Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu

NN 45/2008 (18.4.2008.), Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1536

Na temelju članka 50. stavka 3., članka 52. stavka 4., članka, članka 55. stavka 5., članka 60. stavka 4., članka 66. stavka 6., članka 67. stavka 3., članka 70. stavka 6. i članka 71. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UPISU SORTI U SORTNU LISTU1

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuje se način upisa i vođenje Sortne liste poljoprivrednog bilja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sortna lista Republike Hrvatske) za biljne vrste za koje je obvezan upis, sadržaj sortne liste i dosjea sorte, uvjeti i postupak za obnavljanje upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske, uvjeti za utvrđivanje prihvatljivosti imena sorte, nadzor nad održavanjem sorte te sadržaj i način vođenja evidencije o održavanju sorte.
2) Upis u Sortnu listu Republike Hrvatske obvezan je za sljedeće biljne vrste uljarice i predivo bilje, krmno bilje, žitarice, repe, povrće, krumpir i lozu

II. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE SORTE

Članak 2.

1) Zahtjev za priznavanje sorte podnosi se Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) na Obrascu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i UPOV (Međunarodna organizacija za zaštitu biljnih sorti) ili CPVO (Ured Zajednice za zaštitu biljnih sorti) Tehnički upitnik te ukoliko je potrebna punomoć o zastupanju u postupku priznavanja sorti poljoprivrednog bilja na Obrascu 4. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

1) Zahtjev za priznavanje sorte (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se u dva primjerka posebno za svaku sortu.
2) Rok za dostavu Zahtjeva propisan je posebnim propisom o priznavanju sorti.
3) Rok iz stavka 2. primjenjuje se i u slučaju kada podnositelj zahtjeva odustane od postupka priznavanja za sorte koje su u postupku priznavanja te u slučaju kada podnositelj zahtjeva traži privremeni prekid postupka priznavanja koji ne može trajati duže od jedne godine.
4) Nakon primitka Zahtjeva Zavod utvrđuje da li je Zahtjev potpun odnosno sadrži li podatke o:
– podnositelju Zahtjeva;
– zastupniku ukoliko postoji;
– osobi odgovornoj za održavanje sorte (u daljnjem tekstu: održivač sorte);
– vrsti;
– imenu sorte ili oplemenjivačku oznaku;
– izvoru sorte;
– namjeni sorte;
– ispitivanju različitosti, ujednačenosti i postojanosti (DUS);
– opisu sorte u Tehničkom upitniku;
– genetski modificiranim organizmima (u daljnjem tekstu: GMO)
5) Zahtjev je potpun ukoliko sadrži sve podatke iz stavka 4. ovoga članka.
6) Zavod će staviti upisni broj sorte na Zahtjev kao potvrdu da je sorta uključena u postupak ispitivanja u svrhu priznavanja i dostaviti ga podnositelju Zahtjeva.
7) Sažetak potpunog Zahtjeva bit će objavljen u Službenom glasilu Zavoda.
8) Ako Zavod utvrdi da zahtjev nije potpun, izvijestit će podnositelja zahtjeva i zatražiti da u roku od 30 dana otkloni utvrđene nedostatke.
9) Ako podnositelj zahtjeva ne otkloni nedostatke u roku iz stavka 8. ovoga članka, zahtjev će se odbaciti.

III. UTVRĐIVANJE PRIHVATLJIVOSTI IMENA SORTE (DENOMINACIJA)

Članak 4.

1) Ukoliko podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja Zahtjeva nije predložio ime sorte za upis u Sortnu listu Republike Hrvatske, dužan je predložiti ime sorte do kraja prve vegetacijske godine ispitivanja u postupku priznavanja.
2) Prijedlog imena sorte podnositelj zahtjeva dostavlja na Obrascu 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
3) Ako podnositelj zahtjeva ne predloži ime sorte do 30. lipnja druge godine ispitivanja gospodarske vrijednosti u postupku priznavanja, rješenjem će se odbiti Zahtjev.

Članak 5.

1) Ime sorte (denominacija) može biti u obliku zamišljenog imena ili u obliku koda.
2) Podnositelj zahtjeva mora naznačiti oblik imena za sortu. Ukoliko podnositelj zahtjeva ne naznači na Zahtjevu o kojem se obliku imena radi, kao predloženo smatrat će se zamišljeno ime.

