnjake koji se nalaze u planinskim područjima radi ljetne ispaše u razdoblju od 1. svibnja do 15. listopada tekuće godine.

Članak 21.i

1) Svaki pašnjak naveden u članku 21.h ovoga Pravilnika mora biti registriran u računalnoj bazi podataka i mora imati poseban registracijski broj.
2) Osoba odgovorna za pašnjak sastavlja popis goveda koja se premještaju na pašnjake iz članka 21.h ovoga Pravilnika, koji mora sadržavati najmanje:
– registracijski broj pašnjaka, i svakog pojedinog goveda:
– identifikacijski broj gospodarstva otpreme,
– datum dolaska na pašnjak,
– predviđeni datum odlaska s pašnjaka.
3) Popis iz stavka 2. ovoga članka ovjerava veterinar nadležan za kontrolu premještanja goveda.
4) Podaci navedeni u popisu iz stavka 2. ovoga članka upisuju se u računalnu bazu podataka, najkasnije sedam dana nakon premještanja životinja na pašnjak.
5) Ako se za vrijeme boravka na pašnjaku životinja oteli, ugine ili premjesti, navedeni događaj se mora evidentirati u računalnoj bazi podataka u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Osoba odgovorna za pašnjak mora što je moguće ranije o navedenom događaju obavijestiti odgovornu osobu na gospodarstvu otpreme. Točan datum dolaska i odredište svake životinje mora biti evidentiran u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 99/07).

DIO III.D

SUSTAV OZNAČAVANJA BIKOVA NAMIJENJENIH ZA SUDJELOVANJE NA KULTURNIM I SPORTSKIM DOGAĐAJIMA

Članak 21.j

Ovaj Dio primjenjuje se na bikove namijenjene za sudjelovanje na kulturnim i sportskim događajima te koji su registrirani u matičnim knjigama sljedećih organizacija:
(a) u odnosu na pasminu raza bovina de Lidia, za životinje rođene u Španjolskoj:
– »Asociación nacional de ganaderías de Lidia«,
– »Asociación de ganaderos de Lidia unidos«,
– »Agrupación española de reses bravas«,
– »Unión de criadores de toros de Lidia»;
(b) u odnosu na pasminu Brava, za životinje rođene u Portugalu, »Associação de Criadores de Toiros de Lide«;
(c) u odnosu na pasminu Brave ili de combat, »Association des éleveurs Français de taureaux de combat« i u odnosu na pasminu Camargue or Raço di biou, »Association des éleveurs de la Raço di biou«, za životinje rođene u Francuskoj (uključujući njihove križance).

Članak 21.k

1) Na životinje navedene u članku 21.j ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe iz stavka 2. do 5. ovoga članka.
2) Životinje iz stavka 1. ovoga članka označavaju se na jedan od sljedećih načina:
– korištenjem dvije plastične ušne markice,
– korištenjem jedne ili dvije metalne ušne markice i istovremeno s paljenim žigom,
– korištenjem jedne ušne markice te istovremeno s paljenim žigom.
3) Ušne markice mogu se s životinja iz stavka 1. ovoga članka namijenjenih navedenim događajima ukloniti prije premještanja na mjesto u kojem se organizira takav događaj ili prilikom odbića. Kada se ušne markice uklanjaju prilikom odbića, životinje se istovremeno moraju označiti paljenim žigom.
4) Obje ušne markice moraju biti kod posjednika životinja iz stavka 1. ovoga članka u skladu s važećim propisima. U slučaju premještanja navedenih životinja na unutarnjem tržištu Europske unije obje ušne markice moraju se staviti na životinje ili moraju pratiti životinje tijekom svakog premještanja.
5) Između svih elemenata u sustavu označavanja i registracije goveda mora biti uspostavljena odgovarajuća veza na način koji jamči njihovu međusobnu usklađenost i točnost.»

Članak 3.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama».
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dodani članak 21.b stavak 3. i Dio III.D iz članka 2. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/08-01/21
Urbroj: 525-1-08-1
Zagreb, 27. ožujka 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.