Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva

NN 48/2008 (28.4.2008.), Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1624

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 79/07), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O STAMBENIM, SOCIJALNIM I DRUGIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se stambeni, socijalni i drugi uvjeti koje mora ispunjavati udomitelj za obavljanje udomiteljstva.

OPĆI UVJETI

Članak 2.

(1) Udomitelj mora imati stambeni prostor u naselju koje omogućava korištenje usluga ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, ovisno o potrebama korisnika.
(2) Iznimno, ako se stambeni prostor udomitelja ne nalazi u naselju koje omogućava korištenje usluga iz stavka 1. ovoga članka ili se nalazi izvan naselja, mora biti prometno povezan s naseljem koje omogućava korisnicima pružanje usluga iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Stambeni prostor iz stavka 1. ovoga članka mora imati osiguran priključak na električnu i telefonsku mrežu te osiguranu tekuću vodu i odvodnju u objektu.
(4) Ako stambeni prostor ima balkon i terasu, balkon i terasa moraju biti ograđeni ogradom visine najmanje 120 cm.
(5) Obiteljska kuća i dvorište udomitelja moraju biti ograđeni.

Članak 3.

(1) Stambeni prostor koji udomitelj koristi za stanovanje i prostor za smještaj korisnika mora biti jedna građevinska cjelina sa zajedničkim ulazom.
(2) Stambeni prostor mora biti u vlasništvu, suvlasništvu ili najmu udomitelja ili člana udomiteljske obitelji.
(3) Ugovor o najmu stambenog prostora iz stavka 2. ovoga članka mora biti sklopljen u trajanju od najmanje četiri godine od dana davanja dozvole, odnosno dana obnavljanja dozvole za obavljanje udomiteljstva.

Članak 4.

(1) Stambeni prostor mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija ovisno o broju članova obitelji i vrsti i broju korisnika: kuhinju s prostorom za blagovanje i prostorom za dnevni boravak, te spavaonice i prostorije za održavanje osobne higijene.
(2) Spavaonice ne mogu biti prolazne prostorije.
(3) Kuhinja s prostorom za blagovanje mora imati prostor koji omogućuje svim korisnicama i članovima obitelji istovremeno konzumiranje obroka.
(4) Stambeni prostor udomitelja koji skrbi o teže pokretnim korisnicima ili korisnicima u invalidskim kolicima mora osiguravati tim korisnicima nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad na isti način kao i udomitelju, odnosno članovima udomiteljske obitelji ili ostalim korisnicima.
(5) U svim prostorijama u kojima borave korisnici potrebno je osigurati grijanje.

Članak 5.

(1) Prostorije u kojima borave korisnici moraju imati dnevno svjetlo i mogućnost prirodnog provjetravanja.
(2) Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od materijala koji odgovaraju namjeni pojedine prostorije i omogućuju sigurno kretanje korisnika.
(3) Oprema stambenog prostora treba odgovarati namjeni pojedine prostorije te tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima.
(4) U kupaonici i zahodu trebaju biti postavljeni rukohvati za teže pokretne osobe ili osobe u invalidskim kolicima.
(5) Ležajevi ne smiju biti postavljeni jedan iznad drugog.
(6) Stambeni prostor mora biti uredno održavan.
(7) Stubište unutar stambenog prostora mora imati ogradu i rukohvate cijelom dužinom.

Članak 6.

(1) Korisniku je potrebno osigurati pravilnu i kvalitetnu prehranu ovisno o njegovoj dobi i zdravstvenom stanju.
(2) Korisniku je potrebno osigurati najmanje 4 obroka dnevno.
(3) Korisniku je potrebno osigurati odgovarajuću zdravstvenu skrb.
(4) Korisniku je potrebno osigurati svakodnevno održavanje osobne higijene.
(5) U stambenom prostoru potrebno je osigurati mjesto za čuvanje lijekova dostupno samo udomitelju, odnosno drugom punoljetnom članu udomiteljske obitelji koji može preuzeti brigu o podjeli lijekova.
(6) Za teže pokretne i nepokretne korisnike udomitelj je obvezan osigurati odgovarajuća pomagala i minimum opreme za njegu korisnika, ovisno o zdravstvenom stanju korisnika.
(7) Teže pokretnim i nepokretnim korisnicima, kao i korisnicima sa specifičnim potrebama potrebno je osigurati svakodnevnu pomoć pri odijevanju i svlačenju, pomoć pri hranjenju, obavljanju osobne higijene i pomoć pri obavljanju fizioloških potreba.