Članak 6.

Ime sorte u obliku zamišljenog imena nije prihvatljivo ukoliko:
– sadrži samo jedno slovo;
– sadrži seriju slova koja formiraju neizgovorljivu riječ, izuzev ukoliko ne formiraju ustanovljenu kraticu, može sadržavati najviše dvije utvrđene kratice, od najviše tri znaka, koje se nalaze na oba kraja imena sorte;
– sadrži broj, izuzev kada je integralni dio imena ili kada indicira da će sorta biti jedna u seriji srodnih sorti;
– sadrži više od tri riječi izuzev kada je takvo ime već odobreno u nekoj od zemalja članica UPOV-a;
– sadrži izuzetno dugu riječ;
– sadrži crticu, točku, razmak izuzev između riječi, sadrži kombinaciju velikih i malih slova u riječi, sadrži druge oznake, simbole, indeks, eksponent.

Članak 7.

Ime sorte u obliku koda nije prihvatljivo ukoliko:
– sadrži veliki broj samo brojeva, izuzev u slučaju inbred linija ili sličnih tipova sorte;
– sadrži samo jedno slovo;
– sadrži više od deset slova ili slova i brojeva;
– sadrži više od četiri bloka slova ili slova i brojeva ili brojeva;
– sadrži crticu, točku, sadrži druge oznake, simbole, indeks, eksponent.

Članak 8.

1) Ime sorte nije prihvatljivo ukoliko je isto ime sorte već registrirano u zemljama članicama UPOV-a, za istu vrstu ili bliske vrste tj. vrste koje se nalaze u istoj UPOV-oj klasifikacijskoj grupi. Lista UPOV-ih klasifikacijskih grupa nalazi se u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
2) Bliskim vrstama smatraju se vrste koje su klasificirane u istu klasu.

Članak 9.

1) Ime sorte nije različito od imena druge sorte ukoliko se razlikuje samo u jednom slovu ili broju ili naglasku na slovu, vodeći računa o bliskim vrstama.
2) Razlika u jednom slovu kod imena sorte smatrat će se dovoljna u slučaju:
– utvrđenih kratica kao zasebne cjeline imena sorte;
– kada se prvo slovo imena sorte razlikuje;
– ukoliko je ime sorte kratko.
3) Odredbe ovoga članka ne odnose se na ime sorte kada je u obliku koda.

Članak 10.

Isto ime sorte može se koristiti kada sorta nije više na tržištu, a prošlo je deset godina od njenog brisanja sa sortne liste.

Članak 11.

Kao ime sorte ne mogu se koristi:
– oznaka valute ili tehnički pojmovi koji su vezani za težinu i mjere;
– tehnički pojmovi koji su postali dio svakodnevnog jezika, koji se koriste kada se trži sa sjemenom drugih sorti;
– ime koje se koristi u skladu s drugim posebnim propisima.

Članak 12.

Ime sorte je neprihvatljivo ako:
1. navodi na krivi zaključak da:
– sorta sadrži određena svojstva;
– je sorta u srodnosti ili je izvedena od druge sorte;
– samo ta sorta sadrži određeno svojstvo ili vrijednost;
– je sorta neka druga sorta zbog sličnosti s poznatom trgovačkom markom vezano uz identitet prijavljivača, održivača ili oplemenjivača sorte;
2. sadrži:
– komparativ ili superlativ;
– latinsko ili hrvatsko ime roda ili vrste ili dio imena poljoprivredne grupe bilja kojoj sorta pripada;
– ime fizičke ili pravne osobe koje navodi na krivi zaključak vezano za prijavljivača, održivača ili oplemenjivača;
– zemljopisne pojmove, imena koja mogu navoditi na krivi zaključak vezano za svojstva ili vrijednost sorte.

Članak 13.

U slučaju da je sorta priznata pod određenim imenom u drugoj zemlji ukoliko je moguće treba koristiti isto ime, ako to ime nije svojim smislom ili izričajem uvredljivo ili neprimjereno u hrvatskom jeziku.
Ukoliko se sorta u drugoj zemlji stavlja na tržište pod različitim imenom to ime treba biti navedeno u Sortnoj list Republike Hrvatske kao sinonim.

