Odluka o Programu i načinu provjere stručne osposobljenosti nadzornika koji obavljaju poslove kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama

NN 47/2008 (25.4.2008.), Odluka o Programu i načinu provjere stručne osposobljenosti nadzornika koji obavljaju poslove kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama

HRVATSKE CESTE

1607

Na temelju članka 17. stavka 2. Izjave o osnivanju Hrvatskih cesta, društva s ograničenom odgovornosti, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta (dalje u tekstu: Hrvatske ceste), a sukladno članku 39. i 42. Pravilnika o izvanrednom prijevozu (»Narodne novine«, broj 119/07), Uprava društva na 84. sjednici održanoj 11. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU

O PROGRAMU I NAČINU PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI NADZORNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE KONTROLE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA, UKUPNE MASE I DIMENZIJA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se Program i način provjere stručne osposobljenosti nadzornika koji obavljaju poslove kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama (dalje u tekstu Kandidat).

II.

Provjera stručne osposobljenosti provodi se prema ispitnom testu i praktičnom zadatku kojeg, prema Programu provjere stručne osposobljenosti nadzornika koji obavljaju poslove kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama, sastavlja ispitno povjerenstvo za provjeru stručne osposobljenosti nadzornika koji obavljaju poslove kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama (dalje u tekstu Ispitno povjerenstvo).

III.

Za pripremu ispitnih testova i praktičnih zadataka, odnosno za rad u Ispitnom povjerenstvu, članovima Ispitnog povjerenstva pripada naknada. Ostali troškovi u vezi s radom u Ispitnom povjerenstvu (dnevnice, troškovi putovanja, noćenja i dr.) nadoknađuju se po uvjetima i u visini koji su utvrđeni općim aktima Hrvatskih cesta.

IV.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta posebnim rješenjem, odnosno odlukom utvrđuje sastav Ispitnog povjerenstva iz reda zaposlenika: Hrvatskih cesta, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i/ili proizvođača mjernih uređaja, zastupanog po ovlaštenom zastupniku servisa, odnosno utvrđuje iznos naknade članovima Ispitnog povjerenstva, te visinu i način plaćanja drugih troškova vezanih za održavanje ispita.

V.

Prijavu za pristupanje ispitu Kandidat podnosi Ispitnom povjerenstvu i ona u osnovi sadrži sljedeće podatke i priloge: ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta, ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokaz o rasporedu na poslove kontrole osovinskog opterećenja, te ispravu o završenom obrazovanju.

VI.

Ispitno povjerenstvo utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za pristupanje provjeri stručne osposobljenosti za obavljanje poslova nadzornika, te obavještava kandidata o vremenu i mjestu polaganja ispita.

VII.

O tijeku stručnog ispita vodi se zapisnik koji u osnovi treba sadržavati: datum i mjesto polaganja ispita, sastav Ispitnog povjerenstva, popis Kandidata koji su pristupili ispitu, te potpis Predsjednika Ispitnog povjerenstva.

VIII.

Uspjeh Kandidata na provjeri ocjenjuje se ocjenom »POLOŽIO« ili »NIJE POLOŽIO". Ocjenom »POLOŽIO« ocijenit će se kandidat koji dobro odgovori na četiri petine ispitnih pitanja iz ispitnog testa, te pokaže zadovoljavajuće poznavanje praktičnih radnji na način da ispravno riješi ispitni zadatak, odnosno ispravno popuni obrazac zapisnika o izvršenoj kontroli osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama.

IX.

Kandidat koji se na ispitu ocijeni sa »NIJE POLOŽIO« može ponovno pristupiti provjeri stručne osposobljenosti nakon isteka roka od 30 dana od zadnje provjere.

X.

Kandidatu koji su na ispitu zasluži ocjenu »POLOŽIO« izdaje se Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova nadzornika osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama.

XI.

Program stručne osposobljenosti i obrazac Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova nadzornika osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama čine sastavni dio ove Odluke.

XII.

