Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registre udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaja obrasca izvješća udomitelja

NN 48/2008 (28.4.2008.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registre udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaja obrasca izvješća udomitelja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1625

Na temelju članka 16. stavka 7. i članka 29. stavka 3. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 79/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA
EVIDENCIJE UDOMITELJSKIH OBITELJI, REGISTRA UDOMITELJSKIH OBITELJI I SMJEŠTENIH KORISNIKA TE SADRŽAJU
OBRASCA IZVJEŠĆA UDOMITELJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaj obrasca izvješća udomitelja.

Sadržaj i način vođenja evidencije udomiteljskih obitelji

Članak 2.

Evidenciju udomiteljskih obitelji vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Podaci o udomiteljskoj obitelji vode se u pisanom i elektroničkom obliku na evidencijskom listu, koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac – Evidencijski list).

Članak 3.

U evidencijski list upisuju se po službenoj dužnosti sljedeći podaci:
I. Podaci o udomitelju
II. Podaci o udomiteljstvu.
I. Podaci o udomitelju su:
– ime i prezime,
– datum rođenja,
– adresa, mjesto prebivališta, općina, županija,
– centar za socijalnu skrb po mjesnoj nadležnosti.
II. Podaci o udomiteljstvu su:
– prvo rješenje (dozvola) – datum i klasifikacijska oznaka,
– vrsta udomiteljstva – srodničko, nesrodničko,
– vrsta i broj korisnika prema prvom rješenju (dozvoli),
– produženje dozvole – datum rješenja i klasifikacijska oznaka,
– promjena broja i vrste korisnika,
– broj smještenih korisnika na dan popunjavanja evidencijskog lista,
– datum i razlog prestanka važenja dozvole (članak 13. Zakona o udomiteljstvu),
– datum i razlog oduzimanja dozvole (članak 14. Zakona o udomiteljstvu),
– napomena.

Članak 4.

Centar za socijalnu skrb obvezan je prilikom prvog davanja dozvole za obavljanje udomiteljstva po službenoj dužnosti unijeti podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika u evidencijski list u roku od osam dana od dana konačnosti rješenja o danoj dozvoli i dostaviti ga Ministarstvu elektroničkom poštom.

Članak 5.

Centar za socijalnu skrb koji je dao dozvolu za obavljanje udomiteljstva obvezan je u roku od osam dana od nastanka promjene podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, obavijestiti Ministarstvo o nastaloj promjeni i dostaviti nove podatke.

Sadržaj registra udomiteljskih obitelji i
smještenih korisnika

Članak 6.

Registar udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika vodi po službenoj dužnosti centar za socijalnu skrb na čijem području mjesne nadležnosti udomiteljska obitelj ima prebivalište, u pisanom i elektroničkom obliku na registarskom uložnom listu (RUL).
Obrazac registarskog uložnog lista (RUL) tiskan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, a sadrži obrasce broj 1.1., 1.2., 1.3., 2.1. i 2.2.

Članak 7.

Registar udomiteljskih obitelji vodi se zasebno za udomiteljske obitelji koje skrbe o djeci i udomiteljske obitelji koje skrbe za odrasle osobe.

Članak 8.

Registar udomiteljskih obitelji koje skrbe o djeci vodi se prema vrsti korisnika i to za:
– djecu bez roditelja,
– djecu koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoju roditeljsku dužnost,
– djecu s poremećajima u ponašanju,
– djecu iz socijalno ugroženih obitelji,
– djecu s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem,
– djecu žrtve obiteljskog nasilja,
– djecu koja su HIV pozitivna.

Članak 9.

Registar udomiteljskih obitelji koje skrbe za odrasle osobe vodi se prema vrsti korisnika i to za:
– tjelesno ili mentalno oštećene osobe,
– psihički bolesne osobe,
– starije i nemoćne osobe,
– osobe ovisne o alkoholu, drogi ili drugim opojnim sredstvima,
– žrtve obiteljskog nasilja,
– trudnice prije poroda ili roditelja s djetetom do 6 mjeseci starosti, iznimno do godine dana života djeteta.

Članak 10.