Članak 14.

1) U postupku utvrđivanja prihvatljivosti imena sorte koji provodi Zavod, prijedlog imena sorte objavljuje se u Službenom glasilu Zavoda.
2) Na predloženo ime sorte svatko tko iskaže pravni interes može Zavodu podnijeti prigovor i to najkasnije u roku od tri mjeseca od dana objave predloženog imena u Službenom glasilu Zavoda. Prigovor mora biti u pisanoj formi i s obrazloženjem.
3) Ako Zavod utvrdi da predloženo ime sorte ne odgovara, odnosno da je prigovor opravdan, poziva podnositelja Zahtjeva da u roku od šezdeset dana predloži novo ime sorte.
4) Ako podnositelj zahtjeva ne predloži novo ime sorte u roku iz stavka 3. ovoga članka Zavod će rješenjem odbaciti zahtjev za priznavanjem.

IV. NAČIN ISPITIVANJA SORTI

Članak 15.

Način ispitivanja sorti provodi se prema propisu kojim se uređuje postupak priznavanja sorti poljoprivrednog bilja.

V. ČUVANA SORTA

Članak 16.

1) Domaća sorta je sorta ili populacija određene poljoprivredne biljne vrste koja:
– potječe iz domaćih biljnih genetskih izvora i nije bila predmet sustavnog oplemenjivanja;
– je uzgajana u Republici Hrvatskoj; i
– je održavana i umnažana u Republici Hrvatskoj u sličnim ekološkim uvjetima.
2) Sorta se, također, smatra domaćom sortom ako:
– je stvorena u Republici Hrvatskoj prije više od 15 godina ili, u slučaju loze, više od 30 godina;
– se sjeme i reprodukcijski sadni materijal još uvijek proizvodi u Republici Hrvatskoj;
– se održava i proizvodi u Republici Hrvatskoj ili u sličnom ekološkim uvjetima.
3) Udomaćene sorte su starije sorte stranog podrijetla koje:
– su se proizvodile u Republici Hrvatskoj više od 15 godina ili, u slučaju loze, više od 50 godina i koje su se dobro prilagodile na proizvodne uvjete u Republici Hrvatskoj;
– se održavaju i proizvode u Republici Hrvatskoj ili u sličnim ekološkim uvjetima.
4) Rok iz stavka 2. i 3. ovoga članka računa se od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 17.

1) U cilju očuvanja biljnih genetskih izvora »in situ« i održivog korištenja biljnih genetskih izvora kroz uzgoj, domaće ili udomaćene sorte mogu biti upisane u Sortnu listu Republike Hrvatske kao »čuvana sorta« ukoliko:
– je različita,
– ne dođe do promjene svojstava u ponovljenom reprodukcijskom ciklusu,
– ima odgovarajuću VCU vrijednost.
2) Iznimno od odredbe o priznavanju iz stavka 1. ovoga članka, čuvana sorta može biti priznata i ako su za različitost i stabilnost utvrđena svojstva koja su navedena u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
3) Službeno ispitivanje »čuvane sorte« za stavljanje sorte na Sortnu listu Republike Hrvatske neće se provoditi ukoliko su dovoljne sljedeće informacije:
a) opis domaće sorte i njena denominacija,
b) rezultati neslužbenog ispitivanja,
c) znanja stečena kroz praktično iskustvo tijekom uzgoja, umnažanja i korištenja,
d) druge informacije.

Članak 18.

