Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnos

NN 45/2008 (18.4.2008.), Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnos

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1534

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

u Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07, 126/07 i 133/07, 15/08, 29/08) u točki I. iza rednog broja 47. dodaju se redni brojevi koji glase:
»48. Zdravstvena ustanova za medicinu rada Rijeka, Rijeka, Riva Boduli 1
49. Dom zdravlja Zagrebačke županije, Zagreb, Grada Vukovara 72/V
Ispostava Ivanić Grad, Omladinska 25«.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: Up/I-500-01/03-06/1
Urbroj: 534-05-1-1/3-08-30
Zagreb, 8. travnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.