Registar udomiteljskih obitelji čine:
I. Podaci o udomitelju
II. Podaci o obradi udomiteljske obitelji
III. Podaci o vrsti i broju smještenih korisnika.
I. Podaci o udomitelju su:
– ime i prezime,
– datum rođenja,
– adresa, mjesto prebivališta, općina, županija
– stručna sprema,
– zaposlen/nezaposlen,
– prihod udomitelja,
– bračni status.
Podaci o članovima obitelji su:
– ime i prezime člana obitelji,
– datum rođenja,
– srodstvo s udomiteljem,
– zaposlen/nezaposlen,
– prihod.
II. Podaci o obradi udomiteljske obitelji
– zaprimanje zahtjeva – datum i klasifikacijska oznaka,
– ocjena stručnog tima – datum i klasifikacijska oznaka,
– rješenje (dozvola) – datum i klasifikacijska oznaka,
– vrsta udomiteljstva – srodničko, nesrodničko
– datum prve edukacije,
– datum prvog smještaja korisnika,
– naknadna osposobljavanja – sadržaj, datum,
– obnavljanje dozvole – datum rješenja i klasifikacijska oznaka
– osobna naknada udomitelju – rješenje, datum i klasifikacijska oznaka, visina naknade.
III. Podaci o vrsti i broju smještenih korisnika su:
– vrsta i broj korisnika prema danoj dozvoli,
– broj korisnika smještenih rješenjem centra za socijalnu skrb na čijem području udomiteljska obitelj ima prebivalište,
– broj korisnika smještenih rješenjem drugog centra za socijalnu skrb,
– broj korisnika smještenih po drugoj osnovi,
– ukupan broj smještenih korisnika,
– broj slobodnih mjesta u odnosu na dozvolu.

Članak 11.

Registar smještenih korisnika čine:
IV. Podaci o smještenom korisniku
V. Podaci o smještaju.
IV. Podaci o smještenom korisniku (dijete) su:
– ime i prezime,
– datum rođenja,
– adresa, mjesto prebivališta, općina, županija,
– vrsta, stupanj i težina oštećenja,
– ime i prezime i adresa roditelja,
– status roditelja – lišeni roditeljskog prava, lišeni poslovne sposobnosti,
– ime i prezime i adresa skrbnika.
Podaci o smještenom korisniku (odrasla osoba) su:
– ime i prezime,
– datum rođenja,
– adresa, mjesto prebivališta, općina, županija,
– status korisnika – lišen poslovne sposobnosti/djelomično/potpuno
– vrsta, stupanj i težina oštećenja,
– ime i prezime roditelja,
– ime i prezime i adresa skrbnika.
V. Podaci o smještaju su:
– pravni temelj smještaja (Zakon o socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon)
– datum i klasifikacijska oznaka rješenja o smještaju,
– datum smještaja.

Sadržaj Obrasca izvješća udomitelja

Članak 12.

Udomitelj je obvezan redovito, najmanje dva puta godišnje izvješćivati centar za socijalnu skrb koji je donio rješenje o priznavanju prava na skrb izvan vlastite obitelji, o svim bitnim životnim okolnostima smještenog korisnika.
Udomitelj dostavlja izvješće na obrascu, koji je tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac broj broj 3).

Članak 13.

Centar za socijalnu skrb koji je donio rješenje o priznavanju prava na skrb izvan vlastite obitelji obvezan je obrazac izvješća dostaviti udomitelju osobno ili putem pošte.
Udomitelj je obvezan popunjen obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka dostaviti nadležnom centru za socijalnu skrb u roku od osam dana od dana njegovog primitka.

Članak 14.

Popunjeni obrazac izvješća iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika koristi se i za praćenje i izmjenu individualnog plana smještenog korisnika.
Individualan plan iz članka 16. stavka 2. Zakona o udomiteljstvu i obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka ulažu se i čuvaju u odgovarajućoj mapi korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji.

Članak 15.

U Izvješću udomitelja o bitnim životnim okolnostima korisnika (dijete) navode se sljedeći podaci:
– ime i prezime,
– mjesto i datum rođenja,
– centar za socijalnu skrb koji je donio rješenje o smještaju,
– datum smještaja,
– datum i klasifikacijska oznaka rješenja o smještaju,
– zdravstveni status,
– odgojno-obrazovni status,
– odnos roditelj-dijete,
– broj posjeta socijalnog radnika,
– osobna zapažanja i prijedlozi.

Članak 16.

U Izvješću udomitelja o bitnim životnim okolnostima korisnika (odrasla osoba) navode se sljedeći podaci:
– ime i prezime,
– mjesto i datum rođenja,
– centar za socijalnu skrb koji je donio rješenje o smještaju,
– datum smještaja,
– datum i klasifikacijska oznaka rješenja o smještaju
– zdravstveni status,
– radno-okupacijske aktivnosti,
– uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice,
– odnos s članovima obitelji,
– broj posjeta socijalnog radnika,
– osobna zapažanja i prijedlozi.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/16
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 14. travnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.


PRILOG I.


PRILOG II.
 

PRILOG III.