1) Zahtjev za upis »čuvane sorte« u Sortnu listu Republike Hrvatske podnosi se Zavodu na Obrascu 1. ovoga Pravilnika. U točki 12. Obrasca 1. mora biti naznačeno da je zahtjev za »čuvanu sortu«.
2) Uz Zahtjev se dostavlja uzorak poljoprivrednog reprodukcijskog materijala sorte i:
– podaci o izvoru i tipu iz članka 16. ovoga Pravilnika;
– podaci o načinu i mjestu održavanja »čuvane sorte«;
– podaci o neslužbenim ispitivanjima i znanja stečena kroz praktično iskustvo tijekom uzgoja, korištenja sjemena i reprodukcijskog materijala sorte;
– opis »čuvane sorte«.
3) Uz Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže se Tehnički upitnik.
4) Podnositelj Zahtjeva mora dostaviti Zavodu standardni uzorak sorte.
5) Domaća ili udomaćena sorta neće biti uključena na Nacionalnu sortnu listu:
1. ako je već uključena u Zajedničku sortnu listu Zajednice kao neka druga sorta, a ne kao domaća ili udomaćena sorta, ili ukoliko je brisana iz Zajedničke sortne liste Zajednice u posljednje dvije godine,
2. ako je u skladu s propisima kojima se uređuju oplemenjivačka prava dodijeljeno oplemenjivačko pravo ili je zaštićena nacionalnim sustavom zaštite ili je podnesen zahtjev za dodjelu oplemenjivačkog prava.
6) Za domaće i udomaćene sorte koje su do 25. svibnja 2000. godine bile priznate može se prihvatiti više od jednog imena ukoliko su ta imena za sortu prije korištena.
7) Domaća sorta mora se održavati u području odakle potječe.

VI. SADRŽAJ SORTNE LISTE REPUBLIKE
HRVATSKE I DOSJE SORTE

Članak 19.

1) Sortna lista Republike Hrvatske sadrži podatke o:
– vrsti kojoj sorta pripada;
– imenu sorte s naznakom oblika imena kada je ime u obliku koda;
– sinonimu za sortu;
– upisnom broju sorte;
– osobi odgovornoj za održavanje sorte;
– zastupniku održivača;
– datumu upisa sorte u sortnu listu;
– datumu do kojega se može tržiti reprodukcijski materijal sorte, nakon što je sorta brisana iz sortne liste;
– genetskoj modifikaciji sorte;
– tome je li sorta domaća ili udomaćena.
2) Sortna lista za povrće sadrži i podatak za sorte čije se sjeme može staviti na tržište samo kao standardno sjeme.
3) Sortna lista za lozu sadrži podatke o:
– vrsti kojoj sorta pripada;
– imenu sorte i sinonimima za sortu;
– upisnom broju sorte;
– osobi odgovornoj za održavanje sorte;
– zastupniku održivača;
– datumu upisa sorte u sortnu listu, osim za sorte koje su bile priznate do 31. prosinca 1971. godine;
– datumu do kojega se može tržiti reprodukcijski materijal sorte, nakon što je sorta brisana iz sortne liste;
– genetskoj modifikaciji sorte;
– osnovnim morfološkim i fiziološkim svojstvima po kojima se sorta razlikuje jedna od druge.
4) Na prijedlog dobavljača koji održava osnovni materijal klona loze, u skladu sa posebnim propisom o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze, za određenu sortu loze mogu biti naznačeni i podaci klona i njegovog održivača.

Članak 20.

Svaka promjena vezana uz održivača sorte, njegovog zastupnika ili sortu za vrijeme dok je sorta upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske, mora biti dostavljena Zavodu.
Ukoliko promjene vezane uz održivača sorte ili sortu nisu dostavljene Zavodu do slijedećeg roka za plaćanje naknade za održavanje, sorta će se rješenjem brisati iz pripadajućeg upisnika.

Članak 21.

1) Dosje sorte vodi se u Zavodu i u njemu je pohranjena dokumentacija o sorti.
2) Dosje sorte čuva se još deset godina nakon brisanja sorte iz pripadajućeg upisnika.

VII. POSTUPAK OBNAVLJANJA UPISA SORTE U SORTNU LISTU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 22.

1) Sorte krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica i predivog bilja upisuju se u Sortnu listu Republike Hrvatske za period od 10 godina, a sorte loza za period od 25 godina.
2) Održivač sorte ili njegov zastupnik mora podnijeti Zahtjev za obnavljanje upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske pri Zavodu i to najkasnije dvije godine prije isteka 10 godina od upisa sorte u sortnu listu ili u slučaju loze najkasnije pet godina prije isteka 25 godina od upisa sorte u sortnu listu.
3) Zahtjev za obnavljanje upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske podnosi se na Obrascu 2., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Uz Zahtjev za obnavljanje upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske dostavlja se uzorak sjemena sorte za provjeru različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorte.
4) Prilikom podnošenja Zahtijeva za obnavljanje upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske održivač sorte ili njegov zastupnik dužan je u napomeni navesti način održavanja sorte i gdje će se održavati slijedećih 10 godina ili u slučaju loze sljedećih 25 godina.