Nadzornici koji su prošli provjeru stručne osposobljenosti prema Odluci o programu i načinu provjere stručne osposobljenosti zaposlenika za nadzor osovinskog pritiska, ukupne mase i dimenzija vozila (»Narodne novine« 52/2000) dužni su, zbog izmjene sadržaja ispitnih tema, proći ponovnu provjeru stručne osposobljenosti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

XIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o programu i načinu provjere stručne osposobljenosti zaposlenika za nadzor osovinskog pritiska, ukupne mase i dimenzija vozila (»Narodne novine« broj 52/2000

XIV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 100/2008/2008-191
Zagreb, 11. ožujka 2008.

Predsjednik Uprave
Stjepko Boban, dipl. ing. građ., v. r.


PROGRAM
PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI NADZORNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE KONTROLE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA, UKUPNE MASE I DIMENZIJA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA

I. TEORETSKI DIO

1. OSNOVE ZAKONSKE REGULATIVE

Obuhvaća provjeru poznavanja i primjenu sljedećih zakonskih propisa:
Zakon o javnim cestama
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Zakon o mjeriteljstvu
Zakon o mjernim jedinicama.

2. IZVANREDNI PRIJEVOZ
Obuhvaća provjeru poznavanja i primjenu sljedećih propisa i sadržaja:
Pravilnik o izvanrednom prijevozu
– pojmovno određenje izvanrednog prijevoza
– obavljanje izvanrednog prijevoza na javnim cestama
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz
Pravilnik o registraciji vozila
Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
– pojmovna određenja cestovnih vozila
– najveće dopuštene dimenzije vozila, ukupne mase i osovinska opterećenja vozila na motorni pogon ili skupa vozila u prometu na javnim cestama
Odluka o visini i načinu plaćanja troškova izvanrednog prijevoza i troškova kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama.
3. NADZOR OSOVINSKOG OPTEREĆENJA, UKUPNE MASE I DIMENZIJA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA
Obuhvaća provjeru poznavanja i primjenu sljedećih sadržaja:
– Uvjeti i način obavljanja poslova mjerenja osovinskih opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila
– Mjesta za nadzor, uvjeti kojima moraju udovoljavati i način utvrđivanja
– Planiranje i provedba nadzora
– Postupak utvrđivanja i sankcioniranja nedozvoljenog izvanrednog prijevoza
– Evidencija, izvještavanje i unos podataka o obavljenim kontrolama u ISHC.
4. MJERNI UREĐAJI I OPREMA ZA IZVRŠENJE NADZORA
Stacionarne vage
Prijenosne vage, vrste, tehnički opis i podaci
Rad s vagama i mogući načini uporabe
Provjera točnosti i moguće greške vaganja zbog nagiba podloge
Dodatna oprema vage
Održavanje vaga i opreme
Sredstva i način mjerenja dimenzija vozila

II. PRAKTIČNI DIO

Praktični dio Programa obuhvaća provjeru praktične osposobljenosti nadzornika za pripremu i uporabu vaga sukladno konstrukcijskim obilježjima vozila i nadzornim mjestima, s posebnim naglaskom na:
Izbor mjesta za nadzor i njegovo označavanje privremenom prometnom signalizacijom
Priprema vaga za rad
Provedba postupka utvrđivanja osovinskog opterećenja i ukupne mase vozila primjenom mogućih načina mjerenja
Izrada zapisnika – vođenje evidencija o izvršenom nadzoru osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila.
 

HRVATSKE CESTE d.o.o.
ZA UPRAVLJANJE, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA
ZAGREB, VONČININA 3

Na temelju točke X. Odluke o programu i načinu provjere stručne osposobljenosti nadzornika koji obavljaju poslove kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama (»Narodne novine« broj 47/08), a sukladno članku 39. stavak 4. Pravilnika o izvanrednom prijevozu (»Narodne novine« broj 119/2007) izdaje se


 

PREDSJEDNIK ISPITNOG                                 PREDSJEDNIK UPRAVE
POVJERENSTVA
____________________                 M.P.             ___________________
(Ime, prezime, zvanje i potpis)                                        (Ime, prezime, zvanje i potpis)

    Urudžbeni broj: _____________
    Mjesto i datum: _____________