Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji

NN 48/2008 (28.4.2008.), Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1623

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o udomiteljstvu (»Narod­ne novine«, br. 79/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I TRAJANJU OSPOSOBLJAVANJA I EDUKACIJE UDOMITELJSKE OBITELJI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i trajanje osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji.

Članak 2.

Osposobljavanje i edukaciju udomitelja provodi centar za socijalnu skrb na čijem području mjesne nadležnosti udomiteljska obitelj ima prebivalište.

Članak 3.

U provedbu osposobljavanja i edukacije centar za socijalnu skrb može uključiti stručnjake iz domova socijalne skrbi, zdravstvenih ustanova, znanstvenih institucija, udruga i drugih pravnih osoba.

Članak 4.

Osposobljavanje i edukacija udomiteljskih obitelji sastoji se od zajedničkog dijela za sve udomiteljske obitelji neovisno o vrsti korisnika te općeg i posebnog dijela prema vrsti korisnika.

Članak 5.

Sadržaj zajedničkog dijela osposobljavanja i edukacije udomitelja prije smještaja prvog korisnika sadrži sljedeće cjeline:
– upoznavanje sa sadržajem, svrhom i načinom obavljanja udomiteljske skrbi,
– prava i obveze udomitelja,
– obveze centra za socijalnu skrb i način suradnje s centrom za socijalnu skrb,
– suradnja s biološkom obitelji,
– psihodinamika odnosa u udomiteljskoj obitelji (odnosi unutar obitelji, ozračje, razumijevanje),
– vrijednosti i etika u udomiteljstvu,
– emocionalne potrebe korisnika,
– komunikacijske vještine,
– briga o zdravlju,
– mjere zaštite u kući radi sprečavanja nezgoda i ugrožavanja zdravlja.

Članak 6.

Opći dio osposobljavanja i edukacije udomitelja koji skrbe o djeci sadrži sljedeće cjeline:
– područja iz razvojne psihologije (psihički, kognitivni i emocionalni razvoj djeteta, razvoj privrženosti),
– posebne potrebe djece u udomiteljskoj obitelji (separacija, stres, gubitak, proces tugovanja, emocionalni konflikti),
– značaj biološke obitelji za dijete,
– zlostavljanje i zanemarivanje djece,
– odgojne metode,
– utjecaj udomiteljstva na dinamiku obiteljskih odnosa u udomiteljskoj obitelji,
– prilagodba udomljenog djeteta i udomiteljske obitelji.

Članak 7.

Udomiteljima koji skrbe o djeci s tjelesnim ili mentalnim ošte­će­njem i djeci s poremećajima u ponašanju, uz sadržaj osposobljavanja i edukacije iz članka 6. ovoga Pravilnika, propisuje se i poseban dio.

Članak 8.

Poseban dio osposobljavanja i edukacije udomitelja koji skrbe o djeci s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem sadrži sljedeće cjeline:
– vrste i karakteristike oštećenja,
– pristup i način rada s djecom s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem,
– specifičnosti u razvoju djece s obzirom na postojeće oštećenje (motorika, spoznaja, komunikacija i govor, socijalizacija),
– specifičnosti pojedine razvojne dobi obzirom na postojeće oštećenje (obilježja puberteta i adolescencije),
– usvajanje praktičnih vještina (hranjenje, toalet trening, osobna higijena, oblačenje i svlačenje, igra, radna okupacija),
– pomoć djetetu u prihvaćanju postojanja oštećenja i stvaranju slike o sebi,
– razvijanje preostalih sposobnosti i socijalizacijskih vještina djece s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem,
– integracija djece s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem u lokalnu zajednicu,
– područje seksualnosti i spolni odgoj djece s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem.

Članak 9.

Poseban dio osposobljavanja i edukacije udomitelja koji skrbe o djeci s poremećajima u ponašanju sadrži sljedeće cjeline:
– poremećaji u ponašanju (uzroci poremećaja),
– izbor odgojnih metoda i metoda discipliniranja.

Članak 10.