VIII. NADZOR NAD ODRŽAVANJEM SORTE

Članak 23.

1) Za vrijeme dok je sorta priznata mora se održavati.
2) Sortu mogu održavati održivači sorti koji su upisani u Upisnik dobavljača sjemena ili Upisnik dobavljača sadnog materijala i registrirani za održavanje sorte.
3) U slučaju sorti koje se održavaju izvan Republike Hrvatske uvijek se uz održivača navodi i njegov zastupnik u Republici Hrvatskoj.
4) Nadzor nad održavanjem sorte kojim se potvrđuje njeno zadržavanje svojstava temeljem kojih je priznata i upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske obavljat će Zavod.
5) Nadzor iz stavka 4. ovoga članka provodi se kontrolom zapisa o održavanju sorte i usporedbom sjemena koje održivač ili njegov zastupnik stavlja u promet sa standardnim uzorkom sorte.
6) Osoba odgovorna za održavanje sorte mora voditi zapise o:
– podrijetlu izvornog materijala u postupku održavanja sorte;
– količini proizvedenog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala sorte koja je u postupku održavanja;
– podrijetlu izvornog materijala i proizvodnji predosnovnog i osnovnog sjemena i reprodukcijskog materijala;
– podrijetlu matičnih trsova i o količini proizvedenog reprodukcijskog materijala u slučaju loze.
7) Osoba odgovorna za održavanje sorte mora omogućiti odgovornoj osobi Zavoda kontrolu:
– površina i mjesta gdje se sorta održava;
– dorade sjemena i reprodukcijskog materijala sorte koja je predmet održavanja;
– zapisa o održavanju sorte i prateće evidencije;
– nasada matičnih trsova sorte koja se održava.

Članak 24.

Dobavljač koji provodi održavanje sorte mora Zavodu dostaviti dokaz o pravu održavanja sorte izdan od održivača sorte.

Članak 25.

1) Ministarstvo će brisati dobavljača, registriranog za održavanje sorte, upisanog u Upisnik dobavljača sjemena ili Upisnik dobavljača sadnog materijala na njegov zahtjev ili ako ne plaća naknade za održavanje sorte.
2) Ministarstvo će brisati dobavljača, registriranog za održavanje sorte, upisanog u Upisnik dobavljača sjemena ili Upisnik dobavljača sadnog materijala ako se u nadzoru iz članka 23. stavak 4. i 5. ovoga Pravilnika utvrdi da ne vodi propisane zapise o održavanju ili se utvrdi da sjeme koje održivač stavlja u promet pod imenom sorte ne odgovara istoj.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

1) Za sorte koje se nalaze na sortnoj listi duže od deset godina dobavljač registriran za održavanje sorte mora u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika pokrenuti postupak obnavljanja upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske prema odredbama ovoga Pravilnika.
2) U slučaju da se u roku iz stavka 1. ovoga članka ne pokrene postupak sukladno ovome Pravilniku, sorta će se brisati iz sortne liste.
3) Sorta koja je upisana u sortnu listu kao domaća i udomaćena sorta može se zadržati na Sortnoj listi Republike Hrvatske ako sortu održava najmanje jedan održivač.
4) Dobavljač registriran za održavanje sorte mora u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovoga Pravilnika izraditi Opis domaćih i udomaćenih sorti prema UPOV vodiču.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu u Upisnik održivača sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 73/06) osim odredbi kojima se uređuju troškovi održavanja sorti.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/30
Urbroj: 525-1-08-1
Zagreb, 19. ožujka 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

_____
1 Pravilnik preuzima odredbe Direktive Vijeća 2002/53/EZ o zajedničkoj sortnoj listi poljoprivrednih biljnih vrsta, Direktive Vijeća 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća I Direktive Vijeća 68/193/EEZ o stav­ljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze


PRILOG I.
 