Članak 7.

Udomitelj mora korisniku osigurati uvjete koji omogućuju primjeren odgoj i nesmetan psihofizički razvoj te poštivanje njegovog etničkog, vjerskog, kulturnog ili jezičnog podrijetla.

Članak 8.

(1) U postupku davanja i obnavljanja dozvole za obavljanje udomiteljstva potrebno je od svih punoljetnih članova udomiteljske obitelji pribaviti pisani pristanak za smještaj korisnika.
(2) U postupku iz stavka 1. ovoga članka potrebno je pribaviti i uvažiti mišljenje maloljetnih članova udomiteljske obitelji starijih od 12 godina koji su sposobni shvatiti značenje udomljavanja korisnika.

POSEBNI UVJETI ZA DJECU

Članak 9.

(1) Jednu spavaonicu može koristiti najviše troje djece predškolske dobi, odnosno dvoje djece školske dobi istoga spola.
(2) Spavaonica mora biti odgovarajuće namještena, na način da svako dijete ima vlastiti ležaj prilagođen uzrastu te ormar za odlaganje osobnih stvari.

Članak 10.

(1) Stambeni prostor mora imati odgovarajući prostor za igru i nesmetano učenje.
(2) Za dijete školskog uzrasta potrebno je osigurati vlastiti radni stol i stolicu.

POSEBNI UVJETI ZA ODRASLE OSOBE

Članak 11.

(1) Jednu spavaonicu mogu koristiti najviše dvije osobe.
(2) Spavaonice moraju biti opremljene ležajevima i noćnim ormarićem, zasebnim ormarom za svakog korisnika, manjim stolom i potrebnim brojem stolica, a raspored opreme mora omogućiti nesmetano kretanje korisnika.
(3) Spavaonice u kojima su smješteni nepokretni korisnici moraju biti opremljene stolićima za serviranje obroka u krevetu.
(4) Veličina ležaja mora biti prilagođena potrebama smještenih korisnika i najmanje visine 50 cm.

POSEBNI UVJETI ZA DJECU I ODRASLE OSOBE – ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Članak 12.

Djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja pružaju se u udomiteljskoj obitelji usluge privremenog smještaja dok traje potreba (u pravilu do 6 mjeseci, a iznimno do godinu dana).

Članak 13.

(1) Stambeni prostor, u pravilu, treba imati dva izlaza.
(2) Na ulazu u objekt, u pravilu, sigurnost se korisnika osigurava video nadzorom. Ako se sigurnost korisnika ne može osigurati video nadzorom, udomitelj je obvezan osigurati čuvanje objekta putem pravne ili fizičke osobe koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti.
(3) Ulazna vrata moraju biti posebno pojačana.
(4) Objekt mora imati osiguran cjelodnevni prilaz prijevoznim sredstvima.

Članak 14.

Udomitelj mora, u svrhu osiguranja pružanja psihosocijalne potpore, temeljem ugovora s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom, osigurati za smještene korisnike usluge stručnog tima s radnim vremenom od polovice punog radnog vremena psihologa i socijalnog radnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Postupci za davanje dozvole za obavljanje udomiteljstva započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Postupci za obnavljanje dozvole za obavljanje udomiteljstva provodit će se po odredbama ovoga Pravilnika, neovisno o broju trenutno smještenih korisnika.

Članak 17.

Postupci za obnavljanje dozvole za obavljanje udomiteljstva započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Centar za socijalnu skrb obvezan je po službenoj dužnosti provesti postupak preispitivanja uvjeta za obavljanje udomiteljstva propisanih ovim Pravilnikom kod svih važećih dozvola u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (»Narodne novine«, br. 95/04 i 179/04).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/14
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 15. travnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.