Opći dio osposobljavanja i edukacije udomitelja koji skrbe o odraslim osobama sadrži sljedeće cjeline:
– utjecaj udomiteljstva na dinamiku obiteljskih odnosa u udomiteljskoj obitelji,
– prilagodba udomljene osobe i udomiteljske obitelji te posebne potrebe smještenih korisnika,
– psihodinamika odnosa u udomiteljskoj obitelji (odnosi unutar obitelji, uzajamno uvažavanje i razumijevanje, komunikacija, ozračje u obitelji),
– značaj i uloga obitelji i sredine iz koje dolazi udomljena osoba,
– usvajanje vještina u vezi sa zadovoljavanjem potreba korisnika (namještanje i okretanje korisnika u krevetu, dizanje iz kreveta, održavanje osobne higijene nepokretnog korisnika, njega i briga o zdravlju, oblačenje i svlačenje, hranjene i dr.),
– zaštita i unapređenje zdravlja, očuvanje funkcionalnih sposobnosti te sprečavanje mogućih rizika,
– liječenje i lijekovi (značaj redovitih odlazaka liječniku, redovitog uzimanja terapije i popratne pojave lijekova),
– promicanje pozitivnog zdravstvenog ponašanja,
– mentalno zdravlje (karakteristike duševnih poremećaja i duševnih bolesti, očuvanje mentalnog zdravlja, prepoznavanje simptoma pogoršanja te postupanje udomitelja u tim situacijama),
– ovisnosti,
– važnost prehrane u odnosu na dob i zdravstveno stanje smještene osobe,
– područje seksualnosti i spolnosti,
– organizacija slobodnog vremena i radna okupacija.

Članak 11.

Udomiteljima koji skrbe o psihički bolesnim osobama, o starijim i nemoćnim osobama i osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem uz sadržaj osposobljavanja i edukacije iz članka 10. ovoga Pravilnika, propisuje se i poseban dio.

Članak 12.

Poseban dio osposobljavanja i edukacije udomitelja koji skrbe o psihički bolesnim osobama sadrži sljedeće cjeline:
– individualan pristup i procjena postojećih sposobnosti, interesa i potreba smještene osobe,
– metode poticanja i podrške, sposobnosti i vještina za samostalnu brigu o sebi,
– komunikacija i komunikacijske vještine u skrbi za psihički bolesnu odraslu osobu,
– prepoznavanje rizičnih simptoma (agresija, psihotičnost i druga stanja te ponašanje u takvim situacijama),
– očuvanje digniteta osoba s duševnim smetnjama,
– predrasude o duševnim bolestima i stigmatizacija,
– integracija psihički bolesnih osoba u lokalnoj sredini.

Članak 13.

Poseban dio osposobljavanja i edukacije udomitelja koji skrbe o starijim i nemoćnim osobama sadrži sljedeće cjeline:
– poznavanje i praćenje psihofizičkih promjena vezano uz proces starenja,
– značaj promjene životne sredine i utjecaj promjena na cjelokupno funkcioniranje,
– individualan pristup i procjena postojećih sposobnosti, interesa i potreba smještene starije osobe,
– održavanje i očuvanje mentalnog zdravlja i psihofizičkih sposobnosti te poticanje samostalnosti i aktivnosti,
– emocionalne potrebe (pomoć i podrška u vezi s doživljajem i prihvaćanjem procesa starenje i bolesti).

Članak 14.

Poseban dio osposobljavanja i edukacije udomitelja koji skrbe o odraslim osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem sadrži sljedeće cjeline:
– vrste i karakteristike oštećenja,
– pristup i način rada s osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem,
– usvajanje praktičnih vještina (hranjenje, toalet trening, osobna higijena, oblačenje i svlačenje, radna okupacija),
– specifičnosti u načinu komunikacije i međusobnog razumijevanja u odnosu na osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem,
– razvijanje preostalih sposobnosti i socijalizacijskih vještina osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem,
– integracija osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem u lokalnu zajednicu,
– osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem u procesu starenja,
– područje seksualnosti osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem.

Članak 15.

Udomiteljima koji skrbe o djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja, uz sadržaj osposobljavanja i edukacije iz članka 6. i članka 10. ovoga Pravilnika propisuje se i poseban dio.

Članak 16.

Poseban dio osposobljavanja i edukacije udomitelja koji skrbe o djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja sadrži sljedeće cjeline:
– određenje i oblici obiteljskog nasilja,
– nasilje u partnerskim odnosima,
– dinamika zlostavljanja u obitelji,
– obilježja žrtvi i počinitelja nasilja u obitelji,
– zaštita žrtava obiteljskog nasilja (zakonski okvir, pristup žrtvi),
– planiranje sigurnosti.

Članak 17.

Osposobljavanje i edukacija udomitelja traje najmanje 20 sati, a provodi se putem predavanja, radionica te grupnog i praktičnog rada.

Članak 18.

Centar za socijalnu skrb obvezan je organizirati osposobljavanje udomitelja sukladno članku 16. stavku 8. Zakona o udomiteljstvu te s iskazanim potrebama udomitelja.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/15
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 15. travnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.