CLASS 1

AVENA, HOREDUM, SECALE, TRITICALE, TRITICUM

CLASS 2

PANICUM, SETARIA

CLASS 3

SORGHUM, ZEA

CLASS 4

 

AGROSTIS, ALOPECURUS, ARRHENATHERUM, BROMUAS, CYNOSURUS, DACTYLIS, FESTUCA, LOLIUM, PHALARIS, PHLEUM, POA, TRISETUM

CLASS 5

BRASSICA OLERACEA, BRASSICA CHINENSIS, BRASSICA PEKINENSIS

CLASS 6

 

BRASSICA NAPUS, BRASSICA CAMPESTRIS, BRASSICA RAPA, BRASSICA JUNCEA, BRASSICA NIGRA, SINAPIS

CLASS 7

LOTUS, MEDICAGO, ORNITHOPUS, ONOBRYCHIS, TRIFOLIUM

CLASS 8

LUPINUS ALBUS, LUPINUS ANGUSTIFOLIU, LUPINUS LUTEUS

CLASS 9

VICIA FABA

CLASS 10

BETA VULGARIS. VAR ALBA, BETA VULGARIS.VAR ALTISSIMA

CLASS 11

 

BETA VULGARIS.VAR CONDITIVA, BETA VULGARIS.VAR RUBRA, BETA VULGARIS.VAR CICLA, BETA VULGARIS.VULGARIS.VAR VULGARIS, BETA VULGARIS.VULGARIS.CONDITIVA

CLASS 12

LACTUCA, VALERIANELLA, CICHORIUM

CLASS 13

CUCUMIS SATIVU

CLASS 14

CITRULLUS, CUCUMIS MELO, CUCURBITA

CLASS 15

ANTHRISCUS, PETROSELINUM

CLASS 16

DAUCUS, PASTINACA

CLASS 17

ANETHUM, CARUM, FOENICULUM

CLASS 18

BROMELIACEAE

CLASS 19

PICEA, ABIES, PSEUDOTSUGA, PINUS, LARIX

CLASS 20

CALLUNA, ERICA

CLASS 21

SOLANUM TUBEROSU

CLASS 22

NICOTIANA RUSTICA, NICOTIANA TABACUM

CLASS 23

HELIANTHUS TUBEROSUS

CLASS 24

HELIANTHUS ANNUUS

CLASS 25

ORCHIDACEAE

CLASS 26

EPIPHYLLUM, RHIPSALIDOPSIS, SCHLUMBERGERA, ZYGOCACTUS

CLASS 27

PROTEACEAE

CLASS 28

 

BRASSICA, druge nego (»BRASSICA NAPUS, BRASSICA CAMPESTRIC, BRASSICA RAPA, BRASSICA JUNCEA, BRASSICA NIGRA I SINAPIS, BRASSICA OLERACEA, BRASSICA CHINENSIS, BRASSICA PEKINENSIS)

CLASS 29

LUPINUS, druge nego (LUPINUS ALBUS, LUPINUS ANGUSTIFOLIU, LUPINUS LUTEUS)

CLASS 30

VICIA, druge nego VICIA FABA

CLASS 31

 

BETA, druge nego (BETA VULGARIS.VAR ALBA, BETA VULGARIS.VAR ALTISSIMA, BETA VULGARIS.VAR CONDITIVA, BETA VULGARIS.VAR RUBRA, BETA VULGARIS.VAR CICLA, BETA VULGARIS.VULGARIS.VAR VULGARIS, BETA VULGARIS.VULGARIS.VAR CONDITIVA)

CLASS 32

CUCUMIS, druge nego (CUCUMIS SATIVU, CUCUMIS MELO, CITRULLUS, CUCURBITA)

CLASS 33

SOLANUM, druge nego (SOLANUM TUBEROSUM)

CLASS 34

NICOTIANA, druge nego (NICOTIANA RUSTICA, NICOTIANA TABACUM)

CLASS 35

HELIANTHUS, druge nego (HELIANTHUS TUBEROSUS, HELIANTHUS ANNUUS)